Pirmoje eilėje (iš k.): Kęstutis Černis, Algis Zaparazkas, Janina Udrienė, Valdas Piestys, Laura Garnytė, Laima Maziliauskienė, Gražina Kriaučiūnienė. Antroje eilėje (iš k.): Tadas Aukštakalnis, Robertas Selenis, Edmundas Paalksnis, Andrius Anužis, Aleksas Mitrius, Jūratė Latvėnienė, Liūda Rugienienė, Juozas Orentas, dr. Romualdas Kriaučiūnas, Irena Orentiene, Narimantas Udrys, Jolanta Paalksnienė, Jonas Treška, Valentina Rauckienė, Andrius Butkūnas, Alė Butkūnienė.   Algio Rugieniaus nuotraukos


Ką veikia lietuviai Michigan valstijoje?


LAIMA MAZILIAUSKIENĖ
   
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre birželio 9 d. įvyko Michigan apygardos, jungiančios Detroit ir Grand Rapids apylinkių lietuvius, suvažiavimas. Suvažiavimo įžanginį žodį tarė Michigan apygardos pirmininkė Janina Udrienė. Kun. Gintaras Jonikas sukalbėjo invokaciją, pabrėždamas, kad būti lietuviu ir kalbėti lietuviškai yra tikra Dievo dovana, kurią mes turime tausoti, puoselėti ir perduoti jaunesnėms kartoms. Kunigas taip pat prašė Dievo būti su mumis ir laiminti mūsų darbus, suteikti įkvėpimo naujiems tikslams.

Suvažiavimui pirmininkaujanti J. Udrienė pristatė svečius, atvykusius iš Lansing and Grand Rapids miestų, JAV LB XX Tarybos narius bei supažindino visus su suvažiavimo dienotvarke, kurioje buvo numatyta eilė pranešimų apie Michigan lietuvių veiklą ir ateities planus. Pirmoji pasisakė  JAV LB XX Tarybos narė Laura Garnytė, šią kadenciją atstovaujanti JAV lietuvius Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje (PLB). Laura neseniai sugrįžo iš Lietuvos, kur š. m. gegužės 7–10 dienomis vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijos posėdžiai. Seime svarstytos temos ir problemos buvo labai įvairios. L. Garnytė pasakojo, kad posėdžiuose buvo išklausyta daug pranešimų, išsakyta daug nuomonių ir  pasisakymų įvairiomis temomis. Komisija ieškojo tinkamų sprendimų bei priėmė kelias rezoliucijas Lietuvai bei PLB  svarbiais klausimais.

Komisijos posėdžiuose buvo kalbama apie ,,Globalios Lietuvos” programą (užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą programa), aptartos jos veiklos kryptys ir konkrečios priemonės, telkiant užsienio lietuvius valstybės ir visuomenės pažangai. Dėl didėjančios emigracijos, posėdyje nuskambėjo raginimas LR Vyriausybei įsteigti valstybinę įstaigą prie LR Vyriausybės, kuri rūpintųsi užsienyje gyvenančių lietuvių reikalais ir užtikrintų užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos veiklą ir jos tęstinumą. Šiuo klausimu buvo priimta rezoliucija.

Buvo paminėta Lietuvos gyventojų trėmimo operacija, vykdyta 1948 m. gegužės 22–23 dienomis kodiniu  pavadinimu ,,Vesna” (,,Pavasaris”).

Komisija aptarė 2014 m. vyksiančios Dainų šventės ,,Čia – mano namai” organizavimo reikalus. Bendru sutarimu buvo priimta rezoliucija, kurioje pabrėžiama šventės svarba. Komisija ragina gerinti Dainų šventės organizavimą, gerinant sklandesnį bilietų platinimą, taip pat užtikrinant pakankamą lėšų skyrimą dalyvių atvykimui, apgyvendinimui ir maitinimui.

Viename iš posėdžių buvo svarstomos lietuvių kalbos vartojimo, jos išsaugojimo užsienyje ir Lietuvoje klausimas. Priimta rezoliucija, kurioje yra nemažai siūlymų LR Vyriausybei. Vieni svarbiausių: 1. Komisija siūlo LR Vyriausybei dėti pastangas, kad lietuvių kalba būtų įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą; 2. taip pat siekiama užtikrinti lietuvių kalbos, kaip vienos iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, statusą Europos Sąjungos institucijose.

