Suvažiavimo dalyviai ir svečiai.    Loretos Timukienės nuotr.

Vakar, šiandien ir rytoj

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metiniam suvažiavimui pasibaigus

Loreta Timukienė

Jungtinėse Valstijose įsikūrę lietuviai, kuriems yra svarbu lietuvybės išlaikymas ir puoselėjimas, yra susibūrę į įvairias lietuviškas organizacijas, klubus, draugijas, grupes, vystančias įvairią veiklą. Viena tokių organizacijų, jungianti įvairiose JAV vietovėse įsikūrusius lietuvius, yra JAV Lietuvių Bendruomenė (LB).  Nuo 1951 metų gyvuojanti organizacija maloniai priima ir kviečia dalyvauti savo veikloje visus lietuvių kilmės asmenis, taip pat jų ne lietuvius sutuoktinius. JAV LB priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB), kuri jungia lietuvius, gyvenančius užsienio šalyse, į vieną bendruomeninę šeimą. JAV LB organizacinį branduolį sudaro 55 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Washington, DC. Šios apylinkės yra sujungtos į 10 apygardų, viena didžiausia jų – Vidurio Vakarų apygarda (VVA), apimanti 10 apylinkių ir 2 vietoves.

Kaip ir kasmet pavasarį, taip ir šįmet šiai apygardai priklausančių apylinkių atstovai rinkosi į apygardos suvažiavimą, kuriame aptarti nuveikti darbai, pasidalinta bendruomeninės veiklos patirtimi, tartasi dėl rytdienos planų.  Birželio 1 d., šeštadienį, Lemont, Pasaulio lietuvių centre, vykusiame JAV LB Vidurio Vakarų apygardos  metiniame suvažiavime dalyvavo Brighton Park, Cicero, Lemont, Marquette Park, Waukegan-Lake County ir East Chicago (IN) apylinkių pirmininkai bei jų nariai.

Gen. Teodoro Daukanto Jūros šaulių kuopos nariams įnešus Lietuvos ir JAV vėliavas, Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Kairienė pasveikino susirinkusiuosius. Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus, invokaciją sukalbėjo Svajonė Kerelytė, tylos minute buvo pagerbti Anapilin iškeliavusieji apygardos nariai. B. Kairienė pristatė svečius – JAV LB XX tarybos prezidiumo pirmininką Juozą Polikaitį ir ilgametį aktyvų Bendruomenės narį, buvusį PLB valdybos pirmininką Bronių Nainį. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, J. Polikaitis apibūdino dabartinės Tarybos svarbiausius darbus ir pakvietė visus spalio 11–13 d. atvykti į Detroit (MI), kur vyks JAV LB tarybos antra sesija. Prezidiumo pirmininkas pabrėžė, jog svarbiausius ir didžiausius darbus Bendruomenėje dirba apylinkės – be jų neįsivaizduojamas Bendruomenės gyvavimas.

Patvirtinus darbotvarkę, apygardos valdybos sekretorė Milda Šatienė perskaitė praėjusių metų suvažiavimo protokolą. B. Kairienė perskaitė pranešimą, kuriame apžvelgė nuveiktus darbus ir atliktus įsipareigojimus nuo praeito suvažiavimo. Praėjusiais metais trejų metų kadencijai buvo išrinkta nauja 7 narių VVA valdyba. Pagrindinį dėmesį valdyba skyrė Lietuvių Bendruomenės populiarinimui tiek tarp lietuvių, tiek ir tarp amerikiečių, ieškojo kelių ir būdų įtraukti jaunesnius žmones į LB šeimą. Pagal galimybes buvo stengiamasi artimiau susipažinti su apylinkių veikla, dalyvauti jų renginiuose.

