soloist

Nida Grigalavičiūtė ir Antanas Zakarauskas

Kvieslys

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ
Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Saulutė” pirmininkė

Birželio 6 d. Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” vėl kviečia visuomenę į muzikos ir poezijos valandėlę 12:30 v. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centro žemutiniame aukšte (14911 127th St., Lemont, IL). Išgirsime tenorą Antaną Zakarauską, sopraną Nidą Grigalavičiūtę, jiems akompanuos pianistas Ričardas Sokas, o dailiojo žodžio perliukus pateiks buvusi Šiaulių universiteto ansamblio ,,Saulė” narė Aušra JasaitėPaulauskienė.

Dvasinės atgaivos renginiai

,,Saulutės” savanorės nuo susibūrimo 1993 m. kovo mėn. ne tik renka aukas vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje, bet pavaišina visuomenę dvasinės atgaivos renginiais, ruošdamos ,,Atviro žodžio” forumus, pristatydamos muzikinius talentus bei dailiojo žodžio meistrus.
,,Atviro žodžio” forumuose esame girdėję ,,Lietuvos lito krikštatėvį” ekonomistą Antaną Griną, LR prez. V. Adamkaus patarėją Julių Šmulkštį, LR finansų ministrą Vytautą Dudėną, Joną Pabedinską, Remigijų Gašką, Tomą Remeikį, Danutę Bindokienę, Bronių Nainį, dr. Mindaugą Vygantą, dr. Rimantą Sidrį, LR Seimo narį dr. Kazį Bobelį, Stanley Balzeką, Vytautą Valadkaitį (Vito Val), Vydūno draugijos Tomą Staniką, LR gen. konsulę Skaistę Aniulienę ir t. t. Amerikiečių publikai buvo suruošta autografų popietė su ,,Chicago Bulls” krepšininku Will Perdue.

Labdaros koncertų programose mums grojo smuikininkai Raimundas Katilius, Ulija Rekašiūtė, Rita Kazlauskaitė bei violončelininkas David Low ir Dane Johanson; skambino pianistai Leonidas Dorfmanas, Robertas Mockus, Povilas Jaraminas, Dainius Vaičekonis, Melitina Diamandidi Kuprienė, Edvinas Minkštimas, Manigirdas Motekaitis, Lina Sidabraitė Mockuvienė, Rimantas Vingras, Gabrielė GylytėHein; dainavo Virgilijus Noreika, Vytautas ir Eglė Juozapaičiai, Rita Preikšaitė, Audronė Gaižiūnienė, Liveta ir Petras Kazlauskai, Ričardo Soko moterų ansamblis, Dariaus Polikaičio ansamblis, Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė, Laima Lapkauskaitė su Neringa Nekrašiūte, Rasos Kauneckaitės vaikų ansamblis ,,Ro-ko-ko” iš Šiaulių. Grožėjomės aktorių Virginijos Kochanskytės, Nijolės Martinaitytės-Nelson, Audrės Budrytės-Nakienės gabumais.

Neužmirštama buvo popietė su mylimu ir gerbiamu poetu Bernardu Brazdžioniu, kurį iš Los Angeles į Čikagą atlydėjo jo ilgametis ,,prietelis” Juozas Kojelis, o prieglobstį suteikė bičiulė rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė. Į Čikagos Jaunimo centro salę per ,,juostų tiltą” lydimą poetą pasitiko Stasės Jagminienės naujai sukurto ansamblio ,,Tėviškė” muzikos garsai. Garbės svečią pristatė rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė, buvo suvaidintas ,,Meškiukas Rudnosiukas” (režisavo dr. Austė Vygantienė), Dariaus Polikaičio ansamblis dainavo poeto eiles. Bet labiausiai visus giliai paveikė, kai pats Brazdžionis prabilo ir  ėmė su išraiška ir įsijautimu skaityti savo kūrybą!

