mp
Renginio komitetas su sukaktuvininku prel. Jonu Kuzinsku viduryje.
 
Atšvęstas ypatingas jubiliejus

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Sekmadienį, balandžio 29 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija savo buvusiam klebonui prelatui Jonui Kuzinskui jo kunigystės 60 metų jubiliejaus proga suruošė pagerbimą. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias atnašavo pats prel. Kuzinskas. Kartu su juo koncelebravo parapijos administratorius kunigas Jaunius Kelpšas. Diakonas Vitas Paškauskas skaitė Evangeliją. Labai gražiai giedojo parapijos choras, vadovaujamas Jūratės Lukminienės.

Po šv. Mišių žmonės, išėję iš bažnyčios, sveikinosi po melsvu ir saulėtu dangumi, pamažu ėjo į parapijos salę, kuri, skoningai papuošta, kėlė visų dalyvių šventinę nuotaiką. Ant stalų vyravo bažnytinės spalvos – baltos medžiaginės staltiesės ir geltonos servetėlės. Prie puošnumo prisidėjo gyvos gėlės.

Svečiams užpildžius salę, atvyko prel. Kuzinskas. Visi jį pagerbė atsistojimu ir plojimais. Kun. Kelpšas pakvietė sugiedoti kelis posmelius ,,Ilgiausių metų”, taip pat ,,Dievo palaimos metų”. Sugiedojus ,,valio”, svečiai pakėlė šampano taures.

Toliau vyko meninė programa, kurią atliko parapijos choras. Tarp dainų, eilėraščius deklamavo Aldona Krištolaitienė ir Apolonija Steponavičienė. Šiltus sveikinimo žodžius tarusi Aldona sakė, kad chorui yra garbė pristatyti šią programą, skirtą mylimam klebonui. Ji perskaitė šiai progai pritaikytą eilėraštį apie 60 metų, 60 kartų ir 60 pavasarių.

Po programos vyko vaišės, buvome vaišinami šiltais pietumis. Prieš valgį prel. Kuzinskas sukalbėjo maldą. Maistą išnešiojo parapijos talkininkės. Svečiams besivaišinant, prelatas ėjo per salę, sveikindamasis su svečiais – su parapijiečiais ir iš kitų parapijų atvykusiais.

Šventės proga sulaukta sveikinimų. Bronė Barakauskienė, viena iš šios šventės ruošėjų, pristatė Arvydą Bagdoną, kuris perskaitė du sveikinimus, gautus iš Lietuvos. Vienas sveikinimas atsiųstas kunigo Rimvydo Adomavičiaus, kitas – nuo kunigo Remigijaus Montsvilo. Abu šiltai ir kūrybingai pasveikino savo kolegą.

Žodžiu pasveikinęs kun. Kelpšas, šiltai ir draugiškai įvertino prelato išmintį, jo asmenybę ir talką. Popietės metu kunigas sykiais vis įpindavo malonaus humoro, taip pakeldamas svečių nuotaiką. Žodžiu prelatą pasveikino Viktoras Kelmelis, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos atstovas, prisimindamas laikus, kai prelatas jo parapijoje ėjo klebono pareigas. Prel. Kuzinską taip pat sveikino Angelė Leščinskienė, Juozas Polikaitis, Michael Banky ir Antanas Paužuolis.

Parapijos choras vėl sustojo dainuoti – šį kartą atsistojo netoli prelato. Kartu su juo padainavo prel. Kuzinsko mėgstamą dainą, ,,Hello Dolly”. Prelatas padainavo ir solo – su energija ir jausmu.

Jubiliejaus proga rengėjai nuo parapijiečių įteikė prelatui dovaną – Romualdo Povilaičio sukurtą gražų gintaro ir vario kūrinį, vaizduojantį kryžių, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, vitražą su šiai progai pritaikytu įrašu.

Prieš baigiantis popietei žodį taręs prelatas pasidžiaugė tokiu gražiu jo pagerbimu, padėkojo visiems jo rengėjams ir dalyviams. Jis labai džiaugėsi, kad į renginį net iš tolimų vietovių kaip Waukegan, Naperville, Mundelein ir kitų apylinkių atvyko jo šeimos nariai – seserys Bronė ir Aldona, jų vyrai, vaikai su šeimomis.

Pasibaigus pagerbimo pietums, dalyviai neskubėjo skirstytis, toliau bendravo vieni su kitais.

mp
B
endra daina su Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choru. Audros Zakarauskas nuotraukos

mp
  mp
mp
mp