KAIP KALBAME IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Apskritai, aplamai ir bendrai:
ar tikrai vienodos reikšmės?


Visus šiuos tris žodelius mėgstame vartoti, kai norime ką nors apibendrinti ar nusakyti ką nors bendrais bruožais. Daugelis turbūt mano, kad tiek apskritai, tiek aplamai – tai vienodas ar panašias reikšmes turintys žodžiais. Tačiau taip nėra. Kodėl?

Prieveiksmis aplamai yra padarytas iš būdvardžio aplamas, kuris reiškia ,,paviršutiniškas, neapsukrus, žioplas, apykvailis”, tad prieveiksmis aplamai atitinkamai reiškia ,,paviršutiniškai, neapsukriai, žioplai, apykvailiai”, plg. pasakymą Nuravėjo daržą aplamai, vadinasi, nuravėjo atmestinai, paviršutiniškai, prastai.

Prieveiksmis apskritai padarytas iš būdvardžio apskritas. Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ) pateikiamos net 5 jo reikšmės, iš jų ketvirtoji reiškia ,,bendras”. Būtent iš šios reikšmės būdvardžio sudarytas prieveiksmis reikš ,,bendrais bruožais”: Apskritai kalbant, darbu esu patenkintas; Apskritai, jis išsilavinęs ir t. t.

Prieveiksmis bendrai, pasidarytas iš būdvardžio bendras, reiškia ,,kartu daromą, atliekamą”: Darbą atlikome bendrai arba Visi gyvename bendrai. Įsidėmėtina, kad bendrai nevartojamas apibendrinamuoju, išvadiniu žodžiu, todėl netinka sakyti Bendrai jis geras žmogus (reiktų sakyti – apskritai).

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, visų šių trijų prieveiksmių reikšmės yra skirtingos. Svarbiausia prisiminti, kad žodžio apskritai negalima keisti prieveiksmiais bendrai ir aplamai, nes nesutampa jų reikšmės. Apibendrindami ką nors arba nusakydami bendrais bruožais, stenkimės vartoti apskritai arba junginį iš viso. Aplamai vartokime kalbėdami apie ,,paviršutiniškai, atmestinai”, o bendrai – ,,kartu” atliktą darbą.

Vis dėlto kodėl pradėta painioti aplamai ir apskritai vartosena? Pasak kalbininkės Gertrūdos Naktinienės, taip atsitiko dėl to, kad buvo neteisingai suprasti tarminiai žodžiai. Aplamas – žemaičių tarmės žodis (LKŽ pateikiami pavyzdžiai iš Kuršėnų, Barstyčių, Viekšnių, Šačių), tad pradėjus jį vartoti bendrinėje kalboje kitų tarmių atstovai perėmė netikslią reikšmę. Negana to, aplamai reikšmė ,,bendrai, visai”, neteisingai supratus pavyzdžius, pateikta ankstesniuose Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimuose bei Lietuvių kalbos žodyne. Tačiau kažin ar pamatuotai: LKŽ pateiktas Daukanto sakinys Matė nuo aplamo rėdymo reikalus irstančius iš tiesų rodo žemaičiams būdingą reikšmę ,,paviršutiniškas”, o ne ,,bendras, visas”. Kad tik tokia reikšme šis žodis vartojamas, rodo ir gyvosios kalbos pavyzdžiai: Ne koks kasimas – kas bulves kasa aplamais (t. y. apgraibomis, atmestinai) (Varniai); Aplamais (t. y. atmestinai) nugrobė, nieko doro (Pavandenė). Tad stenkimės nevartoti žodžio aplamai reikšme ,,apskritai, iš viso”.

Parengta pagal Gertrūdos Naktinienės straipsnelį ,,Kas geriau – apskritai ar aplamai?” (,,Klausimų kraitelė”, Vilnius: Gimtoji kalba, 1996, psl. 180–181) ir vlkk.lt ,,Konsultacijų banko” duomenis.