sal
Rimo Gedeikos nuotr.

ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso
Apie 62ąsias ŠALFASS žaidynes pasakoja
šios organizacijos Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius LORETA TIMUKIENĖ

Žaidynių programa ir rezultatai

Gegužės 25–27 d. vyko jau 62 kartą organizuojamos di džiausios išeivijoje Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) sporto žaidynės. Pirmą sykį ŠALFASS istorijoje kasmetinės žaidynės vyko pietinėje New Jersey dalyje, šalia Atlanto vandenyno paplūdimių (greta visoje Šiaurės Amerikoje išgarsėjusio ,,Jersey Shore”). Stambiausią metų sporto šventę organizavo New Jersey ,,Liepsnos” sporto klubas ir prieš porą metų įsikūrusi JAV Lietuvių Bendruomenės Centrinio NJ apylinkė. Kadangi palyginus neseniai vyko keletas kitų didesnių lietuvių krepšinio turnyrų Rytų pakrantėje (ŠALFASS senjorų pirmenybės, tradicinės LR ambasados taurės varžybos Washington), 62osiose žaidynėse dalyvavo kiek mažesnis komandų skaičius – 14 vyrų ir 4 moterų. Varžybų puošmena tapo vyrų ,,A” baigiamosios rungtynės, kur nugalėtojas paaiškėjo tik pratęsus rungtynių laiką, ypač nedideliu skirtumu kovą dėl aukso medalių laimėjo dabartiniai ČLKL čempionai Čikagos ,,Lituanica” vyrai, dvikovoje įveikę pirmą sykį į finalą prasibrovusius Texas ,,Senus krienus” (62:61). Moterų turnyre niekas neprilygo varžybų šeimininkėms, Centrinio New Jersey ,,Vėtrai”, kuri kovoje dėl aukso nugalėjo vos šešiese atvykusią Toronto ,,Aušrą” 48:26. Gaila, kad NJ žaidynėse nesulaukta pernykščių čempionių – Toronto ,,Vyties”. Vyrų ,,B” varžybose jau kelinti metai stipriausi – Čikagos ,,Lituanica” pirmosios komandos krepšininkai, ir šiemet nepalikę vilčių finale savo varžovams, Pietų NJ ,,Lietuvių” komandai (66:46). Vyrų ,,C” lygyje antrus metus iš eilės pirmą vietą užėmė Ottawa ,,Rezistencijos” jaunimas.

Yra kuo pasidžiaugti

ŠALFASS varžybų geografija sėkmingai plečiasi – dar prieš penketą metų turbūt niekas nebūtų patikėjęs
s, kad pagrindines žaidynes būtų galima surengti mažame lietuvių telkinyje Worcester, MA (pernai ten vyko 61oji sporto šventė) ir pietiniame NJ, kur pokario laikotarpiu beveik visai nebuvo į Ameriką atvykusiųjų DP kartos lietuvių. Senjorų krepšinio čempionatą pirmąkart istorijoje organizavo Palm Beach, FL lietuviai. Atsiranda naujai įsikūrusių lietuviškų sporto klubų (tokių kaip Texas ,,Krienai”, Pietų NJ ,,Lietuviai”, Long Island, NY ,,Švyturys”), kurie jau kelinti metai aktyviai dalyvauja ŠALFASS organizuojamuose turnyruose. Į žaidynių NJ organizacinio komiteto darbą įsitraukus didelei krepšinio mėgėjai Rasai Hayes, šiemet moterų komandų turnyras tapo kaip niekada gausus.

Gražiai bendradarbiaujama su diplomatinio korpuso atstovais iš Lietuvos. Turbūt pirmą sykį ŠALFASS varžybų istorijoje visas krepšinio turnyro varžybas Neptune City, NJ įdėmiai stebėjo ir LR gen. konsulas New York Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte. Pasisekė ir Estų namuose Jackson Lakewood (NJ) vykusi ŠALFASS sporto šventės dalyvių vakaronė, kurios programos ,,vinis” buvo lengvojo roko grupė ,,Biplan” iš Lietuvos. Didžiulį organizacinį darbą apsiėmė JAV LB Centrinio NJ apylinkė, vadovaujama Rasos Miliūtės.

ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso

Praėjusiais metais neįvyko į žaidynių programą įtrauktos plaukimo, stalo teniso varžybos, o šiemet šį liūdną sąrašą papildė tinklininkai, šachmatininkai ir jauniai krepšininkai. Lauko teniso turnyrą vis dar planuojama surengti vėliau, t. y. vasaros pabaigoje New York mieste. Tikimasi, jog pavyks surinkti pajėgiausius Šiaurės Amerikos lietuvių tenisininkus, į JAV žada atvykti ir praeityje stipriausiu Lietuvos lauko teniso žaidėju buvęs Rolandas Muraška.