Per praėjusį laikotarpį vyko 9 valdybos posėdžiai, kuriuose buvo aptarti svarbūs Bendruomenės veiklos klausimai, apygardos renginiai. Vienas tokių renginių – praeitų metų rugsėjo 15 d. vykęs apygardai priklausančių apylinkių pirmininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo šešių apylinkių pirmininkai bei atstovai, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, LR garbės konsulas Colorado valstijoje dr. Jonas Prunskis, kurie maloniai pasidalino savo mintimis ir patirtimi. Įdomius pranešimus pristatė ir apylinkių pirmininkės Sigita Nusbaum iš Indianapolio bei Violeta Valaitytė iš Lemont. Suvažiavimo metu buvo galimybė išsamiau susipažinti su apylinkių veikla bei išsiaiškinti savo darbo trūkumus, problemas ir kartu ieškoti būdų jas spręsti.

Pernai spalio mėn. buvo minimos Maironio 150-osios gimimo metinės, ta proga apygarda surengė koncertą, kuriame dalyvavo Kauno Nacionalinio dramos teatro direktorius aktorius Egidijus Stancikas ir Connecticut Lyric Opera solistė Jūratė Švedaitė. B. Kairienė apgailestavo, kad šiame koncerte, vykusiame Lemont, Pasaulio lietuvių centre, neapsilankė Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, tėveliai, mokytojai.

 VVA pirmininkė pažymėjo, kad  apygardos valdybos nariai aktyviai dirba ir kitose veiklos srityse. Praeitą vasarą B. Kairienė, M. Šatienė ir Miglė Tauragytė dalyvavo Vilniuje visą savaitę vykusiuose PLB Seimo posėdžiuose, kur buvo svarstomi mums visiems labai aktualūs klausimai, tokie kaip pilietybės, ekonominės integracijos, lietuvių migracijos, istorijos, kultūros, lituanistinio švietimo užsienyje ir kt. PLB Seimo darbe dalyvavo atstovai daugiau kaip iš 30 šalių.

VVA valdybos nariai dalyvauja ir padeda ruošti įvairius renginius apylinkėse. B. Kairienė su S. Kerelyte per Vasario 16-osios minėjimą aplankė Lemont ir Waukegan apylinkes, tuo pačiu susipažino su Gedimino lituanistine mokykla. Šios mokyklos direktorė Violeta Rutkauskienė moloniai aprodė klases, supažindino su mokytojomis. Apygardos valdybos narys Algimantas Barniškis padėjo ruošti Vasario 16-tosios minėjimus East Chicago ir Brighton Park apylinkėse.

A. Barniškis su lakūnu Juozu Malevskiu apsilankė Maironio, Čikagos ir Gedimino lituanistinėse mokyklose, kur Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio proga mokiniams papasakojo apie mūsų tautos didvyrius, supažindino su lėktuvo ,,Lituanica” konstrukcija. Rugsėjį žadama toliau tęsti tokius susitikimus.

 VVA valdyboje yra 4 JAV LB XX tarybos nariai – S. Kerelytė, A. Krapikas, M. Šatienė ir M. Tauragy tė. Gaila, kad ne visi jie dalyvavo Tarybos pirmoje sesijoje. B. Kairienė paragino visus apylinkių pirmininkus vykti į antrą tarybos sesiją Detroit, kur bus galima plačiau susipažinti su LB veikla, pabendrauti su kitų apylinkių veikliais lietuviais.
VVA pirmininkė paragino rinkti solidarumo įnašus, nors po 10 dol.,  ypatingai per Vasario 16-tąją bei kitas mūsų šventes, kad Bendruomenė galėtų vykdyti numatytus darbus. B. Kairienė padėkojo solidarumo įnašus atsiuntusioms Waukegan-Lake County, Marquette Park, Brighton Park, Cicero ir Lemont apylinkėms.

