SAMBURIO
 ,,Sambūrio” šokėjai po koncerto su vadovu Tomu Mikuckiu (stovi dešinėje su gėlėmis).
Danos Vainauskienės nuotr.

,,Sambūrio” 75-erių metų jubiliejus

BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ


Boston ,,Sambūris” yra vertas mūsų dėmesio ne tik dėl to, kad jis yra ilgiausiai gyvuojanti tautinių šokių grupė JAV, o gal net ir visame pasaulyje. Grupės istorija yra reikšminga ir tuo, kad, žvelgdami į jos istoriją, matome lietuvių tautinių šokių atgaivinimo ir puoselėjimo pradžią, jų reikšmę JAV senosios imigracijos lietuvių gyvenime ir jų svarbą išlaikant lietuvybę pokario išeivijoje.

Pirmoji Tautinių šokių šventė Lietuvoje

XX a. pradžios Lietuvoje, klojimų vakaruose, buvo šokami šokiai tokie kaip ,,Suktinis”, ,,Klumpakojis”, ,,Noriu miego”. Tuo metu augo susidomėjimas liaudies šokiais ir žaidimais, jų rinkimu ir užrašymu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, į tautinius šokius imta kreipti dar daugiau dėmesio. Iš pradžių į liaudies šokius žiūrėta kaip į savotišką fizinio lavinimo priemonę. Mokslo metų baigimo proga ar sporto varžybų metu vykdavo ir masiniai gimnastikos užsiėmimai, tuo metu buvo populiarūs visoje Europoje. Kartais pratimų metu pagal liaudies šokių melodijas buvo šokami rateliai ar žaidimai, o šokėjos pasipuošdavo tautiniais drabužiais.

Tokie pasirodymai, tapę vis populiaresni, turėjo įtakos ir tos srities mokytojams bei specialistams. Viena tokių tautinių šokių entuziasčių buvo Marija Baronaitė, baigusi kūno kultūros studijas Austrijoje. Marijos inciatyva 1936 m. Vasario 16osios dienos proga atlikti šokiai Londone buvo parodyti ir kviestiniams žiūrovams Kaune. Po šio pasirodymo Kiprui Petrauskui ir kitiems veikėjams kilo mintis surinkti jaunimą į vieną didelį susibūrimą aikštėje ar stadione ir ten sušokti tautinius šokius. Tai įvyko prieš 75 metus – 1937 m. birželio 29 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje, buvo atlikti trys šokiai: ,,Kepurinė”, ,,Tryptinis” ir ,,Kalvelis”, kuriam choreografiją sukūrė Baronaitė. Ši jaunimo organizacijos ,,Jaunoji Lietuva” surengta šventė, dalyvaujant 448 šokėjams, yra laikoma pirmąja šokių švente.

,,Sambūris” gimsta

Ilgiausiai gyvuojanti lietuvių tautinių šokių grupė JAV buvo įsteigta Onos Pivoriūnaitės Ivaškienės. Ona Pivoriūnaitė gimė 1910 m. Boston apylinkėse, bet, būdama ketverių metukų, ji su šeima dėl tėvo sveikatos išvyko į Lietuvą. Augdama nepriklausomoje Lietuvoje, ji pajuto atgimusios tėvynės dvasią. Mokydamasi Utenos Saulės gimnazijoje, Ona dalyvavo jaunimo organizacijose, kuriose vaidino, šoko ir deklamavo. Jau ruošėsi stoti į mokytojų seminariją, kai 1927 m., dėdės pakviesta, kartu su seserimi sugrįžo į Boston. Po metų susituokė su Aleksandru Ivaška Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, kuri dar ir šiandien veikia. Ona su vyru vadovavo parduotuvei ,,Lithuanian Furniture Company”, esančiai South Boston, lietuvių susitelkimo centre.