Šį pavasarį Rytų pakrantėje suruošta kaip niekad daug lietuviškų krepšinio turnyrų, todėl manoma, kad
galbūt ne tiek daug noro beliko kitoms sporto šakoms, kadangi jose dažniausiai dalyvauja tie patys sportininkai. Vis dėlto ŠALFASS vadovai nemano, kad tai – nesustabdomas ,,skrydis” žemyn. Panašių sunkumų ŠALFASS istorijoje buvo ir vos atšventus organizacijos 20metį – 1971 m. gruodžio mėn. Kanados lietuvių dienraštis ,,Tėviškės žiburiai” rašė, kad Šiaurės Amerikos lietuviškų sporto klubų organizacinę veiklą apėmusiai krizei įveikti reikia rimtos talkos. Tų metų gruodį vykusiame metiniame suvažiavime Detroit, MI, tvirtinta, kad ,,labai norėtųsi matyti gausesnį dalyvių skaičių, ypač iš jaunųjų tarpo, nes beveik kiekvieno sporto klubo vadovai, valdybos yra sudarytos iš buvusių vyresnio amžiaus sportininkų, kurie jau nuo ilgametės veiklos pavargo, tačiau nėra jų kuo pakeisti”.

Vis dėlto, prabėgus dar 40 metų, matome, kad organizacija tebegyvuoja. Kitąmet žaidynes planuojama surengti stambesniame Amerikos lietuvių telkinyje. ŠALFASS kviečia visus šiapus Atlanto gyvenančius sportui neabejingus lietuvius aktyviai jungtis prie ŠALFASS ir dalyvauti stambiausios išeivijoje sporto mėgėjų Sąjungos organizuojamose varžybose. Dabartinis ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas L. Misevičius mano, kad ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso ir dar ilgai liepsnos.

ŠALFASS ateities vizija

Kaip žinome, visuomeninės organizacijos gyvuoja didžiąja dalimi vien tik fanatikų, pasišventėlių ir visą savo laisvalaikį tai veiklai aukojančių žmonių dėka. Tokių žmonių ŠALFASS istorijoje buvo ne vienas – tai a. a. Algirdas Bielskus (kuris gen. Centro valdybos sekretoriumi išdirbo pusę amžiaus), Rimantas Dirvonis, dr. Donatas Siliūnas iš Amerikos pusės, Audrius Šileika ir Rimas Miečius iš Kanados. Deja, dėl vienokių ar kitokių priežasčių šių žymių asmenybių Sąjungos Centro valdyboje nebėra ir viskas pamažu užgriuvo ant neseniai iš Lietuvos atvykusiųjų bei jau užjūryje gimusiųjų pečių. ŠALFASS išgyvena kartų kaitą, šiemet tai pasijuto ypač stipriai. Į Lietuvą ką tik išvykus gyventi paskutinius penketą metų Rytų apygardai vadovavusiam Žilvinui Bubliui, Centro valdyboje atsivėrė dar viena spraga. Tačiau tikimasi, kad galbūt sugrįžęs į Lietuvą Ž. Bublis padės ŠALFASS palaikyti glaudesnius ryšius su Krepšinio federacija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu. L. Misevičius sako, kad ŠALFASS galėtų oficialiai įteisinti savo Valdybos atstovavimą Lietuvoje, kaip tai planuoja padaryti JAV Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvių Fondas.

Jackson miestelyje vykusioje 62osios ŠALFASS sporto šventės susipažinimo vakaronėje dalyvavo JAV LB Krašto Valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas ir Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis. Su jais L. Misevičius diskutavo ne tik apie visų trijų organizacijų veiklą ir prasmę, bet ir apie bendrus ateities projektus.

Sąjungos Centro valdybos pirmininkas įsitikinęs, kad svarbiausia išeivijos veikloje – neatitrūkti nuo Lietuvos, kuo artimiau bendradarbiauti su mūsų etninėje tėvynėje esančiomis organizacijomis ir sportininkais. Todėl jau dabar L. Misevičius pakvietė išeivijos lietuvius kuo gausiau dalyvauti ateinančių metų vasarą Klaipėdoje vyksiančiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (daugiau informacijos apie tai artimiausiu metu bus paskelbta ŠALFASS tinklalapyje www.salfass.org).
 
