putman
Choras ,,Varpelis” su Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno seselėmis.
Danos Vainauskienės nuotr.

Putnam, CT
,,Varpelio” koncertas Neringos stovyklai paremti


Jau daug metų Neringos stovykla rengia stovyklos paramos koncertus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vienuolyne Putnam, CT. Šiais metais seselių sodyboje balandžio 28 d. koncertavo Šv. Petro ir Povilo parapijos vaikų choras iš Elizabeth, New Jersey, ,,Varpelis” (vadovė Birutė Mockienė), neseniai atšventęs savo veiklos 10-metį.

,,Varpelio” atlikta programa apjungė tradicines lietuvių liaudies ir šiuolaikines vaikų dainas, kurios yra dainuojamos Lietuvoje. Klausytojai girdėjo lietuvių liaudies dainas: ,,Į mišką ėjau”, ,,Žalias linas”, ,,Mano tėvelis”, sutartinę ,,Augo putins”, šokįdainą ,,Pjoviau šieną” ir šiuolaikines dainas: ,,Ankstų rytą” (muz. I. Mazuikaitės), ,,Dainelė apie lietų” (muz. G. Abariaus), ,,Mamos suknelė” (muz. N. Čereškevičienės), ,,Vabaliukų dainelė apie lietų” (muz. B. Balakauskienės), ,,Lietuvos vaikai” (muz. G. Abariaus), ,,Mes ateitis” (muz. R. Kliorienės) ir ,,Žemėj Lietuvos” (muz. K. Vasiliausko). Koncerto metu net keletą dainų žiūrovai dainavo kartu su choru.

Fortepijonu Frederic Chopin preliudą ir George Gershwin ,,Realto Ripples” skambino Lina Mockutė (mokytoja Frances Kovalesky).

,,Varpelio” atlikėjai: Justina Benetis, Greta Donnelly, Lukas Donnelly, Marius Donnelly, Emilija Girgis, Kamilė Ivaška, Marija Klimik, Jonas Kovalesky, Bernardas Kovalesky, Audra Mockutė, Gabrielė Simonauskas, Sandra Simonauskas, Elena Stankevičiūtė, Lukas Searnos, Lina Searnos ir Greta Searnos.

Koncertą rengė Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų Amerikoje Rytinio pakraščio rėmėjų valdyba: (pirm. Gita Kupčinskienė), Putnam seselės (seserų atstovė sesuo Ignė Marijošiūtė), Neringos stovyklos tarybos nariai ir administracija.

* * *

Vaikų choras ,,Varpelis” įsikūrė 2002 m. pavasarį. Vadovės Birutės Mockienės pastangomis maža šešių vaikučių grupelė pamažu augo ir stiprėjo. Šiuo metu chore dainuoja 21 įvairaus amžiaus vaikas. Choras gieda Mišiose, koncertuoja minėjimuose, aplanko kitas lietuviškas parapijas. ,,Varpelis” yra koncertavęs Apreiškimo parapijoje (Brooklyn, NY), Viešpaties Atsimainymo parapijoje (Maspeth, NY), Šv. Andriejaus parapijoje (Philadelphia, PA). Choras taip pat yra surengęs bendrą koncertą su Toronto choru ,,Gintarėlis”, skirtą Motinos dienai. 2007, 2008, 2009, 2012 m. ,,Varpelis” atstovavo Lietuvai ,,NY Times Travel Show” programoje Javits centre, NY, 2007 m. dalyvavo Jungtinių Tautų rengiamame Žemės dienos minėjime, 2008 metais – festivalyje ,,We the People” (Blauvelt, NY). ,,Varpelis” taip pat dalyvavo išeivijos Lietuvių dainų šventėse Čikagoje (2006) ir Toronto miete (2010).

Koncertas pavyko puikiai. Klausytojams buvo labai smagu matyti naująją kartą. Beje, kai kurie choro vaikai ir jų tėveliai Putnam lankėsi pirmą kartą.

,,Draugo” info

put

put