Uždarytas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas


2009 m. balandžio 25 d. metiniame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondo (PLBF) direktorių posėdyje po ilgų ir išsamių diskusijų vienbalsiai buvo nutarta uždaryti (dissolve) Lithuanian World Community Foundation, kaip nepriklausomą ir savarankišką Illinois valstijoje inkorporuotą ir Michigan valstijoje papildomai registruotą pelno nesiekiančią korporaciją (Not for Profit Corporation). Posėdyje dalyvavo direktoriai Vytautas Kamantas, Kazys Laukaitis, Milda Lenkauskienė, Juozas Lukas, Jonas Treška Jr., Laima Zavistauskienė ir Horstas Žibas, nedalyvavo direktoriai Algis Kazlauskas ir Gražina Liautaud. Svečių teisėmis posėdyje dalyvavo, iškeltais klausimais aktyviai diskutavo bei apie juos kalbėjo teisės patarėjas, advokatas Saulius Kuprys ir University of Illinois at Chicago profesorius dr. Giedrius Subačius. LWCF (PLBF) buvo inkorporuotas Illinois valstijoje 1979 m. balandžio 13 d.

Uždarymo darbus per ateinančias savaites ar mėnesius turi atlikti ir užbaigti PLBF pirmininkas Kamantas, iždininkas Lukas ir sekretorius Treška Jr. Apie uždarymą pranešta Illinois įstaigoms (Secretary of State ir Attorney General), gautos reikalingos formos. Paskutinį pranešimą mokesčių (IRS) įstaigoms ruošia Miles V. Schmidt CPA, PLC, Tax Planning & Business Consulting auditorių firma. Apie PLBF uždarymą siunčiami pranešimai įvairių fondelių gavėjams.

* * *
2008 metų pabaigoje PLBF ižde (banke, CD ir investicijose) buvo 196,534 dol. Didžiausios sumos buvo Broniaus Bieliuko vardo stipendijų fonde (Broniaus Bieliuko 50,000 dol. palikimas) ir per Indrę Tijūnėlienę gauti, dosnaus Anonimo paaukoti 100,000 dol., skirti įsteigti du atskirus fondus. Vienas iš jų su 50,000 dol. suma yra Dieviškojo Kryžiaus fondas kardinolo Audrio Bačkio geriems darbams remti Vilniaus arkivyskupijoje, o antras – Dieviškojo Kryžiaus fondas II, skirtas vyskupo Rimanto Norvilos darbų paramai Vilkaviškio vyskupijoje. Visų trijų fondų suma buvo 150,000 dol., tie pinigai buvo persiųsti Lietuvių Fondui (LF) juos ateityje tvarkyti pagal aukotojų pageidavimus ir LF taisykles. Nuo dabar, norint didinti aukas šiems trims fondams, savo aukas prašome siųsti LF (Lithuanian Foundation, 14911 127th Street, Lemont IL 60439). Kiti pinigai buvo išsiųsti pagal aukotojų iš anksto paskirtus pinigus įvairiems projektams remti, pvz., Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje, Pilnų namų bendruomenei Lietuvoje, Lietuvių psichologų projektams JAV, Valdovų rūmų paramos fondui Lietuvoje, Lietuvių išeivijos institutui prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune (monografijų ir stipendijų projektams remti), Klaipėdos universitetui ir kitiems panašiems projektams ar mažiems fondeliams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybai skirtas aukas prašome ateityje siųsti PLB valdybos iždininkui (Ramutis Pliūra, 3906 Lakeview Dr., Racine, WI 53403). JAV Lietuvių Bendruomenei (LB) aukas siųskite JAV LB iždininko adresu, kurį reikia pasitikrinti www.javlb.org tinklalapyje. Panašiai kaip PLBF ar LF, taip ir PLB bei JAV LB organizacijos, yra inkorporuotos kaip pelno nesiekiančios korporacijos Illinois valstijoje, turi laikytis tų pačių įstatymų bei taisyklių, joms galioja tokios pačios IRS nuo mokesčių atleidimo aukotojams taisyklės.

