Nėra namų be dūmų

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gegužės 20–21 dienomis Čikagoje vyko NATO viršūnių susitikimas, sutraukęs 7,000 delegatų ir 2,000 žurnalistų iš viso pasaulio. Buvo tikimasi ne tik delegatų, bet ir tūkstančių protestuotojų. Šias eilutes rašant jau buvo suimti trys asmenys, planavę smurto veiksmus. Vis dėlto, visa tai matant televizoriuje, atrodė, jog tai vyksta toli, kažkur kitoje valstijoje, už poros šimtų mylių. Žiūrint vienas vakaro žinias, pasigirdo lyg ir šūviai ar tratėjimas, bet nebuvo aišku, ar garsas sklinda iš televizoriaus, ar iš už namo lango. Išjungus garsą, tratėjimas dingo. Vadinasi, būta televizoriaus garso.

Bet už dešimties minučių mane pašaukė žmona: ,,Ateik, pažiūrėk, kas čia vyksta.” Prieš mūsų namą buvo privažiavę policijos automobilių ir gaisrininkų sunkvežimis su blykčiojančiomis šviesomis. Gatvės užkirstos iš trijų pusių. Išėjau laukan pasiteirauti, kas čia vyksta. Ten pat buvęs policininkas be jokių ceremonijų man įsakė tuoj grįžti į namo vidų. Kitoje gatvės pusėje, pas mūsų kaimynę, jau buvo atidarytos garažo durys, iš vidaus veržėsi ne tai dulkės, ne tai dūmai. Prie priekinių durų keli policininkai su skydais ir šautuvais bandė įsilaužti į namą. Už kampo su vilkiniu šunimi lūkuriavo kita policininkė. Panašias scenas yra tekę matyti per televizorių, bet ne prie savo namo.

Norėdamas ką nors daugiau sužinoti skambinau kaimynams. Keturių nebuvo namie, tik penkta atsiliepė. Kaimynė papasakojo, kad vienas jaunuolis pas kaimyną prašė maisto, bet negavo. Tada jis nuėjo prie kito namo ir to kaimyno akivaizdoje pradėjo laužtis į jo namą. Su savimi jis turėjo kardą. Buvo apie 6 val. vakaro. Paskambinta policijai, kuri tuoj pat prisistatė. Kadangi iš to namo jau kilo dūmeliai, atvyko ir gaisrininkai.

Šešias valandas apie namą lakstė, sukinėjosi, lūkuriavo gal kokie 9 asmenys, daugiausia policininkai. Keletas kitų jau buvo namo viduje. Tik pora minučių prieš vidurnaktį prie mūsų namo durų prisistatė policininkas, pranešdamas, kad krizė pasibaigė ir žmonai davė kaimynės garažo pultą.

Tik iš dienraščio ,,Lansing State Journal” internetinės laidos sužinojome šiek tiek daugiau. Pasirodo, kad įsibrovėlis yra 19 metų jaunuolis, žinomas valkata, gyvenantis netoli esančiame miškelyje, ant upės kranto. Taigi kitoje gatvės pusėje nuo mūsų. Policija su užsibarikadavusiu įsibrovėliu vedė derybas apie 6 valandas, kol jis taikiai pasidavė. Po to jis buvo nuvežtas į ligoninę, kad būtų patikrintas ir įvertintas. Vėliau jam bus iškelta byla už įsibrovimą, namo padegimą ir kitus galimus nusižengimus. Kai dirbau protinės sveikatos centre, dažnai tekdavo tokius policijos atvežtus asmenis įvertinti ir neretai prieš jų valią uždaryti į ligoninę iki teismo peržiūros. Šį kartą likau tik stebėtoju.

