Juozo Vaičiūno nuotraukos

Šv. Antano šventė

Regina Juškaitė-Švobienė

Jei stebuklo trokšti tu,
klaidos, demonai, mirtis,
bėdos, ligos traukiasi,
ginant mus Antanui.

Kas patyrė skelbia tai:
paramą visi patirs,
išgąsty ir varguose,
užtariant Antanui.
Grįš tau pamesti daiktai,
jūra slūgs ir pančiai kris,
jei karštai šauksiesi šventojo Antano      
(pagal pranciškonų tekstą)
                   
Sekmadienį, birželio 16-ąją, gražią ir puikią dieną, Šv. Antano lietuvių parapija Detroit, Michigan šventė parapijos dangiškojo globėjo Šv. Antano atlaidus. Tai buvo paskutinė tokia šventė šioje šventovėje. Kitą sekmadienį, birželio 23 d., bus aukojamos paskutinės šv. Mišios, nes bažnyčia uždaroma ir sujungiama su Dievo Apvaizdos lietuvių parapija (Southfield, Michigan). 

Pagrindinis celebrantas šv. Mišiose buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuviams katalikams prelatas Edmundas J. Putrimas, tą rytą atvykęs iš Kanados. Jam padėjo klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.  Parapijiečiai ir svečiai, dėl garbaus amžiaus ar sveikatos negalėję užlipti į antrame aukšte esančią bažnyčią, šv. Mišias klausėsi koplyčioje, esančioje pirmame aukšte.

Prelatas Edmundas Putrimas pasakė šventinį pamokslą ir palinkėjo, kad Šv. Antano parapijiečiai gyvuotų dar ilgus metus. Jis  kvietė pasimelsti už parapijos steigėjus, visus buvusius kunigus, vienuoles, renginių organizatorius,  mokytojus.

Daugelio jų (ar jų tėvelių ir senelių) pirmieji žingsniai šio krašto religiniame ir kultūriniame gyvenime prasidėjo Šv. Antano lietuvių parapijoje.  Čia veikė bendro lavinimo ir šeštadieninė lituanistinė mokykla, aktyviai reiškėsi daug lietuviškų organizacijų. Vyko daug pokylių, įvairių renginių, minėjimų, krikštynų, pirmų komunijų, vestuvių ir laidotuvių.  Mokyklos prie parapijos jau nebeveikia, nustojo veikti ir keletas kitų organizacijų. Tačiau kelios organizacijos dar veikia ir parapija bei parapijiečiai nepasiduoda! Deja, laikui bėgant, gyvenimas keičiasi ir tenka prisiderinti. Ši šventovė gyvuos dar vieną savaitę. Sekmadienį, birželio 23 d., bus atnašaujamos parapijos uždarymo šv. Mišios ir dar po savaitės, birželio 30 d., ši parapija susijungs su Dievo Apvaizdos lietuvių parapija, Southfield, MI. Meldėmės, kad Dievas per šv. Antaną globotų mūsų nedidelę parapiją ir mus visus.

Mišių metu vargonavo muz. Rimas Kasputis ir Erik Bak. Buvo giedamos lietuviškos ir lotyniškos giesmės, ypač gražiai skambėjo „Kaip didis šventasis Antanas”.  Šv. Mišiose dalyvavo keli šimtai maldininkų. Prelatas Edmundas Putrimas sveikino visus parapijos Antanus: kun. Antaną Joniką, Antaną Strakšį, Antaną Algį Kaunelį ir jaunąjį Antaną Strakšį.

Po Mišių į  didžiąją ir mažąją sales, kurios buvo papuoštos kvepančių ramunių ir lelijų puokštėmis,  susirinko  per  200 parapijiečių, jų draugų, buvusių parapijiečių ir šios mokyklos mokinių bei svečių iš tolimesnių vietovių, atvyko net iš California! Buvo malonu matyti tiek daug jaučiančių pareigą dalyvauti paskutinėje mūsų parapijoje dangiškojo globėjo šv. Antano šventėje.

