JAV LB XX Taryboje ,,karaliaus” moterys


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS


JAV LB Krašto rinkimų komisijos XX Tarybos rinkimų rezultatų protokolas jau paskelbtas. Rinkimuose dalyvavo 3,452 balsuotojai, iš viso kandidatavo 75 asmenys. Išrinkti reikėjo 60 Tarybos narių. Įdomu, kad 60 proc. kandidatų sudarė moterys. Dar įdomiau, kad tarp išrinktųjų jos sudaro lygiai tokią pat proporciją – 60 proc. Taigi XX Taryboje ,,karaliaus” moterys.

Aktyviausiai balsavo Vidurio vakarų apygarda – 939. Antroje vietoje yra Pietryčių apygarda su 623 balsuotojais, po jos –Vakarų apygarda su 413 balsuotojų. Mažiausias balsuotojų skaičius buvo Ohio apygardoje – 152. Florida apygardoje balsavo 155, o Amerikos Kryžkelių apygardoje – 158. Šešiose apygardose ar jų rinkiminiuose rajonuose laimėjo visi kandidatavę asmenys. Tai Naujosios Anglijos, Vakarų apygardos I ir II rajonai ir visi trys Vidurio vakarų apygardos rajonai. Didžiausia kova vyko Amerikos Kryžkelių apygardoje, kur dėl trijų vietų rungėsi septyni kandidatai. Ši apygarda yra naujausia iš visų apygardų.

Kaip jau minėjau, daugiausia balsuotojų buvo Vidurio vakarų apygardoje. Tad nenuostabu, kad šiuose rinkimuose daugiausia balsų gavo šios apygardos kandidatai. Tarp vyrų daugiausia balsų – 436 – gavo Juozas Polikaitis, dabartinis JAV LB XIX Tarybos prezidiumo pirmininkas. Tarp moterų – Svajonė Kerelytė (368).

Neturiu duomenų, kaip kandidatai ir išrinktieji pasiskirstė pagal bangas. Nors tai nėra ypatingai svarbu, bet būtų įdomu. Akį užmečiau į visų kandidatų pavardes, ieškodamas pažįstamų. Jų priskaičiavau 23. Daugiausia pažįstamų yra antrabangiai. Iš jų bent 14 jau peržengę 70 metų amžiaus ribą. Verslo pasaulyje jie jau būtų užsitarnavę pensiją. Visuomeninėje veikloje, matyt, galioja kitokios taisyklės ar tradicijos. Švelniai, bet šiek tiek kritiškai, noriu pastebėti, kad Vidurio vakarų apygardoje neatsirado nė vienu kandidatu daugiau, negu reikėjo išrinkti. Bent 7 iš 11 išrinktųjų yra tikrai užsitarnavę visuomenininko emerito statusą ir turėtų aktyviai ieškoti pamainos sau, o ją suradus, tuo džiaugtis. Taip būtų skatinamas JAV LB Tarybos tęstinumas ir atsinaujinimas.

Kritiškai nusiteikusieji man teigia, kad Čikagos apylinkių veiklą kontroliuoja mano bendramečiai ir į savo gretas jie nenori įsileisti kitų. Toks aiškinimas būtų labiau įtikinantis, jeigu būtų buvę dvigubai daugiau kandidatų negu vietų. Nejaugi lengviau į kitus pirštu badyti, negu, atsiraičius rankoves, prisidėti prie bendro darbo?

Krašto rinkimų komisija, vadovaujama Janinos Udrienės, įdėjo daug pastangų, kad rinkimai vyktų kuo sklandžiau. Ji savo darbą gražiai ir pavyzdingai atliko. Spaudoje iš anksto buvo aprašyti dauguma kandidatų, buvo skatinama balsuoti internetu ir tradiciniu būdu. Rinkimų komisijos protokole pastebėta, kad lėtai formavosi apygardų rinkiminės komisijos. Siūloma ateityje apygardų ir apylinkių rinkimų komisijas sudaryti iš esamų valdybų narių. Vietinės rinkimų komisijos nesiskubino su kitais administraciniais darbais, susijusiais su rinkimais.

Rinkimuose internetu balsavo 391 asmuo, kas sudaro 11 proc. visų balsavusiųjų. Negalima būtų sakyti, kad toks balsavimas buvo sudėtingas ir atbaidantis. Internetinis balsavimas buvo labai kruopščiai paruoštas, buvo lengva sekti nurodymus ir atiduoti savo balsą.

Didžiausią nusivylimą man kelia mažas balsuotojų skaičius. Su didėjančiu imigrantų skaičiumi tikėtasi gausesnio balsuotojų dalyvavimo – bent 5,000. Iš tiesų savo balsus atidavė tik 3,452 asmenys. Tai turbūt tie patys žmonės, kurie išlaiko lietuvišką žiniasklaidą, dalyvauja parapijų, kultūrinėje bei visuomeninėje veikloje. O kur liko dauguma? Juk prie progos ir su pasididžiavimu kalbama, kad JAV gyvena apie vieną milijoną lietuvių kilmės gyventojų. Tai, aišku, gražus mitas ar iliuzija. Spėju, kad asmenų su atskiestu lietuvišku sentimentu galima būtų priskaičiuoti iki 100,000. Tai dešimtadalis milijono. Tarp aktyvesniųjų gal surastume iki 10,000 asmenų, bet tas aktyvumas tikrai neatsispindėjo ką tik vykusiuose JAV LB XX Tarybos rinkimuose.

Kaip ten bebūtų, vis tiek reikia pripažinti, kad JAV LB Tarybos rinkimuose dalyvauja daugiau tautiečių nei bet kokiuose kituose lietuviškų organizacijų rinkimuose. Taigi tenka sau ir kai kuriems kitiems priminti mano kaimo išmintį – nespjauti į šulinį, iš kurio vėliau gersime.