lb
Hartford LB apylinkės pirmininkė su vicepirmininku Viktoru Kogeliu.
S. Šimkuvienės nuotr.

D. Grajauskienė – ilgametė Hartford LB apylinkės pirmininkė

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkèė

Hartford Lietuvių Bendruomenės apylinkė Connecticut valstijoje glaudžiasi prie Šv. Trejybės bažnyčios. Ten ir vyksta pagrindiniai apylinkės renginiai. Hartford lietuviai didžiuojasi ,,Berželio” tautinių šokių grupe, radijo valandėle ,,Tėvynės garsai”, skautais, ateitininkais. Grajauskienę pažįstu jau aštunti metai ir galiu drąsiai sakyti, kad ji – viena iš aktyviausių ir pareigingiausių apylinkės valdybos pirmininkių visoje Connecticut valstijoje.

Grajauskienės vadovaujamoje apylinkėje priskaičiuojama apie 70 lietuviškų šeimų. Veiklesnių lietuvių suskaičiuojama iki 40. Bet aktyvios, nepailstančios apylinkės valdybos pirmininkės dėka hartfordiečiai į savo renginius sukviečia kur kas daugiau žmonių. Pačiai teko pabuvoti renginyje, skirtame Motinos dienai paminėti.

Valdybos narė R. Nenortienė po šv. Mišių pasitiko moteris, mamas su gražiomis pavasarinio gvazdiko šakelėmis. Buvo paruoštos vaišės ir kava. Renginio metu vyko ir balsavimas už Connecticut kandidatus į JAV LB XIX Tarybą.

 Po renginio pakalbinau mielą pirmininkę ir sužinojau, kas ją paskatino lietuviškai veiklai. Antanas ir Zuzana Giedraičiai gyveno Kaune. Ten ir gimė visi keturi jų vaikai: Algimantas, Danutė, Irena ir Rolandas. Tėvelis buvo ekonomistas, aukštuosius mokslus baigęs Šveicarijoje. Prasidėjus karui, šeima išsikėlė į Raseinius. Danutė puikiai atsimena, kaip mama rūpinosi, kad šeimoje netrūktų maisto – tam ji nusipirko ožką, vištų, karvelių. Artėjant frontui, šeima traukėsi į Vakarus su manta, kuri tilpo į vežimą. Danutei tada buvo 10 metų. Vokietijos žemėje, DP stovyklose, Giedraičių šeima praleido 5 metus.

 Savo lietuvišką bendruomenišką veiklą Danutė Giedraitytė pradėjo dar Vokietijoje. Jos tėvelis buvo nuoširdus, pasiaukojantis lietuvis. Stovykloje jis leisdavo lietuviams biuletenį, o vaikai, tarp jų ir Danutė, išnešiodavo visiems.

 Atvykusi į Ameriką 1949 metais Giedraičių šeima apsigyveno New Britain. Tėvelis tuoj pat įsijungė į lietuvišką veiklą, vedė laidas New Britain veikiančioje lietuviškoje radijo valandėlėje, lietuviškam radijui ten vadovavo P. Žalnieraitis. Danutei taip pat teko kalbėti šioje radijo programoje. Po keleto metų Giedraičių šeima persikėlė gyventi į Hartford. Dar ir dabar Grajauskienė gražiai prisimena apie New Britain miestelį, jo lietuvius. Moteris, važiuodama į Šv. Andriejaus bažnyčią, į vietinių lietuvių renginius, jaučiasi lyg sugrįžtų į savo namus.

Po New Britain gimnazijos pabaigimo gabi Danutė studijas tęsė Šv. Dvasios kolegijoje, Putnam, kur studijavo verslą. Kolegijoje mokėsi ketverius metus.

Visos tos kolegijos studentės lietuvaitės gyveno Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos seserų vienuolyno bendrabutyje. Merginos, gyvendamos bendrabutyje, šeštadieniais turėdavo lietuvių kalbos pamokas ir daug įvairių užsiėmimų: mokėsi šokti liaudies šokius, statė vaidinimus, dainavo. Su gerai paruošta programa vykdavo į NY, Boston, Brockton ir aplinkines vietoves koncertuoti, taip padėdavo sutelkti lėšų vienuolynui ir Neringos stovyklai išlaikyti. Labiausiai Danutė mėgo vaidinti ir šokti. Tautinius šokius šoko 7 metus. Pirmuosius pradmenis tautiniams šokiams gavo iš K. Marijošienės New Britain. Studentes šokti tautinius šokius mokė seselė Paulė.

Kaip prisimena Danutė, jas, studentes, žavėjo ir dar daugiau skatino lietuviškai veiklai pažintis su tokiomis asmenybėmis kaip kunigas Stasys Yla, kunigas A. Smilga. Kai Danutė mokėsi kolegijoje, kun. Yla buvo seselių vienuolyno kapelionas. Po pokalbių su tais garbiais žmonėmis studentės dar uoliau mokėsi ir sėmėsi lietuviško šokio meno, šalia veikė skautai, ateitininkai. Jaunos studentės buvo pagrindinės ateitininkų stovyklų paruošimo organizatorės. Dar besimokydama kolegijoje Putnam Danutė įsijungė į Lietuvių Bendruomenės gretas.

Baigusi mokslus Grajauskienė sugrįžo gyventi į Hartford, ilgus metus dirbo apdraudos kompanijoje. Visada jai patiko dirbti su skaičiais, bendrauti su žmonėmis, prekiauti. Netrukus po atvykimo į Hartford vietiniai ateitininkai išrinko Danutę į savo valdybą, vėliau pasiūlė jai vadovauti.

A. A. Alfonsas Dzikas, ilgametis LB valdybos narys, radijo valandėlės ,,Tėvynės garsai” įkūrėjas ir vedėjas, pakvietė jauną, energingą moterį įsijungti į Hartford LB gretas. Tai buvo 1962 metais. Nuo tos dienos ir galime pradėti skaičiuoti Danutės lietuviškos veiklos pradžią Hartford apylinkėje.

Džiaugiasi ir gerbia Hartford lietuviai savo aktyvią, niekada nepavargstančią pirmininkę. Jos valdybos dėka Šv. Trejybės parapijos salėje pastatytas LB informacinis stendas, kuriame yra įvairūs pranešimai apie LB veiklą. Apylinkės pirmininkė su savo valdyba ruošia pagrindinius minėjimus: vasario 16-osios, Motinos dieną, birželio 13-osios minėjimą, metinį pokylį. Anksčiau vasaros pradžioje apylinkė ruošdavo gegužines.

Connecticut lietuvių renginyje ,,Pavasarinė mozaika”, kuriame pirmą kartą dalyvavo profesionalūs baleto šokėjai Vilia Putrius ir Mindaugas Baužys, ilgametei bendruomenininkei, apylinkės pirmininkei Grajauskienei buvo įteiktas JAV LB Padėkos raštas už visuomeninį ir pasiaukojantį darbą Lietuvių Bendruomenei.

Linkime mielai pirmininkei ir toliau nenuilstamai darbuotis lietuvybės labui ir kviesti visus į LB gretas!