heraldist

Istorijos ieškotojų būrelio nariai su istorike Violeta Rutkauskiene po jos paskaitos. L. Barniškis nuotr.

Paskaita apie Lietuvos heraldinius simbolius

Ne taip seniai Čikagoje įkurtas Istorijos ieškotojų būrelis savo veikla pritraukia vis didesnį ratą istorijai neabejingų žmonių. Būrelis savo veiklą pradėjo 2009 m. rudenį su Jūratės Rosales knygos ,,The Goths and Balts’’ pristatymu ir aptarimu. Malonu, kad šios knygos autorė, aktyvi senosios istorijos ieškotoja ir tyrinėtoja, jau pelnė pripažinimą ne tik tarp lietuvių JAV, bet ir Lietuvoje. Malonu pažymėti, kad kitą mėnesį J. Rosales Lietuvoje bus suteiktas Honoris Causa vardas.

J. Rosales pavyzdys bei meilė senajai istorijai paskatino ir čikagiškius istorijos mylėtojus susiburti į istorijos ieškotojų ratelį. Tarp pirmųjų tuomet Čikagoje susikūrusio būrelio narių buvo S. Unguraitis, A. Barniškis, P. Jurkus, V. Vakarytė, R. Pažemeckas, V. Bobušis, J. Vidžiūnas, V. Kybartas, V. Kelmelis, V. Stanevičius, vėliau prisijungė ir kiti. Per trumpą laiką būrelio nariai jau surengė keletą įdomių paskaitų, susitikimų, kartu paminėjo Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų. Šio būrelio nariai, pašvęsdami savo laisvalaikį istorijai, mielai tarpusavyje dalijasi įdomia istorine informacija, diskutuoja rūpimomis istorijos temomis ir klausimais, gvildena tas istorines temas, kurių galbūt kartais privengia istorikai profesionalai.

Gegužės 22 d., sekmadienį, Istorijos ieškotojų būrelio nariai drauge su Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios choristais bei Brighton Park Lietuvių Bendruomene po lietuviškų rytinių šv. Mišių pakvietė į parapijos svetainę ne tik pasigardžiuoti tradiciniais lietuviškais pietumis, bet ir pasiklausyti paskaitos apie mūsų tautoje plačiai naudojamus lietuviškus heraldinius simbolius. Šios dienos paskaita buvo skirta dvigubojo kryžiaus (Vyčio) keliui į mūsų istoriją aptarti.

Besirenkančius į parapijos kavinę pasitiko JAV LB Brighton Park lietuvių apylinkės pirmininkė Salomėja Daulienė su jos pačios ir talkininkių pagamintais karštais tradiciniais lietuviškais patiekalais: kugeliu, dešrelėmis su kopūstais, skaniu pyragu, kava. Juk vien meile istorijai gyvas nebūsi. Užkandus gardžių pietų, kurių metu surinktos lėšos bus skirtos parapijos lietuviškam chorui paremti, pereita prie istorijos dalykų.