* * *
PLBF direktoriai nutarė, kad visi PLBF archyvai, knygos ir dokumentai būtų išsiųsti į Lietuvių išeivijos institutą prie VDU Kaune, ten laikomi, saugomi, tvarkomi ir prižiūrimi, kad vėliau galėtų būti panaudoti studijoms apie lietuviškas organizacijas išeivijoje. Su Lietuvių išeivijos institutu dėl dokumentų perdavimo jau susitarta ir trečią gegužės mėnesio savaitę trečdalis tų archyvų išplaukė per ,,Atlantic Express Corp” į Lietuvą, o po kelių savaičių išplauks ir likę du trečdaliai.

* * *
PLBF nutarė prašyti PLB valdybos pirmininkę ir valdybą ateityje globoti, remti ir rūpintis PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chicago (The Endowed Chair of Lithuanian Studies at the University of Illinois at Chicago). Toks prašymas buvo pasiųstas PLB valdybos pirmininkei Reginai Narušienei. Ši Katedra yra amžina ir ji veiks, nepaisant, ar bus lietuvių „undergraduate” ar „graduate” programos. Lietuvių paaukoti ir Illinois universiteto fondui (University of Illinois Foundation) padovanoti pinigai yra negrąžinami. Jų uždarbis kiekvienais metais apmoka ir apmokės Katedroje dirbantį profesorių ir kai kurias kitas smulkias išlaidas. Ji negali būti uždaryta ar panaikinta, tuo pačiu negalima niekam padovanotų pinigų pasiimti. Prieš dvejus metus ta 600,000 dol. dovana (Endowment) buvo išaugusi iki 1 mln. 700,000 dol. sumos, bet per paskutinius metus sumažėjo iki maždaug 1,200,000 dol., nes finansinė krizė palietė University of Illinois Foundation investicijas, panašiai kaip ir kitų fondų.

Pirmasis katedros vedėjas buvo prof. dr. Bronius Vaškelis (1984– 1992), antroji vedėja prof. dr. Violeta Kelertienė (1992–2008). Prof. Kelertienei išėjus į pensiją ir 2008 m. išvykus gyventi į Seattle WA, Katedra šiuo metu neturi vedėjo. UIC turi jį surasti ir pakviesti. Šio universiteto prof. dr. Giedrius Subačius parašė kelis išsamius, padėtį paaiškinančius straipsnius „Drauge” apie Katedrą, lietuvių bakalauro, magistrų ir doktorantų programas, apie panašią kitų tautybių programų padėtį, nes universiteto vadovybė dėl lėšų stokos smarkiai sumažino arba uždaro tautinių mažumų akademines programas.

* * *
PLBF vadovai ir talkininkai per 30 metų savanoriškai aukojo savo darbą, apmokėjo savo pačių smulkesnes telefono, pašto ar kelionių išlaidas, patys visada aukojo remiamiems projektams ir džiaugėsi galimybe padėti kitoms organizacijoms ar asmenims remti naudingus bei reikalingus darbus ar darbelius. Iš atskirų asmenų, visuomenės bei Bendruomenės veikėjų ir kai kurių organizacijų buvo patirta daug nepelnytų bei neteisingų puolimų, kaltinimų, pamokslų, priekaištų, reikalavimų, net šmeižtų. Tačiau buvo sulaukta žymiai daugiau padėkų, padėta daugeliui organizacijų bei asmenų įgyvendinti jų projektus be jokios biurokratijos ar sudėtingų taisyklių. Tą darant griežtai laikytasi visų valdžios įstatymų ir reikalavimų. Kiekvienas aukotojas gaudavo padėkos laiškus ir kvitus.

Per 30 PLBF veiklos metų buvo surinkta daugiau nei trys milijonai dolerių iš atsiųstų 15,800 aukų. Tiek padėkų ir kvitų buvo išsiųsta aukotojams. Tie gauti pinigai buvo išmokėti lietuvybės išlaikymui, PLB seimų ir Jaunimo kongresų paramai, studentų stipendijoms, Lietuvos universitetų ir UIC paramai, įvairiems lietuvybės išlaikymo projektams. Atsiprašome už klaidas, dėkojame už mums atsiųstus nuoširdžius paskatinimus ar padėkas.

