Pasibaigė 2013 metų JAV LB Švietimo
tarybos rašinių/meno konkursasEGLĖ ŠLEŽIENĖ

Kasmet JAV LB Švietimo taryba organizuoja rašymo ir meno konkursą JAV lituanistinių mokyklų mokiniams. Šių metų piešinių konkurso tema – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių paminėjimas. Švietimo taryba sulaukė per 600 piešinių iš 18 JAV lituanistinių mokyklų. Vertinimo komisiją sudarė: Danguolė Kuolienė, David Skirkey, Dalia Shilas, Laura Adomavičiūtė-Sargent.

Jaunesniųjų konkurso dalyvių (darželio – 1 klasės) buvo paprašyta sukurti lėktuvą, panaudojant skalbinių segtukus ir medinius pagaliukus. Kiek įdomių ir gražių darbelių sulaukėme! Komisijos sprendimu labiausiai išsiskyrė Ūlos Baranauskas (Lemont Maironio lituanistinė mokykla, 1 kl.) lėktuvėlis. Jai ir buvo skirta 1 vieta. 2 vietą laimėjo pirmos klasės mokinys Lukas Perchanok iš Detroit ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos. 3 vieta atiteko Detroit „Žiburio” lituanistinės mokyklos darželio klasės mokiniui Lawrence Baker.

2 ir 3 klasės mokiniai piešė Lietuvą iš paukščio skrydžio. 1 vieta atiteko 3 klasės mokiniui Matui Liaukevičiui (Gedimino lituanistinė mokykla, Mundelein, IL), o 2 vietą užėmė trečiokas Dominykas Kundrotas iš Čikagos lituanistinės mokyklos. Trečios klasės mokinė Viktorija Saulis iš Lemont Maironio lituanistinės mokyklos užėmė 3 vietą.

Daug įdomių darbų buvo gauta iš 4, 5 ir 6 klasių mokinių, kurie buvo paprašyti sukurti jubiliejinį atminimo medalį, kuris pažymėtų 80-ąsias lakūnų skrydžio metines. Šioje grupėje aukščiausio įvertinimo (1 vieta) nusipelnė 6 klasės mokinio Andriaus Deuschle (Lemont Maironio lituanistinė mokykla) sukurtas medalis. 2 vietą užėmė Detroit ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokinė Monika Abariūtė (6 kl.), o 3 vietą – ketvirtokė Aleksa Jarašūnaitė iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos.

7 ir 8 klasių grupėje mokiniai kūrė 1933 metų liepos 15 dienos ,,Draugo” laikraščio pirmąjį puslapį pažymintį Dariaus ir Girėno skrydį. Mokiniai turėjo naudoti pieštukus. Šioje grupėje pasižymėjo 8 klasės mokinė Lina Žmuidzinaitė iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos (1 vieta). Septintokas Aidas Jakubėnas iš Boston lituanistinės mokyklos laimėjo 2 vietą, o Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos, Washington, DC aštuntokė Nortautė Grintalis laimėjo 3 vietą.

9 ir 10 klasių mokinių darbai taip pat sulaukė diskusijų. Šios grupės dalyviai turėjo sukurti 3D paminklo, kurį New York miestas rengiasi pastatyti Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, eskizą. Po ilgų svarstymų piešinių vertinimo komisija nusprendė, kad šioje amžiaus grupėje labiausiai išsiskyrė Boston lituanistinės mokyklos dešimtoko Andriaus Bernoto eskizas (1 vieta). 2 vieta atiteko devintokei Arijai Empakerytei (Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles), o 3 vieta skirta 9 klasės mokinės Gabijos Baltaduonytės (Boston lituanistinė mokykla) sukurtam paminklui.

Šių metų rašinių konkurso dėmesys buvo skirtas lietuvių kalbai ir jos grožiui. Konkurse dalyvavo 337 mokiniai iš 13 JAV lituanistinių mokyklų. Rašinių vertinimo komisiją sudarė: Mirga Girniuvienė, Irena Šebedienė, Jolanta  Dubauskaitė,  Roma Balan-dienė, Asta Balandytė ir Birutė Šležienė.

2–3 klasių grupėje mokiniai buvo paprašyti išrinkti 10–15 žodžių ir sudaryti ,,Mano gražiausių žodžių žodyną”. Džiaugiamės, kad sulaukėmė tiek įdomių ir spalvotų žodynėlių. Šioje grupėje daugiausia dėmesio sulaukė ir 1 vietą laimėjo trečiaklasio Marko Učkuronio iš Washington, DC Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos žodynėlis. ,,Ačiū – tai padėkos žodis. Brolis – tai yra mano šeima. Geras – tokiu reikia būti. Gražus – gražiai skamba. Lietuva – tai mano tėvynė”, – rašo Markas.

