Grupė LDD valdybos narių (iš k.): N. Nausėdienė, L. Kizlaitienė, M. Lauraitienė, D. Budrienė, A. Rukuižienė, G. Kazėnienė ir I. Grigaitienė.

Lietuvos Dukterų draugijos metinė veikla

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Per metinį visuotinį narių susirinkimą yra aptariami kiekvienos organizacijos nuveikti darbai bei ateities planai. Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) metinis narių susirinkimas įvyko gegužės 19 d., PLC, Lemont. Atvyko nemažai narių – daugiausia senieji šios organizacijos nariai, nors buvo ir keletas  naujai įsijungusių. Gaila, kad mes vis dar nesulaukiame didesnio naujų atstovų dėmesio, naujų jėgų ir šviesių idėjų iš naujos emigracijos bangos. Visos organizacijos silpsta ir sunku burti ateities planus, kai griūna organizacijų pamatai. LDD valdyba vis dėlto pasipildė naujomis, labai darbščiomis ir energingomis narėmis. Tai vicepirmininkė Gražina Kazėnienė, sekretorė dr. Alma Markuvienė ir iždininkė Zita Svarienė. Viliamės, kad į mūsų organizaciją pritrauksime ir daugiau naujų narių. Juk nieko nėra tauresnio kaip atiduoti dalelę savęs labdaros darbams, išreikšti save gerumu kitiems, ištiesti pagalbos ranką tam, kam jos šiandien labiausiai reikia. Dar XVII amžiuje, Isaac Newton suformulavo tris dėsnius, iš kurių vienas teigia, jog veiksmas lygus atoveiksmiui. Nors pastarasis buvo taikomas klasikinėje mechanikoje, tačiau ši taisyklė galioja ir kasdieniniame gyvenime: kiekvienas mūsų pasirinkimas duoda tam tikrą rezultatą – blogas darbas iššauks blogį, geras darbas – atneš gėrį ir džiaugsmą. Tad Lietuvos Dukterų draugijos tikslas – padėti visiems, kam reikalinga pagalba, nešti gėrį ir džiaugsmą.

Prieš prasidedant susirinkimui visi galėjo pasivaišinti kavute ir valdybos narių suruoštomis vaišėmis.

Metinį susirinkimą pradėjo LDD pirmininkė Irena Grigaitienė. Pasveikinusi susirinkusiuosius ir padėkojusi už dalyvavimą, pirmininkė pirmiausiai pakvietė Gražiną Kazėnienę sukalbėti maldą. Šią maldą, kurios žodžiai išreiškia tiesų organizacijos kelią, atjautą kitiems ir pasitikėjimą Dievo malone, yra parašiusios sesės.

Pirm. Irena Grigaitienė paprašė visų tylos minute pagerbti amžinybėn išėjusias mūsų seses, už kurias ryte buvo atnašaujamos šv. Mišios.

Praėjusių metų metinio narių susirinkimo protokolą perskaitė valdybos sekretorė Alma Markuvienė. Protokolas buvo priimtas vienbalsiai, be pataisymų.

Negalėjus susirinkime dalyvauti valdybos iždininkei Zitai Svarienei,  pranešimą perskaitė vicepirmininkė Gražina Kazėnienė. Kad atvykusieji geriau  susipažintų su organizacijos finansine padėtimi, ant stalų buvo išdėliotos  pranešimo kopijos.

Revizijos komisijos pirmininkė Genutė Treinienė pranešė, kad Revizijos komisija (narės: Irena Draugelienė ir Vida Kosmonienė), patikrinusi LDD iždininkės Zitos Svarienės vedamas iždo knygas, rado, kad jos vedamos tvarkingai ir išreiškė padėką už sąžiningą ir atsakingai vykdomą darbą.

LDD pirmininkės Irenos Grigaitienės žodis

Gyvename laikotarpyje, kuriame nesiskaitoma su Dievo duota gyvybe. Kasdien matome ir girdime įvairius nusikaltimus: mokyklose žūsta nekalti vaikai, gatvėse – susišaudymai, padedamos bombos ir žūsta nekalti žmonės. Skriaudžiami vaikai ir senukai. Tiesiog nežmoniškai kankinami gyvulėliai, kurie nekaltom akim žiūri į žmogų. Kodėl taip daroma? Aš nežinau!

 Tačiau gerai žinau, ką Lietuvos Dukterų draugija jau 54 metus tiesia pagalbos ranką vargstančiam. Tarp tų kasdieninių žiaurumų Lietuvos Dukterų draugija kukliai dirba kilnų labdaros darbą. Per tiek metų daug sušelpta, daug kam padėta, daug paguostų, gal net pralinksmintų. Nesam pajėgios atitaisyti pasaulį, bet galime  nors maža šviesos kibirkštėlę uždegti temstančioje patalpoje.

Šiais metais mūsų valdybos narės patyrė daug asmeninių  ir šeimos išgyvenimų, tačiau dirbome kiek galėjome. Labdaros veiklai, visuomeniniam darbui reikia atiduoti tiek jėgų, kiek turi.

Į amžinybę išlydėjome visuomenininką, ilgametį „Margučio” radijo vedėją Petrą Petrutį. Jis savo jėgas atidavė Lietuvių Bendruomenei, visuomeninei veiklai. Tūkstančio dolerių auka sušelpėme nuo viesulo  „Sandy” nukentėjusius lietuvius rytiniame Amerikos pakraštyje, aukomis remiame Suvalkų trikampyje gyvenančius lietuvius. Valdybos narės aplanko senatvės palaužtus ar susirgusius lietuvius, buvusias mūsų aktyvias seses. Stengiamės padėti kuo galime.