Prasmingas buvo rašytojo Balio Sruogos minėjimas. Popietėje dalyvavo ir ,,Margučio” radijuje literatūrinę laidą ,,Pelkių žiburėliai” vedusi jo duktė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, kurios mama istorikė Vanda Sruogienė buvo mūsų istorijos mokytoja, kai Čikagoje prasidėjo šeštadieninė lituanistinė mokykla. Dabar Dalia gyvena Vilniuje su savo dukra Aušrine, kuri išvertė B. Sruogos romaną ,,Dievų miškas” į anglų kalbą (,,Forest of the Gods”).

,,Saulutės” paremti

Per renginius ir muges surinktais pinigais ,,Saulutė” yra parėmusi vargšus per seselę dr. A. Pajarskaitę, kun. P. Linkevičiaus namelius seneliams ir vaikams Kaltinėnuose, mon. V. Kazlausko ,,Vaiko Tėviškės” namus, neįgaliuosius per ,,Vilties” pirm. Daną Migaliovą, kun. R. Ramašausko ir kun. J. Varanecko ir kun. V. Kajoko parapinius vaikų namus, kun. K. Ralio Naujojo Daugėliškio vaikų namus, kaimo vaikus per R. Švobienę, studentus per G. Landsbergienę, Tauragės pagrindinę mokyklą ,,Šaltinis”, Pažaislio ses. kazimieriečių vasaros stovyklas vaikams, Kybartų vaikų globos namus, kūdikių namus Vilniuje ir Kaune, ,,Rugutę” Vilniuje, daugiavaikių šeimų bendriją ,,Vilniaus šeimyna” per Angelę Kostogrizienę, Kybartų vaikų globos namus, Trakų vaikų ir kūdikių namus, Pagynės vaikų namus, Švenčionėlių vaikų globos namus, Lentvario vaikų globos namus, Panevėžio kūdikių ir vaikų namus, Simno spec. internatinę mokyklą, Marijos Zabulionienės ,,SOS vaikus” Panevėžyje, Motinos ir vaiko globos namus Vilniuje ir Kaune, ,,Caritą” Alytuje, Šilalėje ir Kaune (ypač programą prieš prekybą žmonėmis per kun. R. Grigą), vargstančius Alytuje per Sigitą Lipokienę, moksleivius Kaune, Obeliuose per Dijaną Kančienę, Klaipėdoje per Bronę Jaruševičienę, Šilalėje per Anicetą Žiauberienę. ,,Saulutė” yra rėmusi vaikų popamokinį užimtumą dienos centruose, maitinimą labdaros valgyklose, parūpino mokyklinius autobusus Šiluvos ir Kybartų mokykloms. Nemažai medicininės įrangos susilaukė Kauno universitetinių klinikų kardiochirurgijos (dr. R. Benetis ir dr. A. Dumčius) bei ortopedijos (dr. Gudas ir dr. Škikas) skyriai. Nepamirštos buvo Alytaus ir Marijampolės ligoninės. Buvo paaukota diabetu sergantiems vaikams per E. Mildažytę.

Parėmė ir garsūs žmonės

Pagalbos ,,Saulutė” susilaukė iš St. Patrick parapijos (St. Charles, IL) per Nijolę Kašubienę ir Ramintą Marchertienę, apie ,,Saulutės” veiklą sužinojusią seselę Dorothy Dempsey. Aukų ,,Saulutė” yra gavusi net iš žymaus NBA trenerio Phil Jackson, diplomato Zbigniew Brzezinski, aktorės Rūtos (Kilmonytės) Lee. Ačiū Nidai Verachtert, suorganizavusiai vyno ragavimo vakaronę bei dr. Rasai ir dr. Patrick McCarthy už vakarą ,,Aqua” dangoraižyje. Ačiū Audriui Gudanavičiui, Giedriui Memėnui ir Andriui Bučui už labdaros vakarą ,,Kunigaikščių užeigoje”. Dėkojame Vilmai Kava ir Astai Buračaitei už lėšų vajų per jų vedamą radijo laidą.

