„Taupa” – 32 metai ir 21 mln. dolerių!


Dr. Edvardas Bubnys, Asta Petkevičiūtė ir  Rasa Gutauskienė

Balandžio 28 d. South Boston, MA įvyko lietuvių federalinės kredito unijos „Taupa” metinis narių susirinkimas. Dalyvavo dauguma unijos narių. Valdybos pirmininkas Šarūnas Norvaiša trumpame pranešime pabrėžė, kad „Taupa” gyvuoja jau 32-jus metus  ir narių skaičius (2012 m. gruodžio mėn. duomenimis) viršija 1,150. Jis taip pat priminė, kad „Taupos” kredito unijos ateitis ir augimas priklauso nuo jaunosios kartos, todėl nuo šiol norintieji gali susirašinėti su „Taupa” naudodamiesi „Facebook” tinklalapiu. Kaip ir praėju-siais metais, „Taupa” pasiruošusi ir toliau finansiškai remti įvairias organizacijas lietuvių bendruomenėje. Pirmininkas padėkojo nariams už pasitikėjimą ir pabrėžė, kad „Taupa” yra puiki finansinė institucija. 

Apie „Taupos” finansinę padėtį kalbėjo iždininkas Tomas Ashmanskas. Jo ataskaitos duomenimis, „Taupa” 2012 m. gruodžio  31 d. turėjo turto už 21,314,848 dol. Tuo tarpu „Taupos” pajamos per metus sudarė 759,886 dol., išlaidos – 506,288 dol. Po palūkanų už indėlius metinis pelnas siekė 89,781 dol. Per sėkmingus 2012 metus „Taupa” savo turtą padidino daugiau kaip 1,430,000 dol. ir pelnas buvo beveik 7,500 dol. didesnis, nei praeitais metais. Verta priminti, kad ši kredito unija moka savo nariams didesnius ilgalaikių indėlių procentus nei bankai.

Paskolų komiteto pirmininkas Leonardas Bacevičius savo pranešime pabrėžė, kad 2012 metais paskolų komitetas išnagrinėjo 28 paskolas, kurių bendra suma sudarė 1,924,538 dol.  Tarp jų buvo būsto ir būsto vertės kredito paskolos, terminuotų indėlių paskolos, naujų ir naudotų automobilių paskolos, asmeninės paskolos ir minusinio balanso „overdraft protection” paskolos.

Pasak Priežiūros komiteto pirmininkės Danos Keturakės pranešimo, jos vadovaujama komisija įvairiu metu tikrino „Taupos” darbą, taip pat finansinių operacijų suvestines bei atskirų narių sąskaitas. Jos nuomone, „Taupos” ataskaitos teisingai parodo 2012 m. kredito unijos finansinę padėtį ir jos operacijų rezultatus, gautus naudojant bendrai priimtus atskaitomybės principus.

Visos ataskaitos buvo išklausytos ir patvirtintos vieningu balsavimu. Toliau pereita prie valdybos ir komitetų sudėčių rinkimų. Rūta Kaskelevičiūtė vedė rinkimus į valdomuosius organus, kurių metų visi penkiasdešimt šeši dalyvaujantys nariai balsavo ir visi kandidatai buvo išrinkti.

Oficialiosios dalies pabaigoje pirmininkas dar kartą padėkojo valdybai, visiems komitetams ir įstaigos darbuotojams už gerą darbą.

* * *

„Taupos” darbo sėkmė priklauso nuo pasiaukojančių valdybos vadovų. Tai: pirmininkas Šarūnas Norvaiša, vicepirmininkas Romas Veitas, iždininkas Tomas Ashmanskas, CPA, sekretorius Edvardas Bubnys, PhD, nariai Gintaras Čepas, Raminta Laginauskaitė, Asta Petkevičiūtė ir Jonas Skabeikis. Š. Norvaiša, R. Veitas, T. Ashmanskas ir G. Čepas, dirbantys „Taupoje” nuo jos įkūrimo. Valdyba greitai ir lanksčiai daro sprendimus, atsižvelgdama į rinkos svyravimus.

Paskolų komitete dirba savanoriai entuziastai: pirmininkas Leonardas Bacevičius ir nariai Regina Baika, David Casper, Rasa Gutauskas ir Maya Zaprauskis. 

Priežiūros komitetui vadovauja pirmininkė Dana Keturakis; šio komiteto narės – Rūta Kaskelevičiūtė ir Kristina Zdanytė.

Įstaigos darbuotojai: Giedrė Budreckienė, Jūratė Narkevičienė, Estera Šunelaitė ir Andrius Dilba. 

Už savo pasiekimus „Taupa” dėkinga  lietuviškam narių taupumui ir mokėjimui atsilaikyti blogesnėmis ekonominėmis sąlygomis. Visi dideli finansinio darbo laimėjimai, kuriais įvertinta „Taupa”, yra įtempto ir labai atsakingo darbo su nariais rezultatas. Jų pasitikėjimas „Taupa” skatina vadovus ir darbuotojus geriau dirbti ir atrasti naujų būdų, kaip pagreitinti bankininkystės paslaugas. Pavyzdžiui, pernai „Taupa” įvedė naują kompiuterinę sistemą, kuri leidžia dalį darbų atlikti internetu, o tai pritraukia jaunąją kartą.

„Taupos” nariais gali tapti visi lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys, kurie gyvena JAV Naujosios Anglijos valstijose – Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont ir Rhode Island. Lietuvių vadovaujamos „Taupos” vardu kviečiame visus tapti mūsų šeimos nariais!