boston

Šventinio koncerto akimirkos. Ritos Štuopienės nuotr.

Bostono lituanistinė mokykla mini veiklos 60-metį


Smagiai nugarmėjo dar vieni mokslo metai JAV lituanistinėse mokyklose. Puikūs metai praėjo ir Bostono lituanistinėje mokykloje. Kiek daug renginių surengta, smagių pamokų vesta, šokta, dainuota, išmokta, pažinta, patirta… Mokyklai vadovauja energingas Tėvų komitetas, mokyklos vedėja Rita Štuopienė bei jos puiki padėjėja Audronė LeBlanc. Mokykloje dirba stiprus mokytojų būrys, kuris, negailėdamas laiko ir jėgų, veda vaikus lietuvybės keliu. Kiekvieną šeštadienį galima sutikti prieš metus ar kelerius mokyklą baigusio jaunimo, kuris ateina pagelbėti mokytojams, padeda rengti mokyklos renginius ir kt. 2010 m. mokyklą baigė gražus būrys abiturientų: Lina Baltaitė, Marius Bernotas, Adomas Grigonis, Mikolė Kalesinskaitė, Lina Neidhardt, Barbora Rimkutė, Jonas Šimkus, Kristina Šimkutė, Rūta Strazdytė ir Laura Šukytė.

Bostono lituanistinė mokykla, kurią šiuo metu lanko apie 100 moksleivių, džiaugėsi ne tik puikiais, bet ir ilgais mokyklos gyvavimo metais. Lituanistinės mokyklos užuomazgos Bostone siekia 1947-uosius metus. Iš Europos atvykę tremtiniai įsteigė Tremtinių ratelį, kuris siekė ne tik ieškoti atvykėliams paramos ir darbo, bet ir nusprendė organizuoti lietuvių bei anglų kalbos kursus šeštadieniais bei sekmadieniais. 1949 m. Tremtinių ratelis atidarė šeštadieninę mokyklą, kad tremtinių vaikai giliau susipažintų su lietuvių kalbos, literatūros, istorijos bei geografijos žiniomis. Mokslo metų pabaigoje joje mokėsi jau 69 mokiniai. 1950 m. vis daugėjant norinčiųjų mokytis, vaikams buvo įkurta vasaros mokykla, o nuo rudens duris atvėrė lituanistinė mokykla, kurią 1950–1951 m. lankė 129 mokiniai.

Per daugelį metų Bostono lituanistinę mokyklą baigė įspūdingas skaičius mokinių, joje dirbo atsidavę, gabūs ir be galo kūrybingi mokytojai. Mokyklos vedėjais per tuos šešiasdešimt metų yra dirbę: Vladas Kulbokas, Kazys Mockus, J. Vaičaitis, Antanas Gusta ,,vairą suko” Rima Girniuvienė, Rima Bernotienė ir Rita Štuopienė, o nuo 2002 m. iki dabar mokyklai vadovauja R. Štuopienė. Įdomus faktas, jog Bostono lituanistinėje mokykloje yra dirbęs poetas Bernardas Brazdžionis. Iki šių dienų lituanistinės mokyklos kartas jungianti grandis yra jau daugiau kaip 30 metų mokytojaujanti Aldona Dabrilienė.

Šią svarbią mokyklai datą paminėti buvo pasirinktas netradicinis būdas – buvome pakviesti dalyvauti išvykoje į Isabella Stewart Gardner muziejų. Northeastern University Dailės ir dizaino fakulteto, Emmanuel kolegijos Dailės fakulteto profesorė bei Architektūrinės istorijos draugijos, Naujos Anglijos regiono prezidentė dr. Milda Richardson išvykos metu anglų ir lietuvių kalba išsamiai papasakojo muziejaus istoriją, architektūrą ir įspūdingą meno darbų rinkinį, galėjome grožėtis gamtos žiedais pasipuošusia aplinka.

Per tradicinę, jau daug metų vykstančią Šeimų dieną susirinkusios mokinių šeimos džiaugėsi mokykla bei jos vykdoma misija. Mokyklos mokiniai surengė šventinį koncertą (dainininkus paruošė Daiva Navickienė, šokėjus – Daiva Neidhardt). Su pasididžiavimu buvo sugiedota ,,Ilgiausių metų”, o mokyklos vedėja R. Štuopienė su vyresniųjų klasių atstovu Adomu Grigoniu bei lopšelio klasės mokine Kriste Bernard užpūtė jubiliejinio torto žvakutes.

Gyvuok ilgai ir skambiai, Bostono lituanistine mokykla!
Parengė Dana Vainauskienė


boston


Prie jubiliejinio torto: (iš kairės) 10-tos klasės mokinys Adomas Grigonis,
lopšelio klasės mokinė Kristė Bernard ir mokyklos vedėja Rita Štuopienė. Danos Vainauskienės nuotr.

boston

Šventinio koncerto akimirkos. Ritos Štuopienės nuotr.