Mūsų pradėtas vaikštynių vajus  vyksta sklandžiai. Jau išsiuntėme siuntinius į Varėną, Plungę, Marijampolę, vargdienėms seselėms į Kybartus, Šiluvą, Ukmergę, Kauną, Želvą (Ukmergės rajonas). Mūsų siuntiniuose – iš vaikštynės drabužiai. Jau paruoštas vienas siuntinys, kurį siųsime į „Caritas” globojamus senelių namus. Tai didelė pagalba seniems, sunkiai  vaikštantiems žmonėms. Siunčiame ten, kur labiausiai reikia – neapsiribojame keliais centrais ar keliomis vietovėmis. Valdyba gauna daug laiškų su prašymais ir padėkomis. Posėdžių metu valdybos narės aptaria gautus laiškus ir nusprendžia, kam mūsų pagalba labiausiai reikalinga.

Kol mūsų labdaros draugija turės rėmėjų, tol dirbsime toliau. Dėkojame visiems už aukas, palikimus, už mirusių atminimui skirtas aukas.
 
Ateities planai

Ruošiame iškilmingus metinius „Rudens pietus”. Tai mūsų lėšų telkimo renginys, kuris vyks rugsėjo 8 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Lemont.

Toliau tęsiame vaikštynių vajų. Mielai jas  priimame. Jas galite pristatyti į  misijos bei PLC raštines. Neužmirškite nurodyti, kam skiriate vaikštynę.

Per Atvelykį suruošėme tortų ir pyragų išpardavimą. Šis renginys mums pasisekė ir atnešė pelno.

Labai reikėtų įsteigti internetinį mūsų draugijos tinklalapį. Apie mūsų veiklą besiteiraujantys amerikiečiai galėtų  susipažinti su mumis tiesiogiai. Ieškosime žmogaus, kuris galėtų mums tokį tinklalapį sukurti.

Tikiuosi šiais metais nuvykti į Lietuvą ir aplankyti kelias vietoves, kurioms labiausiai reikalinga mūsų parama.

Žadame ir toliau tęsti mūsų labdaros darbus, eiti tuo geru, Dievo nurodytu keliu, padėti kitiems ir dalelę savęs paaukoti kitu labui.

Dėkojame už aukas. Jūsų nuoširdžios aukos valdybą jaudina ir kartu įkvepia toliau tęsti labdaros darbą.

Mūsų valdybos sudėtis:

Irena Grigaitienė – pirmininkė. Jau ketveri metai vadovauja šiai kilniai organizacijai. Demokratijoje vadai turi keistis – ateiti nauji, atnešdami naujas mintis, naują įkvėpimą, naują požiūrį. Metai po metų vadovaujant tiems patiems žmonėms, demokratija virsta diktatūra, kuri Lietuvos Dukterų draugijai nėra priimtina. Taigi, šiais metais, su jūsų pritarimu, perduodu pirmininkės pareigas jaunai, gabiai, organizaciniame darbe įgudusiai Marytei Rekašienei. Ji sutiko šias pareigas perimti ir vesti organizaciją tuo pačiu kilniu keliu. Gaila, kad šiandien ji negalėjo čia dalyvauti, nes išvyko į New Orleans universiteto baigimo iškilmes.

Gražina Kazėnienė – vicepirmininkė. Tai darbšti, gabi, energinga, tvarkinga ir su šypsena atliekanti kiekvieną darbą moteris.

Alma Markuvienė – sekretorė. Pareigos, kurios per kiekvieną posėdį bei susirinkimą reikalauja visapusiško dėmesio. Alma šias pareigas atlieka puikiai.

Zita Svarienė – iždininkė. Neseniai įsitraukusi į valdybą, jau pasižymėjo darbštumu, pareigingumu ir tvarkingumu.

Milita Lauraitienė –  daug metų vedusi socialinį skyrių, šiais metais atsistatydino. Dėkojame jai už ilgus metus gerai atliekamas pareigas.

   Aldona Rukuižienė – ryšininkė, labai reikalinga veiklai. Ji susisiekia su valdybos narėmis, priima užsakymus, talkininkauja registruojant. Aldona Rukuižienė jau daugelį metų sąžiningai dirba LDD valdyboje.

Dangira Budrienė – administratorė. Kompiuteryje veda ir vis atnaujina narių sąrašus. Siunčia laiškus, atspausdina lipinukus. Iki šiol siuntinėjo padėkas, užuojautas, mokesčių nurašymo formas.

Milda Jakštienė – atsakinga už specialius projektus. Paruošia bei išsiunčia vaikštynių ir rūbų siuntinius į senelių namus. Nuo šių metų perėmė administratorės pareigas.

Nijolė Nausėdienė – renginių vadovė/korespondentė. Šios daug reikalaujančios pareigos yra puikiai atliekamos.

Kaip matote, mūsų valdyba susideda iš įvairių žmonių: įvairių profesijų, įvairaus amžiaus ir įvairiu metu atvykusių į šį kraštą. Tas mums netrukdo darniai dirbti, o dažnais atvejais, net dar labiau padeda suvokti Lietuvoje gyvenančių žmonių nelengvą padėtį. Tad mielai kviečiami nauji asmenys, naujos narės įsijungti į mūsų darnios valdybos darbus.

* * *

Po LDD valdybos pirmininkės pranešimo, Irena Grigaitienė sulaukė daugybės klausimų apie savo pasitraukimą iš pirmininkės pareigų. Ji sakė, kad nenorėjusi per ilgai užsibūti ir kad naujoji pirmininkė – Marytė Rekašienė – puikiai tęs šios organizacijos veiklą.

Pasibaigus susirinkimui, dalyvės  dar ilgai vaišinosi, šnekučiavosi ir nesiskubino  namo.