gied

Kastytis ir Rita Giedraičiai. Dainos Čyvienės nuotr.

Dainava ruošiasi vasaros antplūdžiui

Neseniai lankydamasis Kultūros centre, esančiame prie Dievo Apvaizdos parapijos Detroito mieste, ten sutiktam Kastyčiui Giedraičiui, Dainavos jaunimo stovyklos Direktorių tarybos pirmininkui, pabėriau daugybę klausimų apie Dainavos stovyklą.

– Pirmiausia reikia užklausti dėl dabartinės Direktorių tarybos sudėties. Kada buvo paskutiniai rinkimai?
– 2008 m. rugpjūčio mėnesį.

– Kas yra paskirtieji Tarybos nariai ir kam jie atstovauja?
– Dabartinėje Taryboje yra šeši organizacijų paskirti nariai: kun. Alfonsas Babonas (paskirtas ALRKF), dr. Vytenis Damušis (paskirtas ALRKF), dr. Marius Laniauskas (paskirtas ateitininkų), dr. Eligijus Lelis (paskirtas Gajos korporacijos) ir dr. Živilė Vaitkienė (paskirta ALRKF). Taryboje daugelį metų buvo ir neseniai miręs Bronius Polikaitis (paskirtas ALRKF). Kiti šeši nariai, rinkti trejų metų kadencijai, yra Kastytis Giedraitis, Gintas Gaška, Jonas Karosas, Algis Petrulis, dr. Audrius Polikaitis ir Dana Rugieniūtė. Dainavos registratorė yra Rita Giedraitienė.

– Jums tenka toliau Tarybai pirmininkauti, jai vadovauti. Tai atsakingos ir daug energijos pareikalaujančios pareigos. Tarybai vadovaujate ketvirtą kadenciją, taigi, jau dešimtus metus. Ar galėtumėte papasakoti apie stovyklos darbus ir rūpesčius, turėtus perimant pirmininko pareigas prieš dešimt metų ir dabar? Kas per tą laiką pasikeitė, kas liko tas pat?
– Prieš imant pirmininkauti Taryboje buvau išdirbęs jau šešerius metus. Kas pasikeitė? Seniau kiekviena stovyklaujanti grupė iš Michigan valstijos įstaigų turėdavo gauti reikiamus leidimus stovyklauti. Po to valstijos inspektoriai kiekvieną grupę atskirai tikrindavo, nors visos stovyklos vyko toje pat vietovėje. Mes susitvarkėme taip, kad Dainava vienu kartu išrūpindavo visus reikiamus leidimus, o laikui atėjus inspektoriams irgi buvo geriau. Mano pirmosios kadencijos pradžioje pasisekė susigrąžinti stovyklos užvaizdą, kuris stovykloje gyvena visą laiką. Jis su žmona ne tik ten gyvena, bet ir Dainavą gražiai prižiūri, patvarko, nušienauja pievas, atlieka kasdieninius remonto darbus. Tai didelė pagalba stovyklos saugumui, grožiui bei priežiūrai. Trečias laipsniškas pokytis buvo susijęs su pačios stovyklos apimtimi. Praeityje buvo susidaręs įvaizdis, kad stovykla daugiau naudojosi tik vienos organizacijos grupės. Stengėmės, kad stovykla būtų prieinama ir sava visam lietuviškam katalikiškam jaunimui. Manome, kad dabar taip ir yra.
Yra dalykų, kurie nepasikeitė. Tarp stovyklautojų turime tokį pat energijos kupiną jaunimą, jaunas lietuviškas šeimas. Jie visi tiesiog laukia stovyklavimo Dainavoje. Dainavos magija yra ta pati. Kita, nekintanti Dainavos dalis yra jos talkininkai, kurie pastoviai prisideda savo darbu bei lėšomis. Tebeturime energingos talkos savaitgalius. Susidarė Dainavos gražinimo komitetas, kuriam vadovauja Taura Underienė. Komitetas dirba grupelėse, kurios rūpinasi konkrečių objektų atnaujinimu, pagražinimu, pvz., garažo, šventovės pušyne, namelių, svetainės ir t.t.

– Kas Jums asmeniškai davė ir duoda daugiausia pasitenkinimo?
– Man užtenka matyti, kad stovyklautojai Dainava džiaugiasi. Mane gaivina matant laimingus vaikų veidus.

– Be abejo, turi būti ir kartais greitai neišsprendžiamų sunkumų. Ką prie jų priskirtumėte?
– Iš tikrųjų jų nėra. Dėl Dainavos žaizdelių skrandyje tikrai neatsiras (juokiasi). Aišku, vis reikia remontų, bet tam turime daugelį kartų išbandytus, patikimus meistrus.


