Gyvenimas nuostabus! 


Indrė Tijūnėlienė

2013 m. kovo mėnesį suėjo 20 metų nuo Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” įsikūrimo. Buvo remiami našlaičiai, įvairūs globos namai, vaikai su negalia, studentai, daugiavaikės šeimos, dienos centrai, motinos ir vaiko namai, vėžiu sergančių vaikų nameliai „Rugutė”, tuberkulioze sergantys vaikai. Buvo pirkti mokykliniai autobusėliai, sušelpiamas vaikų maitinimas mokykloje, labdaros valgyklos, skatinamas įsivaikinimas, neįgaliųjų  įsiliejimas į visuomenę bei savanorių talka, padedant likimo nuskriaustiesiems. Buvo paremta „Carito” programa prieš žmonių prekybą, Motinos Teresės seserų vedami Nakvynės namai.

Iki 2006 metų, bendradarbiaujant su „Lithuanian Mercy Lift”, buvo siunčiami talpintuvai su knygomis (pasitariant su a. a. Vaiva Vėbraite-Gust), rūbais, avalyne, žaislais, įranga neįgaliems ir ligoninėms.  Ramintai Marchertienei vadovaujant vien iš Čikagos iškeliaudavo apie 2,000 siuntinių per metus. Su dėkingumu prisimename tuos, kurie daiktus surinkdavo, rūšiuodavo, pakuodavo ir kraudavo į talpintuvus. Ačiū Pasaulio lietuvių centrui (Lemont, IL) už prieglobstį.

Per „Saulutės” atstovus JAV Rytiniame pakraštyje Bob Duda ir Ginger Houghton buvo organizuojama didžiulė pagalba ligoninėms, gydytojams, net su JAV aviacija įvykdyti mokomieji kariniai pratimai. Florida skyrius, vadovaujant Birutei Kožicienei, ženkliai prisidėjo informuojant apie pagalbos reikalingus Kybartuose, Dauguose, Marijampolėje bei randant „Saulutei” rėmėjus. Detroit  skyrius  su Eleonora  Grigaitiene, o vėliau a. a. Birute Bubliene suruošė ne vieną renginį, priglaudė iš Lietuvos atvykusius programų atlikėjus. Rita Penčylienė susipažino su Katherine Mikals, kuri paaukojo 100,000 dol. mokyklos Tauragėje re-montui, nupirko naujus kompiuterius, muzikos instrumentus.

Per „Saulutės” konkretaus vaiko rėmimo programą šalpos susilaukė keletas tūkstančių vaikų. Rėmėjas, aukojantis 360 dol. per metus (t. y. 30 dol. per mėnesį), gali paremti pasirinktą vaiką. Rėmėjas gauna vaiko nuotrauką,  jo apibūdinimą, adresą. Jei nori, gali susirašinėti su vaiku, jo šeima, bet tai – nebūtina. Šią programą įgyvendinti padeda Lietuvos vaikų fondas (direktorė Romualda Navikaitė, Laisvės pr. 125, Vilnius). „Saulutė” taip pat yra padėjusi ir į netikėtą nelaimę patekusiems, pvz., ištikus gaisrui, užklupus baisiai ligai. Buvo ir atvežtų į JAV gydytis.

Laikas bėga. Padėčiai keičiantis, keičiasi ir gaunantys „Saulutės” paramą. Išskyrus vieną neįgaliųjų šeimą, niekas negalėtų visiškai pragyventi vien iš „Saulutės” paramos. Su dėkingumu prisimename „Saulutę” palaikančius, aukojančius mugėse, apsilankius į „Saulutės” renginius, koncertus.

Su malonumu prisimename pirmąjį pasirinkto vaiko rėmėją a. a. Frank Zapolį ir (tuo metu) jauniausią vaiko rėmėją Vaivą Bučmytę. Tekėdama Venta Norvilaitė, užuot dovanų sau, svečiams pasiūlė aukoti „Saulutei”. Dar prieš tapdamas LR Prezidentu, Valdas Adamkus pradėjo remti berniuką. Tą paramą su žmona Alma tęsė ir po rinkimų. Dėkojame visiems, liūdnu ar džiugiu metu prisimenantiems „Saulutę”.

