lb
Suvažiavimo dalyviai ir svečiai. L. Timukienės nuotr.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimui pasibaigus

LORETA TIMUKIENĖ

Praėjusį šeštadienį, gegužės 26 d., Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemont, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas. Nežinia, ar ateityje tikslinga tokį renginį ruošti Memorial dienos savaitgalį, kadangi ne itin gausus dalyvių skaičius rodo, jog daug kas vietoj tokio renginio mieliau renkasi galimybę, turint kelias išeigines dienas, ištrūkti kur nors pailsėti.

Vidurio Vakarų apygarda jungia 11 apylinkių: Brighton Park, IL, Cicero, IL, East Chicago, IN, Minnesota, MN, Greater St. Louis, IL, Indianapolis, IN, Lemont, IL, Marquette Park, IL, Naperville, IL, Waukegan, IL, ir Wisconsin, WI. Suvažiavime dalyvavo 5-ių apylinkių atstovai. Pagal JAV LB įstatus, apygardos pagrindinis tikslas yra derinti ir padėti apylinkėms sėkmingai vykdyti jų numatytus darbus.

Suvažiavimą pradėjo Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Kairienė. Buvo pagerbtos JAV ir Lietuvos Respublikos vėliavos, kurias įnešė Jūrų šaulių T. Daukanto kuopos atstovai, sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai. Suvažiavimui pirmininkavo Kazimieras Laukaitis. Tylos minute buvo pagerbti JAV LB mirusieji JAV LB nariai.

B. Kairienė pristatė suvažiavimo svečius – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkę Reginą Narušienę, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkę organizaciniams reikalams Sigitą Šimkuvienę-Rosen.

Taip pat buvo pristatyti apygardos valdybos nariai: vicepirmininkas Algimantas Barniškis, sekretorė Zita Litvinienė, iždininkė Genovaitė Treinienė, atsakingas už visuomeninius reikalus Sigitas Unguraitis, atsakingas už sportą Ernestas Lukoševičius, atsakingas už kultūrą ir meną Rimas Pažemeckas, kontrolės komisijos pirmininkė Onutė Plečkaitytė, komisijos narės Loreta Timukienė ir Vilija Vakarytė. Buvo pristatyti suvažiavime dalyvaujantys JAV LB apylinkių Valdybų pirmininkai ir JAV LB XIX Tarybos nariai Algimantas Barniškis, Birutė Kairienė, Ernestas Lukoševičius, Marija Remienė, Milda Šatienė, Loreta Timukienė, Vilija Vakarytė, Birutė Vilutienė, Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis.

B. Kairienė sakė, kad kol kas dar nėra rinkimų į JAV LB XX Tarybą rezultatų, tačiau ji pasiūlė ateityje kandidatuojantiems į Tarybą žmonėms pasirūpinti savo biografijų pristatymu rinkimų komisijoms, kurios turi pasirūpinti, kad spaudoje laiku pasirodytų kandidatų biografijos – juk ne visi rinkėjai pažįsta kandidatuojančius žmones. J. Polikaitis ragino susipažinti su Tarybos nutarimais ir aktyviai prisidėti prie jų vykdymo bei priminė, kad XX Tarybos pirma sesija vyks 2012 m. rugsėjo 28– 29 d. Atlanta mieste, Georgia valstijoje.

Buvo pristatyta ir patvirtinta suvažiavimo darbotvarkė. Praėjusių metų protokolą perskaitė sekretorė Zita Litvinienė, protokolas buvo priimtas. Iždininkė Genovaitė Treinienė pateikė finansinę ataskaitą. Buvo pastebėta, kad ne visos apylinkės dėl vienokių ar kitokių priežasčių renka solidarumo mokestį. Apygardos kontrolės komisijos pranešimą perskaitė Onutė Plečkaitytė. Komisija patikrino iždininkės kasos knygas ir rado jas kruopščiai bei tvarkingai vedamas – tai iždininkės G. Treinienės nuopelnas.

