sv antano detroit

Šv. Antano parapijos 90ties metų jubiliejus

REGINA JUŠKAITĖ–ŠVOBIENĖ

Š. m. birželio 12 d., sekmadienį, Šv. Antano parapijoje Detroit, MI, bus minima parapijos 90-ties metų sukaktis. Šia nepaprasta proga parapijos klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas kartu su parapijiečiais kviečia visuomenę gausiai dalyvauti šventėje. Atsiminkite, kad daugelio Jūsų pirmieji žingsniai religiniame ir kultūriniame gyvenime šiame krašte prasidėjo Šv. Antano lietuvių parapijoje, kurioje veikė bendro lavinimo ir šeštadieninė lituanistinė mokykla, taip pat daug lietuviškų organizacijų. Buvo rengiami pokyliai, renginiai, minėjimai, krikštynos, pirmosios komunijos, vestuvės ir laidotuvės. Mokyklos parapijoje jau neveikia, ir keletas organizacijų užsidarė ar išnyko. Šiuo metu vis dar veikia kelios organizacijos, o parapija bei parapijiečiai nepasiduoda ir toliau gyvuoja!

Parapijos jubiliejinė šventė prasidės padėkos šv. Mišių auka 11 val. r. bažnyčioje. Į Mišias pakviesti: naujas Detroit vyskupas Donald F. Hanchon, prelatas Edmundas J. Putrimas, buvusieji parapijos klebonai kun. Alfonsas Babonas ir kun. J. Walter Stankevich. Dėl kitų įsipareigojimų Detroit arkivyskupas Allen H. Vigneron šventėje dalyvauti negalės. Mišių metu giedos lietuvaitės iš Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Southfield, MI.

Po iškilmingų padėkos jubiliejinių Mišių parapijos salėje vyks vaišės ir programa. Norintys dalyvauti prašome užsiregistruoti pas Reginą Juškaitę-Švobienę sekmadieniais Šv. Antano parapijoje. Jai taip pat galima skambinti namų telefonu: 248-547-2859 (vakarais), į darbą telefonu: 313-396-0389 arba rašyti el. paštu: rjuskasvoba@cs.com arba juska@ michigan.gov. Vaišės nemokamos, bet aukos mielai priimamos. Prašome užsiregistruoti iki trečiadienio, birželio 8 d., nes reikia žinoti tikslų dalyvių skaičių, kad būtų galima užsakyti pietus. Kadangi parapijos salė nedidelė, vietų skaičius yra ribotas.

Šiai nepaprastai progai bus ruošiama sveikinimų knyga. Organizacijos ar asmenys, norintys pasveikinti mūsų kleboną kun. Joniką ir Šv. Antano parapijos 90-tų metų sukakties jubiliejaus proga, prašome atsiųsti savo organizacijos ar asmeninius sveikinimus Reginai Juškaitei-Švobienei adresu: 1594 Beaupre Ave., Madison Heights, MI 48071-2622 iki š. m. birželio 8 d. Jūsų sveikinimai bus perskaityti programos metu ir vėliau įamžinti parapijos archyve/muziejėlyje.
Prašome Detroit miesto ir jo apylinkėse gyvenančių lietuvių gausiai dalyvauti Šv. Antano parapijos 90-tųjų metų sukakties šventėje. Maloniai laukiame Jūsų! Iš anksto dėkojame. Jubiliejų ruošia Šv. Antano parapijos parapijiečiai.

Regina Juškaitė-Švobienė – Šv. Antano parapijos Detroit renginių vadovė, ,,Draugo” bendradarbė.