Kas paskatino 27 metų moterį įkurti tautinių šokių grupę? Grįžusi iš Lietuvos, Pivoriūnaitė iš karto prisijungė prie JAV lietuvių veiklos, tačiau joje ji pasigedo lietuviškumo ir tautiškos dvasios. Ji tai ypač pajuto, ištekėjusi ir pradėjusi auginti du savo vyresniuosius sūnus Algimantą ir Rymantą (vėliau gimė Gediminas ir Vytautas). Užaugusi Lietuvoje su lietuviškais žaidimais ir šokiais, Ona pamatė, kad tokių užsiėmimų trūksta ir jos vaikams. Taip prasidėjo lietuviškų šokių pamokos saviems vaikams. Vėliau savo vaikus atvedė ir lietuviai kaimynai, o tie paragino dar kitus. Taip 1937 m. vasarą Ivaškienė su 20 vaikų nuo 5 iki 7 metų amžiaus įkūrė Boston tautinių šokių grupę. Pirmasis grupės pasirodymas įvyko tų pačių metų rudenį Lietuvos Dukterų draugijos renginyje Šv. Petro bažnyčios parapijos salėje.

sa
Boston tautinių šokių grupė su steigėja Ona Ivaškiene (viduryje), 1937 m.


Susikryžiavę likimai

Įdomus dviejų moterų kelių susikryžiavimas įvyko 1939 m., Baronaitei, kūno kultūros pedagogei, atvykus į JAV ruošti tautinių šokių programą ,,Lietuvių dienai”, turėjusiai vykti rugsėjo 10 d. Pasaulinėje parodoje, New York. Tų pačių metų vasarą Boston leidžiamo laikraščio ,,Darbininkas” surengtoje gegužinėje dalyvavo Ivaškienės vadovaujama tautinių šokių grupė. Gegužinėje svečiavosi ir Baronaitė. Sužavėta jaunųjų Boston šokėjų, ji pakvietė juos dalyvauti ,,Lietuvių dienos” programoje kartu su kitomis trimis grupėmis iš New York. Stebint New York miesto merui LaGuardia, Lietuvos diplomatams ir 25,000 žiūrovams, grupė atliko septynis šokius, tarp jų ,,Kalvelį” ir ,,Mikitą”. Šis lemtingas pasirodymas padėjo Ivaškienei su Baronaite užmegzti visam gyvenimui išsaugotą draugystę. Ona pasiryžo toliau rodytis su savo šokėjais, atstovaudama lietuvių kultūrai.

Nuo tautinių šokių švenčių iki operos scenos

Per 75 gyvavimo metus grupė pasirodė bent keliuose tūkstančiuose viešų koncertų. Yra sunku išvardinti, kada ir kur yra įvykę vien tik svarbesni pasirodymai. ,,Sambūris” šoko visose išeivijos Tautinių šokių šventėse, pradedant pačia pirmąja 1957 m., kurioje 40 ,,Sambūrio” šokėjų buvo vienintelė grupė, atlikusi visą 16 šokių šventės repertuarą. Vėliau grupė vyko į dvi dainų šventes Lietuvoje. Ypač verta paminėti tai, kad Boston grupė dalyvavo ne tik lietuviškuose renginiuose, bet ir prasiveržė į amerikiečių liaudies (folk) festivalius, kurie vykdavo ne tik Boston apylinkėse. Pavyzdžiui, 1942–1949 m. grupė buvo kviečiama į visos Amerikos National Folk festivalį, rengiamą Philadelphia, Cleveland ir St. Louis miestuose. 1969 m. grupė koncertavo Knoxville, Tennessee. 1961 m. po grupės pasirodymo Washington, DC vykusiame amerikiečių festivalyje, JAV Valstybės departamentas pakvietė ,,Sambūrį” pasirodyti naujųjų rūmų atidarymo iškilmėse. Ta proga per ,,Amerikos balsą” į Lietuvą buvo transliuojamas pokalbis su grupės vadove ir keliais šokėjais. 1944 m. įvyko pirmasis New England Folk festivalis, kuriame iki šių dienų ,,Sambūris” ne tik dalyvauja su vaikų ir jaunimo šokėjų grupe, bet ir pardavinėja lietuviško maisto patiekalus festivalio žiūrovams. Grupę buvo galima pamatyti vietinės televizijos laidose, ji buvo kviečiama pasirodyti Harvard, Boston universitetų ir kitų garsių institucijų renginiuose. 1963 m. Opera Company of Boston vadovė Sarah Caldwell pasikvietė ,,Sambūrį” į jos statomą operą ,,Faustas”, kur vienos scenos metu buvo šokamas liaudiškas šokis. Grojant Gounod muzikai, viduramžių rūbais apsirengę ,,Sambūrio” šokėjai, Ivaškienei pasiūlius, sėkmingai atliko lietuvišką tautinį šokį ,,Malūnas”!

