Knyga „Draugo” šimtmečiui

Vilniuje baigiama spausdinti knyga, skirta „Draugo” dienraščio jubiliejui, „Draugui” – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”, 2009 m., 524 psl., 700 egz. Knygos sudarytoja Marija Remienė.

Seniausias, be pertraukos pasaulyje gyvuojantis lietuviškas laikraštis, pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, Pennsylvania valstijoje, nuėjo ilgą kelią. Tam keliui aptarti, prisiminti aplinkybes, kuriomis laikraštis gimė ir vystėsi, žmones, kurie jį leido – redagavo, rinko lėšas, administravo, ir skirta knyga. Jubiliejinėje knygoje daugiau dėmesio kreipiama ne į laikraščio turinį, o į žmones, kurie prisidėjo prie laikraščio leidimo ir kurie dažniausiai buvo ryškios asmenybės – lietuviško gyvenimo švyturiai. Tokie buvo: vienas iš steigėjų kun. Antanas Staniukynas; pirmasis oficialus vyriausiasis redaktorius kun. Antanas Kaupas; pirmasis redaktorius, marijonas kun. (vėliau vyskupas) Pranciškus Petras Būčys; jo pakviestasis redaktorius Leonardas Šimutis, ilgiausiai dirbęs redakcijoje; jam nemažos įtakos turėjęs senosios kartos redaktorius Ignas Sakalas; kun. Vytautas Bagdanavičius; kun. Viktoras Rimšelis; kun. Pranas Garšva; iš jo redagavimą perėmusi rašytoja Danutė Bindokienė – pirmoji moteris atėjusi į vie
nuolišvirseliską aplinką; redaktoriai: Kazys Bradūnas, Aloyzas Baronas, Bronius Kviklys, Česlovas Grincevičius, prel. Juozas Prunskis, Katalikų spaudos draugijos valdybos pirmininkai, administratoriai ir kt. laikraščio darbuotojai. Čia išvardijome tik mažą dalelę tų žmonių, kurie 100 metų nešė dvasinį medų į „Draugo” korius.

Apie savo darbą „Drauge” prisimena buvę darbuotojai – rašytoja Nijolė Jankutė-Užubalienė, Stasė Semėnienė, ilgametis sporto skyriaus vedėjas Edvardas Šulaitis, talkininkė socialiniams reikalams Aldona Šmulkštienė. Organizacijų ryšiais su „Draugo” dienraščiu dalijasi Lietuvių Fondo ilgametis pirmininkas Antanas Razma, Lietuvos vyčių vardu kalba Regina Juškaitė-Švobienė, Amerikos lietuvių tarybos vardu – Pranas Jurkus, JAV Lietuvių Bendruomenės vardu – keletą kartų buvęs JAV LB valdybos pirmininkas Algimantas Gečys ir kt.

Medžiaga knygai paimta iš paties „Draugo” puslapių, kitos spaudos, rašiusios apie „Draugą”, šiandien dar gyvų buvusių laikraščio darbuotojų, bendradarbių, skaitytojų prisiminimų. Didelė dalis straipsnių yra parašyta specialiai tai progai, bet yra panaudoti ir įvairiu metu spausdinti straipsnia
i apie „Draugui” pasišventusias asmenybes.

Knyga „‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę” gausiai iliustruota nuotraukomis.

„Draugas” – ne vien aprašo istorinius įvykius, tai ir lietuvių kultūros puoselėtojas bei kūrėjas, tūkstančių darbų ir sumanymų autorius bei skleidėjas, organizacijų globėjas. Visa tai knygos rengėjai, atrinkdami ar užsakydami straipsnius, turėjo prieš akis.

Kai šios knygos rengėjai po dvejų metų bandė įvertinti savo darbo vaisius, deja, turėjo pripažinti, kad tai tik apmatai, gairės būsimiems darbams, tyrinėjimams. „Draugo” laikraštis laukia mokslininkų dėmesio.

Nuoširdi knygos rengėjų padėka visiems autoriams, o ypač Gečiui, kuris sutiko perskaityti knygos rankraštį, pateikti labai vertingų pastabų ir palydėti leidinį laiminančiu žodžiu.

Pirmasis knygos pristatymas vyks Vilniuje liepos 9 d., 6 val. v., Nacionalinėje galerijoje (Konstitucijos pr. 22), tuo metu, kai Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas.

Knygos rengėjai