2 vieta atiteko antrokei Gintarei Bartulytei iš Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos, o trečioji vieta skirta Gedimino lituanistinės mokyklos, Mundelein, IL trečiokei Amelia Calderon.

4–5–6 klasių mokiniai turėjo šiek tiek sudėtingesnę užduotį. Mokiniai turėjo išrinkti jiems labiausiai patinkančius lietuviškus žodžius ir sudėti juos į eilėraštį. Šioje grupėje labiausiai pasižymėjo Lemont Maironio lituanistinės mokyklos 6-os klasės mokinio Roko Burnos eilėraštis:

Pas mus jūs skridot per Atlantą,
Pas mus skubėjot iš toli.
Su ,,Lituanica” perskridot Atlantą,
Su ja jūs kilot vis aukštyn.

Visa tauta tą dieną jūsų laukė
Su nerimu ir viltimi.
Gyvybę tartum dovaną atidavėt tėvynei,
Mažytės žemės vardą nešdami aukštyn.

2 vieta buvo skirta Detroit ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos šeštokei Aleksai Skiotytei. 4 klasės mokinė Agota Petrauskas iš New York Maironio lituanistinės mokyklos užėmė 3 vietą.

Nemažai darbų gavome iš septintokų ir aštuntokų. Šioje amžiaus grupėje moksleiviai skaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Gimtoji kalba” ir diskutavo, ką reiškia lietuvių kalba ir su kuo ji lyginama. Rašinių komisijos nuomone, daugiausia dėmesio sulaukė ir 1 vietos nusipelnė Detroit ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos aštuntoko Karolio Blaževičiaus rašinys. ,,Visos kalbos yra svarbios savo tautai. Be kalbos žmogus negalėtų išreikšti savo norų, minčių ir emocijų”, – rašo Karolis.

2 vieta skirta tos pačios mokyklos aštuntokei Elytei Busuito, o 3 vieta atiteko Marisai Sadauskaitei iš Lemont Maironio lituanistinės mokyklos.

Pačių vyriausiųjų rašinių konkurso dalyvių – devintokų ir dešimtokų – taip pat laukė išbandymas. Moksleiviai skaitė Mikalojaus Daukšos parašytus žodžius ir savo rašiniuose diskutavo, kodėl kalba yra svarbi. Po ilgų diskusijų 1 vieta atiteko A. Kazickienės lituanistinės mokyklos dešimtokui Justui Klimavičiui, kuris taip rašė: ,,Mus lietuvius kalba sieja čia, Amerikoje. Man kalba leidžia draugauti su kitais lietuviais ir vadinti juos broliais ir seserimis. Man kalba leidžia kalbėti ir suprasti, ką mano seneliai ir tėveliai sako. Nesvarbu, kaip toli nuo Lietuvos aš gyvenu, bet svarbu  kiek  aš  suprantu  lietuvių kal-bą.”

2 vieta paskirta Čikagos mokyklos 10 klasės mokinei Ugnei Jurgaitytei, o Boston lituanistinės  mokyklos dešimtokas Darius Shubert laimėjo 3 vietą.  

Kaip ir praėjusiais metais JAV LB Švietimo taryba vertino ir darbus parašytus anglų kalba. Skatinamoji premija šiais metais atiteko Boston lituanistinės mokyklos 9 klasės mokiniui Matui Leveckiui.

Labai džiaugiamės visais konkursų darbais bei didžiuojamės, kad JAV lituanistinėse mokyklose mokosi tiek daug kūrybingų vaikų. Nuoširdžiai sveikiname konkursų nugalėtojus ir linkime jiems puoselėti savo kūrybiškumą!

Taipogi, JAV LB Švietimo tarybos vardu norėčiau padėkoti visiems konkursų komisijos nariams už jų laiką ir atsidavimą lituanistiniam švietimui. Ačiū Jums!

Eglė Šležienė – JAV LB Švietimo tarybos narė, 2013 metų rašinių/meno konkurso koordinatorė.


,,Draugo” redakcijos prierašas: Laimėtojų rašinėlius ir piešinius spausdinsime ,,‘Draugo’ lietuviukuose” birželio 6 d.
Ūlos Baranauskas, Maironio lituanistinės m-los 1B klasės mokinės lėktuvėlis. 1 vieta piešimo konkurse.

,,Žiburio” lituanistinės mokyklos 6 klasės mokinės Monikos Abariūtės sukurtas jubiliejinis atminimo medalis. 2 vieta piešimo konkurse.