– Vasara jau čia pat. Kokios stovyklos numatomos, kas atvyksta ir kokiomis dienomis?
– Šį vasaros stovyklavimo sezoną pradeda grupė mokytojų, kurie poilsio savaitę pradės birželio 20 d. Skautai suvažiuoja birželio 27 d. Tuoj po jų, nuo liepos 5 iki 15 d., stovyklaus Jaunieji ateitininkai. Liepos 15–26 d. renkasi Moksleiviai ateitininkai, o liepos 26 – rugpjūčio 2 d. Dainavą perims Ateitininkai sendraugiai. Toliau, rugpjūčio 2–9 d., vyks ,,Heritage” (lietuvių kilmės vaikų) stovykla. Tiriama galimybė rengti jaunųjų sendraugių stovyklą rugpjūčio 9–16 d. Už poros dienų, rugpjūčio 20 d., keturias dienas vyks chorvedžių seminaras. Vasaros stovyklų sezonas baigiamas su ateitininkų studijų savaitgaliu rugsėjo 4–7 dienomis. Dėl tolimesnių stovyklų patariu kreiptis į stovyklų ruošėjus.

– Ką atsiveža pačios stovyklaujančios grupės ir kokias paslaugas teikia Dainava?
– Stovyklų organizatoriai atsiveža stovyklautojus, savo programą, štabą ir šeimininkes. Dainava pasirūpina vandens sargu, švaros palaikymu nameliuose, salėse. Įrengus gaisro perspėjimo sistemą, valstija naktinio sargo nebereikalauja, nors kai kurios stovyklautojų grupės juos turi ramybei bei tvarkai palaikyti.

– Vienintelė pačios Dainavos stovyklos ruošiama stovykla yra lietuvių kilmės vaikams, taip vadinama ,,Heritage Camp”. Ką galėtumėte daugiau apie ją pasakyti?
– Stovyklai jau daugelį metų sėkmingai vadovauja Rima Polikaitytė, dabar jau Birutienė. Ši stovykla yra rengiama Dainavos vardu, bet visa programinė atsakomybė yra Rimos ir jos sutelkiamo kolektyvo. Stovyklautojai, jų tėveliai bei pati Dainavos taryba jiems visiems yra didžiai dėkinga.

– Mažai kas vyksta be lėšų. Pakalbėkite apie Dainavos finansinę padėtį.
– Kadangi nesame turtingi, tai kraštą ir visą pasaulį ištikusi finansinė ir ekonominė krizė mūsų lyg ir nepalietė. Skolų irgi neturime. Verčiamės su tuo, ką turime. Banke porą dolerių kasdieninėms išlaidoms irgi dar turime.

– Ar turite numatę kokių nors didesnių projektų, kurie laukia reikiamų lėšų? Kas jie ir kiek galėtų kainuoti?
– Stambiausias metų projektas buvo naujų cementinių grindų įdėjimas svetainėje prie Spyglio ežerėlio. Darbas, kainavęs 13,000 dol., jau baigtas. Dideliems projektams ir su tuo susijusioms išlaidoms bandome užbėgti už akių pastoviai tvarkydami ir remontuodami reikiamus objektus savo jėgomis.

– Prieš porą metų buvo įsteigtas savarankiškas Dainavos fondas. Koks jo ryšys bei santykis su Dainavos jaunimo stovyklos Direktorių taryba? Ką apie patį Fondą galėtumėte daugiau papasakoti dienraščio skaitytojams?
– Dainavos fondas buvo įsteigtas Dainavai švenčiant savo penkiasdešimtmetį. Fondo sutelkos lėšos bus naudojamos kapitaliniams remontams ar naujoms statyboms. Iki šiol yra sutelkta apie 100,000 dol. kapitalo. Fondui vadovauja penkių asmenų Direktorių taryba, į kurią įeina du Dainavos jaunimo stovyklos Direktorių tarybos atstovai – dr. Marius Laniauskas ir Kastytis Giedraitis, ir trys kiti, atstovaujantys stovyklaujančioms grupėms. Tai: Paulius Jankus, Saulius Čyvas ir Birutė Bublienė. Šios Tarybos pirmininkas yra Saulius Čyvas. Aukas Dainava Foundation vardu galima siųsti iždininkui dr. Mariui Laniauskui, 6604 Ivana Court, Mentor, OH 44060.

– Ačiū už atsakymus ir suteiktą informaciją. Sėkmingo tolimesnio vadovavimo Jums ir smagios bei atmintinos vasaros gausiems stovyklautojams.

Kalbėjosi
Romualdas Kriaučiūnas