fondas

Lietuvių Fondas tikisi geresnių laikų ir naujų narių

LORETA TIMUKIENĖ

Birželio 17 d. Pasaulio lietuvių centre (PLC) vyko Lietuvių Fondo (LF) spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyta Fondo šių metų veikla. Joje dalyvavo Fondo tarybos pirmininkas Rimas Griškelis, Pelno skirstymo komiteto pirmininkas Algis Saulis ir Kontrolės komisijos narė Milda Šatienė. R. Griškelis pristatė Fondo komitetų vadovus: Finansų komitetui vadovauja Almis Kuolas, Pelno skirstymo komitetui – Algis Saulis, Įstatų komitetui – Saulius Kuprys, Meno globos komitetui – Vytenis Kirvelaitis, Įgaliotinių komitetui – Laurynas Misevičius, dr. Kazys Ambrozaitis yra Garbės komiteto, kurį sudaro buvę tarybos vadovai, pirmininkas. Pastarasis komitetas kitame posėdyje ruošiasi rinkti naują pirmininką. Dr. Antanas Razma yra LF tarybos garbės pirmininkas, Marius Kasniūnas – Valdybos pirmininkas. Kontrolės komisiją sudaro Alberta Astraitė, Kęstutis Ječius ir Milda Šatienė.

LF tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis sakė: ,,Lietuvių Fondas yra viena iš svarbiausių išeivijoje veikiančių organizacijų, kuri remia ne tik švietimo, jaunimo ir kultūrinio turinio veiklą, bet tuo pačiu vis ieško projektų, kuriais būtų galima prasmingai paremti mūsų plačiosios visuomenės vertingus darbus ir siekimus. Dabartinė ekonominė padėtis apribojo šių metų skiriamą paramą. Tačiau ne pirmą kartą Fondas išgyvena tokią padėtį ir reikia tikėtis, kad šį kartą taipogi greitu laiku sulauksime palankesnių ekonominių sąlygų. Tuo tarpu skatiname visą lietuvišką visuomenę ir toliau paremti Lietuvių Fondą, kad ateitis būtų užtikrinta ir gražūs Fondo remiami siekiai būtų įgyvendinti”.

Anot R. Griškelio, visi, kurie domisi finansais, žino, kad metų pradžioje buvo kritusi visų akcijų vertė, tai turėjo įtakos ir Fondo finansinei padėčiai. Dabar finansai po truputį atsigauna, Fondo investicijų vertė šiuo metu yra tokia pati, kaip ir metų pradžioje. Sulaukta per 200,000 dol. aukų, gautas nemažas 150,000 dol. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įnašas, LF pasiekia ir vienkartinės bei mėnesinės aukos.
LF ruošiasi paminėti savo 50-metį – bus bandoma nustatyti, kada iš tiesų pradėjo gyvuoti Fondas. Planuojama iki Fondo jubiliejaus išleisti trečiąjį ,,Lietuvių Fondo istorijos” tomą.

Kaip sakė R. Griškelis, vyresnės kartos žmonės gerai žino apie Fondo kūrimosi tikslus ir jo veiklą, tuo tarpu jaunesni lietuvių bendruomenės nariai nėra gerai susipažinę su Fondo veikla. Vienas pagrindinių šios Fondo tarybos uždavinių – pasiekti tuos žmones, kurie mažai žino apie Fondo veiklą. Geriausiais būdas tai padaryti – būti ten, kur jie yra – lietuvių šventėse, susibūrimuose. Bus siekiama, kad daugiau jaunų žmonių taptų Fondo nariais. Energinga ir jaunatviška valdyba ir taryba tikisi darnaus darbo ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis.

Fondo tarybos pirmininkas sakė, kad šiemet Fondas pradėjo naudoti naują kompiuterinę programą, palengvinančią paramos skirstymą. Ji leidžia susipažinti su tarybos narių argumentuota nuomone dėl paramos dar prieš svarstymą. Nuo šiol prašymai paramai gauti pildomi tik internete.

Paramai skiriama suma šįmet buvo mažesnė
Pelno skirstymo komiteto pirmininkas Algis Saulis pristatė šių metų LF pelno skirstymo suvestinę. Jis sakė, kad komiteto nariai dirbo ne vieną mėnesį, o birželio 16 d. Fondo taryba patvirtino pelno skirstymo nutarimą.

LF taryba paskyrė 400,000 dol., pirmo skirstymo metu paskirta 373,309 dol., iš jų 307,580 dol. teko įvairiai paramai, 65,729 dol. – stipendijoms. Nors tai vadinama pelno skirstymu, pernai Fondas iš tiesų pelno negavo, tad lėšos buvo paimtos iš Fondo kapitalo. Antras lėšų skirstymas vyks šių metų pabaigoje.