Kalbėdama apie ateities planus, apygardos pirmininkė pabrėžė, kad šiais metais yra svarbu tinkamai pažymėti Dariaus ir Girėno skrydžio 80-metį. Liepos 20–21 d. buvo planuota Indiana Dunes (IN) paplūdimyje surengti smėlio skulptūrų konkursą. Šis sumanymas gimė, norint pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių – vasaros metu paplūdimyje kiekvieną savaitgalį praleidžia šimtai jaunuolių, o Indiana Dunes – lietuvių mėgstama vieta. B. Kairienė apgailestavo, kad darbai labai lėtai juda į priekį, skrydžio jubiliejui paminėti sudarytas komitetas labai vangiai dirba, tad, pasak B. Kairienės, teks patiems rūpintis visais organizaciniais reikalais. Spalio mėnesį planuojama surengti Kauno valstybinio muzikinio teatro solisto Juozo Janušaičio ir dainininkės Rūtos Morozovaitės koncertą.

,,Būkime aktyvūs politiškai tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje, dalyvaukime rinkimuose, plačiau bendraukime su vietine valdžia, JAV politikais, reikškime savo nuomonę visuomeninio, politinio gyvenimo klausimais. LB yra visų mūsų namai – jei LB bus sveika ir tvirta, ir mes visi gerai jausimės, kalbėsime savo kalba, leisime vaikus į lietuviškas mokyklas, dainuosime savo dainas, šoksime savo tautinius šokius. O jeigu ką iš mūsų ištinka kokia nelaimė, padėkime vieni kitiems, ištieskime pagalbos ranką”, – ragino pranešėja. B. Kairienė nuoširdžiai padėkojo VVA valdybos nariams, apylinkių pirmininkams ir visiems bendruomenininkams už kruopščiai atliekamą darbą, už entuziazmą, už energiją ir palinkėjo geros sveikatos, naujų idėjų,  gražios kūrybingos veiklos ateinančiais metais. Pasak B. Kairienės, ,,Lietuvių Bendruomenė turi labai tvirtas šaknis ir gilias tradicijas, tai galinga jėga tiek JAV, tiek Lietuvoje, ir mūsų tikslas – išlaikyti bei puoselėti tas tradicijas”.

Už švietimą atsakinga valdybos narė S. Kerelytė  papasakojo, kas nuveikta švietimo srityje – lankytasi lituanistinėse mokyklose, domėtasi jų veikla, atgaivinta graži tradicija – šių metų balandžio mėn. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lietuvių centre Čikagoje surengtas lituanistinių mokyklų mokinių dailiojo skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 16 įvairaus amžiaus mokinių iš trijų lituanistinių mokyklų. Planuojama, kad toks renginys taps tradiciniu ir kitąkart pritrauks dar gausesnį būrį dailiojo skaitymo mylėtojų.

Apygardos iždininkas Aidas Krapikas pateikė apygardos finansinę apyskaitą – per ataskaitinį laikotarpį pajamų gauta 19 dol. mažiau, nei turėta išlaidų. Daugiausia pajamų gauta iš koncerto, skirto Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Apygardos kontrolės komisijos pranešimą perskaitė kontrolės komisijos narė Genovaitė Treinienė. Šv. Kazimiero kapinių Lietuvių sklypų savininkų draugijos iždininkas Antanas Paužuolis pristatė finansinę ataskaitą. Jis prašė Lietuvių Bendruomenės pagalbos, padedant gyvuoti šiai draugijai.

