roto
Kauno klinikų Vaikų reabilitacijos centre šių metų gegužę. Kairėje – straipsnio autorius.
Čikagos Lietuvių Rotary klubui – jau ketveri

SAULIUS JANUŠONIS

Birželio 6 dieną, suėjo 4 metai, kai buvo pripažintas ir įregistruotas Čikagos lietuvių Rotary klubas (oficialiai – Rotary Club of Chicagoland Lithuanians). Darbų sūkuryje data praėjo tyliai, nepastebėta, nepaisant to, tai yra geras laikas truputį stabtelėti ir apžvelgti Klubo veiklą, nuveiktus darbus bei su jais supažindinti mūsų lietuviškąją bendruomenę, į kurią Klubas yra labai orientuotas.

Ketveri metai žmogaus gyvenime yra labai trumpas laiko tarpas – kūdikystė ir ankstyva vaikystė, tačiau visuomeninės organizacijos ar klubo gyvenime tai jau pakankamai ilgas laiko tarpas, kupinas veiklos, įvykių, pokyčių, augimo, tradicijų kūrimo. Lietuvių Rotary klubas šį brendimo kelią nuėjo garbingai, aktyviai ir turiningai dirbdamas. Susitvarkęs su visais kasdienio gyvenimo iššūkiais, jis po truputį pereina į brandžios veiklos etapą.

Klubo žvilgsnis – į Lietuvą ir vietos lietuvių bendruomenę

Truputis statistikos. Pradėjęs kurtis 1997 metų rudenį, Lietuvių Rotary klubas 1998 m. birželio 6 d. tapo visaverčiu ,,Rotary” organizacijos nariu, priklauso Čikagos ir pietvakarinių priemiesčių apygardai 6450, t. y. apygardai, kurioje prieš 106 metus ir gimė ,,Rotary” organizacijos idėja. Šiuo metu Lietuvių klubas turi 26 narius, iš kurių viena yra moteris. Klubas norėtų tarp savo narių matyti daugiau moterų, tad jos yra labai laukiamos ir kviečiamos. Pagal ,,Rotary” tradiciją, Klubo susirinkimai vyksta kiekvieną savaitę ketvirtadienio vakarais ir trunka 1–2 valandas.

Per šiuos veiklos metus mūsų Klubas jau spėjo finansuoti ir įgyvendinti keletą tarptautinių ir vietinių projektų, nukreiptų į Lietuvą arba į mūsų vietos lietuvių bendruomenę. Mes taip pat dalijamės patirtimi ir padedame amerikietiškiems klubams vykdyti tarptautinius projektus, bendradarbiaujame su kitais mūsų apygardos klubais, Rotary klubais Lietuvoje, Brandermill klubu Virginia valstijoje, aukojame pinigus Rotary Foundation bei ,,Rotary End Polio Now” fondui.
 
Kasmetinis Klubo renginys – golfo savaitgalis

Pagrindinis Klubo viešasis renginys – rudeninis golfo savaitgalis (Golf Fundraiser) – jau tapo gražia tradicija lietuvių bendruomenėje, populiarinančia golfo žaidimą ir kasmet sutraukiančia vis didesnį dalyvių skaičių. Šį rudenį turnyras bus rengiamas jau ketvirtą kartą. Džiugu, kad šis renginys kiekvienais metais Klubui padeda surinkti vis daugiau ir daugiau lėšų, skiriamų įvairiems bendruomenei ir Lietuvai naudingiems projektams finansuoti.

Pirmo golfo renginio metu 2009 metais pavyko surinkti apie 10,000 dol. dolerių, antrojo renginio rezultatas buvo apie 12,000 dol., o pernykščio trečiojo golfo savaitgalio metu surinkta apie 14,000 dol. Taigi Klubui pavyko per trejus metus įvairiems labdaros projektams surinkti apie 36,000 dol.