Po pertraukos pranešimus pristatė apylinkių pirmininkai: Brighton Park pirmininkė Salomėja Daulienė, Cicero apylinkės pirmininkė Marija Remienė, East Chicago apylinkės pirmininkė Birutė Vilutienė, Lemont apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, Waukegan apylinkės vicepirmininkė Beata Ivanauskienė. Naperville apylinkės pirmininkė Jūratė Liutkienė ir Indianapolis pirmininkė Sigita Nusbaum atsiuntė ataskaitas, kurias perskaitė B. Kairienė.

Buvo siūloma pagalvoti, kaip atgaivinti neveiklias apylinkes. Buvo iškelta mintis, kad gal reikėtų mažas apylinkes sujungti. Pasak pasisakiusiųjų, pagrindinį darbą atlieka apylinkės, todėl apygardos uždavinys turėtų būti padėti apylinkėms, suburiant bendram reikalui, bendriems renginiams. Kalbėjusieji siūlė kuo didesnį dėmesį skirti lietuviškoms mokykloms, siekiant atgaivinti, atnaujinti Bendruomenes.

S. Daulienė sakė, kad šiuo metu Brighton Park apylinkėje yra 110 narių, mokančių solidarumo įnašus. Apylinkės pirmininkė pasiūlė apygardai surengti gegužinę, kurioje dalyvautų visos apylinkės, o surinktos lėšos būtų skirtos lituanistinėms mokykloms. Anot S. Daulienės, jų apylinkė išsilaiko ,,iš cepelinų, dešrų ir kopūstų”, daugiau reikėtų suruošti kultūrinių renginių. Brighton Park apylinkės tikintieji tikisi, kad jų apylinkės gyvenimas atgis iš Lietuvos atvykus kunigui, tarp kitų parapijų aptarnausiančiam ir Brighton Park parapiją.

Cicero apylinkės pirmininkė M. Remienė sakė, kad kadaise buvusioje gausioje apylinkėje šiandien tėra 100 narių. Jie savo veiklą organizuojantys taip, kaip jiems atrodo geriau. Per ataskaitinį laikotarpį apylinkėje vyko 9 renginiai, juos lietuviškoje spaudoje visuomet plačiai aprašo Edvardas Šulaitis.

East Chicago apylinkės pirmininkė B. Vilutienė pasidžiaugė, kad jų apylinkė gražiai bendrauja su amerikiečių valdžios atstovais. ,,Esame didžios Lietuvių Bendruomenės dalis, tad turime stengtis, kad ji gyvuotų ir stiprėtų”, – sakė B. Vilutienė.

Waukegan apylinkės vicepirmininkė B. Ivanauskienė palietė dvigubos pilietybės klausimą. Pasak jos, turime kalbėti ne apie dvigubą pilietybę, o apie neginčyjamą prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę. ,,Lietuvių tauta turi būti vieninga, o ne susiskaldžiusi, bendras reikalas mus jungia ir stiprina. Lietuvybė nėra verslas. Negerai, kai iš žodžio ‘mes’ tampa ‘aš’. Pagalvokime, kokį pavyzdį rodome savo vaikams”, – savo kalboje ragino B. Ivanauskienė.

Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė apžvelgė apygardos valdybos darbus, nuveiktus nuo praeito suvažiavimo. Anot pranešėjos, valdyba stengėsi palaikyti glaudžius ryšius su visomis apylinkėmis – valdybos pirmininkė sakė daugiau dėmesio skyrusi Lemont, Naperville, East Chicago, Indianapolis, Greater St. Louis, WaukeganLake County apylinkėms, jos pavaduotojas Algimantas Barniškis – Brighton Park, Cicero, Marquette Park apylinkėms. Kiek leido galimybės, jie lankėsi įvairių apylinkių renginiuose – A. Barniškis dalyvavo East Chicago apylinkėje vykusiame Vasario 16-osios minėjime, B. Kairienė – Marquette Park apylinkėje vykusiame Dariaus ir Girėno minėjime. Valdybos pirmininkė pasidžiaugė suaktyvėjusia kai kurių apylinkių veikla – Indiniapolis, Waukegan apylinkių žmonės labai aktyviai dirba ir namuose, ir bendradarbiauja su kitomis apylinkėmis; atgijo Marquette Park apylinkė, aktyviau pradėjus veikti parapijai. B. Kairienė kreipėsi į apylinkių atstovus, ragindama juos labiau reklamuoti savo veiklą per spaudą, taip pat JAV LB internetiniame puslapyje, kvietė pranešti ir apygardai apie vieną ar kitą įdomesnį renginį. ,,Jeigu patys savęs neparodysite, galite ir likti nepastebėti, kad ir labai gerai dirbsite”, – sakė pranešėja.

,,Lietuvių Bendruomenės pagrindinis tikslas yra lietuvybės, tautiškumo išsaugojimas, šį lobį turime perduoti ateities kartoms. Be abejo, tam labai pasitarnauja švietimas”, – tvirtino B. Kairienė. Pasak jos, valdybos žmonės stengiasi palaikyti ryšį su lituanistinių mokyklų vadovais, aplankyti mokyklas bent jau pagrindinių švenčių metu – per mokslo metų pradžią, pabaigą, Vasario 16-tosios minėjimą, Kalėdas. Apygardos ribose veikia 7 lituanistinės mokyklos, iš jų dvi yra pačios gausiausios Jungtinėse Valstijoje: Maironio (Lemont) ir Čikagos lituanistines mokyklas lanko beveik tūkstantis mokinių. JAV LB Švietimo tarybos organizuotos Vidurio Vakarų apygardos lituanistinių mokyklų mokytojų konferencijos metu už ilgametį darbą lituanistinių mokyklų mokytojams buvo įteiktos JAV LB Švietimo tarybos skirtos dovanėlės.

Valdybos pirmininkė pažymėjo, kad net trys apygardos valdybos nariai (A. Barniškis, B. Kairienė ir E. Lukoševičius) dvi Revizijos komisijos narės (L. Timukienė ir V. Vakarytė) buvo išrinkti ir dalyvavo JAV LB XIX Tarybos darbe. Valdybos posėdyje buvo apsvarstyti klausimai, kuriuos buvo pasiūlyta Tarybos nariams iškelti sesijos metu – tai Lietuvos pilietybės išsaugojimas ir Lietuvos istorijos mokymo lituanistinėse mokyklose pagerinimas. B. Kairienė paminėjo, kad praeito apygardos suvažavimo metu buvo priimta rezuliucija tuo klausimu ir buvo įkurtas Judėjimas už Lietuvos pilietybės išsaugojimą (JLPI). Visą praėjusių metų vasarą vyko pasitarimai dėl dvigubos pilietybės, kuriuose dalyvavo dauguma apygardos valdybos narių. Ypatingai aktyviai JLPI veiklą įsijungė WaukeganLake County apylinkės žmonės.

Dauguma apygardos valdybos narių dirba ir kitose lietuviškose organizacijose – Genovaitė Treinienė yra Jūrų skautė, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos finansininkė, Algimantas Barniškis vadovauja istorikų būreliui, Rimantas Pažemeckas – bardas, kuria dainas, Sigitas Unguraitis – pirmas pagalbininkas su garso-vaizdo aparatūra, Zita Litvinienė yra dailininkė, E. Lukoševičius savarankiškai rengia minėjimus.

