lb
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimo dalyviai.

Kalbėta ne tik apie nuveiktus darbus

LORETA TIMUKIENĖ

Gegužės 30 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte, vyko kasmetinis JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimas. Į jį susirinko apylinkių atstovai, atvyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė Bendruomenių plėtotei Sigita Šimkuvienė-Rosen. Suvažiavimui vadovavo Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

Suvažiavimas prasidėjo JAV vėliavos pagerbimu, buvo sugiedotas Lietuvos himnas ir tylos minute pagerbti mirę bendruomenės nariai.

Pristatyta metinė ataskaita

Apygardos metinę darbo ataskaitą pristatė A. Sakalaitė. Pirmininkė padėkojo valdybo nariams – vice-pirmininkei Genei Razumienei, sekretorei Daliai Stonkuvienei, iždininkei Genovaitei Treinienei ir Algirdui Razumui – bei visiems 13 apylinkių pirmininkams, jų valdyboms ir talkininkams, prisidėjusiems prie apygardos veiklos.

Vidurio Vakarų apygardos valdyba nuo pernai metų suvažiavimo posėdžiavo aštuonis kartus. Kartu su JAV LB tarybos nariais ir apylinkių pirmininkais posėdžiauta ir prieš XVIII Tarybos sesiją Boston, kur dalyvavo nemažai Tarybos narių.

Apygardos valdyba talkino JAV LB Kultūros tarybai praėjusių metų rudenį ruošiant Teatro festivalį Jaunimo centre. Taip pat prisidėta rengiant XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumą, vykusį per Padėkos savaitgalį. Valdybos nariai dalyvavo gegužinėje Waukegan, atstovavo Lietuvių Bendruomenei Latvijos nepriklausomybės minėjime ir Europos Sąjungos dienoje. Taip pat valdyba dalyvavo tarptautinėse Kalėdose Cook County pastate, kur buvo papuošta lietuviška Kalėdų eglutė. Kaip ir kiekvienais metais, apylinkėse vyko tradiciniai renginiai – mums visiems svarbių datų minėjimai, gegužinės. Dauguma apylinkių ruošė Vasario 16osios minėjimus, Lemonto apylinkėje renginio metu Reginai Kučienei buvo įteikta JAV LB Švietimo tarybos premija. Ši įsimintina data kartu su Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba paminėta ir Maria gimnazijoje. Taip pat paminėta Gedulo ir vilties diena, Šiluvos 400 metų jubiliejus.

Valdyba dalyvavo Dariaus ir Girėno skrydžio minėjime, ,,Grandies” jubiliejiniame koncerte, ,,Žaltvykslės” jubiliejiniame renginyje, JAV LB Socialinio skyriaus vakarėlyje, Lietuvių studentų asociacijos University of Illinois at Chicago(UIC) studentų renginyje, skirtame Lietuvos vardo tūkstantmečiui, parėmė Viešvilės vaikų namams skirtą labdaros koncertą.

Pirmininkė pasidžiaugė, kad apygarda remia lietuvišką spaudą, radiją, švietimą ir kultūrą. Apygardoje veikia dvi didžiausios Jungtinėse Valstijose lituanistinės mokyklos, aktyvios skautų, ateitininkų organizacijos, yra nemažai tautinių šokių grupių, chorų.

A. Sakalaitė savo pranešime minėjo, kad jau daugelį metų šlubuoja Marquette Park apylinkės veikla. Išrinkus naują pirmininkę, tikimasi aktyvesnio apylinkės darbo.

Šiuo metu skubama suvesti rinkimų į JAV LB XIX tarybą rezultatus. Apygardos pirmininkė padėkojo visiems žmonėms, padėjusiems surengti šiuos rinkimus.

Iždininkė G. Treinienė pristatė metinę apygardos finansinę ataskaitą. Kontrolės komisijos pirmininkas Liudas Kirkus savo pranešime pastebėjo, kad finansinė apyskaita buvo labai kruopščiai paruošta, joje jokių klaidų ar trūkumų nepastebėta.

Apylinkių kasdienybė ir šventės

Vytautas Stankevičius trumpai pristatė Brighton Park apylinkės veiklą. Ši apylinkė turi 133 narius, kurių dauguma gyvena ne Brighton Park, bet jų šaknys yra šioje apylinkėje. Pagrindinė apylinkės veikla telkiasi apie bažnyčią.

Mindaugas Baukus, Cicero apylinkės pirmininkas, apgailestavo, jog mirus daktarui Petrui Kisieliui žmonės iki šiol pasigenda šio veiklaus žmogaus. Apylinkės valdyba nuolat susitinka aptarti savo veiklos, į savo renginius pasikviečia paskaitininkus. Vasario mėnesį Town Hall buvo iškelta Lietuvos vėliava, šventėje dalyvavo miesto valdžia ir LR Generalinė konsulė Skaistė Aniulienė. m. Baukus pasidžiaugė, kad jie remia šv. Antano parapiją, šiltai bendraujama su šios parapijos klebonu.

