balsuoja

LR gen. konsulatas Čikagoje EP rinkimuose tikisi ne mažesnio aktyvumo

Rinkimai į EP įvyks birželio 7 d.

DALIA CIDZIKAITÈ

Artėjant dar vieneriems rinkimams — šįkart į Europos Parlamentą (EP), Lietuvos Respublikos gen. konsulatas Čikagoje tikisi, jog ir šiuose rinkimuose nemažas būrys LR piliečių pareikš norą ir dalyvaus juose.

Naujiena: trys balsavimo punktai

Ką tik pasibaigę rinkimai į LR prezidentus Čikagoje bei jos apylinkėse gyvenantiems lietuviams be įprastobalsuoja balsavimo paštu bei apsilankymo LR gen. konsulate įrengto pagrindinio balsavimo punkto pasiūlė galimybę balsuoti dar dviejose, lietuvių gausiausiai lankomose vietose — Jaunimo centre (Čikaga) ir Pasaulio lietuvių centre (PLC) (Lemont). LR gen. konsulė Skaistė Aniulienė pasidžiaugė, jog Vyriausioji rinkimų komisija leido atidaryti tuos porą punktų, mat tai pareikalavo ne tik papildomų išlaidų, bet ir papildomų rankų. ,,Gerai, kad į pagalbą konsulatui atskubėjo nemažas būrys savanorių pagalbininkų, — sakė gen. konsulė. – Be jų niekaip nebūtume apsiėmę.” Pagalbininkai buvo atrinkti jų pačių rodomos iniciatyvos dėka. Balsavimo punktuose padėjo ne tik tarp čikagiškių gerai žinomi visuomenės veikėjai, bet ir studentai, susibūrę į Lietuvos studentų asociaciją University of Illinois at Chicago.

LR gen. konsulato Čikagoje darbuotojų nuomone, papildomų dviejų punktų įrengimas pasiteisino. Per dvi balsavimui skirtas dienas — šeštadienį ir sekmadienį — anksčiau minėtuose punktuose apsilankė nemažai žmonių. Į Jaunimo centrą jų atvyko per 50, į Lemont per porą dienų – beveik 300. Balsavimo punktas veikė ir gen. konsulate. Tai pagrindinis balsavimo punktas, veikęs dvi savaites iki rinkimų nustatytomis valandomis.

Tvarka išliks tokia pati

Kaip teigė gen. konsulė, ta pati balsavimo tvarka bus ir per EP rinkimus, kurie įvyks birželio 7 d. Veiks visi trys punktai, gen. konsulate balsuoti bus galima porą savaičių prieš rinkimus bei birželio 6–7 d., Jaunimo centre ir PLC balsuoti galima bus dvi dienas — birželio 6 d., šeštadienį, ir birželio 7 d., sekmadienį.

Tiesa, gen. konsulato darbuotojai perspėjo, jog paskutinę balsavimo dieną, sekmadienį, balsuoti bus galima tik tris valandas — nuo 9 val. ryto iki 12 val. po pietų. Taip yra todėl, kad tuo metu, kai Čikagoje yra 12 val. p. p., Lietuvoje užsidaro rinkiminės apylinkės, todėl ir Čikagos balsavimo punktai privalo užsidaryti. Aniulienė ragina tuos LR piliečius, kurie ketina atvykti balsuoti į balsavimo punktus, to neatidėti paskutinei rinkimų dienai, o apsilankyti šeštadienį, kai balsavimo punktas bus atidarytas visą dieną, arba atvykti į patį gen. konsulatą, kuris veiks dvi savaites prieš pagrindinę balsavimo dieną.

Teisė balsuoti suteikiama visiems LR piliečiams

Kaip teigė LR gen. konsulato vicekonsulas Vytautas Mikėnas, nors per praėjusius rinkimus balsavimo punktuose apsilankę žmonės turėjo LR pasą, bet nebuvo užsiregistravę, jie vis tiek galėjo balsuoti. Nors šeštadienį tai nesudarė sunkumų, sekmadienį žmonės jau turėjo stovėti eilėje. Todėl, anot Mikėno, nukentėjo tie žmonės, kurie buvo užsiregistravę iš anksto, tačiau vis tiek turėjo stovėti eilėje.

Buvo daugiau nei 10 žmonių, kurie balsuoti atėjo be LR paso, turėdami tik valstijos asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju, kadangi turimi dokumentai nurodė asmens tapatybę, bet neįrodė jų pilietybės, konsulato darbuotojai turėjo skambinti į konsulatą ir per registrus tikrinti tų žmonių pilietybę. Tą padarius ir įrodžius jų pilietybę, žmonės galėjo balsuoti.