Programą vedė parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys. Padėkojęs už gausų apsilankymą jis pristatė garbės stalą: Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuviams katalikams prelatą Edmundą J. Putrimą, kleboną kun. Gintarą Antaną Joniką, buvusį Šv. Antano parapijos tarybos pirmininką ir dabartinį LR garbės konsulą Detroit ir „Lietuviškų melodijų” radijo programos vedėją Algį Zaparacką su žmona Yolanda Zaparackiene ir seselę vienuolę Zosę Strakšytę.

Tylos minute buvo pagerbti Šv. Antano parapijos mirusieji: parapijos steigėjas dr. kun. Ignas Boreišis, dvasiškiai, vienuolės, parapijiečiai ir geradariai. Prelatas Edmundas J. Putrimas sukalbėjo invokaciją.

Zita Skučienė perskaitė Antano Pečiukėno eiles apie šv. Antaną ir pasveikino  visus Antanus su vardinėmis. Po to kartu  su Vida Kinčiene  varduvininkams prisegė po gvazdiką. Šv. Antano parapijos viešnia Raminta Vilkienė žemaičių tarme deklamavo humoristines eiles apie Antaną, kurios buvo sutiktos gausiais plojimais!

Antanas Strakšys anglų kalba priminė parapijos istorija – nuo jos įkūrimo 1920 m. iki šių dienų. Lietuviškai istoriją trumpai papasakojo LR garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas. Jis išreiškė gilią padėką Lietuvos vyskupams už suteiktą galimybę kun. Jonikui aptarnauti abi lietuviškas parapijas Detroit ir Southfield, Michigan.

Toliau prisiminta šv. Antano gyvenimo istorija. Antanas Strakšys priminė, kad  birželio 13 d. buvo parapijos globėjo Šv. Antano Paduviečio šventė, o  birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus širdies garbinimui bei Tėvų dienai. Tad tikrai ši diena ir visa savaitė yra reikšminga, – pastebėjo jis. 

Puikias vaišes paruošė šeimininkė Regina Greenhalgh. Ant saldumynų stalo išdidžiai stovėjo Juozo Liudžio iš Connecticut atgabenti karališki šakočiai! Juos puošė gintaro menininkės iš California Valerijos Ruzgienės gintarinės gėlės. Buvo didelis tortų ir pyragų pasirinkimas. Jeigu ko ir trūko, tai gal tik gulbės pieno!   

 Šia ypatinga proga parapijiečius pasveikinti  atvyko ŠALFAS pirmininkas Laurynas Misevičius iš New Jersey.

Parapijos tarybos ir visų parapijiečių vardu Antanas Strakšys padėkojo talkininkams, apsilankiusiems ir parėmusiems Šv. Antano parapiją, prelatui Edmundui Putrimui už šv. Mišias, klebonui kun. Gintarui Antanui Jonikui bei visiems programos dalyviams, o taip pat aukotojams už aukas skirtas prelato Edmundo Putrimo vadovaujamai labdaros organizacijai  „Lietuvių katalikų religinė šalpa” (LCRA/LKRS) paremti.

Muz. Rimas Kasputis užgrojo akordeonu, ir  visi linksmai uždainavo. Šventė baigta visiems susikibus rankomis traukiant „Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos”, „Brangiausios spalvos” ir „Lietuva brangi.”

Nors ši šventovė ir parapija užsidarys kitą sekmadienį, mes visi turime už ką dėkoti! Ačiū už  93  gyvavimo metus, sukurtus ryšius su kitais ir gražų, lyg vienos darnios šeimos, bendravimą. Liūdna ir gaila, kad nesulauksime mūsų parapijos šimtmečio, bet džiaukimės, kad ši nedidelė parapijėlė bei parapijiečiai  nepasidavė ir gyvavo! Mūsų širdyse ši parapija gyvuos visada!Parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys pristato garbės stalo svečius: LR garbės konsulą Detroit Algį Zaparacką su žmona Yolanda Zaparackiene, kun. Gintarą A. Joniką, prelatą Edmundą Putrimą ir seselę Zosę Strakšytę.                                                         


Šv. Antano parapijos Antanai: klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys ir parapijos tarybos vicepirmininkas Antanas Algis Kaunelis.


Raminta Vilkienė žemaičių tarme deklamuoja humoristinį eilėraštį apie Antaną.