calm
20-osios laidos abiturientai parodė gražią programą.

Abiturientų šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje

KARILĖ VAITKUTĖ

,,Mama, lik sveika,/ dar apglėbk ranka,/ dar paglostyki man plaukus... /Būti jaunam šaunu,/ žengti pirmyn šaunu – / aš į pasaulį einu!”, – nuo scenos liejosi daina, pasitinkanti po šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje į Jaunimo centro didžiąją salę įeinančius abiturientus – Čikagos lituanistinės mokyklos 20ąją laidą. Tikriausiai ne veltui kompozitoriaus Mikalojaus Noviko daina ,,Žalioj stotelėje”, parašyta gal vos ne prieš pusę šimtmečio, scenose skamba ir dabar. Netgi Amerikoje, lituanistinės mokyklos abiturientų išleistuvėse. Žodžiai, kuriuos dainai parašė Antanas Saulynas, yra nesenstantys, pritaikomi kiekvienai naujai į pasaulį žengiančiai kartai. Mokyklos baigimas – ypatinga šventė tiek abiturientams, tiek jų tėvams, tiek mokytojams. Vaikai suauga, subręsta, baigia gyvenimo pakopą, nuo kurios atsispyrę turi žengti toliau. Tai – svarbi šventė. Gal todėl ir Čikagos lituanistinėje mokykloje penkiolikai šių metų abiturientų mokylos baigimo šventėje buvo skiriamas ypatingai didelis dėmesys.

Abiturientų išleistuvės prasidėjo iškilmingai: buvo įneštos Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavos, skambėjo abiejų šalių himnai, tilindžiavo ,,paskutinis skambutis”, kurį įnešė du patys jauniausi mokyklos mokinukai. Tautiniais drabužiais pasidabinę abiturientai sėdėjo gražiai išpuoštose kėdėse, atskirai nuo kitų mokyklos mokinių ir į juos visos šventės metu buvo nukreiptos ir mokytojų akys, ir tėvų fotoaparatai.

O jau linkėjimų, linkėjimų! Dvidešimt metų mokyklai vadovavusi direktorė Jūratė Dovilienė išreiškė tikėjimą, kad abiturientai bus lietuvybės puoselėtojai išeivijoje. Mokyklą baigusiuosius sveikino JAV LB Brighton Park apylinkės pirmininkė Salomėja Daulienė, Jaunimo centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė, Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Marytė Adamonis, buvusi Maironio lituanistinės mokyklos Lemont direktorė Audronė Elvikienė. Iš abiturientų tikimasi daug: ir dalyvavimo Bendruomenės darbe, ir aukštesnio mokslo siekimo, ir meilės Lietuvai visa širdimi. Sveikinusieji vylėsi, kad tai jie bus tie, kas išlaikys lietuvybę išeivijoje, ir kurs Lietuvos ateitį. Susijaudinusi į sceną iš salės užlipo net vieno iš mokyklos mokinių prosenelė, neseniai atvykusi iš Lietuvos, ir palinkėjo mokiniams, kad ,,lietuviškas žodis būtų kaip poteriai” – niekada nepamirštamas, svarbus ir sakomas kasdien.     Savo linkėjimus išsakė ir devintokai, kurių išleistuvės įvyks kitais metais. Devintokai teigė pavydį, kad mokyklą baigusiems jau nebereikės anksti keltis šeštadienį, tačiau sakė žiną, kad dešimtokai tikrai pasiilgs mokyklos, draugų ir pajus, kad šeštadienių rytais jiems kažko trūksta. Mokyklos baigimo aktą skaitė klasės auklėtojas istorijos mokytojas Juozas Malickas, atestatus įteikė mokyklos direktorė Dovilienė, visus baigusiuosius apdovanojo tėvų komiteto pirmininkė Adamonis.

Abiturientai susirinkusiems parodė gražią programą. Scenoje skambėjo ne tik ,,Žalioj stotelėje”, bet ir kitos dainos, eilėraščių posmai. Mokiniai sušoko keletą šokių ir, žinoma, dėkojo savo mokytojams – visiems kartu ir kiekvienam atskirai – į sceną susikvietę visus, kurie mokė juos nuo pat kiškių darželio iki dešimtos klasės.

Graži buvo šventė. Tikiu, kad kiekvienas iš penkiolikos abiturientų visą savo gyvenimą didžiuosis Čikagos lituanistinės mokyklos baigimo atestatu ir dar ne kartą sugrįš į mokyklą. Gal tik pažiūrėti, kaip auga jų pasodintas medelis mokyklos kieme, gal dalyvauti mokyklos renginiuose, o gal kada nors čia atves mokytis ir savo vaikus.

Naujas ,,gyvenimo etapas” prasidėjo ne tik abiturientams, bet ir pačiai mokyklai, kurios vadovavimą po dvidešimties metų perėmė nauja administracija. Mokyklos direktorei Jūratei Dovilienei išėjus, nuo šių metų mokyklos direktore buvo išrinkta buvusi pavaduotoja Laima Apanavičienė, o jos pavaduotojomis išrinktos mokytojos Audronė Sidaugienė ir Loreta Timukienė. Linkime mokyklai ir naujai administracijai sėkmingų ateinančių dvidešimties metų!


calm
Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė J. Dovilienė.

calm
Tėvų jėzuitų koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.

calm

calm

calm
Penkiolikai šių metų abiturientų buvo skiriamas ypatingas dėmesys.

calm

calm
Šventinę programą stebi svečiai, mokinių tėveliai.

ČLM archyvo nuotraukos