Daug išsamios informacijos apie PLB Fondą ir Lituanistikos katedrą galima pasiskaityti ir nuotraukas pamatyti PLB X Seimo leidinyje „Kas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas?”, specialiame „Pasaulio lietuvio” 2000 m. rugpjūčio numeryje (8/370), 80–85 psl.; apie PLB Lituanistikos katedrą – „Kas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas?” specialiame 2003 m. liepos 7–11 PLB XI Seimo leidinyje, 71–76 psl.

* * *
Apie PLBF uždarymą, lietuviškų fondų konsolidavimą ir konkrečiai PLBF pinigų pervedimą LF jau buvo daug diskutuota PLBF direktorių posėdyje prieš penkerius metus (2004 gegužės 8 d.). Tada buvo nutarta eiti prie PLBF uždarymo ir turimų pinigų fonduose ar fondeliuose perdavimo LF, nes smarkiai mažėjo aukotojų ir talkininkų. Nebuvo galima rasti norinčių savanoriškai dirbti ar vadovauti. Kalbant, „kas būtų, jei...”, dažnai sakant, „reikia ieškoti ir surasti...”, „kiti tą ir tą padarys...” ir svajojant apie geresnę ateitį, prabėgo penkeri metai. PLBF neteko daugelio senesnių ir nuolatinių rėmėjų, labai sumažėjo aukų, uždarbių iš investicijų, o administracinės išlaidos, kaip mokestis auditoriams ir ataskaitos valdžiai, paštas, spausdinimas liko tokios pat ar net proporcingai padidėjo.

Kritika ir reikalavimai PLBF buvo viešai kartojami, primenama jo atsakomybė lietuvybei ir lojalumas aukščiausioms lietuvių instancijoms, nekreipiant tinkamo dėmesio į JAV įstatymus. Ateityje istorija spręs, kas buvo teisingas ir/ar kas ne. Praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje tos diskusijos pagyvėjo. Neseniai užsidariusio BALF’o direktorių tarybos buvęs pirmininkas dr. Pranas Budininkas draugiškai padėjo mums, perduodamas jų patirtį ir reikalingus valdžiai pranešimus uždarant jų korporaciją. Teigiamai prisidėjo „Drauge” rašyti dr. Romualdo Kriaučiūno straipsniai apie organizacijų augimą, žydėjimą, saulėlydį ar konsolidavimąsi. Turime per daug panašiems tikslams aukas renkančių atskirų fondų ir organizacijų. Pritariame jų konsolidavimui, taip būtų galima sumažinti administracines išlaidas. Pavyzdžiui, kiekviena ne pelno siekianti korporacija turi užpildyti įvairius pranešimus valdžiai, mokėti auditoriams už patikrinimus bei ataskaitas ir t.t. PLBF praktiškai vykdo tą konsolidaciją.

Viską sudėjus kartu, PLBF pasitinka savo saulėlydį po 30 metų ilgos, sėkmingos darbo dienos. Esame laimingi, patenkinti ir džiaugiamės, kad PLBF direktoriai, vadovai, talkininkai, savanoriškai dirbdami, visi, kaip draugiška komanda, galėjome daug padėti PLB, Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungai, kraštų Lietuvių Bendruomenėms, lietuvių organizacijoms, universitetams, studentams ir atskiriems asmenims įgyvendinti jų projektus su daugiau kaip 3 mln. dol. parama. Už tuos gautus pinigus didelė ir nuoširdi padėka priklauso visiems aukotojams, asmenims ir organizacijoms, kurie per PLBF paaukojo daugiau nei 3 mln. dol. lietuvybės išlaikymo reikalams išeivijoje. Dėkojame lietuviškai žiniasklaidai, kurios redaktoriai visada informavo, rašė, skelbė bei rėmė PLBF veiklą, leido kitiems pasisakyti teigiamai ar neigiamai rūpimais klausimais. Ačiū visiems!

Vytautas Kamantas
PLB fondo pirmininkas

Juozas Lukas
iždininkas

Jonas Treška Jr.
sekretorius