BAFL valdyba su svečiu. Iš kairės: Teodors Liliensteins, Henrik Leesement, Marius Markevičius, Valdis Pavlovskis,  Talivaldis Paegle, Kongreso narys Adam Schiff, Imants Leitis, Angelė Nelsienė, Ivars Miculs, Feliksa Barran, Kęstas Reivydas, Marytė Šepikas, Heino Nurmberg ir Aivars Jerumanis.
Kęsto Kazlausko nuotraukos


Baltų Tautų laisvės lygos pokylis

Regina Gasparonienė

Baltų  Tautų laisvės lygos (Baltic American Freedom Leaque – BAFL) apdovanojimų renginys įvyko šių metų vėlyvą pavasarį Latvių namuose. Buvo malonu ir vėl apsilankyti gražioje latvių salėje, kur ant sienų kabo  buvusių prezidentų, kariuomenės vadų ir valstybės veikėjų portretai.  Malonu dar ir todėl, kad svečių daugumą sudarėme mes, lietuviai. Pagrindiniu kalbėtoju buvo pakviestas California valstijos 28-tosios apygardos (District) atstovas Kongrese lietuvų kilmės Adam Schiff. Savo sveikinimo kalboje Latvijos konsulas Juris Bunkis  padėkojo Amerikos valstybės veikėjams už užtarimą per visus penkiasdešimt bolševikinės okupacijos metus. BAFL prezidentas Valdis Pavlovskis pasidžiaugė, kad tiek daug svečių susirinko į Latvių namus, kuriems negali prilygti gražiausi pasaulio restoranai. Savo kalboje jis priminė, kokią nuoskaudą Baltijos šalys patyrė, kai  Teherano konferencijoje Rusijai, kaip karo nugalėtojai, buvo atiduotos Lietuva, Latvija ir  Estija. Jis kvietė skambinti mūsų atstovams į Baltic Caucus, nes iškovotą laisvę reikia ir dar ilgai reiks įtvirtinti. BAFL vykdomoji viceprezidentė Angelė Nelsienė priminė, kad rusai, nusižiūrėję į baltų tautų kovą, Kongrese kuria savo atstovų Caucus.

Šiais metais 32-ajame BAFL apdovanojimų pokylyje buvo pagerbtas nepaprasto dėmesio pasaulyje susilaukusio filmo „Kitos svajonės komanda” kūrėjas Marius Markevičius. Režisierių pristatė Valdis Pavlovskis, pastebėdamas, kad yra daug būdų  kovoti dėl laisvės bei ją įtvirtinti ateinančių kartų atmintyje. Ir Mariaus filmas yra vienas iš tokių  būdų – tai meno jėga. Pagerbtas režisierius trumpoje kalboje prisiminė savo lietuviškai kalbančią šeimą – tėvus Albiną ir Vitą Markevičius (abu sėdinčius salėje), kurie  liepė jam lankyti  lietuvišką mokyklą. Tai, sakė Marius, jį piktino, nes ,,supratimas, kad esi lietuvis ir kad turi dirbti Tėvynei ateina daug vėliau”. Jis daug jėgų, laiko ir meilės įdėjo į tą filmą; jam taip pat buvo labai įdomu stebėti, kaip skirtingi žmonės Amerikoje priėmė jo kūrinį. Ypač jis buvo naudingas Amerikos mokykloms, kur mokytojai su studentais iš naujo atrado Baltijos šalių istoriją.

Pagrindinis kalbėtojas demokratas Adam Schiff dabar yra Baltic Caucus vadovas Kongrese (anksčiau vadovu buvo Kongreso narys John Shimkus). Jis Kongrese užima atsakingas pareigas, vadovauja daugeliui komitetų, iš kurių vienas skirsto paramos fondus užsieniui. Savo kalboje A. Schiff pabrėžė, kad Baltijos šalių išeiviai yra stipri paspirtis savo gimtinėms. Jis taip pat  ragino baltų išeiviją arčiau pažinti savo kaimynus – rusus, ukrainiečius, armėnus, žydus, vengrus, lenkus. Savo kalboje A. Schiff priminė Baltijos šalių dalyvavimą  NATO ir  Europos Sąjungoje;  teigė, kad Amerikai yra suprantami Baltijos tautų sudėtingi, bet svarbūs ryšiai su Rusija. Suprantamas Baltijos šalių nerimas dėl Rusijos ekonominės politikos, dėl kurios šios šalys negali gauti nusipirkti pigesnių dujų. Jis priminė ir 2007-tųjų metų įsiveržimą į elektroninę erdvę ir jo  padarinius Estijai. Amerikos politikai gerai supranta Latvijos sudėtingą padėtį, kurioje 50 proc. sudaro rusų tautybės gyventojai. Valdžios atstovo kalba buvo sutikta labai palankiai. BAFL prezidentas Valdis Pavlovskis baigdamas renginį priminė, kad šiais metais sukanka 70 metų, kai 1943 m.  Teherano konferencijoje Baltijos šalys buvo slapta atiduotos į bolševikinę vergovę. Jis taip pat išreiškė viltį, kad rugpjūčio 23-ioji Kongrese bus pradėta  minėti kaip Juodojo kaspino diena. BAFL vykdomoji viceprezidentė Angelė Nelsienė padėkojo visiems susirinkusiems, taip pat  garbingam svečiui už dalyvavimą renginyje. Lietuvių meninė grupė ,,Draugai” (vadovė Gražina Grinkevičienė) atliko nuotaikingą lietuvių liaudies dainų koncertą, susilaukusį daug nuoširdžių plojimų.


Lietuvos Respublikos garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Marius Markevičius ir Kongreso  narys Adam Schiff.