 Ivaškienė ypač nusipelnė, pristatydama lietuvių tautinius šokius plačiajai Amerikos visuomenei, kuri vertino šokius kaip etninės kultūros išraišką. Tuo pačiu jos vadovaujama tautinių šokių grupė garsino Lietuvos vardą tarp amerikiečių. O tarp lietuvių ,,Sambūris” turtino išeivijos kultūrinį gyvenimą, atlikdamas programas įvairiose šventėse ir renginiuose. Ne mažiau svarbu, kad ,,Sambūris” subūrė jaunimą į jiems malonią ir smagią lietuvišką veiklą. Po Antrojo pasaulinio karo atvykę lietuviai noriai jungėsi prie Ivaškienės šokių grupės. Būtų sunku surasti tos kartos vaiką, kuris nebūtų šokęs ,,Sambūryje”. Čia susipažinę jaunuoliai kūrė lietuviškas šeimas, kurių Boston yra ne viena.

Prieš akis atsivėrė spalvų ir judesio pasaulis

Tad Boston ,,Sambūris” gali daug kuo didžiuotis ir džiaugtis, švęsdamas savo 75-erių metų jubiliejų. Šių metų gegužės 6 d., sekmadienį, šiai progai pažymėti įvyko koncertas, jo metu surinktos aukos skirtos ,,Lietuvos vaikų globos” labdaringai organizacijai. Fontbonne Academy auditorijoje gausiai susirinkę žiūrovai klausėsi sveikinimo žodžių, kuriuos tarė ,,Vaikų globos” pirmininkė seselė Elenytė Ivanauskaitė, XIV Tautinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkas Marius Žiaugra, Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė Danguolė Varnienė, atvykusi iš Los Angeles, ir JAV Lietuvių Bendruomenės Boston apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė. Buvo perskaitytas sveikinimas nuo Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės. Karštais plojimais į sceną palydėti ir pasveikinti keturi iš pirmųjų 20 šokėjų, pradėjusių šokti 1937 metais įkurtoje grupėje: grupės steigėjos sūnus Rymantas Ivaška, Veronika Ivanauskas Bizinkauskas, Alice Plevokas Ruseckas ir Frances Balukonis Bumila.

Programos pranešėjos, Aista Kazlauskaitė ir Akvilė Girdauskaitė, anglų ir lietuvių kalbomis žiūrovus trumpai supažindino su ,,Sambūrio” įsikūrimo aplinkybėmis ir veiklos istorija. Po trumpos įžangos, pradėjus šokti ,,Sambūrio” jaunimo, suaugusių ir pagyvenusių rateliams, prieš akis atsivėrė spalvų ir judesio margumynas. Žiūrovai gėrėjosi programos įvairumu, šokėjų žingsniais, sudėtingomis šokių figūromis. Programa prasidėjo jau tradiciniais tapusiais šokiais – ,,Kepurine”, ,,Mikita” ir ,,Čigonėliu”, kuriam choreografiją sukūrė pati Ivaškienė. Programą tęsė ne tik ,,aukso fondo”, bet ir naujos choreografijos šokiai, iš kurių keletą sukūrė Vidmantas Mačiulskis. Jo sukurtus šokius pamatysime ir šių metų šokių šventėje. Iš viso koncerto programą sudarė 22 šokiai, kiekvienas išsiskyręs savo nuotaika ar charakteriu. Juos puikiai atliko 80 ,,Sambūrio” narių, kurie bus tarp 185 bostoniškių, dalyvausiančių XIV Tautinių šokių šventėje.

Tautinių šokių tradicija Boston gyvuoja ir gyvuos!

Ivaškienė vadovavo ,,Sambūriui” beveik 50 metų. 1987 m. vadovavimą grupei ji perleido savo sūnui Gediminui. Po jo ,,Sambūriui” vadovavę Rūta Mickūnienė, Naida Šnipaitė Johnson, Daiva Veitaitė Neidhardt ir Tomas Mikuckis buvo pakviesti į sceną ir apdovanoti gėlėmis. Tomas, kuris prieš 8 metus perėmė grupės meno vadovo pareigas, nuoširdžiai padėkojo talentingiems šokėjams ir darbščiam tėvų komitetui, kad taip šiltai priėmė jį į ,,Sambūrio” šeimą. Tomas negailėjo padėkos žodžių ir savo mokytojoms bei kitiems šio meno puoselėtojams, davusiems jam pagrindus ir įkvėpimą tolimesniam darbui. Šokėjai ir žiūrovai padėką Tomui už jo ilgametį darbą ruošiant šokėjus, o taip pat kuriant šio koncerto programą, išreiškė plojimais. Buvo paminėti ir kiti geradariai ir bendradarbiai už jų įnašą rengiant jubiliejaus šventę. Kaip matyti, graži tautinių šokių tradicija Boston gyvuoja jau daugelį metų ir, sprendžiant iš ,,Sambūrio” šokėjų ir rėmėjų didelio entuziazmo minint šią ypatingą sukaktį, neabejojame, kad ji dar ilgai išliks.

