konsul
„Consular Corps College“ suvažiavimo dalyviai gegužės 18–20 dienomis Čikagoje. Iš kairės: Joe Adorian, Vengrijos garbės konsulas, Missouri, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė, Ohio, Hans H. UJ. Pijls, Nyderlandų garbės konsulas, Michigan, Ingrid RichardsonMcKinnon, „Consular Corp College“ sekretorė iš Washington, DC, Francisco Benavides, Peru garbės konsulas iš Missouri ir Robert V. Ogrodnik, Lenkijos garbės konsulas iš Missouri.

Garbės ir karjeros konsulų metinis suvažiavimas Čikagoje

Organizacijai „Consular Corps College” priklauso garbės bei karjeros konsulai, kurie siekia tobulintis einamose pareigose bei pasisemti naujų minčių, kad veiksmingiau galėtų tarnauti kraštui, kuriam jie atstovauja.

Šią organizaciją 1969 metais įkūrė generalinis konsulas Walter R. Regirer su tikslu, kad vyktų bendravimas tarp įvairių kraštų konsulų ir kad atsirastų forumas, kuriame būtų galima pasidalyti profesine informacija bei pasisemti vis naujų žinių iš kitų kraštų kolegų, reziduojančių JAV.

2011 metų „Consular Corps College” suvažiavimas vyko University of Chicago Gleacher Center, gegužės 18–20 dienomis. Suvažiavimo išvakarėse vyko priėmimas Nyderlandų generalinio konsulo dr. Hans Heinsbroek rezidencijoje. Priėmime dalyvavo svečiai: ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė ir LR garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr.

Suvažiavimas prasidėjo gegužės 19 d. Čikagos miesto atstovės Maria Pappas sveikinimais. Po to vyko numatyta programa.

Midwest Region Office of Foreign Missions direktorė Denise Duchon pasidalijo informacija apie naujienas JAV Valstybės departamente. Klausytasi verslo žinovų pranešimų apie tai, kaip konsulai gali veiksmingiau dalyvauti krašto ekonominio vystymo darbuose. Tomis temomis kalbejo: Richard Paullin, International Trade Association of Greater Chicago direktorius, Miguel Angel Leaman, Meksikos prekybos misijos direktorius, Linas Klimavičius, „Point One International” partneris. Moderatore buvo Lietuvos Respublikos garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė.

Federal Emergency Management Agency (FEMA) direktorė Christine Stack ir darbuotojai Jean Baker bei James Duncan supažindino konsulus su šios agentūros veikla.
Pietų metu advokatas John B. Quigley, Ohio State University tarptautinės teisės profesorius, pristatė savo išleistą knygą „Consular Law and Practice”.

Po pietų teisiniais imigracijos klausimais kalbėjo adv. Jason Lorenzon. Austrijos ambasados žemės ūkio skyriaus vadovas Hans Kordik įdomiai pristatė Austrijos atsinaujinančios energetikos ateitį. Ta tema kalbėjo ir Thomas Wallner iš „Argonne Laboratories”.

Dažnai girdime apie susigiminiavusius miestus – „Sister Cities”, tai miestai JAV, kurie yra susigiminiavę su kitų užsienio šalių miestais. Pristatymui apie susigiminiavusius miestus vadovavo Lenkijos garbės konsulas St. Louis Robert Ogrodnik. „Sister Cities” veiklą JAV pristatė Leloy Allala, kuris yra vykdomasis „Sister Cities International” direktorius Čikagoje. Senegalo garbės konsulas iš St. Louis pasakojo apie savo patirtį su šia organizacija ir kiek toks bendradarbiavimas naudingas abiem pusėms.

Vakare viešbutyje „Inter Continental” įvyko iškilmingas pokylis, kurio metu programą atliko Čikagos lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija” (vadovė Genė Razumienė), kanklių, skudučių ir skrabalų garsais sužavėjęs visus dalyvius.

Penktadienis, gegužės 20 diena, pradėtas su pamokančiomis diskusijomis, kaip išlaikyti aktyvų konsulatą. Kalbėjo LR garbės konsulas Rochester, NY, Rimas Česonis ir Italijos garbės vicekonsulas Edward Fanucchi. Konsulų galimybes plėtojant kultūrą pristatė Austrijos generalinis konsulas Thomas Schnoell ir Denise Jorgens, kuri vadovauja University of Chicago tarptautinėms programoms. Buvo įdomu sužinoti, kad Čikagoje yra įvairių vietų, kurios turi galimybes rengti reprezentacinius koncertus Čikagos plačiajai visuomenei.

Rebecca Han, „Bank of America” viceprezidentė, pasidalijo informacija, kaip geriausia atidaryti konsulinę sąskaitą bei vesti bankinius reikalus su kraštais.

Visada per suvažiavimus būna įdomu išgirsti, kaip sėkmingai garbės konsulai veikia ir garsina savo kraštą. Ta tema kalbėjo Nyderlandų garbės konsulas Charles A. de la Porte iš Cleveland miesto ir Austrijos garbės konsulas Toby Unwin iš Florida.

Generalinė konsulė Patricia Maza-Pittsford, kuri eina Čikagos konsulų korpuso vedėjos pareigas pasidalijo informacija apie korpuso veiklą bei pateikė įvairių pavyzdžių, kuriais galėtų pasinaudoti ir kitų miestų konsulų korpusai.

Po visų pranešimų vyko „Consular Corps College” posėdis, kuriame aptarti ateities planai, vyko Patikėtinių tarybos rinkimai.

Dvi dienos konsulams buvo senų žinių papildymas naujomis ir naujų ryšių bei pažinčių aruodas.

Jau daugelį metų šios organizacijos veikloje aktyviai dalyvauja LR garbės konsulas R. Česonis ir LR garbės generalinė konsulė I. Bublienė. Džiugu, kad šiais metais iš lietuvių konsulų dalyvavo ir LR garbės konsulas iš Detroit Algis Zaparackas.

„IBInternational” info

cons
Linas Klimavičius, Lietuvos prekybos rūmų Čikagoje atstovas, vienas iš „Consular Corps College“ suvažiavimo pranešėjų, ir dr. Hans Heinsbroek, Nyderlandų generalinis konsulas.

consul
Lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija“ iš Čikagos. EF nuotraukos