Apie savo apylinkių kasdienybę ir šventes kalbėjo Brighton Park apylinkės pirmininkė Salomėja Daulienė, buvusi Cicero apylinkės pirmininkė Marija Remienė (dabar apylinkei vadovauja naujai išrinkta pirmininkė Birutė Zalatorienė), Lemont apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, Marquette Park pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, buvęs Waukegan-Lake County apylinkės pirmininkas Algimantas Birgiolas (dabar apylinkei vadovauja naujai išrinktas Paulius Slavėnas) ir East Chicago pirmininkė Birutė Vilutienė. Kalbėjusieji papasakojo apie savo apylinkių gyvenimą, B. Vilutienė pasidžiaugė, kad dabartinė JAV LB taryba daug dėmesio skiria apylinkėms, o jos vadovaujama apylinkė palaiko gerus santykius su vietinės valdžios atstovais, kas yra tikrai labai svarbu, tikintis sulaukti JAV valdžios palaikymo ir paramos. M. Remienė ir A. Sakalaitė sakė nežinančios, kiek jų apylinkėje yra narių, tačiau jų gausa sakė tikrai negalinčios pasidžiaugti, daugelis pagyvenusių apylinkės žmonių ateina į susiėjimus tik dėl to, kad jie vyksta šalia bažnyčios. A. Birgiolas pakvietė į apylinkės rengiamą Vasaros palydų šventę, vyksiančią rugpjūčio 24 d., šeštadienį, ,,Fourth Lake Resort”. Buvęs apylinkės pirmininkas pasidžiaugė, jog neseniai, padedant LR generaliniam konsului Čikagoje Marijui Gudynui, su Čikagos šiaurėje esančio Palwaukee oro uosto administracija sutarta įamžinti Atlantą nugalėjusių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimą – atidengti atminimo lentą. Būtent šiame oro uoste S. Darius dirbo, brandino planą perskristi Atlantą ir pirko „Lituanicą”. Kol kas nežinia, kada vyks atminimo lentos atidengimo iškilmės, tačiau tikėkimės, kad šventės ilgai laukti nereikės.

Šių eilučių autorė pristatė svarbiausius JAV LB Krašto valdybos darbus. Ruošiamasi visuomenei pateikti JAV LB nuostatą pilietybės įstatymo klausimu, apie tai buvo kalbėta neseniai vykusiame LR prezidentės Dalios Grybauskaitės ir KV visuomeninių reikalų tarybos pirmininkės Danelės Vidutienės susitikime Washington, DC. Rugpjūčio 4–11 d. Dainavos stovykloje vyks lituanistinio švietimo savaitė ,,Palikime pėdsaką”, joje kviečiami dalyvauti lituanistinių mokyklų mokytojai ir besidomintys lituanistiniu švietimu ar norintys patobulinti savo lietuvių kalbos įgūdžius. Birželio 28–29 d. Klaipėdoje vyks IX pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose ketina dalyvauti beveik 200 lietuvių sportininkų iš JAV. Liepos 1–14 d. Londone vyks Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, jame dalyvaus ir JAV lietuvių jaunimo atstovai. Liepos 17 d. Kaune vyks Pasaulio lietuvių vienybės dienai skirta šventė, joje JAV lietuviams atstovaus vienuolikmetė čikagietė Agnė Giedraitytė ir Audronė Simanonytė. Šią vasarą 30 jaunų žmonių dalyvaus Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programoje – jie turės galimybę padirbėti Lietuvos valdžios įstaigose, bendrovėse. LISS suteikia galimybę studentams įgyti vertingos lietuviškos patirties ir tuo pačiu sustiprinti savo lietuvių kalbos bei kultūros žinias. 2015 metais Čikagoje vyks Šiaurės Amerikos lietuvių XX dainų šventė (organizacinio komiteto pirmininkas – Kastytis Giedraitis, meno vadovas – Darius Polikaitis), 2016 metais Baltimorėje, MD, vyks tautinių šokių šventė, jos organizacinio komiteto pirmininku patvirtintas Linas Orentas. JAV LB Krašto valdyba ėmėsi rinkti ir persiųsti į Lietuvą lėšas projektui ,,Misija Sibiras” – jau surinkta 2,400 dol., jie išsiųsti projekto organizatoriams. Neseniai po JAV LB skėčiu veikiantis Kaimo fondas paskyrė lėšų Lietuvos kaimo vaikams – paremti 8 projektai. Krašto valdybos vicepirmininkė ekonomikos klausimams Angelė Kavakienė sudarinėja lietuvių verslininkų sąrašą, ji kreipėsi į apylinkių pirmininkus, prašydama atsiųsti jų apylinkėse gyvenančių lietuvių verslininkų sąrašus – turint tokius sąrašus, atsirastų galimybė labiau susidraugauti su verslininkais, pakviesti juos įsitraukti į Bendruomenės veiklą. Kultūros taryba rūpinasi parodomis, koncertais, vienas jų – lapkričio mėn. iš Lietuvos atvyksiančios grupės ,,Liūdni slibinai” pasirodymas. Buvo pristatytas atnaujintas Bendruomenės tinklalapis http://www.lithuanian-american.org ir Facebook’as (Veidaknygė) www.facebook.com/pages/JAV-Lietuvių-Bendruomenė-Lithuanian-American-Community, taip pat naujas Bendruomenės leidinys – žurnalas ,,JAV Lietuvių  Bendruomenės  naujienos”, kuriame  at-sispindi gausios JAV Lietuvių Bendruomenės veikla.