JAV sporto archyvo likimas
s

Turbūt niekas pastaruoju metu nesukėlė tiek daug triukšmo Šiaurės Amerikos lietuvių spaudoje, šnekant apie ŠALFASS veiklą, kaip šios organizacijos archyvų likimo klausimas. Prieš porą metų Anapilin iškeliavus Sąjungos patriarchui A. Bielskui, 6 dešimtmečius jo kauptas ir puoselėtas archyvas turėjo būti perkeltas į tinkamesnes patalpas (kaip žinia, pastaraisiais metais didžioji dalis tų dėžių gulėjo Cleveland Lietuvių klubo sandėlyje ir privačių asmenų namų rūsyje). Tuo metu ŠALFASS neturėjo jokio pasiūlymo iš čia, už Atlanto, esančio Lituanistikos tyrimų ir studijų centro ar iš kitų lietuvių įkurtų archyvų užjūryje. Per praė jusių metų ŠALFASS suvažiavimą, vykusį Cleveland, OH, buvo pateiktas Kaune esančio Lietuvos Sporto muziejaus (jo direktoriaus Prano Majausko pasirašytas) prašymas ŠALFASS archyvus persiųsti į Kauną. Tokiam siūlymui iš esmės pritarė dauguma organizacijos Valdybos narių. Tačiau norint rasti kompromisą su kai kuriais vyresniais Sąjungos nariais, išreiškusiais nepasitenkinimą tokiu sprendimu, archyvo persiuntimas į Lietuvą buvo atidėtas. Vėliau spaudoje pasirodė daug įvairių su Šiaurės Amerikos lietuvių sporto istorija susijusių asmenų pasisakymų, išsivystė diskusija seniausios ir stambiausios užjūrio lietuviškos sporto mėgėjų Sąjungos archyvinės medžiagos klausimais. Po netrumpos pertraukos labai padidėjo susidomėjimas ŠALFASS veikla, šiandien apie šiuos archyvus žino ir galutinio sprendimo nekantriai laukia ne tik buvęs organizacijos Centro valdybos primininkas, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, bet ir dabartinė Lietuvos sporto valdžia, keliolika suinteresuotų institucijų Lietuvoje ir išeivijoje.

L. Misevičius sakė nuoširdžiai tikįs, kad galutinis Valdybos sprendimas bus vienbalsis ir atitiks užjūryje gyvenančių ir mėgėjiškai sportinei veiklai daug metų atidavusių garsių žmonių nuomonę, taip pat nenuvils išeivija aktyviai besidominčiųjų Lietuvoje.
 
Ar pavyks ŠALFASS sulaukti šimtmečio?

Lapkričio viduryje visi Šiaurės Amerikos lietuvių sporto klubų atstovai ir ŠALFASS nariai bus kviečiami į metinį Sąjungos suvažiavimą, kuris tradiciškai vyksta Cleveland Lietuvių namuose. Bus aptartos šio sezono Sąjungos organizuotos varžybos, iškilusios problemos, iššūkiai ir ateities planai. Pagrindiniu klausimu visuomet tampa ateinančių metų žaidynių vieta ir laikas, kitų mažesnio masto turnyrų ir atskirų sporto šakų pirmenybių planavimas.

2013 m. birželio pabaigoje–liepos pradžioje Klaipėdoje rengiamos IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose istoriškai didžiausias delegacijas siunčia JAV ir Kanados lietuviai. L. Misevičius sakė galįs užtikrinti, kad tiek ŠALFASS, tiek organizacijai priklausantys užjūrio lietuviški sporto klubai padarys viską, kad ir ateinančių metų žaidynės netaptų nemalonia išimtimi.

Kalbėdamas apie stambiausios išeivijoje lietuviškos sporto mėgėjų Sąjungos ateitį, jos vadovas prisiminė prieš keletą metų vieno Valdovų rūmų Vilniuje atstatymo komiteto vadovų išsakytus žodžius: ,,Mūsų mintyse Valdovų rūmai jau pastatyti ir niekam nevalia jų sugriauti.” L. Misevičius prisiminė ir neseniai LF 50mečio minėjimo pokylyje  šios organizacijos Tarybos pirmininko Rimanto Griškelio pasakytus žodžius: ,,Jei kas norite užsisakyti stalą LF 100mečio pokyliui, pasirūpinkite tuo jau dabar, kol dar galime pasiūlyti tokį garbingiausioje vietoje.” Kaip žinia, į LF 50mečio šventę Čikagoje pateko toli gražu ne visi pageidavusieji, tad, kaip juokavo ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas, lygiai tas pats laukia užjūrio lietuvių ir ŠALFASS 100mečio iškilmėse.

Paruošta pagal Dainiaus Ruževičiaus interviu

salf
Dėl kamuolio kovoja ,,Vėtra” ir ,,Aušra”.
salfF
Finalo komandos
salf
Moterų komandos
s
Čikagos ,,Lituanicai” – vėl auksas!
Rimo Gedeikos nuotraukos