Viena iš aktualiausių, ir bene svarbiausių užsienyje gyvenantiems lietuviams komisijoje svarstytų temų – Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Priimta rezoliucija ,,Dėl LR pilietybės”, kuri pateikia aiškų PLB požiūrį LR pilietybės išsaugojimo klausimu. Rezoliucijoje komisija atkreipia LR Seimo dėmesį į tai, kad LR Seimas dar neišnaudojo visų galimybių svarstant ir priimant įstatymų, kuriais suteikiama teisė turėti kartu LR pilietybę ir kitos valstybės pilietybę, pakeitimus, nekeičiant LR Konstitucijos; 2. siūlo LR Seimui atidėti Seimo nutarimo: ,,Dėl referendumo dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies paskelbimo” projekto svarstymą ir priėmimą; 3. ragina LR Seimą ieškoti teisinio nustatymo būdų, kad asmuo, įgijęs kitos valstybės pilietybę, išsaugotų LR pilietybę, ir siūlo šiam tikslui sudaryti darbo grupę kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pasiūlytais žinovais.

Kita Komisijoje aptarta tema – Lietuvos ekonomikos problemos. Buvo nagrinėjami jų sprendimo būdai, palankių sąlygų verslui kurti ir vystyti sudarymas. Komisijos posėdyje nuskambėjo nemažai pasiūlymų bei priimta komisijos rezoliucija: ,,Dėl Lietuvos ekonomikos problemų ir jų sprendimo būdų”, kuria skatina: 1. LR Seimą kurti stabilią teisinę aplinką verslui ir ekonomikai plėtoti; 2. parengti ir priimti įstatymus, mažinančius ,,šešėlinės” ekonomikos, korupcijos valstybės ir savivaldybių insitucijose priežastis; 3. ragina LR Seimą, LR Vyriausybę, Lietuvos verslo įmones, susivienijimus, konfederacijas siekti atviresnio ir aktyvesnio dialogo.

Komisijos posėdyje buvo svarstyta Lietuvos energetikos projektų vystymas, plėtojimas ir jų įgyvendinimo problemos. Priimtose komisijos rezoliucijose raginama LR Seimą ir Vyriausybę visomis priemonėmis siekti Lietuvos energetinės nepriklausomybės, vystyti energetikos projektus, juos įgyvendinant įvertinti  kylančią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai.

Kiti komisijos posėdžiai numatomi š. m. rudenį. Juose bus tęsiamas jau pradėtų temų svarstymas bei įgyvendinimas, taip pat bus svarstomos naujos komisijos darbotvarkėje patvirtintos temos.

Po L. Garnytės pranešimo J. Udrienė  pranešė, kad JAV LB Tarybos sesija įvyks Detroit spalio 11–13 dienomis. Pati sesija vyks ,,Sheraton Detroit Novi” viešbutyje, tačiau šeštadienio vakarą visi dalyviai ir svečiai bus pakviesti į pokylį Dievo Apvaizdos lietuvių Kultūros centre, kur galės pasiklausyti ansamblio ,,Tolimi aidai” koncerto iš California. Ragino visus aktyviai dalyvauti.

Toliau pagal  suvažiavimo darbotvarkę  vyko  trumpi Michigan apylinkių pirmininkų pranešimai. Jolanta Paalksnienė, Grand Rapids apylinkės pirmininkė, pristatė savo metų veiklos ataskaitą, pasidžiaugė nuveiktais darbais, surengtais renginiais ir šventėmis. Ypatingai džiaugėsi lietuviškos mokyklos ,,Baltijos krantas” gyvavimu ir dėkojo Janinai ir Narimantui Udriams už apsilankymą Grand Rapids rengtoje Nepriklausomybės atkūrimo šventėje ir įteiktą Lietuvių Fondo paramos čekį lietuviškai mokyklai.  Pirmininkė taip pat išreiškė padėką  visiems aktyvistams, kurie, negailėdami savo laiko ir jėgų, dalyvauja lietuviškame gyvenime Grand Rapids apylinkėje.  Iždininkas Jonas Treška pristatė Grand Rapids finansinę ataskaitą. Pasidžiaugta tvarkingai vedama buhalterija ir teigiamu balansu.