Vienas iš Istorijos būrelio įkūrėjų, didelis istorijos mylėtojas, muzikas Algimantas Barniškis susirinkusiems
herald pristatė šios popietės viešnią, istorikę Violetą Rutkauskienę ir pakvietė visus pasiklausyti paskaitos tema ,,Dvigubasis kryžius Lietuvos ir pasaulio istorijoje’’, paruoštos su gausiomis iliustracijomis. Šia tema istorikė domisi jau daugiau nei 30 metų, nuo darbo M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune laikų. Tačiau, kaip sakė V. Rutkauskienė, pagrindinę ir pačią įdomiausią medžiagą šia tema jai pavyko surinkti jau gyvenanant čia, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Iki šiol Lietuvoje dvigubojo kryžiaus istorija nėra kiek plačiau aptarta ar pristatyta, tačiau surinktoji istorinė medžiaga leidžia daryti kai kurias naujas įžvalgas dėl šio simbolio kilmės ir atsiradimo Lietuvos heraldikoje. Anot istorikės, raktas į dvigubojo kryžiaus istoriją slypi visuose Jogailos ir Jogailaičių dinastijos antspauduose. Vis dėlto 1387 m. majestotinis Jogailos antspaudas yra užkodavęs daugiausiai netikėtumų mūsų istorijai. Tyrinėjant šį karaliaus Jogailos antspaudą, jame užslėpti ženklai pasako daug įdomaus ir parodo Jogailos priklausymą Šv. Jurgio riterių ordinui, kuris nuo 1326–1395 m. gyvavo Vengrijoje. Pasaulio mokslininkai šį ordiną laiko pačiu seniausiu ir pirmuoju Europos karališku ordinu. Nuo jo ir prasideda visa istorija, leidžianti prisiliesti prie dvigubojo kryžiaus ištakų ir atėjimo į lietuvišką heraldiką. Įdomu tai, kad Šv. Jurgio ordino riteriai, o juo, atrodo, buvęs ir Jogaila, Vytautas Didysis, Skirgaila bei kt. Lietuvos didikai, naudojo simbolius, tarp jų ir baltą dvigubąjį kryžių raudoname skyde, tokius pat, kokius naudojo Jogaila, tapęs Lenkijos karaliumi, bei artimiausi jo aplinkos žmonės. Tad iki šių dienų išlikę Jogailos antspaudai bei kita istorinė medžiaga rodo, kad Jogaila šį simbolį paveldėjo iš Vengrijos, o ne iš Lenkijos, kaip neretai teigiama Lietuvos ir Lenkijos istorikų darbuose.

Tačiau istorikė V. Rutkauskienė pastebėjo, kad ne visus heraldikoje sutinkamus dvigubojo kryžiaus ženklus galime priskirti Lietuvai, Jogailai ar jogailaičių dinastijai. Pristatydama šio simbolio paplitimą pasaulyje istorikė supažindino su jo formomis ir atmainomis ir pabrėžė, jog šis simbolis plačiai naudotas ir kitose šalyse. Heraldikos specialistai pasaulyje žino dešimtis dvigubojo kryžiaus atmainų ir formų. Lietuvoje mes pažįstame vos keturias. Tas pats su pavadinimais. Dvigubojo kryžiaus pavadinimai, vartojami mūsų istorinėje literatūroje, tokie kaip lietuviškasis ar jogailaičių, pasauliui yra mažai žinomi. Pasaulinėje istorinėje literatūroje toks ar panašus ženklas kaip Jogailos dvigubasis kryžius žinomas skirtingais vardais ir pavadinimais, kurių yra gal kelios dešimtys. Nors dvigubasis kryžius Lietuvoje kaip heraldinis ženklas žinomas nuo Jogailos laikų, tačiau kaip religinis, plintančios krikščionybės simbolis, lietuviams galėjo būti žinomas nuo žymiai senesnių laikų.

Besiklausant įdomios, turiningos paskaitos laikas prabėgo nepastebimai, vis galvojant, kiek dar įdomių istorinių faktų lieka neatskleista mūsų istorijai, kiek dar daug istorijos paslapčių guli paslėpta po laikmečių dulkėmis. Ar prie Lietuvos istorijos paieškų negalėtų sėkmingai prisidėti ir šio būrelio nariai? Gal jie mielai talkininkautų ir Lietuvos istorikams, jei šie nebūtų tokie išdidūs ir pakviestų į bendrą talką?

Istorijos ieškotojų būrelio nariai padėkojo istorikei V. Rutkauskienei už paskaitą, įteikdami jai gražią gėlių puokštę ir šio būrelio narės Vilijos Vakarytės sukurtą eilėraštį, skirtą mūsų istorijai ir jos tyrinėtojams.

Visus, kurie domisi ir savo laisvalaikį skiria istorijos pažinimui, kviečiame jungtis prie mūsų Istorijos ieškotojų būrelio veiklos. Susisiekti su nariais galite el. paštu: algis3@prodigy.net arba aviv2008@ att.net
Istorijos ieškotojų būrelio info