ALTS valdyba ir svečiai. Iš k.: Jonas Variakojis, Irena Dirdienė, Petras Buchas, Danguolė Bartkuvienė, Algirdas Matulionis, Birutė Banaitienė, Romas Veitas, Vaclovas Mažeika ir Jūratė Variakojienė.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos suvažiavimas


VACLOVAS MAŽEIKA

Suvažiavimas vyko 2013 m. gegužės 18–19 dienomis Čikagoje. Pirmoji suvažiavimo diena buvo skirta Sąjungos narių posėdžiams, kurie prasidėjo 1 val. p. p. „Hilton Oak Lawn” viešbutyje. Suvažiavimą atidarė Čikagos skyriaus pirm. Irena Dirdienė, pakviesdama sugiedoti tautos himną. Jūratė Variakojienė pakvietė pagerbti mirusius narius šiais žodžiais: „Per 63 metus tautinės minties idealistai kūrė, statė veiklai gaires, aukojo savo laiką, jėgas, idėjas, kad išlaikytų bei ugdytų lietuvišką dvasią ir tautinės kultūros vertybes, visomis išgalėmis rėmė tautos kovą už nepriklausomos valstybės atstatymą. Atlikę tautinę pareigą ir palikę didelį įnašą Sąjungos veikloje, jie iškeliavo į Amžinybę. Prisiminkime ir pagerbkime juos savo atsistojimu ir minutės tyla.”

Sąjungos pirmininkas Petras Buchas, pasveikinęs susirinkusius Są-jungos narius, pakvietė posėdžiui pirmininkauti vicepirm. Joną Variakojį. J. Variakojis, prieš pradėdamas posėdžio programą, pareiškė, kad suvažiavimas turėtų pagerbti Vaclovą Mažeiką, buvusį Tautinės sąjungos, Korp! Neo-Lithuania vyr. valdybos ir „Vilties” draugijos pirmininką bei nuolatinį šių organizacijų valdybų narį, suteikiant jam Sąjungos garbės nario vardą. Suvažiavimo nariai audringais plojimais pritarė šiam pasiūlymui. V. Mažeika padėkojo už jam suteiktą garbę ir pareiškė, kad Sąjungos pirmininkas P. Buchas, jau 16 metų pirmininkaujantis Sąjungai, yra paaukojęs nepaprastai daug darbo valandų, jėgų, būdamas ne tik Tautinės Sąjungos, bet ir Tautinių namų bei Tautinio kultūros fondo valdybose ir pasiūlė jam taip pat suteikti Sąjungos garbės nario vardą. Suvažiavimas audringais plojimais pritarė šiam pasiūlymui. Tokiu būdu abu – Vaclovas Mažeika ir Petras Buchas – tapo Tautinės sąjungos garbės nariais.

Boston skyriaus pirmininkė Birutė Banaitienė kartu su Romu Veitu papasakojo apie Boston skyriaus veiklą. Skyriuje dar yra būrys narių, bet į susirinkimus ateina vos keli. Jie ruošia subatvakarius, knygų pristatymus, paskaitas. Buvo paminėti: Giedrės Kumpikaitės filmo „Wings to Remember” rodymas, dailininkės Gemos Phillips meno darbų paroda ir kt. Taip pat prisideda prie kitų organizacijų renginių. R. Veitas pasakojo, kad pardavę Tautinius namus ir gavę nemažai pinigų, paskyrė stipendijas studentams, studijuojantiems jūrininkystę.

Čikagos skyriaus pirmininkė I. Dirdienė pranešė apie šio skyriaus veiklą. Čikagos skyrius laikomas pagrindiniu, nes čia įsikūrusi ir visos Sąjungos valdyba. Skyrius ruošdavo Kūčias, vasaros metu suorganizuodavo piknikus, kurie buvo gana populiarūs, talkindavo Sąjungos valdybai ruošiant Kovo 11-osios minėjimus bei literatūrinių konkursų apdovanojimus. Pastaruoju metu renginių sumažėjo, nes sumažėjus dalyvių skaičiui ir pakilus kainoms, renginiai pasidarė nuostolingi. Skyriaus valdyba, reikalui esant, talkininkauja kitoms organizacijoms.

Los Angeles skyriaus pranešimo nebuvo, nes skyriaus pirm. Jonas Talandis negalėjo atvykti.

Sąjungos pirm. P. Buchas padarė išsamų pranešimą apie šios Sąjungos veiklą. 2010 m. kovo 21 d. buvo suruošta grožinės literatūros konkurso šventė, tuo pačiu buvo paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetis, „Dirvos” laikraščio 95-metis ir Tautinės sąjungos 60 metų sukaktis. Po šios šventės įvyko tarybos posėdis, kuriame buvo aptarta Sąjungos veikla ir ateitis. Vicepirm. Eugenijui Bartkui mirus ir ižd. Oskarui Kremeriui susirgus, valdyboje buvo likę tik trys nariai. Valdyba buvo papildyta pakviečiant Vaclovą Mažeiką (vicepirmininkas) ir Jūratę Variakojienę (iždininkė). Daug rūpesčių sukėlė knygos „Tautinės minties keliu” leidimas. Knygą pradėjo rašyti Mečys Treinys. Jam mirus tartasi su Jonu Jasaičiu ir galutinai sutarta su Vytautu Radžiumi. Taip pat rūpėjo knygos „Lietuvos diplomatijos istorija” antro tomo leidimas, kurią rašė Vytautas Žalys. Pagaliau antras tomas buvo išleistas 2012 m. Su Vytautu Žaliu atsiskaityta, jam pažadėta suma sumokėta. Likę pinigai paskutiniame fondo tarybos posėdyje išskirstyti ir tuo pačiu Tautinis kultūros fondas 2011 m. balandžio 6 d. nustojo veikęs.