Kaip Klubas tuos pinigus išleido? Turiu iš karto pabrėžti, kad Lietuvių Rotary klubas labdaros projektams išleido daug daugiau pinigų, negu surinko. Ir tai pavyko padaryti pirmiausia dėl visų Klubo narių pasiaukojančios veiklos, laisvanoriško darbo, asmeninio dosnumo, Klubo projektų rėmimo bei Rotary Foundation paramos kai kuriems projektams.

Pirmas projektas kuklus, bet sėkmingas

Pirmas projektas, kuriame Klubas išbandė savo jėgas, buvo skirtas paremti lietuvišką Montessori vaikų darželį/mokyklėlę Pasaulio lietuvių centro patalpose, Lemont. Projektas buvo įgyvendintas 2000 metais – mokyklėlei nupirkta baldų bei įrangos. Visam projektui skirta 1,500 dol. Projekto sėkmė Klubą paskatino didesniems projektams. Kitas projektas buvo skirtas lietuviškoms šeštadieninėms Čikagos apylinkių mokykloms paremti. Klubas organizavo mokyklinių vadovėlių rinkimo vajų Lietuvoje, surinktas knygas atgabeno ir išdalino visoms pagrindinėms lietuviškoms mokykloms. Neskaitant daugybės valandų Klubo narių laisvanoriško triūso, šis projektas Klubui kainavo apie 4,000 dol., daugiausia gabenimo išlaidoms apmokėti.

Trejus metus trukusį projektą vainikavo sėkmė

Kitas didžiulis projektas, kurio Klubas ėmėsi ir prie kurio dirbo ištisus trejus metus, dėl kurio ir buvo pradėtos organizuoti rudeninės golfo žaidynės, tai tarptautinis projektas paremti vaikus Lietuvoje, sergančius cukriniu diabetu. Diabetas yra baisi liga, kai keletą kartų per dieną, o kartais ir naktį, vaikams reikia leisti insuliną. Tas nuolatinis badymas adata kankina ir vaikus, ir tėvus. Norint to išvengti, galima naudoti insulino pompas. Tačiau tokios pompos yra brangios ir dauguma tėvų Lietuvoje neįstengia jų nupirkti.

Džiugu, kad Klubo trejų metų darbas buvo vainikuotas sėkme ir šių metų kovobalandžio mėnesiais, padedant Kauno Rotary klubui bei Kauno klinikinei ligoninei, buvo įgyvendintas. Per trejus metus projekto vertė išaugo iki maždaug 38,000 dol. sumos, į Lietuvą buvo nugabenta ir padovanota 16 insulino pompų, specialiai pritaikytų mažiems vaikams. Tai vienas didžiausių tarptautinių projektų mūsų Rotary apygardoje, įvykdytų per pastaruosius penkerius metus, ir didžiulė parama Lietuvos vaikams, sulaukusi didelio Lietuvos žiniasklaidos dėmesio. Džiugu, kad tai pavyko padaryti mūsų mažam ir dar jaunam Klubui. Tai pavyzdys, kaip, nuoširdžiai dirbant kartu, galima nuveikti didelius darbus.

Klubas labai dėkingas visiems, kurių parama ir dalyvavimas padėjo šį projektą įgyvendinti ir taria nuoširdų ačiū: pirmiausia visiems visų mūsų golfo žaidynių dalyviams, be kurių geranoriškumo ir paramos projektas nebūtų prasidėjęs; Klubo nariams, aukojusiems savo pinigus ir laiką; Kauno Rotary klubui; Kauno klinikoms ir jų gydytojams; Darien Rotary klubui; Westmont Rotary klubui; Rotary apygardos 6450 vadovybei; Rotary Foundation; visiems, prisidėjusiems prie šio projekto sėkmės.

