matu25
Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI (k.) šventina dail. Ados Sutkus ir Rasos Sutkutės sukurta Pal. Matulaičio mozaika, šalia Marijonų ordino gen. vikaras Joseph Roesch. Toliau matosi vyskupas Andrew Wypych ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas. Jono Kuprio nuotraukos

Laukiant ir meldžiant stebuklo

Gegužės 27 dieną, kuri Katalikų Bažnyčios kalendoriuje pažymėta kaip Sekminės, Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė, Čikagos ir jos apylinkių lietuviai tikintieji rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur buvo aukojamos šventos Mišios, minint Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25erių metų beatifikacijos metines.

matu25Tie, kurie prieš 25-erius metus dalyvavo arkivyskupo Matulaičio beatifikacijos iškilmėse Romoje. Tokių šių metų gegužės 27 dieną susirinko nemažas būrys, tarp jų – ir šių metų iškilmių Pal. J. Matulaičio Čikagos komiteto pirmininkas gyd. Linas A. Sidrys, MD, prisiminė, jog Matulaičio beatifikacijos diena, kaip ir šis sekmadienis, pasitaikė itin karšta.

Tačiau nei itin didelė kaitra, nei praėjusį savaitgalį visoje Amerikoje minėta Atminimo diena, daugeliui žmonių suteikusi progą ilsėtis net tris dienas, neatbaidė ir nesulaikė tų, kurie po 25-erių metų dar kartą su dėkingumu ir malda prisiminė 1987 metais birželio 28 dieną Jono Pauliaus II paskelbtą dekretą, kuriuo arkivysk. Matulaitis buvo paskelbtas palaimintuoju.

Gegužės 27 dienos Mišiose, nešini savo vėliavomis, gausiai dalyvavo JAV lietuviškų organizacijų nariai.

Mišias aukojęs Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI (koncelebrantai – vyskupas Andrew Wypych, Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas, MIC, kun. Anthony B. Pisso, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas, diakonas Vitas Paškauskas ir kiti kviestiniai kunigai) kvietė visus tikinčiuosius į dvasingumo, kuris buvo toks svarbus Pal. Matulaičio gyvenime, šventę. ,,Jo [Pal. Matulaičio] gyvenime, – sakė kard. George, – matome [to] dvasingo gyvenimo vaisius: tikėjimą, jog niekada nesi vienas, ir iš to tikėjimo gimusį atsidavimą Dievui ir žmonėms.”

Mišių metu giedojęs jungtinis lietuvių choras, kurį sudarė Pal. Jurgio Matulaičio misijos (Lemont) choras (vadovė Jūratė Grabliauskienė), Šv. Antano parapijos (Cicero) choras (vadovė Vilma Meilutytė), Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos (Čikaga) choras (vadovė Jūratė Lukminienė), Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos (Čikaga) choras (vadovas Algimantas Barniškis), Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava” (vadovas Darius Polikaitis), tarsi patvirtino Čikagos arkivyskupo pamoksle nuskambėjusį raginimą ieškoti vienybės tarp žmonių ir bendruomenių. Pasak kard. George, vienybė buvo itin svarbi ir Pal. Matulaičio gyvenime bei tikėjime.

Po Mišių vykusioje iškilmingoje vakarienėje ,,Beverly Country Club” kalbėję Marijonų ordino nariai ir svečiai priminė, jog tikslas – Pal. Jurgį Matulaitį paskelbti šventuoju – dar nėra pasiektas. Marijonų ordino gen. vikaras kun. Roesch, į iškilmes atvykęs iš Romos, ragino visus tikinčiuosius dalintis su kitais žinia apie Pal. Matulaitį, jo tvirtą tikėjimą ir nuveiktus darbus Dievui ir žmonėms.

Kaip nurodo Katalikų Bažnyčios įstatymai, norint būti paskelbtu šventuoju, reikia turėti įrodymą, jog besimeldžiančiam į kandidatą būti paskelbtu šventuoju, ieškant jo užtarimo, Dievas atliko stebuklą. Paprastai stebuklai yra medicininės kilmės – kai sunkiai sergantys ligoniai ima ir netikėtai pagyja. Pal. Matulaičio atveju, kad jis būtų paskelbtas šventuoju, reikalingas dar vienas stebuklas.

Todėl, sakė šventės svečiai, yra labai svarbu Pal. Matulaitį pristatyti šių dienų žmonėms taip, kad jie, susipažinę su jo asmenybe, būtų patraukti maldai, kurios vaisius būtų per Pal. Matulaičio užtarimą gauti stebuklą, reikalingą jo kanonizacijai. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurią kard. George iškilmingų Mišių metu pavadino Motina šventove, vykusiose 25-osios Pal. Matulaičio beatifikacijos iškilmėse buvo žengtas dar vienas žingsnis link to džiugaus ir laukiamo stebuklo.

,,Draugo” informacija

matu25
 Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI (d.);  šalia jo – svečias iš Romos, Marijonų ordino gen. vikaras Joseph Roesch.

matu25
mat

Mišiose, nešini savo vėliavomis, gausiai dalyvavo JAV lietuviškų organizacijų nariai (Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos vyčiai, ateitininkai, skautai ir kt.), taip pat ,,Knights of Columbus”, Čikagos miesto policijos, Brighton Park, Cicero, Lemont tikintieji.

matu25
matu25
matu25
matu25

matu25
matu25

Į Pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakčiai skirtas šv. Mišias atvyko nemažas būrys Čikagos ir jos apylinkių tikinčiųjų. Pirmoje eilėje stovi šių metų Pal. Matulaičio Čikagos komiteto pirmininkas gyd. Linas Sidrys, MD su žmona Rima.

matu25
Mišių metu giedojęs jungtinis lietuvių choras
mat
matu25
Mišias aukojo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI, koncelebravo vyskupas Andrew Wypych, Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas, MIC, kun. Anthony B. Pisso, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas, diakonas Vitas Paškauskas ir kiti kviestiniai kunigai.

mat

matu25
matu25
Iškilminga vakarienė ,,Beverly Country Club”
matu25
matu25
 Jono Kuprio nuotraukos