saulaitis

Iš k. į d. 1 eilėje sėdi: dr. Elizabeth Jones Hemenway, Moterų ir lyčių studijų centras, Loyola University Istorijos fakultetas, LU Čikagoje Hank vardo katalikų intelektualinio paveldo centro direktorius, teologijos mokslų daktaras Michael Schuck; dr. Bren Ortega Murphy, Moterų ir lyčių studijų centras, LU Čikagoje Komunikacijos fakultetas; dr. Nerija Putinaitė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos katedra; prof. habil. dr. Danutė Gailienė, Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra; 2 eilėje stovi: Dr. Julia Pryce, LU Čikagoje Socialinės rūpybos fakultetas; kun. Antanas Saulaitis, SJ; dr. Arūnas Streikus, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas; dr. David M. Posner, LU Čikagoje Šiuolaikinių kalbų ir literatūros katedra; dr. Irena Vaišvilaitė, Europos humanitarinio universiteto Vilniuje prorektorė; kun. Kęstutis Kėvalas, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto prodekanas; kun. dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas, kolokviumo koordinatorius Lietuvoje.


Vilniuje svarstyti demokratijos ir religijos procesai

Tarptautiniame projekte dalyvaujantys JAV ir Lietuvos mokslininkai
nagrinėjo demokratijos, kultūros ir religijos sąsajas

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ

Vilniaus universitete (VU) gegužės 17–18 d. vienuolika mokslininkų dalijosi dviejų metų tyrimų įžvalgomis Čikagos Loyola University (LU) sukviestoje tarptautinėje konferencijoje ,,Demokratija, kultūra ir katalikybė”. Susirinkusius sveikino VU rektorius Benediktas Juodka ir Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Gintaras Vitkus, SJ. Visam trejų metų akademiniam projektui vadovauja LU Joan ir Bill Hank katalikiško intelektualinio paveldo centro direktorius, teol. dr. Michael J. Schuck, iš Lietuvos pusės – kun. dr. Vidmantas Šimkūnas, SJ. Konferencija buvo atvira dėstytojams, studentams, plačiajai visuomenei.

Apie projektą

Trejus metus truksiančiame akademiniame projekte dalyvauja 32 mokslininkai, atstovaujantys 14 mokslo sričių. Mokslininkai klausimus tiria pagal savo šaką, o projekto uždavinys yra sudaryti sąlygas skirtingų kultūrų žinovams svarstyti demokratijos ir religijos procesus, tuo pačiu aprėpti jėzuitų universitetų mokslinį tinklą, stiprinant jėzuitų aukštųjų mokyklų uždavinį jauniems žmonėms suteikti tikrai humanistinį išsilavinimą. Pernai Čikagoje susitikę LU mokslininkai ir po du atstovus iš Indonezijos, Peru ir Lietuvos universitetų pristatė šešių savo šalies mokslininkų pradinius darbus. Siekiant pažvelgti į demokratijos, kultūros ir religijos raidos procesų skirtumus bei ypatumus kuo platesniu žvilgsniu, LU parinko labai skirtingas keturių žemynų šalis.

Projekto baigiamoji konferencija įvyks popiežiškame Grigaliaus universitete Romoje 2012 m. birželio 17–21 d., kur kalbės visi dalyviai, būsimos mokslinės knygos 32 autoriai. Čikagos LU rektorius (amer. prezidentas) kun. Michael Garanzini, SJ drauge su katalikiško paveldo centru projektą pradėjo vystyti prieš dvejus metus.

Dvylika pranešimų (anglų kalba) VU salėse papildė bendravimas tarp dalyvių, trumpos kelionės po Lietuvą. Dr. Liudas Jovaiša svečiams aprodė 1579 metais jėzuitų įsteigtą Vilniaus universitetą. Kadangi Lietuvoje nuo 1773 metų nėra jėzuitų universiteto, užsieniečius dalyvius globojo Vilniaus jėzuitų bendruomenė. Lietuvos grupės vadovas kun. V. Šimkūnas, SJ yra Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios rektorius ir Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados centro vedėjas.

saulaitis

Pirmoji diena

Apie demokratiją ir katalikybę Lietuvoje XX a. pranešimą skaitė VU istorikas dr. Arūnas Streikus, aptardamas valstybės atkūrimą, 1927–1940 m. laikotarpį, pokarį ir 1970–1990 m. tarpsnį. Pradžioje ryškūs buvo krikščionys demokratai, į politinę veiklą įsijungę dvasininkai. Po 1926 m. perversmo katalikai būrėsi atskirai. Šis tinklas padėjo išgyventi abi okupacijas. Katalikų dalyvavimas kultūroje sovietmetį nyko, istorijos mokymas paleido katalikišką Lietuvos istorijos siūlą. Lietuvos bylą iškelti padėjo tikinčiųjų teisių sąjūdis.