Mikėnas pateikė dar vieną pavyzdį, kai per praėjusius rinkimus į balsavimo punktą atėjusi moteris neturėjo su savimi visai jokių dokumentų. Tačiau ir jai buvo leista balsuoti — ji surado du žmones rinkėjų sąraše, kurie raštu pavirtino jos Lietuvos pilietybę ir asmens tapatybę. Žinoma, vėliau visų balsavusiųjų duomenys yra dar kartą sutikrinami.

Daugiausia balsavo paštu

Vis dėlto didžioji dalis teisę balsuoti turinčių lietuvių balsavo paštu. Pagal LR gen. konsulato duomenis, praėjusiuose rinkimuose į LR prezidentus iš anksto savo balsus paštu atsiuntė apie 630 LR piliečių, o savo valią paštu iš viso išreiškė apie 680 Lietuvos piliečių. Per EP rinkimus tokių balsuotojų turėtų būti dar daugiau, mat, anot vicekonsulo Mikėno, nemaža dalis žmonių, per praėjusius rinkimus pastovėję eilėse balsavimo punktuose, sakė, jog kituose rinkimuose balsuos paštu.

Supaprastinta tvarka

Gen. konsulato Čikagoje darbuotojai užtikrino, jog tie, kurie balsavo praėjusiuose rinkimuose renkant LR prezidentą, neturės registruotis iš naujo. Supaprastintos balsavimo tvarkos dėka abiem rinkimams naudojama viena bendra anketa. O tie rinkėjai, kurie žada atvykti į balsavimo punktus gen. konsulate, Jaunimo centre ar PLC, pamatys, jog balsavimas vyks dar sklandžiau. Kaip sakė Mikėnas, jie jau sutikrino balsuojančių žmonių sąrašus, jų adresus ir tie, kurie praėjusiuose rinkimuose iš anksto nebuvo užsiregistravę, bet atvyko balsuoti į punktus, jau yra įrašyti į balsuotojų sąrašus.

Dar nevėlu užsiregistruoti

Vicekonsulas patikino, jog tie žmonės, kurie nėra užsiregistravę balsuoti, nieko neprarado ir anketas gali atsiųsti iki pat balsavimo dienos. Pageidautina, kad tai būtų padaryta likus vienai savaitei iki rinkimų dienos, kad būtų laiko įtraukti juos į rinkėjų sąrašą, išsiųsti rinkėjo pažymėjimus bei balsavimo biuletenius. Užpildytą ir pasirašytą anketą, kurią galima rasti LR gen. konsulato tinklalapyje (www.konsulatas.org), reikia siųsti LR gen. konsulatui paštu, faksu arba el. paštu: Consulate General of the Republic of Lithuania, 211 East Ontario Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611; faksas: 312-397-0385; el. paštas: admin@konsulatas. org.

Kodėl reikia dalyvauti EP rinkimuose?

Į klausimą, kodėl LR piliečiai turėtų gausiai dalyvauti ir EP rinkimuose, Mikėnas įsitikinęs, jog susidomėjimas EP turėtų būti toks pat, kaip ir Seimo rinkimų atveju, nes nors EP galbūt ir nesprendžia socialinių ar kitų kiekvienam „opių” problemų, kurios priklauso nacionalinių Parlamentų (t. y. LR Seimo) kompetencijai, vis dėlto šios institucijos įtaka Lietuvos gyvenime yra neabejotinai svarbi.

EP dalyvauja rengiant kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbių teisės aktų projektus: aplinkos ir vartotojų teisių apsaugos, lygių galimybių, transporto, laisvo darbuotojų, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimo klausimais. Parlamentas kartu su Taryba sprendžia klausimus dėl ES metinio biudžeto. Žaismingai ir išsamiai EP veikla pristatoma keletoje rinkimams skirtų šios institucijos vaizdo filmų: http://europarltv.europa.eu/discoverep.aspx

Gen. konsulė Aniulienė sutiko, jog žiūrint iš Čikagos gal EP ir rinkimai atrodo kiek tolimi, ir susidaro toks įspūdis, jog ES, Briuselis lyg ir nėra mūsų reikalas. Tačiau, įsitikinusi ji, reikia atsiminti, kad Lietuva yra ES narė ir ji, kaip ir kitos narės, nori turėti žodį, sprendžiant ES klausimus. ,,Niekas kitas ir nekuria ES politikos, kaip visų valstybių narių atstovai. Negalima užmerkti akių ir paleisti bet ką savieigai. Tai yra žmonių sąmoningumo klausimas,” — sakė konsulė.

Balsavimo į EP vietos ir laikas:

Balsavimas LR gen. konsulate Čikagoje (211 E. Ontario st., Suite 1500, Chicago, IL 60611)
2009 m. gegužės 27–29 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. dienos, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 1–5 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. dienos, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. vakaro;
2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. dienos;

Balsavimas Pasaulio lietuvių centre (14911 127th st., Lemont, IL 60439)
2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.

Balsavimas Lietuvių jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.