Detroit apylinkės pirmininkas Aleksas Mitrius savo pranešime vardijo atliktus darbus, organizuotas išvykas ir renginius. Džiaugėsi, kad Detroit lietuviai gausiai ir noriai dalyvavo Detroit ,,Pistons” krepšinio varžybose, kuriose palaikė lietuvių krepšininkus. Buvo organizuota filmo ,,Svajonių komanda” peržiūra, krepšinio varžybos ,,3x3”, Naujųjų Metų sutikimas, vykęs ,,1980-ųjų disco” tema. A. Mitrius savo pranešime pabrėžė, kad visų šių renginių tikslas yra telkti ir  vienyti lietuvius, išlaikyti ir gausinti sporto klubą ,,Kovas”, skautų, ateitininkų organizacijas ir remti lietuvišką ,,Žiburio” mokyklą. Detroit apylinkės iždininkė Jūratė Latvėnienė pristatė šios apylinkės finansinę ataskaitą.

Suvažiavimą tęsė apygardos pirmininkė J. Udrienė. Savo pranešime ji pažymėjo, kad praeitų metų Michigan apygardos metinio susirinkimo protokolas buvo priimtas vienbalsiai ir pristatytas LB Krašto Valdybos vicepirmininkui Algimantui Gustaičiui. Kadangi  J. Udrienė yra išrinkta į JAV LB prezidiumą, ji dalyvauja telekonferencijose, kur yra aptariami visi JAV LB Tarybos reikalai. Pastebėta, kad vis daugiau naujų lietuvių įsijungia į veiklą. Kad jų įsiliejimas būtų sklandesnis, J. Udrienė sukūrė ir pristatė visiems suvažiavimo dalyviams ,,Schemą-sandarą”, paaiškinančią, kaip Lietuvių Bendruomenė veikia JAV. Pažvelgus į šią schemą galima greitai susipažinti su JAV LB struktūra, valdymo organais, pavaldumo ir atsiskaitomumo principu bei pareigomis. Informacija, nuosekliai išdėstyta langelių, teiginių ir rodyklių pagalba,  leidžia greitai susidaryti JAV LB veiklos vaizdą. J. Udrienė siūlo, bendruomenėms, kurios norėtų vesti seminarus šia tema, ji pateiktų daugiau smulkesnių detalių ir paaiškinimų kiekvienu konkrečiu atveju.

Susirinkime taip pat buvo pristatyta LB KV paruošta rezoliucija JAV Kongresui ir prezidentui B. Obama, kuri buvo vienbalsiai priimta š. m. kovo 10 d. organizuotame lietuviškame renginyje.  Pasidžiaugta, kad turiningai ir įdomiai buvo organizuotas Vasario 16-osios minėjimas Detroit, kuriame svečiavosi tuometinė ,,Draugo” vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė ir buvo pagerbti visi buvę bei esami ,,Žiburio” mokyklos vedėjai, o mokykla buvo apdovanota Lietuvių Fondo ir Detroit apylinkės finansine parama. Prisimintos ir gražios popietės, skirtos Kovo 11-ajai ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Abu renginiai buvo organizuoti Detroit apylinkės ir Michigan apygardos jėgomis. Ruošiant antrąjį talkino ir Dievo Apvaizdos parapijos taryba. J. Udrienė išreiškė nuoširdžią padėką visiems, prisidėjusiems prie įvairių organizacinių darbų. Iždininkas Valdas Piestys pristatė Michigan apygardos finansinę ataskaitą.

Susitikimo pabaigoje vyko diskusijos, buvo užduodami klausimai, pateikiami siūlymai ir  sumanymai. Algis Rugienius norėjo sužinoti, kas šiuo metu atstovauja Detroit lietuvių jaunimą Kongrese, nes anksčiau buvusios Lietuvių jaunimo sąjungos veikla užgęsusi. Nutarta šį klausimą apsvarstyti atskirai. Taip pat buvo iškeltas jau ilgą laiką aktualus dvigubos pilietybės sprendimo klausimas. L. Garnytė mielai pasidalijo žiniomis, kas šia tema buvo kalbėta paskutiniuose LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose.

Suvažiavimas buvo užbaigtas bendra visų dalyvių nuotrauka. Padėkota visiems atvykusiems ir palinkėta tęsti prasmingą lietuvišką veiklą. Detroit apylinkės pirmininkas Aleksas Mitrius.

Grand Rapids apylinkės pirmininkė Jolanta Paalksnienė.