LU prof. Robert Araujo, SJ aptarė XV–XVI a. Salamancos Francis de Vitoria įžvalgas apie žmonių dalyvavimą visuomenėje kaip demokratijos pagrindą, žmogaus asmens orumą kaip visuomeninės santvarkos šerdį. Kovodamas prieš čiabuvių indėnų priespaudą Ispanijos kolonijose, de Vitoria tradicinės filosofijos pagrindu išvystė žmogaus teisių sąvoką, kuri atgimė tik apie 1940tąjį dešimtmetį. Žmogus yra savo likimo veikėjas, visi žmonės lygiai gerbtini, reikia sergėti skirtingas kultūras, pripažinti dievišką žmogaus kilmę. De Vitoria mintys buvo žinomos ir JAV kūrėjams Madison, Jefferson, Adams.

„Lytis, tikėjimas ir kinas: žvilgsnis į posovietines visuomenes per katalikišką lęšį” – LU dr. Elizabeth Jones Hemenway tema, pagrįsta sovietų ir lenkų filmų įvaizdžiais bei temomis. Aptardama Kieslowski filmą „Dekalogą” ir Tarkovski „Nostalgiją” bei „Auką”, istorikė įžvelgė demokratiškus siekius simboliuose, vaizduojančiuose dorinį nerimą, sovietinės santvarkos nesėkmę, sąmonės bei moralinius klausimus, taip pat vaidmenų, ryšių ir skirtybių įvaizdį tarp vyrų ir moterų. Žmogus filmuose siekia dvasinio atsinaujinimo, namų šventumo, bendruomenės. Bažnyčia vaizduojama kaip moteriška erdvė. Nors gyvenimą veikia išorinės jėgos, žmogus atsako už savo veiksmus, nori siekti geriau apsispręsti.

Kun. dr. V. Šimkūnas, SJ svarstė Lietuvos Katalikų Bažnyčią 1990– 2010 m., išryškindamas stipresnius bruožus bei trūkumus klasikiniuose liudijimo, bendruomenės, tarnystės ir liturgijos rėmuose (gr. ,,martyria”, ,,koinonia”, ,,diakonia”, ,,leiturgia”). Pokario pastangos išlikti paveikė visą bažnytinę laikyseną ir vertė gintis ir sergėti tikėjimą, atsitraukti. Bažnyčia, suvokiama kaip institucija, padėjo privatizuoti tikėjimą, o ne skatinti socialinę ir politinę veiklą. Vatikano II dėstytas Bažnyčios bendruomeninis atspalvis nerado tinkamo atgarsio Lietuvoje. Persekiojimo laikais savitarpio palaikymas, pogrindžio, ypač moterų bei vienuolių, veikla iškėlė drąsą ir kūrybingumą.

Vilniaus Pedagoginio universiteto dėstytoja ir Švietimo bei mokslo viceministrė dr. Nerija Putinaitė savo temoje „Krikščionybė Lietuvoje: tarp totalitarinės patirties ir demokratijos” klausė, ar įmanoma būti krikščioniu dabartinėje valstybėje? Krikščionybė priešinasi nužmoginimui, siūlo kitą gyvenimo būdą, bendravimą ir apsaugo nuo smegenų išplovimo. Tačiau viešai krikščionybei taikoma sovietinė patirtis, lyg ji būtų totalitarinė, kaip sovietinė ideologija. Kaip tik krikščioniškos bendruomenės turėtų ir galėtų būti lygsvara visuomenėje ir daryti įtaką visuomeniniam gyvenimui.