Stipendijas skirstė stipendijų pakomitetis, kurį sudaro 5 žmonės, vadovaujami Audriaus Tamulio. Šiems žmonėms buvo gana sudėtinga paskirstyti Fondo pinigus, nes jie turėjo paisyti nemažai suvaržymų. Reikėjo atsižvelgti į tai, kad dalis stipendijų yra mokama tiesiogiai iš 70 specialių fondų. Šių fondelių steigėjai gana konkrečiai apibrėžia, kam gali būti duodama jų skiriama parama. Šiemet iš spec. fondų išmokėta 19,321 dol. Iš viso stipendijoms paskirta per 46,000 dol., ši suma išdalinta 54 prašiusiems LF paramos. Buvo gautas 101 prašymas, iš jų patenkinta daugiau nei pusė – 54. Paremta 40 įvairias mokslo šakas studijuojančių studentų iš 38 mokslo įstaigų. Jeigu lyginsime LF skiriamas stipendijas pagal kraštą, tai didžiausią paramą gavo studentai iš Šiaurės Amerikos, antroje vietoje – studentai iš Lietuvos ir trečioje vietoje liko Pietų Amerikos akademinis jaunimas. Stipendijoms skiriama suma šįmet buvo mažesnė nei anksčiau, tad ir nepatenkintų prašymų liko nemažai.

307,580 dol. buvo skirta kitai paramai. Skirstant šią sumą pirmenybė buvo teikiama švietimui (109,400 dol.), jaunimo reikalams (56,083 dol.), žiniasklaidai (26,700 dol.), kultūros reikalams (54,750 dol.), ir visuomeniniams reikalams (54,150 dol.). Žiūrint, kam daugiausiai paramos skirta pagal organizacijas, pirmenybė tenka JAV LB prašymams, antroje vietoje – kitos JAV veikiančios organizacijos, trečioje vietoje – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, toliau – kitos išeivijos organizacijos bei organizacijos Lietuvoje.
University of Illinois at Chicago veikiančiai Lituanistikos katedrai Fondas paskyrė 20,000 dol. Fondo atstovų nuomone, katedra veiks, tik bus sumažinta studijų programų, nebebus ruošiami magistrai ir doktorantai.

Fondo tarybos nariai sakė, kad skirstydami paramą jie vadovavosi nustatytais principais ir tokiu būdu savo tikslą pasiekė, nors nepatenkintų visuomet buvo ir bus. Tikimasi, kad reikalai pasitaisys ir Fondo laukia geresni laikai.

Domėtasi paramos skirstymo principais

Spaudos atstovai klausė, kodėl neremiama ,,Studija R”, kuri šiuo metu jau nebeveikia. Fondo atstovai atsakė, kad šios radijo stoties Fondas negali remti, kadangi ji yra privati. Be to, veikia kita lietuviška radijo stotis – ,,Margutis II”, kuri perduoda lietuviškas žinias. Ne tik nuo Fondo paramos priklauso vienos ar kitos radijo stoties gyvavimas.
Buvo teirautasi, kam bus panaudoti PLC ir Jaunimo centrui skiriami pinigai. Fondo atstovai sakė, kad tos lėšos bus skiriamos patalpų remontui.
Spaudos konferencijoje buvo išsakyta pastaba, kad Čikagos lietuvių operai skirta labai maža suma. Į tai buvo atsakyta, kad Fondas neturi pakankamai pinigų paremti visiems, prašantiems paramos.

Nuskambėjo mintis, kad Politinių tremtinių ir kalinių sąjungai reikėtų skirti daugiau lėšų, kadangi jai priklausantys žmonės yra senyvo amžiaus, dauguma silpnos sveikatos. Fondo atstovai sakė, kad Fondas negali svariai remti organizacijų, veikiančių Lietuvoje.
Buvo išsakyta abejonė, ar tikslinga remti Vasario 16-osios gimnaziją. Anot Fondo narių, parama skiriama šiai mokslo įstaigai todėl, kad ten vyksta žmonės mokytis lietuvių kalbos ir iš Pietų Amerikos

Žiniasklaidoas atstovai domėjosi, kokiu principu sudaroma valdyba ir ar nesusiduriama su interesų konfliktu, jeigu valdyboje yra keletas narių, priklausančių tai pačiai organizacijai. Atsakyta, jog valdybos pirmininkas yra skiriamas tarybos, vėliau jis pasikviečia valdybą. Kadangi visi tarybos nariai priklauso kokiai nors organizacijai ir tuo atveju, kuomet sprendžiamas klausimas, susijęs su jų atstovaujama organizacija, tarybos nariai nedalyvauja to klausimo svarstyme, siekdami išvengti interesų konflikto.