,,Saulutė” yra dėkinga PLB už prieglobstį iki 2007 m. ir ,,Lithuanian Mercy Lift” už gražų bendradarbia-vimą. Vilniuje ,,Saulutei” talkina ir pasiūlo vaikus ,,Saulutės” ,,Konkretaus vaiko” rėmimo programai (auka 360 dol. metams) Lietuvos vaikų fondas (Laisvės pr. 125, direktorė Romualda Navikaitė).

Raginimas dar neužsidaryti

Nors laukiame nebūtinai padėkos, o patvirtinimo, kad siunta, parama yra gauta, padėkos laiškeliai bei ekonominio sunkmečio statistika ragina ,,Saulutės” dar neuždaryti. Todėl ,,tebesisuka” Florida skyriaus pirm. Birutė Kožicienė, JAV Rytinio pakraščio atstovai Robert Duda ir Ginger Houghton, ,,Saulutės” iždininkė Ramunė Račkauskienė, visiems randanti laiko ištiesti pagalbos ranką vicepirmininkė Raminta Marchertienė ir aukotojams padėkas siunčiančios sekretorės Laima Braune ir Birutė Nalienė. Dėkojame teisiniam patarėjui Sauliui Kupriui.

Aukotojų dėka per ,,Saulutę” į Lietuvą iškeliavo 2007 m. – 149,000 dol., 2008 m. – 210,000 dol., 2009 m. – 110,000 dol., o 2010 m. iki balandžio 30 d. – 48,610 dol.

Už gautus pinigus per socialinę darbuotoją dviejų vaikų tėvas dėkoja ,,Saulutei”, nes jis buvo ne tik praradęs darbą, bet ir pametęs asmens dokumentą. Jis panaudojo pinigus dokumentams padaryti, maistui šeimai nupirkti.

Dvylikametis berniukas rašo, kad turi 4 m. sesytę – ,,ji labai išdykusi, bet labai graži”. Jam labiausiai patinka gamtos pamoka. Tėtis neranda darbo, mama išlaiko šeimą. Jis sako: ,,Labai jums ačiū už paramą, jūsų pinigėliai labai praverčia mūsų šeimai.” Laiškelis papuoštas jo paties pieštais velykiniais margučiais.

Dėkoja ir našle likusi penkių vaikų motina, kad yra žmonių, kurie randa laiko ir galimybių prisiminti toli gyvenančius. Dėkoja fizikos studentas, su pagyrimu baigęs vidurinę. Dėkoja motinos netekęs trylikametis: ,,dėl prastos finansinės padėties, neturėjau kuo apsiauti į mokyklą, trūko paprasčiausių mokymosi priemonių. Dabar apsiavęs naujais batais einu į mokyklą...” Dešimtmetės mergytės motina dėkoja už pinigus nupirkti dukrytei labai reikalingus akinukus.

,,Simno” spec. int. mokyklos direktorė Elena Dainauskienė rašo:

,,Dėkoju, kad nepamiršote mūsų. Dėkoju už padovanotą mūsų mokiniams dėmesį, meilę ir lėšas, už kurias gegužės 9 dieną nuvežėme mokyklos mokinių grupę, jaunuosius aktorius į Vilnių ir padovanojome Jūsų gėrį. Mokiniai lankėsi valstybiniame mažajame teatre, žiūrėjo spektaklį ‘Mano batai buvo du’, bendravo su aktore Larisa Kalpokaite, vaikščiojo po Gedimino prospektą, kuriame buvo pilna visokiausių atrakcijų: klausėsi Katunskytės koncerto, valgė ledus, žiūrėjo į pučiamus spalvotus muilo burbulus ir t. t.

Gegužės 12 d. kitą mokinių grupę, kraštotyros būrelio narius, nuvešime į Druskininkus, į Grūto parką ir į storo Romo sodybą, kur vaikai mokysis kepti naminę duoną ir mušti sviestą. Taip mes panaudojome Jūsų dovaną – neįgalių vaikų etnokultūros ir patriotizmo ugdymui.

Ačiū, kad esate.”