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas iš Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto aptarė rinkos teologiją, pagrįstą Jono Pauliaus II enciklika „Centesimus Annus”. Pokomunistinė laisvoji rinka arba ekonomika suprantama įvairiai. JAV geras pilietis yra vertinamas pagal tai, kiek jis perka ir įsigyja. Kai Bažnyčia savo mintį pateikia geriau, vaizduotė padeda ugdyti geresnius piliečius, kurti sklandesnius ryšius, bendravimą vietoj svetimėjimo ir nepasitikėjimo. Lietuvos ekonomika galėtų būti draugiška, tokia neprarastų tiek žmonių. Į ekonomiką žmogus įneštų save geros valios dovana ir išsiskleistų kaip asmenybė. Save kitų labui skirdamas žmogus patiria transcendenciją, savanaudiškai gyvendamas jis praranda tikėjimą.

Antroji diena

Antros dienos pagrindinė paskaita buvo dr. Irenos Vaišvilaitės „Katalikybė: kultūrinė tradicija ar Jėzaus Kristaus Geroji žinia?” Iš Gudijos į Vilnių persikėlusio Europos humanitarinio universiteto vicerektorė apibūdino tiek katalikus, tiek evangelikus kaip siekiančius atkurti praeitį, bijančius Vakarų ir permainų. Kaita Lietuvą pasiekė greitai, ne visada suprantamai. Naujoji tikinčiųjų karta yra veiklūs miestiečiai, judrūs, jausminiai įsipareigoję. Jeigu ateitis grindžiama praeitimi, šiandienos nevertinimu ir ateities baime, tada į praeitį nežiūrima kaip į vilties dovaną – Dievo malonę sunkiomis sąlygomis. Mes tikrai esame laisvi, kai pasitikime Dievu.

„Traumuota visuomenė, demokratija ir tikėjimas” – tokia buvo dr. Danutės Gailienės tema. Trumpai apibūdinusi 1940–1990 m. pasekmes, psichologijos profesorė, pasitelkdama mokslinius duomenis, aiškino, kad Lietuva prarado trečdalį savo piliečių, kolektyvizacija suardė bendruomenę, vyro vaidmuo visuomenėje ir šeimoje sumenkėjo, stipriai reiškiasi sau kenkiantis elgesys. Abejingumas sovietinės valdžios metams, okupacijos neigimas, nenubausti nusikaltimai apsunkina visą išgyvenimą. Dėstytoja apibūdino traumų ženklus, iškylančius pirmoje ir antroje kartoje. Su tokiu paveldu susidoroti padeda tikėjimas, šeima, vidinė jėga, viltis, draugai, sveikata, vidinės permainos, rodo tyrimo duomenys.

Modernių kalbų bei literatūrų LU profesorius David Posner tyrė Julijoną Apostatą, Michel de Montaigne ir Emanuel Levin požiūrius bei elgesį su „kitokiais, skirtingais”. IV a. imperatorius atkūrė Romos imperijoje pliuralizmą, kuris yra demokratiškesnės visuomenės bruožas. Montaigne rūpinosi dora visuomene, kurioje būtų ne tik pripažinta, kad visi žmonės yra Dievo vaikai, bet tokia nuostata būtų įkūnyta teisinga veikla, ne tik gražiais norais. „Kitoks, skirtingas” yra ne tik kitatikių, laukinių žmonių, žydų, bet ir paties Dievo, į kurį žmogus turi eiti atvirai ir nuolankiai, savybė.

Indijoje jaunimo projektui talkinanti LU socialinio darbo mokyklos dr. Julia Pryce aptarė temą „Demokratizacija ir jaunimas: katalikiškas atsakas teigiamu jaunimo ugdymu”. Apibūdinusi Indijos demokratinį vystymąsi, profesorė pabrėžė nevienodą augimą „dviejose Indijose”. Keturių indų katalikų kunigų pradėtas projektas ugdo jaunimo dalyvavimą visuomenėje, įtraukiant visų tikėjimų ir žemiausių kastų jaunimą. Programa padeda jaunimui siekti mokslo, turėti suaugusius patarėjus, patarnauti kitiems ir dalyvauti visuomeninėje veikloje. Jaunimas per savitumą, saviraišką išmoksta suvokti esąs dovana kitiems.

Seserų vienuolių vaidmenį Šiaurės Amerikoje nuo XVII a. apžvelgė LU Komunikacijos mokyklos atstovė dr. Bren Ortega Murphy. Atvykusios iš Europos seserys gyveno ten, kur žmonės gyveno, visur steigė mokyklas, mokė niekur kitur mokslo nerandančius, labiausiai mokydamos savo pavyzdžiu. Pilietiniame kare (1861– 1865) 600 vienuolių slaugė abiejų kariavusių pusių karius. Steigė ligonines, bendrabučius. Visu darbu ir gyvenimu seserys liudijo, kad kiekvienas asmuo yra vertingas.

