detroit
Dalis Jaunimo tautinių šokių grupės ,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai” šokėjų. 

Koncerto ,,Gyvybės medis” aidai

RAMINTA VILKIENĖ

 Sekmadienį, birželio 7 dieną, Detroito Dievo Apvaizdos parapijos kultūros centro salėje knibždėte knibždėjo žmonės. Nebuvo tai nei parapijos gegužinė, nei Kaziuko mugė, nei koks kitas mūsų parapijai įprastas renginys, sutraukiantis nemažą būrį svečių iš aplinkinių Detroito apylinkių. Tą sekmadienį Detroito Lietuvos Dukterys suruošė koncertą, skirtą paremti sunkia vėžio forma sergančią, jauną Dievo Apvaizdos parapijos parapijietę Vilmą Grigonienę ir jos šeimą.

Džiugu, kad pasėtos gerumo sėklos davė nuostabių vaisių ir mes, Detroito apylinkių lietuviai, turėjome neįkainojamą progą pasigėrėti Clevelendo jaunųjų atlikėjų talentais ir sugebėjimais. Clevelando jaunimo choras ,,Naujoji intriga” ir jaunimo tautinių šokių grupės ,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai” pristatė ketvirtojo ,,Draugystės vakaro”, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, koncertą ,,Gyvybės medis”. Kaip patys jaunieji atlikėjai mini savo programoje, jų pasirodymas skirtas visiems, kurių širdyje dega kūrybinė dvasia.

Skambėjo ir plaukė per salę puikiai parinktos dainos: lietuvių liaudies, dainos apie meilę, apie svajonę, pasiekiančios giliausias klausytojo širdies kerteles, išspaudžiančios ašarą arba nušviečiančios veidą skaisčia šypsena. Tai ir yra menas, menas paliesti žiūrovo širdį ir palikti joje dalelę savęs. O kai scenoje ėmė suktis jaunieji šokėjai, tai ir pačiam tam sūkuryje norėjosi būti. Jokios stebuklingos dūdelės nereikėjo, kojos pačios kilnotis geidė, bežiūrint į margas šokėjų poras. Stebuklinga buvo tik tai, kaip po ilgos kelionės ir labai trumpai miegotos nakties (keltis svečiai iš Clevelando turėjo puse penktos ryto) visi buvo žvalūs ir pilni energijos.

Į Detroito Lietuvos Dukterų kvietimą clevelandiečiai atsiliepė atvira širdimi. Aukojo mums ne tik savo laiką ir energiją, bet ir visas su šia kelione ir koncertu susijusias išlaidas. Meilė artimui, Tėvynės meilė, širdies kilnumas – pinigais ir jokiais kitais apčiuopiamais turtais neįkainojami dalykai. Clevelando jaunieji atlikėjai padovanojo mums meilės artimui dovaną, kuri ilgai skleis savo šviesą mūsų širdyse.

Taip ir Detroito Lietuvos Dukterys – tylios, nepailstamai dirbančios bitelės. Rodos, jų dūzgimo ar buvimo šalia ne nepastebėsi, bet po kuklumo šydu slepiasi kilnios širdys ir darbščios rankos, ne vieną guodusios sunkią valandą.

Kaip jau anksčiau minėjau, visos koncerto metu surinktos aukos bus skirtos paremti 29 metų Vilmą Grigonienę ir jos šeimą. Vilma Grigonienė su vyru atvyko gyventi į JAV prieš nepilną dešimtmetį, augina 5 metų dukrelę, baigė aukštąjį mokslą. Pradėjusi dirbti buvo užklupta sunkios, netikėtos ligos. Mūsų maldos ir viltys yra kartu su ja.

•••
Jau renginiui praėjus ir redakcijai gavus šį straipsnį, iš Lietuvos Dukterų pirmininkės Vidos Juškienės sulaukėme liūdnos žinios. Birželio 16 d., antradienį, Vilma Grigonienė, Zitos ir Albino mylima dukra, Edvino mylima žmona ir 5 metukų Simonos mylima mamytė, pralaimėjo kovą su vėžiu. 

Šeima prašo aukas paskirti Vilmutės dukros Simonos mokslo fondui. (Čekius rašyti: Edvinas Grigonis; memo: S.G. Mokslų Fondui.)

detroit

Akompaniatorė Rita Kliorienė, dirigentas Saulius Kliorys ir jo paruoštas jaunimo choras ,,Naujoji intriga” pasirodo Dievo Apvaizdos parapijoje.