logo

Lituanistikos katedros UIC ateitis ir jos likimo sprendimas

 DR. STASYS BAČKAITIS

Dar ne visai prieš metus, 2008 m. birželio 7 d., ,,Drauge” prof. Giedrius Subačius straipsnyje ,,PLBuic Lituanistikos katedros šiandiena” labai šviesiai apibūdino UIC katedros veiklą, jos didelius pasiekimus lituanistikos srityje, nurodė ją esant magnetu lietuvių studentams universitete ,,užsiimti tam tikra lietuviška lituanistine veikla.” Jis užbaigė teigdamas, kad ,,katedra, be kita ko, plačiai kaip niekada iki šiol skleidžia pasauliui pažintį su lietuvių kultūra. Paskaitų klausosi ir ne lietuvių kilmės studentai. Katedra tapo forpostu už Lietuvos ribų, lituanistikos ambasada, išduodančia kultūros vizas į Lietuvą”.

Paskaitęs šiuos sakinius, negali nieko kito daryti, kaip gėrėtis tuo, kad PLB katedros vizija buvo pasiekta. Deja, vos 8 mėnesiams praėjus, jau ,,Draugo” vasario 5 d. numeryje, skaitome naują Subačiaus straipsnį ,,PLB Lituanistikos katedros būklė Illinojaus universitete Čikagoje”.

Jis rašo: ,,PLB Lituanistikos katedra Illinojaus universitete Čikagoje išgyvena permainų laikus. Nuo 2007 metų rudens semestro, tik tapęs dekanu prof. dr. Dwight McBride, uždarė lituanistines magistro ir daktaro programas. Neišvarė anksčiau pradėjusių studijuoti studentų, bet nebeleidžia priimti naujų (…). Susitikęs su Lituanistikos katedros vedėja prof. Violeta Kelertiene dekanas sakė, kad mūsų lietuvių programos yra nuostolingos ir jis negali išlaikyti magistro ir daktaro programų. Tada atrodė, kad dekanas tik tariasi, tik svarsto, kaip pasielgti. Bet, antra vertus, McBride pasakė, kad iš viso nori susiaurinti viso mūsų Slavų ir baltų kalbų ir literatūrų departamento dėstymo apimtį (…). Lituanistikos atveju dekanas ne tik nustojo priimti studentus į magistro bei daktaro programas, bet ir dvigubai sumažino lietuvių kalbos kursų: kas semestrą turėdavome po du lietuvių kalbos kursus, o nuo 2007 metų McBride paliko tik vieną kursą per semestrą (…). Naujasis dekanas McBride be jokio paaiškinimo uždraudė kviesti dėstytoją iš Lietuvos – nors universitetui tai labai apsimokėjo ir finansiškai (...).”

Toliau Subačius rašo: ,,Visą 2008 metų pavasario semestrą stengėmės išsiaiškinti, ko dekanas norėtų, kad pagerintume Lituanistikos programą. Tačiau su juo susitikti nebuvo galima, jis nepriėmė mūsų (…) Formalią sutartį (angl. Gift Agreement) iš lietuvių pusės su UIC pasirašė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) fondas. 2008 m. balandžio 9 d. PLB fondo vardu parašytas laiškas dekanui su reikalavimu laikytis sutarties dėl Lituanistikos katedros įsteigimo ir jos veikimo sąlygų ir vėl atidaryti priėmimą į magistro ir daktaro programas. Tada dekanas McBride atsakė, kad jis ketina išlaikyti lituanistikos katedrą ir bakalauro lygio studijas (undergraduate), bet kad magistro ir daktaro programos nebus tęsiamos. Dekanas jautėsi nenusižengiąs sutarčiai su lietuviais.

Vasarą Vytautas Kamantas, PLB fondo pirmininkas, parašė antrą laišką dekanui, vėl ragindamas kuo greičiau atidaryti magistro ir daktaro programas. Vasarą taip pat prof. Kelertienė išėjo į pensiją. Lituanistikos dėstytojų pajėgos, užuot augusios, vėl sumažėjo. Į visus mėginimus tartis skelbti konkursą užimti Kelertienės vietai vėl nesulaukta jokios palankios reakcijos iš McBride administracijos. McBride vėl pasinaudojo proga sutaupyti lėšų lituanistinių programų sąskaita (…)

Pagaliau dekanas susiprato, kad jis turi pakviesti pasitarti PLB fondo atstovus (to reikalauja lituanistinės katedros sutartis) (…) Lietuvių Bendruomenės atstovai buvo du kartus susitikę su dekanu McBride, su jo padėjėja Williams ir kitais.

Po tų susitikimų 2009 m. sausio mėnesio pradžioje dekano pavaduotoja Williams mane vėl pasikvietė ir pasakė, kad universitetas liko prie savo nuomonės: jei nebus surinkta daug papildomų lėšų, naujo profesoriaus konkursas nebus skelbiamas, ir aš vienas turėsiu dėstyti tokius lituanistinius ar su lituanistika susijusius kursus, į kuriuos susirinks studentų. O tada, kai savo studijas doktorantūroje pabaigs dabartinės studentės Ilinojaus universitetas Čikagoje nustos teikęs lituanistikos magistro ir daktaro laipsnius.”

uicVasario 5 d. ,,Drauge” paskelbtame straipsnyje, naujai įsikūrusi UIC Lietuvių studentų asociacija pasisakė apie padėtį universitete – jie nori studijuoti lituanistinius dalykus, bet galimybės jiems siaurinamos.

