Mūsų visuomenės kultūriniai renginiai

REGINA GASPARONIENĖ

Pavasaris, atrodo, išjudino grupes veikti, todėl tos lyg lenktyniaudamos kvietė į įvairiausius renginius. Tokia gausybė, kad buvo sunku ir suspėti, o kartais ir kišenė nelabai atlaikė. Balandžio viduryje vyrų ansamblis „Tolimieji aidai” vieną šeštadienį sukvietė į popietės koncertą. Kaip buvo rašoma jų programoje, po labai sėkmingų koncertų Hartford ir Boston, jie panoro pasidalinti savo dainavimo grožiu su mumis. Apie grupės meninį lygį pasako faktas, kad visi dainininkai kartu yra ir solistai – Linas Polikaitis, Erikas Petraitis, Stepas Puodžiūnas, Aleksas Vilkas, Viktoras Ralys, Danius Anelauskas, Virgis Kasputis ir Tauras Radvenis.  Apie koncerto meninį lygį pasakysiu tik savo nuomonę negaliu kalbėti, ir nemoku, galiu tik pasakyti savo nuomonę: kažin ar mūsuose kada nors yra buvęs tokio puikaus susidainavimo, atlikimo, turinio ir jausmo ansamblis. Tyliai giedant „Esi Dangau” (D. Polikaičio muzika, B. Brazdžionio eilės) ir „Šiaurės pašvaistė” (S. Sodeikos muzika, B. Brazdžionio eilės) mūsų širdys kartu raudojo su žodžiais: „Suklupęs prie namo slenksčio pelenų”)... Šiam ansambliui reikia dėkoti ne tik už jų meilę ir pasiaukojimą lietuviškos dainos menui, už sunkias repeticijas, bet ir už neregėtai kilnų tikslą, kurį jie įvykdė, paskyrę koncerto pajamas dviejų iškilių visuomenės veikėjų – garbės konsulės Daivos Navarrette ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Danguolės Navickienės veiklai paremti. Tai daug pasako apie šio ansamblio siekių taurumą.

Pačioje balandžio pabaigoje Lietuvos Dukterų draugija pakvietė visus į pavasario puotą. Parapijos salės sienas dengė didelės nuotraukos, kuriose paprastų Lietuvos žmonių veidai: senučių, gyvenančių Rumbonių seselių išlaikomuose namuose, Vilniaus kūdikių namų vaikučiai, sulipę ant Draugijos pirmininkės Vilijos Kiršonienės kelių, Paparčių vaikų namų auklėtiniai ant Draugijos nupirktų dviračių, Raseinių vaikai su negalia, ir daug kitų. Puotos pradžioje abi kopirmininkės – Darija Žaliūnaitė-Francesco ir Vilija Kiršonienė – supažindino su Draugijos praeitų metų veikla. Draugija rūpinasi tuo, kuo Lietuvos valdžia negali pasirūpinti, kad globos namų vaikai turėtų galimybę jaustis nė kiek neprastesni, už vaikus, kurie gyvena šeimose. Pernai abiejų pirmininkių rūpesčiu Paparčių ir Rumbonių vaikams buvo nupirkti dviračiai, kad galėtų ruošti ekskursijas po apylinkes, ir dalyvauti mokyklos užklasinėje veikloje. Tiems vaikams, kurie baigia vidurinę mokyklą, yra sukurtas pagalbos fondas: surasti butą, kur gyventi; duoti stipendiją besimokantiems studentams. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į darbuotojus, nuo kurių sveikatos ir jautrumo priklauso vaikų fizinis, psichinis ir moralinis augimas. Draugijos darbščioji bitelė Genovaitė  Žaliūnienė praeitais metais suruošė ir pasiuntė į vaikų namus beveik 90 siuntų naujos avalynės, naujos patalynės, suaukotų drabužių. Draugija taip pat rūpinosi šeimomis, kurios turi priėmusios auginti vaikus.

Po trumpo filmo į sceną buvo pakviestas pianistas-virtuozas Rudolfas Budginas. Koncertas „Muzikos galia” visus pavergė ne tik menininko tobulu atlikimu, bet ir jo mokėjimu  bendrauti su klausytojais. Skambindamas Bach, Bethoven, Vivaldi, Chopin atlikėjas aiškino apie patį kompozitorių, jo stilių, ir kaip jis pasiekia didelį išgyvenimą muzikoje. Esame labai dėkingi R. Budginui už jo meną, pasidalintą su mumis. Draugijos puota ir koncertas  pasisekė.

Lietuvių radijo valandėlės „Lithuanian Melodies” klubo metinis susirinkimas vyko jau gegužės pradžioje. Gausiai susirinkusius klubo narius pasveikino pirmininkė Gražina Grinkevičienė, padėkojo už paramą radijo veiklai. Buvo padėkota daug metų dirbusiai radijuje Genovaitei Plukienei, o taip pat buvusiai pranešėjai Angelei Nelsienei. Klubo sekretorė Lina Dargytė perskaitė praeitų metų veiklos protokolą, po to susirinkimas išklausė iždininkės Nijolės Kajotienės finansinę ataskaitą. Praėjusiais metais išlaidų turėta 3,300 dol. daugiau nei pajamų. Ypač daug kainuoja radijo stotis – per 500 dolerių per mėnesį. Valdyba deda visas pastangas, ieškant daugiau narių, mėgina kreiptis į fondus pagalbos, kalbina organizacijas ir grupes teikti skelbimus. Radijo valandėlė visada talkino ir ateityje padės grupėms ir organizacijoms, pagarsindama visus be išimties renginius, nesvarbu, ar už tai bus atlyginta ar ne.

Atėjus metui rinkti naują valdybą, buvo pasiūlyta rinkti tą pačią valdybą, į kurią įeina: Gražina Grinkevičienė, Nijolė Kajotienė, Kęstutis Reivydas, Rolandas Žukauskas, Angelė Nelsienė, Lina Dargytė, Lina Kajotienė ir Ona Katilienė. Valdyba dėkojo tą dieną parėmusiems radijo laidas: Aldonai Venckūnienėi, Emanueliui Jarašūnui, Angelei ir Ronaldui Nelsams, Antanui ir Dalilei Polikaičiams, Janinai Mikolajūnienė, Juzefai Jokūbonienei ir Rimtautui  Dabšiui. Prie kavutės nariai kalbėjosi ir visi pritarė minčiai, kad išlaikyti šį klubą, kuris yra išvaręs gilią kultūrinę vagą Los Angeles lietuvių visuomenėje, yra visų atsakomybė.