B. Nainys savo pasisakyme išsakė kelias pastabas apie šiandieninę Lietuvių Bendruomenės veiklą. Anot jo, Bendruomenė daugiau turėtų rūpintis lituanistiniu mokymu, stiprinti ryšius su PLB, daugiau dėmesio skirti lietuviškai spaudai ir neprašyti pinigų iš Lietuvos, o sukurti lėšų telkimo sąrangą, padėsiančią surinkti reikiamų lėšų.

Suvažiavimo dalyviai priėmė keletą nutarimų, kurie bus pristatyti svarstymui būsimoje Tarybos sesijoje. Buvo pasiūlyta kreiptis į Lietuvos valdžią, prašant suteikti visiems lietuviams galimybę išlaikyti prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, priėmus kitos valstybės pilietybę; remti lietuvišką spaudą; sukurti lėšų telkimo sąrangą ir neprašyti iš Lietuvos lėšų; didesnį dėmesį skirti lituanistiniam švietimui. Taip pat pasiūlyta visoms apylinkėms kartu surengti Lietuvių dieną, kurioje būtų pristatoma mūsų šalies kultūra, tradicijos, amatai, valgiai.

Suvažiavime buvo pagerbti veiklūs, nuoširdžiai dirbantys apylinkių žmonės, apygardos padėkos raštai įteikti Loretai Alminauskas iš Indianapolio, Bronei Barakauskienei ir Vilijai  Kapačinskas iš Marquette Park apylinkės, šios apylinkės valdybos pirmininkei Aušrelei Sakalaitei; Lemont apylinkės nariams Adai Pakenienei, Julijai Liutikas ir Sigitui Savickui; Naperville apylinkės pirmininkei Dainai Jankevičius ir Rasos lituanistinės mokyklos direktorei Jūratei Liutkienei; Toni Seaver ir Al Seaver iš Minnesota apylinkės; Waukegan-Lake County apylinkės valdybos vicepirmininkei Elenai Skališienei ir Gedimino lituanistinės mokyklos direktorei Violetai Rutkauskienei; Indianapolio apylinkės narei Loretai Alminauskas, Brighton Park apylinkės nariams Palmyrai Gilienei, Alinai Vadeišienei,  Viktorui Kelmeliui, Sigitai Tylienei-Šlutienei; Mindaugui Baukui iš Cicero apylinkės ir Birutei Vilutienei iš East Chicago apylinkės.

 JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis suvažiavimas baigtas, visiems jo dalyviams sugiedojus ,,Lietuva brangi” ir atsisveikinus iki kitų greitų susitikimų.Kalba ilgametis aktyvus Bendruomenės narys, buvęs PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys. Sėdi iš k.:  Vidurio Vakarų apydaros narė Svajonė Kerelytė ir pirm. Birutė Kairienė.


Suvažiavimo dalyviai darniai sugiedojo JAV  ir Lietuvos himnus.