Boston atstovas R. Veitas iškėlė klausimus apie pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos palaikų perkėlimą į Lietuvą. Jis siūlė suvažiavimo vardu nusiųsti laišką Lietuvos prezidentei, prašant prezidentūros pritarimo ir sąlygų sudarymo palaikų perkėlimui. Algirdas Matulionis paaiškino, kad pagal JAV įstatymus, jeigu likę giminės neduoda sutikimo, tai nėra jokios kalbos apie palaikų perkėlimą. Paskutinis likęs gyvas giminaitis yra prezidento Smetonos anūkas Vytautas Smetona, su kuriuo pirmiausia ir reikia kalbėtis, o gavus jo sutikimą, galima būtų ir prezidentei laišką pasiųsti.

Kalbant apie Tautinės sąjungos tolimesnę ateitį P. Buchas pareiškė, kad jis ir visa valdyba su šiuo suvažiavimu savo kadenciją užbaigia. Jis toliau nesutinka būti pirmininku ir siūlė Sąjungos valdybą perkelti į Boston, o B. Banaitienę rinkti Sąjungos pirmininke. B. Banaitienė griežtai atsisakė būti renkama. Buvo siūlomas R. Veitas, kuris irgi nesutiko būti renkamas. V. Mažeika aiškino, kad Sąjunga yra gyva, trys skyriai veikia ir yra reikalinga Sąjungos valdyba, reikalingas naujas Sąjungos pirmininkas. Buvo siūlomi ir kiti kandidatai, bet nė vienas suvažiavime dalyvaujančių nesutiko būti renkamas. Tokiu būdu šis klausimas buvo paliktas atviras.

Popietinis posėdis buvo skirtas „Vilties” draugijai, kuri leidžia tautinės minties laikraštį „Dirva”. „Vilties” draugijos pirmininkas Algirdas Matulionis pranešė, kad atsiliepimai apie laikraštį yra geri, santykiai su redaktoriumi Vytautu Radžiumi – korektiški. Gaila, kad redaktorius Vytautas Radžius dėl sveikatos negalėjo suvažiavime dalyvauti. Prenumeratorių skaičius nuolat mažėja, nes naujai atvykę lietuviai nėra linkę laikraštį prenumeruoti. Laikraščio leidimas yra nuostolingas, pašto išlaidos kaskart auga, tenka remtis tik prenumeratorių aukomis, atsitiktiniais palikimais ir atskirų asmenų stambesnėmis aukomis. „Vilties” draugijos valdybą sudaro: A. Matulionis, Rūta Sakienė, dr. Stepas Matas ir Antanas Minkūnas.

Antra suvažiavimo diena sekmadienis, gegužės 19 d., buvo skirta Tautinės Sąjungos išleistos knygos „Tautinės minties keliu” pristatymui, kuris vyko Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre.

Knygos pristatymui vadovavo Jūratė Variakojienė, pažymėdama, kad šioje knygoje aprašoma lietuvių tautinės sąmonės raida, tautinės srovės susidarymo pradmenys, tautinių organizacijų veikla Lietuvoje bei Tautinės Sąjungos veikla čia, Amerikoje. Knygos pristatymą raštu atsiuntė aprašė Lietuvos Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, o gražia lietuviška tarsena perskaitė Dalia Sokienė. G. Songaila teigia: „Ši knyga tai nėra joks testamentas ar atsisveikinimas. Ji kviečia mus vėl suremti pečius, kadangi tauta išsivaikščioja ir nyksta, net ir turėdama savo valstybę. Todėl istorija iš mūsų tebelaukia pasišventimo ir ryžtingos veiklos. O eidami tautinės minties keliu ir kurdami geresnę lietuvių tautos ateitį, mes pratęsime svarbiausius darbus ir, tikiu, paliksime gerą palikimą ateities kartoms, kaip tą padarėtė jūs – mūsų tėvai ir seneliai. Sulauksime ir trečiojo šios knygos leidimo. Gal tai bus bendras Lietuvos ir išeivijos tautininkų leidinys. To ir noriu mums visiems palinkėti.”

Pristatyme dalyvavo nemažas žmonių būrys, tarp jų ALT’o pirm. Saulius Kuprys, Draugo fondo pirm. Marija Remienė, Lietuvių rašytojų draugijos pirm. Stasė Petersonienė, dailininkė Magdalena Stankūnienė, „Dirvos” redaktorius V. Radžius, „Vilties” draugijos pirm. A. Matulionis iš Cleveland, B. Banaitienė ir R. Veitas iš Boston.

Meninę dalį atliko Razumų šeimos lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija”, vadovaujamas Genutės Razumienės. Programoje – liaudies dainos, pritariant kanklėmis (Genutė), skrabalais (Algirdas), birbyne (Mindaugas) ir skudučiais (Lukas). Dainos labai gražiai skambėjo ir suteikė klausytojams džiaugsmo bei pasigėrėjimo. Programa labai tiko knygos pristatymui.

P. Buchas tarė padėkos žodį J. Variakojienei už šio knygos pristatymo vedimą, Gintarui Songailai už knygos aprašymą, Daliai Sokienei už gražų perskaitymą, „Gabijos” ansambliui už puikią programą, visai Sąjungos valdybai už darnų bendradarbiavimą ir visiems susirinkusiems už dalyvavimą. Tai buvo paskutinis P. Bucho kaip Sąjungos pirmininko žodis.

Programai pasibaigus, susirinkusieji vaišinosi I. Dirdienės paruoštomis vaišėmis.

Meninę programą atliko lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Gabija”. Iš k.: Mindaugas, Algirdas, Genutė ir Lukas Razumai.                    Jūratės Variakojienės nuotr.