paroda

Kilnojama paroda
,,Pirmieji lietuviai Teksase”

Kai kurios Atlanto rytų pakrantės lietuvių kolonijos, tarp jų – Boston, New York ir Philadelphia miestai, turėjo progos susipažinti su unikalia paroda, pavadinta ,,Pirmieji lietuviai Teksase”. Prie šio bendro Amerikos ir Lietuvos projekto įgyvendinimo nepaprastai daug prisidėjo grupė entuziastų – bostoniečiai Jonas ir Reda Limantai, Romas Šležas, dr. Milda Richardson, įskaitant šių eilučių autorę. Prieš dvejus metus ,,užsidegę” Jono aptikta archyvine medžiaga apie pirmuosius emigrantus, kilusius iš Mažosios Lietuvos, bei norėdami sutikti jų gyvus palikuonis ir surinkti dokumentinę medžiagą, išvykome penkių dienų ekspedicijon į Texas valstiją. Beje, norėčiau pabrėžti, kad kartu važiavo ir du Mažosios Lietuvos patriotai – Jonas Limantas ir Romas Šležas, kilę iš Klaipėdos krašto.

Kelionėje susitikome su penktos kartos palikuonimis, aplankėme daug vietų, susijusių su pirmąja lietuvių emigracijos banga į Ameriką, vykusia dar prieš JAV civilinį karą apie 1850 metus. Įdomu, kad dar visai neseniai mokslinėje istoriografijoje tai buvo neįsitvirtinęs faktas. Šia tema domėtis ir kalbėti pirmoji pradėjo Texas gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietuvos palikuonė ir tyrinėtoja Patsy Hand, kurios rūpesčiu buvo restauruotos etninės lietuvių kapinės, pastatytas istorinis žymeklis, surengta nedidelė paroda San Antonio muziejuje.

Mūsų džiaugsmui specialiai mums buvo surengta pirmoji dokumentinė paroda Yorktown mieste, kur žmonės sunešė nuotraukas, laiškus, žemėlapius, šeimos medžius bei kai kuriuos daiktus, dar atsivežtus iš Lietuvos. Žinoma, viską kruopščiai dokumentavome, kopijavome, fotografavome, o R. Šležas filmavo gyvu žodžiu pasakojamą istoriją. Kažkas per susitikimą Yorktown muziejuje išsakė mintį, kad teksasiečiams reikėtų surengti grupinę kelionę į Lietuvą. Daug žmonių entuziastingai pritarė ir, tikėkime, kad ji įvyks. (Apie šią mūsų kelionę plačiai buvo aprašyta ir ,,Draugo” puslapiuose 2008 m. balandžio 12–19 d.)

Mūsų ir Patsy Hand surinkta medžiaga buvo perduota į Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejų, kur 2009 m. lapkričio 30 d. įvyko pirmoji Lietuvoje paroda. Taip pat išleistas išsamus parodos katalogas. Šis iškilmingas įvykis buvo skirtas minint Lietuvos vardo tūkstantmetį bei Mažosios Lietuvos tautinės tarybos akto paskelbimą.

Šių metų vasario pradžioje paroda atvyko į Boston miestą ir buvo pristatyta per Vasario 16osios minėjimą Lietuvių piliečių klube. Kovo 11osios Nepriklausomybės atkūrimą minint, ši paroda buvo pristatyta Lietuvos Respublikos konsulate New York. Gegužės gale parodą planuojama atidaryti Philadelphia, vėliau ji pasieks ir Washington, DC, Chicago, Seattle, Los Angeles, kol pagaliau atkeliaus ir į – Texas (San Antonio).

Tikrai džiaugiamės, kad teksasiečių ir mūsų grupės viltys ir darbas atnešė tokių puikių rezultatų, kokių ir tikėtasi! Mūsų pastangomis buvo išleistas parodos lankstinukas, kuris glaustai pateikia išsamią informaciją apie pirmųjų lietuvių liuteronų emigraciją į Ameriką.

Surinkta medžiaga apie autentiškas lietuvių Jonischkies kapines buvo pristatyta dr. Mildos Richardson ir Patsy Hand 2009 m. lapkričio 6 d. Boston įvykusioje ,,American Culture Association” konferencijoje. Pranešimą numatoma skaityti birželio mėnesį AGS – istorinių kapaviečių tyrimams skirtoje metinėje konferencijoje Ohio.

Šaknų ieškojimas paskatino dar kartą peržvelgti ir didžiuotis tuo turtu, kurį kiekvienas mūsų nešioja savyje: meilę Tėvynei, kalbai, kultūrai, savo šaknims ir protėviams, perduodant tą turtą iš kartos į kartą. Kviečiame visus susipažinti su šia paroda ir pagauti tą užkrečiančią akimirką!

Parengė Liuda Žiaugrienė

paroda

Dr. Milda Richardson su konsulu Jonu Paslausku ,,Pirmieji lietuviai Teksase” parodoje NY.

paroda
J. Špokevičius susipažįsta su paroda Bostone.