Tarp aukotojų buvo NBA krepšinio treneris Phil Jackson, aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, JAV „National Security Advisor” Zbigniew  Brzezinski. „Chicago Bulls” krepšininkas Will Perdue dalyvavo labdaros popietėje, kurios metu jis čia pat, salėje, nusimovė kojines ir  atidavė jas akcionui. Tas gestas sukėlė net tik smagaus juoko, bet ir surinko gražią sumą pinigų. Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Žydrūnas Ilgauskas, Darius Songaila ir Andres Nocioni „Saulutės” labdarai yra aukoję kamuolių su savo parašais, marškinėlių, nuotraukų. A. Sabonio žmona Ingrida atsiuntė Arvydo batus, ant kurių jis pasirašė, atvykęs rungtynėms prieš „Chicago Bulls”. 1992 m. Lietuvos olimpinės krepšinio  komandos bronzos medalio  laimėtojas Arvydas Pazdrazdis taip pat niekuomet neatsisako padėti. Michael Jordan pasirašė ant kamuolio, kurį padovanojau „Lithuanian Mercy Lift” renginiui, atsidėkodamas už pagalbą „Saulutei”.

Tarp parašiusių rekomendacinį atsiliepimą apie „Saulutę” yra buvęs Illinois gubernatorius Jim Edgar. Jo asistentė Patricia Michalski ne tik talkino siekiant atstatyti Lietuvos nepriklausomybę, bet su vyru Harry nuvyko į Lietuvą ir aplankė „Saulutės” paremtus vaikų globos namus. Po to ji atsiuntė „Saulutei” stambią auką nuo organizacijos, kuriai ji priklausė.

Buvo stengiamasi gauti lėšų iš kitataučių, nealinant JAV lietuviškų fondų ir neprašant paramos iš Lietuvos. Tam daug ir nenuilstamai dirbo ir tebedirba P. Duda ir G. Houghton. Per R. Marchertienę ir Nijolę Kašubienę buvo užmegzti ryšiai su sesele Dorothy Dempsey, kuri įtakojo St. Charles miesto St. Patrick parapiją remti „Saulutę” materialiai ir finansiškai, o pati su R. Marchertiene ir Indre Tijūnėliene vyko į Lietuvą aplankyti  remiamas šeimas.

Ant senų laurų nesėdėsi! Amerikiečiams nustojus finansuoti ir „Lithuanian Mercy Lift” nuotraukus programą, „Saulutė” talpintuvais siuntinių nebesiunčia, bet gavus tikrai gerų rūbų ir batų išsiunčia parinktoms šeimoms per „Atlantic Express”. Neseniai į vieną siuntinį įdėjome Liucijos Hofmanienės paaukotą klausos aparatėlį. „Saulutės” bendradarbė Vilniuje, kardiologė Sigita Lipovienė sugebėjo rasti studentą, kuriam aparatėlis tiko. „Saulutei” dėkojo jo mama ir pats studentas: „Mokausi magistrantūroje, dešine ausimi negirdžiu, o kairės ausies klausa nusilpusi. Paskaitose, ypač didelėje auditorijoje, negalėjau girdėti dėstytojų kalbos, girdėjosi žmonių judesių šurmulys, o aukštų garsų negirdėjau. Jau pirmą kartą užsidėjęs aparatą, išgirdau dėstytojo kalbą. Dabar man daug lengviau mokytis, galiu užsirašyti paskaitas. Ačiū Jums už Jūsų gerumą.”

Narei Onutei  Šulaitienei patariant „Saulutė” paremia varguolius Alvite ir apylinkėje. Dėkoja klebonas Vytautas Kajokas ir per Onutę Petrulytę paremtos šeimos. Aldonos Ješmantienės rūpesčiu per Anicetą Žiauberienę paremiamos šeimos Šilalėje. Marytė Černiūtė susipažino  su Vitalija Miklyčienė, kuri Kaune padeda vargstantiems. Jie,  gavę paramą,  atsiunčia padėkas. Už pagalbą studentams dėkoja Gražina Landsbergienė ir patys studentai, tarp kurių buvo ir kurčiųjų, ir aklųjų. Prienų vaikai dėkingi už pagalbą suteiktą per Reginą Žvirblienę, o Plungės – per Juditą Brencienę. Daug Klaipėdoje yra padėjusi Bronė Januševičienė.