Parama gimnazistams ir studentams

Elena Rožėnienė kasmet paaukoja apie 1,130 dol. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinių premijoms. Ateina ne tik direktoriaus padėka, bet tikslūs duomenys, už ką ir kiek kas yra gavęs. Dėkoja ir patys mokiniai, įdedamos nuotraukos. Chemijos olimpiados laimėtoja Leonora rašo: ,,Esu labai dėkinga už Jūsų kasmet steigiamas premijas. Kaip sakoma, mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs. Tie vaisiai ir yra šios įsteigtos premijos. Dėkoju už jas.”

E. Rožėnienės premijas gavo 20 mokinių ir vokalinis ansamblis. Didžiausia suma teko Rasai Žiburytei už rašinį ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”. Kiti gavo už pasiekimus matematikoje, chemijoje, fizikoje, o vokalinis ansamblis tapo rajoninio religinių giesmių konkurso laureatu.

Dr. Remigijus ir Aldona Gaškos stambiai remia studentus iš Punsko, kurie studijuoja Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Jie juos remia iki bakalauro, o mokslo metų gale suruošia baigiantiems studentams ir jų tėveliams puotą. Už Gaškų nuoširdumą ir pasiaukojimą studentai dėkoja, juos gerbia. Šįmet, beje, septinta Gaškų remiama laida švęs bakalaurą!

Ukmergiškė Vitalija Čepaitė Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro laipsniui įgyti parašė diplominį darbą apie ,,Saulutės” ir kitų JAV lietuvių organizacijų labdaringą veiklą Lietuvai. Informaciją ji rado Egidijaus Aleksandravičiaus vadovaujamame VDU Išeivijos institute. Diplominiame darbe išryškinama savanorystės sąvoka.

Vasarą pasitikti kviečia nauju koncertu

Tad kviečiame pradėti vasarą pakilia nuotaika, kurią mums tikrai žada netikėtai į Čikagą atvykstantis 33 metų tenoras A. Zakarauskas su dar iš Klaipėdos muzikinio teatro laikų pažįstama – sopranu Nida Grigalavičiūte.

A. Zakarauskas, įgijęs choro dirigento specialybę Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijoje, tęsė studijas Popiežiškajame šventosios muzikos institute Italijoje. 1997 m. gavo Lietuvių Fondo stipendiją, bet ja nepasinaudojo, nes grįžo į Lietuvą tęsti studijų Lietuvos muzikos akademijoje pas prof. V. Noreiką ir A. Malikėną. Po to netikėtai gavęs stipendiją studijavo University Conservatorium of Music, Sydney, Australijoje, siekdamas Diploma of Opera at Opera School. Po to vyko soliniai koncertai, vaidmenys Sydney ir Pacific Opera statomuose spektakliuose, ypač pasižymėjo dainuodamas pagrindinius vaidmenis ,,La Boheme” ir ,,La Traviata” pastatymuose. Kovo 27 d. jis pamalonino Sydney lietuvius klasikinės muzikos koncertu.

Nidą Grigalavičiūtę Čikagos lietuviai pirmą kartą išgirdo, kai ji atliko Michaelos vaidmenį Čikagos lietuvių operos ,,Carmen” pastatyme. 1990 m. baigusi Lietuvos muzikos akademiją bakalauro laipsniu, ji pradėjo profesionalią karjerą Klaipėdos muzikiniame teatre, kur teko kartu atlikti vaidmenis su A. Zakarausku. Dabar Nida su dukrele ir savo vyru gyvena Čikagos priemiestyje, moko fortepijono ir vokalo bei pasirodo su Chicago Symphony Orchestra Company. Pavasarį ji sėkmingai pasirodė Čikagos lietuvių operos Franz Lehar operetės ,,Linksmoji našlė” pastatyme pagrindiniame Hanna Glawari vaidmenyje.

Birželio 6 d. Antanas ir Nida ,,pavaišins” klausytojus pamėgtomis operų arijomis ir operečių ištraukomis. Jomis džiaugsis ne tik rečitalio valandėlėje po šv. Mišių susirinkusieji Lietuvių dailės muziejuje, bet ir Lietuvos vaikai, kad savo talentais juos paremia ir neužmiršta užjūryje atsiradę tautiečiai.