Iš kairės: PLC valdybos pirmininkas  Linas Gylys įteikia dovanas Kovui Rugieniui, Gyčiui Blinstrubui, Raimundui Čepelei ir Giliui Blinstrubui už gražiausią turnyro aprangą. Algio Rugieniaus nuotraukos

Golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti


LIŪDA RUGIENIENĖ

Birželio 8 d. ,,Old Oak Country Club”, Homer Glen, IL, jau ketvirtą kartą buvo surengtas golfo turnyras Pasaulio lietuvių centrui paremti.  Kaip ir kiekvienais metais, tai taip ir šįmet, ,,Liberty Mutual” golfininkams paaukojo įvairiausių  dovanų už 50,000 dol. Turnyrą taip pat dosniai parėmė Julius Ringus (,,AP LAB Partners”), Paulius ir Daiva Majauskai, Gražina Liautaud (,,Charitable Trust”), visiems žadėjams ir padėjėjams nupirkusi ,,Jimmy Johns” restorano priešpiečius.

 Šių metų golfo turnyro tema –   ,,Aplink pasaulį per 18 duobučių”.  Prie pirmosios duobutės įsikūrė ,,Lietuviškoji stotis”. Čia šeimininkavo Lietuvių Fondas (LF), ne tik reklamavęs patį Fondą, bet ir visus vaišinęs  skaniais koldūnais.

,,Škotijos  stotyje – Chipping” varžybas vedė Alice Rasutis su sūnumi Luku. ,,Vokietijos stotyje” buvo labai linksma, nes Jurgis Riškus, kalbėdamas vokišku akcentu, skatino žaidėjus dalyvauti stūmimo į duobutę (angl. putting) varžybose.  Jam talkino Vilija Rasutytė.

Dar vienas sustojimas – ,,Kuba”.  Čia buvo galima susipažinti su ,,Tribeca Cigar” savininkais Gaile ir Airiumi Prialgauskiais. Ištroškusius žaidėjus jie vaišino gėrimais, o ,,Kiniečių stotyje” Pranutė Domanskienė  ir Rūta Milo dalino  ,,Kunigaikščių užeigos” keptas karštas bandeles su lašinukais. ,,Karibų saloje” darbavosi Chrissy Markevičius ir Inga Vorisožienė.

,,Italijos stotyje” –  Regina Modestienė, Dana Gylienė, Regina Griškelienė, Laima Garbonkienė ir  Kazimieras Bačinskas kepė itališkus ,,meatballs”, kuriuos paaukojo restoranas ,,Bella Bacino’s” .  ,,Meksikoje” linksmai dirbo Viktė Siliūnienė, Žiba Pranckevičienė ir Rūta Prasauskienė, o ,,Argentinoje” – Daiva Majauskienė, Daina Siliūnienė ir Renata Stankūnienė.

,,Amerikos stotyje” be poilsio dirbo Gina ir Robertas Blinstrubai – tai alumi, kurį parūpino lietuvių rotariečių klubas Čikagoje (The Rotary Club of Chicagoland Lithuanians), vaišino, tai amerikietiškos picos paskanauti kvietė. Nuvargusiems žaidėjams masažus darė Jūratė  Zubinas iš ,,Healthy Habits”.

Cheryl ir Ron Muscato turnyrui padovanojo vėliavas su užrašais  (banners). Linas ir Gailė Leipai padarė šimtus nuotraukų.

 Visoms pagalbininkėms ,,Lina Embroidery” išsiuvinėjo marškinėlius, o pagalbininkai: Jonas Majauskas, Danielius Motiejūnas ir Antanas Riškus, persirengę lakūnais, net savo  golfo vežimėlį pavertė ,,lėktuvu”.

Turnyro nugalėtojais tapo Tony Del Riccio, Dominic Del Riccio, Colin Porter ir Drew Drapper. Jie pakviesti į ,,Liberty Mutual National Invitational” golfo turnyrą, kuris vyks 2014 m. Pinehurst, NC. 

,,Pono Koldūno” vardą iškovojo Bob Raudys. Gražiausiai apsirengusiais  išrinkti patys jauniausi žaidėjai: Gilius Blinstrubas, Gytis Blinstrubas, Raimundas Čepelė ir Kovas Rugienius.

Organizatoriams netrūko  idėjų ir entuziazmo  įdomiai suorganizuoti ir vesti turnyrą, skirtą PLC paremti.  Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems dosniems aukotojams (sunku visus aukojusius išvardinti, nes sąrašas būtų gana ilgas) bei visiems talkininkams.

Didelis ačiū Alei, Algiui ir Petrui Lieponiams, ,,Old Oak Country Club” savininkams, nuoširdžiai turnyrą parėmusiems ir mus visus priėmusiems. Smagu, kad arti pusantro šimto žaidėjų – jaunimas, suaugusieji, tėvai ir vaikai, jų draugai amerikiečiai – visi kartu galėjo  pabūti kartu, dalyvauti turnyre, pabendrauti.

O kokia pabaiga be pokylio? Jį vedė komiteto pirmininkas Linas Gylys. Turnyro, kurį koordinavo Daiva Rugieniūtė, laimėtojai  pokylyje buvo apdovanoti dovanomis.  Lietuvių Fondas ,,lietuviškoje stotelėje” vaišino koldūnais.


Koks golfo turnyras Amerikoje be ,,amerikietiškos stotelės”. Joje dalyvių  laukė Robertas ir Gina Blinstrubai.


Bob Raudys – titulo ,,Ponas Koldūnas” laimėtojas. 


,,Vokiečių stotelėje” visų laukė Jurgis Riškus ir Vilija Rasutytė.