Mūsų gėda

ALEXANDER RIMAS DOMANSKIS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė atvyko į Čikagą dalyvauti gegužės 20–21 d. vykusiame NATO viršūnių susitikime. Po ilgos kelionės ji maloniai sutiko atvykti į Pasaulio lietuvių centrą, Lemont, susitikti su Amerikos lietuvių organizacijų Čikagoje atstovais, kuriuos pakvietė LR gen. konsulatas Čikagoje, ir atsakyti į juos dominančius klausimus.

Jau prieš susitikimą buvo raginimų lietuviams atvažiuoti ir parodyti savo nepasitenkinimą dėl Lietuvos teismo sprendimo perduoti mergaitę mamai įvykdymo. Po susitikimo su Prezidente PLC demonstrantai blokavo jos kortežą ir kitų dalyvių automobilius, dengė juos savo ir net mažų vaikų kūnais, plakatais, spardė automobilius, rėkdami ,,Gėda”, ,,Tiesa”, ,,Lietuva”. PLC veikia daugiau kaip 20 metų, per tą laiką jame vyko daug susitikimų su prezidentais, Seimo vadovais, ministrais ir kitais garbingais svečiais, tačiau dar niekada nebuvo tokio negražaus ir nekultūringo priėmimo. Man buvo didelė gėda ir aš atsiprašau Prezidentės ir svečių dėl tokio mūsų žmonių elgesio.

Lietuvos Prezidentė atvyko į Čikagą į labai svarbų susitikimą su NATO vadovais. Tarp jų – ir su JAV Prezidentu Barack Obama. Po šių susitikimų buvo priimta nemažai Lietuvai naudingų sprendimų. Prezidentės dienotvarkėje nebuvo numatytas joks susitikimas su Čikagos lietuviais, tačiau ji nutarė susitikti su Čikagos lietuvių organizacijų atstovais ir pasidalinti su jais mintimis apie Lietuvos ir išeivijos problemas.

Pradžioje norėta susitikti tik su maža grupe, kad pokalbis būtų labiau sutelktas ir būtų galima aptarti jautresnius, su NATO susijusius klausimus. Vėliau Prezidentė priėmė pasiūlymą dalyvių skaičių padidinti iki maždaug 80 žmonių. Išeivijos lietuviams buvo parodytas didelis dėmesys ir pripažinimas. Be spaudos atstovų, buvo pakviesti organizacijų vadovai, kurie aukoja savo laisvą laiką ir kaip savanoriai remia lietuvišką veiklą. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos išeivijos senoji ir naujoji kartos. Tarp jų buvau ir aš.

Prieš susitikimą man teko kalbėti su LR gen. konsulato Čikagoje, PLC atstovais ir Lemont policija. Buvo pranešta, kad vyksta raginimas PLC organizuoti nepasitenkinimo akciją dėl gegužės 17 d. Garliavos įvykių Lietuvoje. Buvo pasiteirauta mano nuomonės apie tai. Pasakiau, kad PLC yra privati žemė, todėl niekas neturi teisės rengti jokių demonstracijų, jeigu Centras tam prieštarautų. Man buvo pasakyta, kad tai bus tylus protestas.

Prieš pat Prezidentei atvykstant į Lemont, Amerikos policija ir slaptosios tarnybos dar kartą paklausė, ar leisti rengti demonstraciją, ar naudoti policijos bei slaptosios tarnybos pajėgas bei reikalauti, kad protestuotojai pasitrauktų. Atsižvelgdamas į tai, jog nemažai demonstrantų buvo mano pažįstami ir kad buvo pažadėtas tylus protestas, pasiūliau nepasinaudoti teise ir neišvaryti demonstrantų nuo Centro žemės. Tikėjau, kad viskas vyks padorumo ribose. Net nenumaniau, kad ši akcija gali virsti tokia gaivališka jėga.

Prieš pat Prezidentės atvykimą LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis kalbėjo su įvairiais demonstruoti atvykusiais žmonėmis. Jis kvietė demonstracijos vadovus ateiti ir dalyvauti renginyje bei susitikime pateikti savo klausimus Prezidentei. Vietoj to, kad pasinaudotų šiuo kvietimu ir dalyvautų rimtoje diskusijoje, organizatoriai nutarė likti gatvėje ir ten surengti triukšmingą akciją.

Renginio metu Prezidentė kalbėjo labai atvirai, atsakė į visus klausimus – lengvus ir sudėtingus. Ji kalbėjo apie Lietuvos ir išeivijos bendrus siekius, jog galime ir turime bendrai dirbti, remti vieni kitus. Buvo kalbama apie pilietybės problemas ir daug kitų klausimų.

Renginio metu išsamiai pateikta Prezidentės laikysena dėl Garliavos įvykių. Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva, įstodama į Europos Sąjungą ir NATO, privalėjo priimti ,,teisės viršenybės” (,,rule of law”) principą. Žmonės, reikalaudami sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, nusižengia būtent šiam principui. Prezidentė pripažino, jog reikia tobulinti teismo sistemą Lietuvoje, ji tai vykdo keisdama teisėjus. Prezidentė taip pat sakė, jog ji galėtų pakeisti Garliavos įvykius, jeigu tikrai žinotų, kur yra tiesa. Ji sakė, kad abi pusės yra kaltos – jos naudoja mergaitę kaip įkaitę būsimų Seimo rinkimų šviesoje.

Susitikimas praėjo sklandžiai, ir niekas nesitikėjo tolimesnių įvykių. Kas galėjo pagalvoti, kad lauke vyks ne tyli demonstracija, bet tyčinė provokacija ir Prezidentės bei visų susitikimo dalyvių šmeižimas? Kam reikia šaukti ,,Gėda”, ,,Tiesa”, ,,Lietuva”, kam daužyti automobilius? Ar ne ironiška, kad žmonės, norėdami padėti mažai mergaitei Lietuvoje, patys griebėsi smurto. Koks buvo tokios provokacijos tikslas? Gėda ir žema, kad mes taip elgiamės. Kur čia ,,tiesa”, kur ,,Lietuva”?

Emocijos ir minios jausmas paėmė viršų. Peržengėme ribas. Pasigilinkime, ką nesklandžiai padarėme. Ar šis nemalonus išpuolis atnešė kokių nors rezultatų? Kiekvienas iš mūsų turi teisę pareikšti savo nuomonę, bet darykime tai civilizuotai ir padoriai. Parodėme nemandagumą Lietuvos Prezidentei, vienas kitam. Ir tai yra mūsų GĖDA.