VU filologijos fakulteto atstovas dr. Mantas Adomėnas dėl įsipareigojimų Seime savo darbo „Nuo ‘šventos laisvės’ iki žmogaus teisių apoteozės: katalikybės idėjų įtaka Lietuvos demokratijos suvokimui ir diskursui 1990–2010” negalėjo pristatyti.

Konferencijai pasibaigus

Konferencijos dalyvius savo būstinėje priėmė Lietuvos katalikų mokslo akademija, supažindindama svečius su savo tikslais bei veikla. LU mokslininkai Lietuvoje išbuvo savaitę, patys vaikščiojo po Vilnių. Po paskutinio pranešimo Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje giedojo ,,Gospel” choro nariai, prie altoriaus buvo kunigai G. Vitkus, K. Kėvalas, A. Saulaitis, skaitinį skaitė dr. Bren Ortega Murphy. Vilniaus jėzuitų gimnazijos valgomajame konferencijos dalyviai bei talkininkai ilgokai bendravo prie vakarienės stalo, dėkodami vieni kitiems, įteikdami lietuviškų suvenyrų, gėlių, sakydami gražius linkėjimus. Kun. Šimkūnui nuo pat pradžių talkino poetas ir vertėjas Antanas Gailius, o Čikagoje bei Vilniuje – LU Katalikiško paveldo centro darbuotoja Gabija Steponėnaitė.

JAV profesoriai savo viešnagės metu Lietuvoje aplankė Kryžių kalną, Šiaulius, Trakus, Vilniuje KGBGenocido muziejų, Gaono žydų muziejų.

Už metų visi 32 dėstytojai susiburs Romoje, po šešis jų atvyks iš Peru, Indonezijos ir Lietuvos, likusieji iš LU ir trijų kitų jėzuitų universitetų JAV.

Paskutinės pastabos

Indonezijos Sanata Dharma universiteto Yogyakartoje mokslininkai tiria šias temas: menų poveikį katalikiškai demokratiniams įgūdžiams; demokratišką švietimą Indonezijos mokyklose; katalikų pasauliečių ugdymą dviejuose demokratiniuose sąjūdžiuose; Indonezijos katalikus ir kovą už demokratiją; islamo ir katalikybės įtaką socialinei atsakomybei Indonezijoje. Šešios Limos (Peru) Antonio Ruiz de Montoya universiteto domėjimosi sritys: religinis Andų šalių politinės kultūros bruožas; katalikų pasauliečių sąjūdžiai Peru valstybėje; Peru Bažnyčios ir valstybės teisėtumo bei ryšių santykis; Katalikų Bažnyčia ir vietiniai sąjūdžiai Amazonijoje; katalikiškoji krikščionybė ir kova dėl atminties; Katalikų bažnyčia ir kairiosios populistinės valdžios Lotynų Amerikoje.

Vilniuje nedalyvavę JAV tyrinėtojai tiria šias temas: jaunimą kaip visuomenės vėjarodes; musulmonų ir katalikų XXI a. derybas dėl kultūros, religijos ir pilietiškumo; ar moderni demokratijos teorija išreiškia daugiakultūrę katalikišką nuostatą; valstybės poveikį religijai ir katalikybės vaidmenį demokratinėse permainose; katalikišką ir musulmonišką patirtį demokratizacijoje; XXI a. katalikus ir kliūtis solidarumui bei visuomeniniam įsipareigojimui; teisingumą katalikiškame socialiniame mokyme; religines partijas bei sąjūdžius Turkijoje – ryšį tarp islamo, krikščionybės ir demokratijos.

Daugiau apie LU programą galima rasti internete adresu: www.luc.edu/dccirp.

Antanas Saulaitis, SJ – Pal. Jurgio Matulaičio misijos Lemont, IL kunigas, tarptautinės konferencijos ,,Demokratija, kultūra ir katalikybė” dalyvis.


saulaitis
Pirmoji konferencijos diena: dr. M. Schuck, prof. akademikas, Vilniaus universiteto rektorius B. Juodka ir kun. V. Šimkūnas.


saulaitis

Konferencijos narai susipažįsta su Vilniumi. Gabijos Steponėnaitės nuotr.