Mūsų Klubo narys Linas Klimavičius, dalyvavęs oficialiose labdaros įteikimo iškilmėse Kauno klinikose, grįžęs Klubo nariams sakė: ,,Ten turėjome būti visi, visas Klubas. Neįmanoma perteikti tų jausmų, to nuoširdaus vaikų džiaugsmo, tėvų laimės ašarų ir dėkingumo, kuris ten buvo. Sunku papasakoti, kaip pasikeičia vaiko gyvenimas, įtaisius jam tą mažytę insulino pompą. Tai reikia pamatyti.”
 
Tęstinis lietuviškos bibliotekos projektas PLC

Lietuvių Rotary klubas labai džiaugiasi pagaliau užbaigęs tokį didelį projektą ir jau galvoja apie naujus. Kitas, antras pagal dydį ir apimtį Klubo projektas yra skirtas vietos lietuvių bendruomenei. Tai, tikiuosi, jau daugumai žinomas lietuviškų knygų bibliotekos atidarymas PLC, Lemont. Šis projektas yra tęstinis ir bus vykdomas tol, kol gyvuos biblioteka.

Projektui jau išleista apie 15,500 dol. Pinigai buvo skirti patalpų remontui, patalpų nuomai, darbuotojo išlaikymui, knygų surinkimui, atgabenimui, surūšiavimui, ženklinimui ir kompiuterizavimui. Dabar biblioteka jau turi apie 10,000 įvairių lietuviškų knygų, lentynos yra nuolat papildomos naujomis. Džiugu, kad biblioteka naudojasi vis daugiau ir daugiau žmonių, jos populiarumas auga.
 
Kiti projektai ir veikla

Lietuvių Rotary klubas taip pat remia žiniomis ir finansiškai Brandermill Rotary klubo (VA) ir vieno iš Kauno Rotary klubų vykdomą projektą Kauno klinikų Vaikų reabilitacijos centrui paremti. Centrui bus nupirkta ir nusiųsta reabilitacinė įranga, skirta vaikų po įvairių ligų ir traumų judėjimui atstatyti.

Lietuvių Rotary klubas taip pat kiekvienais metais aukoja 3,000– 4,000 dol. Rotary Foundation ir ,,Rotary End Polio Now” fondui, mažesnėmis sumomis prisideda prie kitų mūsų apygardos klubų vykdomų projektų, dalyvauja visuose apygardos bendruose renginiuose, kitų klubų renginiuose ir šventėse, remia PLC, kitas lietuviškas organizacijas ir renginius.
 
Lietuvių Rotary klubas per ketverius savo veiklos metus įvairiems labdaros projektams ir paramai išleido apie 76,000 dol. savų ir surinktų lėšų, neskaitant narių paaukoto laiko ir neatlyginamo darbo valandų. Daug tai ar mažai, spręskite jūs, skaitytojai. Tačiau esmė yra ne skaičiuose. Esmė yra ta, kad mes, kartu veikdami, po truputį galime nuveikti didelius darbus, o padėdami kitiems tuo pačiu padedame ir sau – augame, tobulėjame kaip asmenybės, kaip visaverčiai lietuvių ir savo gyvenamosios vietos bendruomenės nariai. Žymiai didesnę vertę turi ne skaičiai, o tai, kas slypi už jų: Klubo narių, kitų rotariečių, pagalbininkų, rėmėjų neatlyginamas darbas, laikas, sumanymai, pasišventimas, komandos darbas bendraminčių būryje, tikslo siekimas ir pasiekti rezultatai, įgyvendinti projektai. Visa tai mums, rotariečiams, suteikia gyvenimo prasmę ir pilnatvę, skatina tobulėti patiems ir tobulinti visuomenę, kurioje gyvename.

Saulius Janušonis – ,,Rotary” apygardos 6450 Assistant Governor, vienas iš Lietuvių Rotary klubo įkūrėjų, pirmasis Klubo prezidentas
.

roto
Paramos įteikimas Montessori mokyklėlei Lemont – pirmasis Čikagos lietuvių Rotary klubo projektas.