sokiai

 ,,Ritmo” šokėjai Lietuvių klubo salėje. Mečio Šilkaičio nuotr.

Pagyvenę, bet dar neseni

MEČYS  ŠILKAITIS


Florida valstijos tropinis klimatas su saulėtomis dienomis, maloniais ir šiltais vakarais, šiltas marių vanduo bei palmėmis apaugusios smėlėtos pakrantės viliojo ne vieną pirmosios imigracijos, jau į pensiją išėjusį lietuvį. Didesnė jų dalis kūrėsi St. Petersburg, Tampa apylinkėse. Kai kurie jaunesnieji ėmėsi verslo, atidarydami restoranus, motelius, smulkaus verslo parduotuves.

Bet lietuviškas charakteris nemėgsta vienišumo. Atsiradus didesnei grupei lietuvių, tuoj reikia burtis į kokį nors vienetą, vaišintis, diskutuoti ir dainuoti. Taip 1960 metais grupelė naujakurių, susirinkusių vieno piliečio garaže, įsteigė dainos vienetą ,,Dailė”. Saulei leidžiantis, pro atviras garažo duris lietuviška daina sklido po visą apylinkę. Kaimynai neprieštaravo, dar daugiau – atsirasdavo norinčių prisidėti prie keistai skambančių dainų.

Ruošiant šventes ar minėjimus, reikėdavo nuomoti kitų organizacijų sales ir, žinoma, programai atlikti buvo kviečiama ,,Dailė”. Tuo laiku ,,Dailė” jau turėjo savo repertuarą, net savo aprangą. Nejaugi pasirodysi, kaip pakliuvo!?

Būreliui augant net iki keliasdešimt dainininkų, prireikė jį apiforminti, t. y. išrinkti vedėją, dainų paruošėją, sekretorę ir panašiai. Tuo metu iš Čikagos atsikėlė jauna, energinga naujų imigrantų Karnavičių šeima, kuri greitai prisijungė prie choro, aktyviai dalyvavo būrelio veikloje, o vėliau – viso Klubo plėtroje.

Kilo mintis palikti garažą ir veikti plačiau. Pirmas žingsnis – įsteigti oficialią organizaciją. Pirmiausia, kelių asmenų komitetas paruošė įstatus ir, 1961 m. lapkričio 11 d. sušaukus steigiamąjį susirinkimą, buvo patvirtinta nauja pelno nesiekianti organizacija ,,Amerikos lietuvių klubas”, išrinkta pirmoji valdyba. Klubas buvo įregistruotas valstijos sekretoriate. Taip gimė nauja organizacija, apjungianti didelę dalį čia gyvenančių lietuvių.

To neužteko. Nusibodo nuolat ieškoti po apylinkę tinkamos vietos numatytam renginiui. Buvo sudarytas atitinkamas komitetas (kaip be jo!), siekiant įgyvendinti savo pastato pirkimo ar pastatymo sumanymą. Ir, daugeliui pritarus bei atsiradus didesnių sumų aukotojams, buvo nupirktas sklypas, paruošti planai, o jau 1964 metais Amerikos lietuvių klubas įžengė į savuosius namus.

Prasidėjo nepaprastas Klubo augimas. Patį pastatą teko net du kartus plėsti, ir visad atsirasdavo ne tik tūkstantininkų, bet ir asmenų su didesnėmis aukomis. Buvo laikai, kai, renkant valdybą, rinkiminė kampanija panašėjo į federalinės valdžios rinkimus: prakalbos, aštrios diskusijos, dovanos, įkalbinėjimai ir panašiai. Ruošiant Kūčias tiek prisirinkdavo svečių, kad stalus reikėdavo statyti ne tik antrinėse salėse, bet ir ant scenos. Kitų renginių programoms buvo kviečiami profesionalai iš kitų vietovių, kitų valstybių, net iš užjūrio.

Prie Klubo (po jo sparnu) šliejosi įvairios organizacijos ir būreliai, kurių galima būtų priskaičiuoti kelias dešimtis: Lietuvių Bendruomenė, ALT’as, tautininkai, Lietuvos Dukterys, Moterų sąjunga, šauliai, jūrų šauliai, žvejotojai, pensininkai, skautai, ,,Lietuvos vyčiai”, chorai, šokėjai, aktoriai ir t. t. Trūko tik medžiotojų būrelio, nes, medžiojant aligatorius, šautuvų nereikia.

Šiemet Klubas švenčia savo penkiasdešimtmetį. Vaizdas jau kiek kitoks. Sekmadieniniai pietūs vis dar vyksta. Klubas neturi skolų. Iš gausaus organizacijų bei būrelių būrio beliko gal tik penki. Dėl vietos valdyboje niekas nekovoja – reikia įkalbinėti, prašyti. Išskyrus ypatingus, reguliarūs renginiai neužpildo salės, nemažai stalų ir kėdžių sustatytos garaže. Jei grupė nedidelė ir honoraras prieinamas, galime pasikviesti svečių atlikėjų ir iš svetur.

Tačiau mes, nors jau ir pagyvenę, dar nesame seni. Komitetas (kaip be jo!), prieš kelias savaites susirinkęs, nutarė iškilmingai atšvęsti šią svarbią Klubo sukaktį. Renginys planuojamas šių metų lapkričio 19 dieną, šeštadienį. Bus paruošta vaizdinė paroda iš Klubo 50 metų veiklos, sveikinsimės su šampanu (jau yra mecenatas), gurkšnosime vyną. Bus sveikinimai, pirmos rūšies vakarienė, puiki meninė programa. Geriant kavutę, širdis jaudins pramoginių šokių grupė ,,Ritmas”. Šokių nebus – neturime orkestro. Tad jei dar turite neišnaudotų atostogų ar šiaip laisvo laiko, lapkritį užsukite pas mus. Lauksime.


sokiai
 ,,Ritmo” šokėjai Lietuvių klubo salėje.

Mečys Šilkaitis – inžinierius, JAV LB, PLB narys, buvęs Ateitininkų namų Čikagoje pirmininkas. Aktyvus St. Petersburg, FL lietuviško telkinio narys, buvęs Amerikos lietuvių klubo St. Petersburg pirmininkas.