,,Draugo” balandžio 15 d. straipsnyje Subačius rašo: ,,Iš tiesų PLB Lituanistikos katedros Illinojaus universitetas tarsi neketina uždaryti visai. Dabar jis panaikino dalį programų – būtent magistro ir daktarato. Tačiau faktas yra toks, kad UIC lituanistika pažeminta iš aukščiausio lygio studijų iki žemiausio. O tik daktaro studijas turinti lituanistika gali būti lygiaverte tarp kitų mokslų.”

Toliau Subačius mini, jog per 25 metus pasaulio lietuvių indėlis padidėjo nuo 600,000 dolerių iki 1 mln. 600 tūkst. dolerių. Į patį Katedros fondą UIC nieko neįdėjo, bet išlaikė du lituanistikos profesorius. Tačiau studentai taip pat mokėjo universitetui už lankomus lituanistikos kursus, o jų per metus dabar išklauso bene 120 studentų. ,,Bet dekanatas neatrodo norintis kalbėtis apie šias visas lėšas. Universitetui atrodo pakanka pasakyti, jog dviejų profesorių bei doktorato programų jis išlaikyti negalįs.” Toliau Subačius pamini, jog iki šiol katedroje studijas užbaigė 21 magistrantai ir trys doktorantai ir dar du baigia studijas. Be to, Katedroje su įvairiomis stipendijomis lankėsi ir dėstė bene du tuzinai profesorių ir mokslininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų.

• • •

Šių faktų akivaizdoje nemanyčiau, kad kiltų kam nors klausimas dėl Lituanistikos katedros vertės. Tačiau neatrodo, kad PLB atstovų pastangos pakeisti universiteto nuomonę šiuo klausimu pajudėjo nors kiek į priekį. Man net neaišku, ar PLB sutartyje buvo įvardyti Lituanistinės katedros mokslo lygiai, tačiau iš susirašinėjimo su Subačiumi atrodo, kad tai nebuvo padaryta. Tad atrodytų, kad UIC turi pilną teisę šią programą mažinti pagal savo nuožiūrą. Neteko nieko daugiau sužinoti, kokie numatomi ėjimai iš PLB Lituanistinės katedros pusės šią susidariusią padėtį ištaisyti.

Atrodytų, kad galimos kelios alternatyvos:

1. PLB padidintas spaudimas UIC, prašant atstatyti magistro ir doktorantūros programas esamos sutarties rėmuose: tam aiškiai galėtų prisidėti vietinių gyventojų masinis spaudimas – taip, kaip balsuotojai daro per politikus;

2. Netiesiogiai sužinoti, ką, UIC nuomone, reikėtų pakeisti šiuo klausimu, pvz., ką reiškia daug pinigų, ir po to tartis;

3. Užmiršti magistro ir doktorantūros programas UIC, bet reikalauti sustiprinti bakalauro lygio studijas;

4. Nieko nepasiekus, teigti, kad UIC sulaužė sutarties intenciją ir reikalauti indėlio sugrąžinimo;

5. Nejudinti šio klausimo su UIC ir pradėti galvoti apie Lituanistinės magistro ir doktorantūros programos įsteigimą kaip vieną iš Lietuvos universitetų filialų Čikagoje. Tokį filialą būtų galima įsteigti pakvietus Vilniaus arba Vytauto Didžiojo universitetus. Jis galėtų veikti paraleliai ir toje pačioje vietoje vienas kitą paremiant su Lietuvių tyrimo ir studijų centru. Gausūs LTSC archyvai būtų ideali vieta studijų ir tyrinėjimo studijoms. Toks filialas galėtų suteikti pripažintus mokslinius laipsnius bei mokslo atveju galėtų išsiplėsti į daug platesnes lankas, pvz., išeivijos istoriją, išeivijos meną ir muziką, išeivijos santykius su Lietuva, išeivijos archyvus, išeivijos indėlį Lietuvai ir JAV ar kitur pasaulyje, išeivijos psichologiją ir sociologinius poreikius ir pan.

Norint tai atlikti, reikėtų gauti sutikimą iš Lietuvos pusės paremti šią veiklą vienu, o gal pusantro etatu.

Baigiant, reikia dar kartą priminti, kad visų pirma PLB turi nedelsiant galutinai išsiaiškinti su UIC dėl Lituanistikos katedros likimo arba jos tolimesnės padėties. Kadangi šis klausimas susijęs su visa JAV išeivija, šio klausimo sprendimo negalime palikti vienam Subačiui ir keliolikai UIC studentų. Tai ypač keblu pačiam Subačiui, mat jo paties likimas yra UIC dekano rankose.

Būtų gerai išgirsti ,,Draugo” skaitytojų bei buvusių UIC magistrantų ir doktorantų pamąstymus šiuo klausimu.