Mirè SLA prezidentas Kęstutis Kostas Miklas

Birželio 15 d., eidamas 87-uosius metus, mirė Susivienijimo lietuviu Amerikoje prezidentas Kęstutis Kostas Miklas. Jis buvo žymus JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjas, žurnalistas. Ilgus metus dirbo kaip mechanikos inžinierius

Gimė 1922 m. liepos 6 d. Tauragės apskr. baigė Kauno „Aušros” berniukų gimnaziją. Priklausė skautų, šaulių organizacijoms. Dirbo Valstybės teatro administracijoje, žrn. „Savaitė” redakcijoje Kaune. Dalyvavo 1941 m. sukilime. Persikėlęs į Vilnių, Vilniaus universitete studijavo ekonomiką, vėliau – teatrologiją. Dirbo administracijos viršininku Vilniaus degtinės gamykloje. Buvo Liaudies ansamblio, Lietuvių karių fronto teatro, Lietuvių liaudies muzikinio teatro administratorius.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Čia Bambergo lietuvių stovykloje sukūrė Lietuvių tautinį ansamblį, buvo jo, vėliau Hanau stovyklos „Dainavos” ansamblio administratorius.

1949 m. persikėlė į JAV. Studijavo mechaninę inžineriją ir pramonės administravimą New York. Dirbo inžinieriumi. Nuo 1967 m. – bendrovės „Readex Microprint” viceprezidentas, generalinis vedėjas ir techninis direktorius. Padarė 12 išradimų optikos ir kt. srityse. Skaitė paskaitas D. Britanijoje, JAV, Kanadoje, Lietuvoje. 1992 m. išrinktas į Kauno technologijos universiteto Technologijų valdymo centro direktorių tarybą. 

Aktyviai dalyvavo ir amerikiečių visuomeninėje veikloje: 1959–1967 Long Island mklų biudžeto komiteto pirmininkas, 1967–1973 Long Island švietimo tarybos viceprezidentas. Priklausė JAV respublikonų partijai.

JT korespondentų, New York užsienio spaudos darbuotojų, išeivijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungų, Tarptautinės žurnalistų federacijos Briuselyje narys. 1976 m. apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu. Nuo 1995 m. Kauno miesto garbės atstovas New York.

Išeivijos lietuvių, Lietuvos, JAV periodiniuose leidiniuose paskelbė straipsnių visuomeninėmis, politinėmis temomis. „Darbininko”, Eltos ir Lietuvos Vyriausybės informacijos centro akredituotas korespondentas JT. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Dalyvavo JAV LB ir PLB veikloje: visų seimų narys, 1968–1972 valdybos ryšininkas (VLIK’e), 1972– 1978 VLIK’o tarybos narys. 1969–1988 BATUN’o vykd. pirmininkas ir prezidentas. Teikė užsienio atstovybėms ir JT pareiškimus dėl Lietuvos valstybingumo atstatymo, rengė protesto demonstracijas ir eisenas. Veikė LŠS, BALF’e, Tautos fonde. Buvo 1993 „Lituanicos” III skrydžio į Lietuvą vadovas New York. Nuo 2006 buvo SLA presidentas