lts

Lietuvių tautinių šokių institutą aplankė taikos paukštė

DALIA CIDZIKAITÈ

Neseniai ,,Draugo” redakcijoje apsilankiusi Lietuvių tautinių šokių instituto (LTŠI) pirmininkė, Los Angeles lietuvių tautinių šokių ,,LB Spindulys” vadovė, XIII Lietuvių tautinių šokių šventės Los Angeles meno vadovė Danguolė RazutytėVarnienė sakė atvežusi parodyti ne tik neseniai jai Lietuvoje įteiktą Lietuvos liaudies kultūros centro ,,Aukso paukštę”, bet ir pasidalinti geromis naujienomis.

,,Atvažiavau pakalbėti ne apie aukso paukštę, bet apie taikos paukštę”, – sakė Varnienė. Pakeliui į Toronto miestą, kur vyko LTŠI susirinkimas, LA ,,Spindulio” vadovė užsuko į Čikagą, Detroit ir Boston miestus, kur su Boston Lietuvių Bendruomenės nariais tarėsi dėl galimybės jų mieste surengti XIV lietuvių tautinių šokių šventę, taip pat aplankė buvusius LTŠI šokių vadovus.

Varnienė prisipažino, jog ši kelionė jai yra svarbi. Ne tik bandymu gerai surengti būsimą šventę ir perduoti lazdelę jauniems mokytojams, bet ir dėl noro atnaujinti LTŠI veiklą ir visam laikui užversti juodą lapą Instituto istorijoje. ,,Jeigu praeityje buvo kokių nesklandumų, o lietuviškoje veikloje asmeniškumų yra labai daug, kai žmonės susipyksta ir nesikalba visą gyvenimą, jei galima susitaikyti, tą reikia padaryti”, – įsitikinusi LTŠI pirmininkė.

Varnienė papasakojo apie įvykį, kai 1988 metų Lietuvių tautinių šokių šventė Kanadoje dėl susiklosčiusių aplinkybių įvyko be LTŠI. Nors, anot Instituto pirmininkės, šventė įvyko, po šventės Instituto lyg ir neliko. O po to vėl prasidėjo intrigos.

Varnienė žinojo apie tą įvykį, nes tuo metu ji jau buvo tautinių šokių mokytoja. Po 2008 metais Los Angeles surengtos XIII šokių šventės ji paskambino vadovams ir pranešė, kad atėjo laikas LTŠI pastatyti ant tvirtų kojų. Ir ne tik pastatyti ant kojų, bet ir įkurti tikrą organizaciją.

,,Po šventės dirbome, parašėme įstatus, tapome incorporated, – džiaugėsi Varnienė. – Ir vakar gavome ir inkasavome dingusius LTŠI pinigus tolesnei mūsų kilniai veiklai.” Pakeliui į Toronto ji su viena iš LTŠI valdybos narių Nijole SemėnaiteEtzwiler užsuko į Detroit, kur aplankė vadovę Gobienę, kuri 22 metams pasitraukė iš lietuviškos veiklos, nes buvo įžeista praeities įvykių. ,,Jai 86 metai ir aš jos atsiprašysiu dėl to, kas įvyko. Ir pasakysiu, kad Jūsų kilnus darbas nenuėjo veltui,” – sakė dabartinė LTŠI pirmininkė.

Praėjus porai savaičių po Varnienės apsilankymo redakcijoje sulaukėme jos laiško, kuriame oficialiai pranešama apie Lithuanian Folk Dance Institute, Inc. įkūrimą ir prisikėlimą naujam gyvenimui. Jį palydi nuotraukos, kuriose Varnienė, tesėdama pažadą, susitiko su buvusia LTŠI pirmininke Galina Gobiene, taip pat ,,Lietuvos Vyčių” steigėju Frank Zapoliu, buvusia LTŠI valdybos iždininke Stase Bacevičiene, Petru ir Genovaite (ilgamete Hamilton tautinių šokių grupės ,,Gyvataras” vadove) Breichmanais.

Lietuvių tautinių šokių instituto pranešimas spaudai

Ar girdėjote apie Lietuvių tautinių šokių institutą (LTŠI)? Ar buvote JAV ir Kanados tautinių šokių šventėse? Gal šokote, grojote arba dalyvavote ruošos komitetuose? O gal tik džiaugėtės lietuvišku šokiu kaip žiūrovai ir kultūros mėgėjai? Ar žinote, kad Šiaurės Amerikoje įvyko trylika puikių šokių švenčių, pradedant 1957 metais, baigiant nepaprastai sėkminga švente Los Angeles mieste 2008 metais?

Šiuo pranešimu norime pranešti gerą naujieną visiems, kuriems rūpi gerų darbų tęstinumas lietuviškoje visuomenėje. Su pasididžiavimu savo, kaip LTŠI pirmininkės, vardu pranešu, kad šiandien žengiame į ateitį su nauja energija, atnaujintu ryžtu ir gražiausiu pažadu mūsų ateinančioms kartoms. Šių metų kovo mėnesį LTŠI organizacija buvo inkorporuota Illinois valstijoje LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. vardu. Surašytas statutas ir gautas ne pelno siekiančios organizacijos statusas.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie taika ir vienybe padėjo pasiekti šį tikslą. Palikę asmeniškumus, jie surado drąsos nežvelgti į praeitį, o dirbti ateičiai, pavyzdingai bendradarbiaujant visų gerovei. Po įvykusio nesusipratimo organizacijoje prieš dvidešimt dvejus metus gerumas ir susitaikymas pagaliau pražydėjo!

Išeivijos paveikslas pasikeitęs. Jau išmirę daugelis mūsų steigėjų, visuomenės milžinų, geradarių. Nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie atvedė mūsų šokių veiklą iki šios dienos, ir kurie tiki, kad ,,vienybėje – galybė”. Giliai vertiname buvusių LTŠI pirmininkių Dalios Dzikienės ir Nijolės Pupienės pastangas.

Pagarbiai dėkoju dabartinei LTŠI valdybai, taikos paukštėms: Aldonai Zander, Vidai Brazaitytei ir Nijolei SemėnaiteiEtzwiler. Bendramintė valdyba dėkoja Stasei Bacevičienei, Frank Zapoliui, Galinai Gobienei ir Genovaitei Breichmanienei už kantrybę ir paramą, puoselėjant ateities veiklą. Dėkoju savo broliui Aloyzui Razučiui už patarimus ir pagalbą teisiniais klausimais. Tik gailiuosi, kad šios dienos nesulaukė mūsų mylima, iškili vadovė Jadvyga Matulaitienė ir mano mama Ona Razutienė. Abi buvo pavyzdingos bendruomenininkės, kurios būtų džiaugusios kartu su mumis.

Lietuvių tautinių šokių instituto, įsteigto prieš 50 metų, tikslas visuomet buvo ir bus – užtikrinti šokių švenčių gyvavimą, tobulinti šokių vadovus kursuose, pasidalyti užrašais, medžiaga ir muzika. Svarbiausias tikslas – mokyti gražių lietuviškus tautinių šokių savo vienetus, nepaisant, iš kokio didumo miesto, miestelio, mokyklos, klubo, ansamblio ar organizacijos jie yra.

LTŠI, gimęs iš didelės meilės šokiui, buvusių kartų išaugintas ir išsaugotas, dirbs ir veiks toliau lietuvybės labui su nauju, oficialiai inkorporuotu vardu LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC.

Danguolė Razutytė-Varnienė LTŠI (Lithuanian Folk Dance Institute, Inc.) pirmininkė

lts