Kultūrinė apygardos veikla, anot B. Kairienės, gana glaudžiai buvo susijusi su Lemont apylinkės veikla, kadangi ji, būdama kartu ir Lemont apylinkės pirmininke, atstovavo abiems padaliniams. Praėjusių metų liepos 6 d. apygarda suruošė Lietuvos Valstybės dienos minėjimą: dainavo vaikų choras ,,Svajonė”, vyko viktorina Lietuvos istoriniais klausimais, jos nugalėtojai gavo Lietuvių Fondo puikią dovaną. Pasak pranešėjos, puikiai pavyko suruošti Naujųjų metų pokylį. Toks renginys pareikalavo daug jėgų ir sumanumo, tačiau rezultatai atpirko visus vargus, didžioji dalis už renginį surinktų lėšų atiteko PLC ir Lemont apylinkės valdybai.

Apygardoje veikia du socialiniai skyriai – Lemont ir Marquette Park. Lemont socialinis skyrius trečiadieniais ruošia pagyvenusių žmonių popietes, rodo kino filmus. Pasak B. Kairienės, socialinio skyriaus veiklą reikėtų praplėsti – versti ir notarizuoti dokumentus, teikti informaciją įvairiais sveikatos ir teisiniais klausimais.

Kaip savo pranešime tvirtino apygardos pirmininkė, ateityje numatoma toliau stiprinti ryšius su visomis apylinkėmis, išsiaiškinti, kur ir kokia pagalba reikalinga, dalyvauti įvairiuose apylinkių ruošiamuose renginiuose, padėti apylinkėms užmegzti ryšius su vietiniais JAV valdžios atstovais. Ir šiais metais apygarda planuoja suruošti Lietuvos Valstybės dienos paminėjimo šventę, kartu su Lemont apylinke surengti koncertą, skirtą Lietuvos dainiaus Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Baigdama savo pranešimą, B. Kairienė padėkojo apylinkių pirmininkams, valdybų nariams, apygardos valdybos nariams už paaukotas poilsio valandas, už naujas idėjas, ryžtą, ugdant lietuvybę, skleidžiant meilę Lietuvai. ,,Būkime vieningi, dirbkime ranka rankon, be pykčio, be skriaudos”, – kvietė Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė.

PLB valdybos pirmininkė R. Narušienė kvietė kartu su Lietuva švęsti Dariaus ir Girėno jubiliejų. ,,Mes turime parodyti, kad esame veiklūs”, – ragino ji.

S. Šimkuvienė-Rosen savo kalboje pasidžiaugė, kad iš 74 kandidatų į JAV LB XX tarybą labai daug yra trečiabangių. Ji kvietė kiekvieną Bendruomenės narį atvesti po vieną naują narį. Krašto valdybos vice-pirmininkė atminimo dovanėlėmis apdovanojo pasižymėjusius apygardos žmones – A. Barniškį, S. Daulienę, B. Ivanauskienę, Z. Litvinienę, G. Treinienę, B. Vilutienę.

Vyko rinkimai į apygardos valdybą, į ją buvo išrinkti A. Barniškis, B. Kairienė, Svajonė Kerelytė, Aidas Krapikas, Milda Šatienė, Miglė Tauragytė, L. Timukienė. Į kontrolės komisiją išrinktos O. Plečkaitytė, G. Treinienė ir V. Vakarytė. Į valdybą norėjo kandidatuoti ir keli suvažiavime dalyvavę gana triukšmingi svečiai, neseniai plačiai nuskambėjusio piketo Lemont dalyviai, tačiau jiems buvo paaiškinta, jog pagal galiojančius JAV LB įstatus jie to paprasčiausiai negali daryti. Į apygardos ir valdybą gali kandidatuoti apylinkių ir apygardų valdybų nariai, apylinkių deleguoti atstovai bei komisijų nariai.

Suvažiavimo dalyviai, sugiedoję ,,Lietuva brangi”, išsiskirstė. Visų laukia mažesni ar didesni darbai, puoselėjant lietuvybės daigus, kviečiant prie šio darbo kuo gausiau prisijungti lietuvius, įsikūrusius šiapus Atlanto.

lb
Kalba PLB valdybos pirmininkė R. Narušienė

lb
Suvažiavime dalyvavo penkių apylinkių atstovai.

lb

lb