„Saulutės” gretose darbavosi įvairių „bangų” atstovai – pirmosios bangos palikuonys (nuoširdžiai dėkojame „Lietuvos Vyčiams”), antrosios bangos lietuviai ir „trečiabangiai”. Su malda prisimename pas Viešpatį iškeliavusias nares ir rėmėjus. „Saulutė” ne pamokslauja, bet padeda Lietuvoje tiems, kurie kabinasi į gyvenimą, stengiasi nenukrypti nuo tiesaus takelio, neleidžia pulti į neviltį. Per „Saulutę” įsikūrė trys „Dieviško Kryžiaus” fondai (per kardinolą Bačkį, vyskupą P. Norvilą ir kun. R.  Grigą), padedantys Lietuvoje vargingiausiai gyvenantiems. Švelnus, netikėtai sulauktas dėmesys sumažina skausmą, suteikia vilties. Ypač gražu, kad ne vienas, gavęs „Saulutės” paramą,  vėliau pats aukoja kitiems.

„Saulutės” valdybą sudaro pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, vicepirmininkė Raminta Marchertienė, iždininkė dr. Ramunė Račkauskienė, sekretorės Laima Braune ir Birutė Nalienė, tinklalapio koordinatorė Elena  Ablingytė, teisinis patarėjas Saulius Kuprys. „Saulutėje” darbuojasi vien savanoriai, apmokamų darbuotojų nėra. „Saulutė” banke pinigų ilgai nelaiko, o pagal galimybę paskirsto nelaimėn  patekusiems. Nuo 1994 m., kai į Lietuvą „Saulutė” išsiuntė 35,000 dol., o po to kasmet vis išsiunčiame apie 100,000 dol. ar daugiau. Pvz., 2007 – 149,000 dol., 2008 m. – 210,000 dol., 2009 m. – 110,000 dol., 2010 m. – 130,000 dol., 2011 m. – 114,000 dol., 2012 m. – 106,000 dol., o 2013 m. iki birželio pradžios – 46,000 dol. Dėkojame suruošusiems renginius  „Saulutei” paremti.

Šįmet „Saulutė” planuoja keletą renginių.  Rugsėjo 22 d. 12:30 val. p. p. bus  Sigitos Lipovienės trečios knygos „Aukštuolių ąžuolai” apie Katliorių šeimą, kurios penki sūnūs žuvo partizanais, pristatymas. Jis vyks Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre. Sekmadienį, spalio  20 d., 12:30 val. p. p. Fondo salėje, PLC, rengiamas iš Vilniaus atvykstančių a. a. Vaidoto ir Raimondos dukterų, seserų Daunyčių (Google – ,,Regnum Musicale”) koncertas.  (Norintys savo telkinyje suruošti jų koncertą, kviečiami kreiptis į „Saulutę”.)

Artimiausiu metu „Saulutė” visus nuoširdžiai kviečia jį nuotaikingą koncertą „Labas, vasarėle!” Jis vyks sekmadienį, birželio 30 d., 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro (14911 127th St., Lemont, IL) didžiojoje salėje. Auka – 10 dol. Programą atliks  žinomi dainininkai Loreta Janulevičiūtė ir jau anksčiau „Saulutei” koncertavęs Algirdas Motuza. Abu ištiesė „Saulutei” pagalbos ranką, atsisakė honoraro. Prie kavutės ir užkandėlių pasidžiaugsime jų dovanotomis lyrinėmis melodijomis, atsipalaiduosime nuo kasdieninių rūpesčių.

Jūsų palaikymas padeda „Saulutei”, įkurtai buvusio PLB pirmininko Broniaus Nainio ir buvusio PLB vicepirmininko dr. Petro Kisieliaus sumanymu, o „Saulutė” padeda kitiems.

Dėkojame ir tariame: „Iki pasimatymo!” Mums rašyti galite: „Saulutė” (Sunlight OrphanAid), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439; Tel. pasiteirauti: 630-243-6435; tinklalapis: www.sunlightorphanaid. org; el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net