Pirmoji Š. Amerikos Tautinių šokių šventė

,,Sambūrio” jubiliejinis koncertas buvo įžanga į liepos 1 d. vyksiančią XIV Tautinių šokių šventę. ,,Sambūris”, šventės šeimininkas, yra pasiruošęs gražiai priimti visus atvyksiančius svečius. Šventės organizacinio komiteto branduolį sudaro anksčiau buvę ir dabartiniai ,,Sambūrio” šokėjai. Kai kurie iš jų, daug metų dalyvavę kitose šventėse, irgi šoks šventės meninėje programoje. O komiteto vicepirmininkė Gloria Adomkaitienė gali pasigirti, kad šoko pirmojoje Tautinių šokių šventėje Čikagoje 1957 m., kai ,,Sambūriui” jau buvo 20 metų!

Ta pirmoji prieš 55 metus įvykusi šventė subūrė 29 grupes ir 600 šokėjų. Po jos dar aštuonios šventės buvo surengtos Čikagoje, po vieną šventę – Cleveland, Hamilton, Toronto ir Los Angeles miestuose. Šių metų šventėje dalyvaus per 1,800 šokėjų, o pačią šventę stebės apie 4,000 žiūrovų. ,,Sambūrio” istorija yra moderniųjų laikų tautinių šokių istorija, rodanti tęstinumą. Visus mus jungia meilė tautiniams šokiams ir mūsų lietuvybės jausmas. Tautinių šokių šventės tampa visų mūsų susivienijimo akimirka, kuri apima visas kartas, visas bangas.

* * *

XIV Tautinių šokių šventė Boston jau ne už kalnų. Bilietų į pačią šventę, kuri įvyks sekmadienį, liepos 1 d., dar yra, bet jų skaičius greitai mažėja. Nedelskite ir pirkite bilietus internetu www.agganisarena.com nurodydami ,,XIV Lithuanian Folk Dance Festival”, arba paskambinę Ticketmaster tel. 800-745-3000. Šventės savaitgalio metu viešbutyje ,,Sheraton Boston”, veiks lietuviška mugė, kurioje bus pardavinėjami meniški rankų dirbiniai, suvenyrai ir kitos prekės. Taip pat vyks vakaro renginiai, į kuriuos bilietai irgi yra sparčiai parduodami. Vietų skaičius yra ribotas, tad šventės organizacinis komitetas skatina visus kuo greičiau užsisakyti bilietus į susipažinimo vakarą penktadienį, į muzikos, dainų ir šokių vakarą, vyksiantį šeštadienį, ir į šventės pokylį sekmadienio vakarą. Bilietus į šiuos renginius galima nusipirkti šventės tinklalapyje www. sokiusvente2012.org arba skambinkite telefonu 781-784-8491. Šventės programos yra skirtos visiems – čia gimusiems, neseniai atvykusiems, įvairioms kartoms, šeimoms ir nevedusiems.

Organizacinis komitetas prašo, kad tie, kurie yra užsisakę daugiau kambarių nei jų gali prireikti, atšauktų nereikalingų kambarių užsakymus. Jei planuojate dalintis kambariais su kitais svečiais, prašome, kad apsispręstumėte kuo greičiau ir atlaisvintumėte kambarius kitiems. Paskutinę minutę atsakyti kambariai sukels finansinių sunkumų šokių šventės organizaciniam komitetui.

Tūkstančiai lietuvių sugužės į XIV Tautinių šokių šventę. Prisijunkite prie jų ir jūs. Liepos 1 dienos savaitgalis Boston bus nuostabiai šaunus! Iki greito pasimatymo!

Birutė Šležienė – XIV Tautinių šokių šventės komiteto atstovė spaudai.


sok
Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė
Danguolė Varnienė su ,,Sambūrio" vadovu Tomu Mikuckiu
ir grupės šokėjomis. Romo Šležo nuotr.