East Chicago (IN) apylinkės pirmininkė Birutė Vilutienė pasiguodė, kad anksčiau buvusi gana gausi apylinkė dabar gyvuoja tik keleto pasišventusių žmonių dėka. Šioje apylinkėje veikia keletas lietuviškų organizacijų, su kuriomis kartu rengiami lietuviški minėjimai. Apylinkės nariai per amerikietišką spaudą į savo renginius kviečia ir amerikiečius. Nenuostabu, kad tuomet lietuviai būna mielai laukiami ir amerikiečių šventėse. Viena tokių – keletą savaičių Indiana Visitor Center vykstanti kalėdinių eglučių puošimo šventė, kurioje dalyvauja gausybė lankytojų. Pirmininkė išdavė ir kitą paslaptį, kaip jiems pasiseka pakliūti į tokius renginius – apylinkė priklauso amerikietiškoms organizacijoms. Anot pirmininkės, dar vienas būdas pakliūti į tokius renginius – mokėti prisistatyti, papasakoti apie savo veiklą. Savo pranešime B. Vilutienė pastebėjo, kad Krašto valdyba tik reiklauja iš apylinkių pinigų, bet pastarosios pasigenda pagalbos iš jos.

Lemonto apylinkės pirmininkas Rimantas Dirvonis ne tik apžvelgė apylinkės nuveiktus darbus, bet ir išsamiai pristatė būsimus renginius. Prieš keletą mėnesių apylinkėje svečiavosi Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, apylinkė šiltai išlydėjo baigusį savo kadenciją Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Arvydą Daunoravičių. R. Dirvonis pasidžiaugė, kad dabar, pagerėjus santykiams su PLC, apylinkės žmonės kartą per savaitę vėl renkasi į Centrą pasižiūrėti lietuviškų kino filmų.

Waukegan apylinkės pirmininkė Angelė Kavak pasidžiaugė šioje apylinkėje vykstančais renginiais, gana aktyviais bendruomenės žmonėmis.

Apie Indianapolio apylinkės kasdienybę ir šventes papasakojo Rimantas Guzulaitis.

Apie savo veiklą papasakojo šv. Kazimiero kapinių Lietuvių sklypų savininkų draugijos pirmininkė Birutė Vitkauskienė. Ji prašė Lietuvių Bendruomenės pagalbos, padedant gyvuoti šiai draugijai. Draugijos iždininkas Antanas Paužuolis pristatė finansinę ataskaitą.

Darbus tęs nauja valdyba

Suvažiavimo metu buvo priimta rezoliucija, kurioje numatyta ateityje apygardos suvažiavimus rengti skirtingose apylinkėse, remti lietuvių jaunimo veiklą ir Valdybai leisti kooptuoti savo narius.

Pritarus daugumai suvažiavimo dalyvių nuspręsta padidinti Valdybos narių skaičių iki 7. Slaptu balsavimu jais buvo išrinkti Algimantas Barniškis, Birutė Kairienė, Angelė Kavak, Zita Litvinienė, Aušrelė Sakalaitė, Genovaitė Treinienė ir Irena Vilimienė.

Kontrolės komisijos nariais balsų dauguma išrinkti Liudas Kirkus, Birutė Plečkaitytė ir Loreta Timukienė.

PLB pirmininkė R. Narušienė pasveikino suvažiavimo dalyvius, pasidžiaugė jų gražiais darbais. Pirmininkė pristatė liepos 5–10 d. Vilniuje susirinksiančio PLB seimo darbą, paragino dalyvauti Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtuose renginiuose. Tai liepos 7 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyksiantis fotografijų albumo ,,Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje” pristatymas, liepos 9 d. Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje vyksiantis ,,Draugo” šimtmečiui skirtos knygos pristatymas ir liepos 10 d. Vilniuje, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos salėje vyksianti šventė, kurioje koncertuos Valstybinis dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva”.

R. Narušienė taip pat atsakė į suvažiavimo dalyvių klausimus. Ne vienam rūpėjo vis dar neišsprendžiamas pilietybės klausimas, vis nukeliamas Valdovų rūmų atidarymas. Buvo domimasi ir UIC veikiančios PLB Lituanistikos katedros ateitimi. Kaip sakė PLB pirmininkė, dėl katedros likimo yra iškilusių juridinių problemų, kadangi sutartį su UIC pasirašęs PLB Fondas nebeegzistuoja, o jo funkcijų nėra perėmusi jokia kita struktūra.

Krašto valdybos vicepirmininkė ŠimkuvienėRosen pasidžiaugė aktyviai veikiančių kai kurių apylinkių veikla ir įteikė Krašto valdybos apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems mūsų bendruomenės nariams – Cicero apylinkės pirmininkui Mindaugui Baukui, Brighton Park apylinkės pirmininkei Salomėjai Daulienei, šios apylinkės iždininkei Alinai Vadeišienei ir East Chicago, IN apylinkės pirmininkei Birutei Vilutienei.

lb

lb