Lansing yra Michigan valstijos sostinė, turinti aukščiau mano minėtą dienraštį. Gegužės pradžioje dienraštis įvedė naują skyrių ,,Michigander”, kviesdamas skaitytojus papasakoti, kodėl jie gyvena Michigan valstijoje. Į kvietimą atsiliepiau ir aš – gegužės 10 d. laidoje buvo paskelbtas mano rašinys. Prie jo pridėta didelė (per didelė – 7x8 colių) mano nuotrauka. Rašinyje papasakojau, kaip prieš 43 metus su žmona sąmoningai ieškojome naujo darbo ir gyvenvietės. Tuo laiku dirbau Illinois valstijos psichiatrinėje ligoninėje Kankakee, kurios direktoriumi buvo dr. Gabrielius Misevičius (Misevic). Darbas buvo įdomus ir geras, bet psichiatrinių ligoninių dienos visame krašte jau buvo suskaičiuotos. Reikėjo atsiliepti į prezidento John F. Kennedy mestą iššūkį visoje šalyje steigti protinės sveikatos centrus.

Ieškodami naujos vietovės, sau iškėlėme tam tikrus reikalavimus. Vieta turėjo būti tarp Čikagos ir JAV rytinio pakraščio – tuo metu tame ruože gyveno mūsų giminės. Nauja vieta turėjo turėti keturis metų laikus ir būti arti gamtos. Tuo metu jau auginome tris sūnus, tad nauja vieta turėjo būti arti valdiško universiteto. Taip pat turėjo būti ne per toli lietuviškų telkinių, bet ne jų viduryje. Anksčiau gyvenus didmiesčiuose – Čikagoje, St. Louis ir San Antonio, – naujoje vietoje turėjo gyventi ne daugiau nei pusė milijono gyventojų. Pagaliau, nauja vieta turėjo man suteikti norimą profesinį ,,klimatą” – su galimybe tarnauti visuomenei valdiškos sistemos ribose, su galimybe turėti akademinį ryšį su universitetu ir turėti mažą privačią praktiką.

Šiuos reikalavimus atitiko trys vietovės, visos jos Michigan valstijoje: Ann Arbor, Kalamazoo ir Lansing. Pasirinkome Lansing ir tame pačiame name gyvename jau 43čius metus. Vaikai lankė ir baigė ,,Žiburio” lituanistinę mokyklą prie Detroit, stovyklavo ir dirbo Dainavos jaunimo stovykloje, priklausė ateitininkams. Suartėję su gamta, įsigijome ,,bakužę samanotą sodžiaus gale” šiauriniame Michigan, netoli Rako skautų stovyklos. Vaikai užaugo, išsimokslino, sukūrė šeimas, dabar mes džiaugiamės penkiais anūkais ir jų pasiekimais.

Daug metų Lansing miestas, turėjęs maždaug 118,000 gyventojų, šiek tiek sumažėjo. Gretimai esantis East Lansing turi Michigan State University su 47,000 studentų. Taigi sostinėje ir šalia esančiame mieste gausu įvairių kultūrinių, meninių, mokslinių renginių, koncertų, konferencijų ir parodų. Kaip tik netrukus East Lasnsing vyks 49tasis Meno ir muzikos festivalis, sutraukiantis dešimtis tūkstančių lankytojų.

Pačioje sostinėje yra nemažai turistinių įdomybių, pradedant Kapitolijumi. Čia taip pat yra Potter Park zoologijos sodas, Istorijos muziejus, mokslo centras ,,Impression 5”, RE Olds Transporto muziejus. Per miestą teka Grand upė, kurią aš praminiau Michigan valstijos Nemunu, todėl čia netrūksta vandens sporto užsiėmimų. Paupiu nutiestas 13 mylių ilgio kelelis žmonėms pasivaikščioti ir dviratininkų malonumui. Kelias eina pro miesto turgų, sporto stadioną ir senamiestį. Šią vasarą numatomi trys dideli renginiai: ,,Common Ground” muzikos festivalis (liepos 11–17 d.), Automobilių sostinės paminėjimas (liepos 30 d.) ir džiazo šventė (rugpjūčio 5–6 d.). Daugiau apie valstijos sostinę galima sužinoti internete www.lansing.org, o apie visos valstijos renginius ir įdomybes – www.michigan.org. Vasara jau čia, o geriausia vieta pamatyti dūmelį yra stovyklavietėje prie lauželio, o ne iš kaimynės namo. Geros vasaros, gero vėjo ir gero stovyklavimo!