„Daug daug naujų dainelių”

RASA KURIENĖ

IX Lietuvių dainų šventės, įvyksiančios Toronte 2010 metais, rengimo darbai įpusėję: viešbučiai parinkti,logo koncerto ir visų renginių salės užsakytos, įvairūs renginiai linksmins dalyvius ir žiūrovus! Torontas jau laukia ir ruošiasi visus priimti su nepaprastu nuoširdumu ir entuziazmu!

Iš pat pradžių VIII Lietuvių dainų šventės vadovybė užtikrino tvarkingą kitos šventės rengimo tęstinumą savo patarimais ir finansine paskola. Kanados lietuvių fondas, nuolatinis Kanados lietuvių kultūrinės veiklos rėmėjas, pirmasis paskyrė auką, kurią skiria kiekvienais metais iki šiol. Kanados lietuvių fondas yra pagrindinis šventės mecenatas ir garbės globėjas. KLB krašto valdyba, paskyrusi narę į šventės komitetą, parūpina reikalingas paskolas užsakyti patalpas ir užtikrinti didžiuosius įvykius. Glaudus bendradarbiavimas su krašto valdyba tvirtina ryžtą aktyviai dirbti ruošos darbus, jaučiant visokeriopą paramą. Kreipusis į Toronto miesto įstaigas, ,,Toronto Tourism” paskyrė reikšmingą auką ir svarbias paslaugas transporto ir turizmo srityse. Netrukus galėsime skelbti Kanados ir jos lietuvių institucijų, kredito kooperatyvų, organizacijų ir pavienių asmenų aukas, kurios ragins visus prisidėti, kad visi kartu užtikrintume 2010 metais Toronte vykstančios Lietuvių dainų šventės ruošą ir pasisekimą.

Dalis šios šventės aukų bus renkamos sudarant sąlygas rėmėjams įamžinti savuosius, organizacijas, veikėjus... Šešios naujos dainos buvo užsakytos ir sukurtos šiai šventei:
1. ,,Dainos sparnais” – muz. R. Kliorienės, ž. N. Benotienės;
2. ,,Buvo žodis, Lietuva” – muz. R. Biliūno, ž. V. Bučmienės;
3. ,,Daina aš gyvenu” – muz. L. Abariaus, ž. N. Benotienės;
4. ,,Saulė dovanojo” – muz. ir ž. K. Daugirdo;
5. ,,Dainuokim pasauliui” – muz. S. Kliorio, ž. N. Benotienės;
6. ,,Nebuvo tai žemė” – muz. R. Biliūno, ž. N. Benotienės.

Tų aukotojų, kurie išsirinks dainą ir paaukos 2,500 dol. iki rugpjūčio 1 d., pavardės bus pažymėtos šiemet spausdinamose repertuaro knygose. Jie taps „bronziniais mecenatais” ir jų pavardės bus paskelbtos spaudoje bei šventės leidiniuose ir tinklalapyje; jiems bus padovanoti du (2) VIP bilietai į IX Lietuvių dainų šventės koncertą (sekmadienį po pietų) ir į VIP priėmimą viešbutyje (prieš sekmadienio pokylį).

Šalia šių šešių naujai sukurtų dainų, yra ir šešios naujai harmonizuotos/aranžuotos dainos, užsakytos IX Lietuvių dainų šventei:
1. ,,Saulutė tekėjo” – liet. liaudies daina, harm. R. Kliorienės;
2. ,,Palankėj, palankėj” – liet. liaudies daina, harm. R. Kliorienės;
3. ,,Drum, drum” – liet. liaudies skaičiuotė, m. R. Kliorienės;
4. ,,Tūkstantis žingsnelių” – liet. liaudies daina, harm. R. Kliorienės;
5. ,,Eisim, broleliai, namo” – liet. liaudies daina, harm. R. Kliorienės;
6. ,,Stoviu aš parimus” – liet. partizanų daina, harm. R. Kliorienės, ž. PanavaitėsStankuvienės.

Tų aukotojų, kurie išsirinks dainą ir paaukos 900 dol. iki rugpjūčio 1 d., pavardės bus pažymėtos šiemet spausdinamose repertuaro knygose. Jie taps „rėmėjais”, o jų pavardės bus paskelbtos spaudoje bei šventės leidiniuose ir tinklalapyje; jiems bus padovanoti du (2) VIP bilietai į IX Lietuvių dainų šventės koncertą (sekmadienį po pietų).

Aukas rašyti „IX lietuvių Dainų šventė” ir siųsti Julijai Danaitienei, iždininkei: IX Dainų šventė, 1 Resurrection Road, Toronto, Canada M9A 5G1.

Jei sutaptų, kad keli aukotojai prašo tos pačios dainos, patikrinus siuntimo datą pirmenybė teks ankstyviausiai datai. Vyriausioji meno vadovė, muz. Dalia Viskontienė galės patarti ar suteikti daugiau informacijos apie pačius kūrinius, kompozitorius ir rašytojus. Su ja galima susisiekti el. paštu: dalia.viskontas@ sympatico.ca

Reikia pasidžiaugti, kad apytikriai trečdalis šventės repertuaro yra naujos dainos ir dauguma jų rašytos ir sukurtos užsienyje gimusių, augusių lietuvių. Turime didžiuotis, kad lietuvių šeimos, parapijinis ir visuomeninis gyvenimas pajėgė ne tik išlaikyti lietuvišką kultūrą, ją puoselėti, bet ir užtikrinti jos tęstinumą išeivijoje. Tad ruoškimės visi vykti į Torontą 2010 metų liepą ir dalyvauti IX Lietuvių dainų šventėje, toliau tęsdami šią gražią tautinę tradiciją.