lb
Bendradarbės ir draugės: Los Angeles jaunimo vedėjos – Marytė Newsom (k.) ir Danguolė Varnienė.

LB ,,Spindulys” šventei pasiruošęs!


DANGUOLĖ R. VARNIENĖ
VAIDA MIKUCKIENĖ

Šių metų birželio 10 dieną Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje įvyko LB ,,Spindulio”, kuriam šiais metais sueina 63-eji, 56-toji ,,Jaunimo šventė”. Mokytojos Onos Razutienės 1949 m. įkurtas kuklus ansamblis išaugo į mūsų lietuviško telkinio pažibą, pasižymėdamas tęstinumu ir ištverme!

Tiek švenčių, tiek jubiliejų! Šiais metais vyksta pasiruošimas ne tik ,,Spindulio” metinei šventei, bet ir kelionei į dar didesnį susibūrimą – XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Boston mieste.

Jaunų ir pagyvenusių šventė

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijos kieme būriavosi gausus šokėjų būrys – nuo pačių jauniausių iki gerokai pagyvenusių. Vieni valgė pietus, kiti repetavo – dailino programos šokius, o mažieji lakstė ir džiaugėsi smagiu sekmadieniu. Visi šokėjai, kurių skaičius siekė per šimtą, ruošėsi XIV Lietuvių tautinių šokių šventei. Tą gražų sekmadienį, California saulei šviečiant, turėjome progą pasidžiaugti išmoktais šokiais, o Los Angeles apylinkės visuomenei parodyti visų metų darbą.

Šventėje dalyvavo ne tik pats LB ,,Spindulys” su Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos ,,Spinduliukais,” bet ir dvi vyresnio amžiaus šokių grupės: Sigitos Barysienės vadovaujamas Los Angeles ,,Retro” ir Aldonos Vaitkienės vadovaujama grupė iš Arizona ,,Saulė”.

Šventė prasidėjo grupėms įžygiavus į salę, palydint muzikai iš ,,Spindulio” seniai įrašytos plokštelės ,,Valio! Jaunystei!”. Grojant muzikės Giedrės Gudauskienės ,,Tėvynės maršui”, pirmiausia prisistatė kviestinės grupės. Paskui jas ėjo šimtas jaunimo ansamblio LB ,,Spindulys” šokėjų: studentai, jauniai, vaikai, suaugusieji ir pagyvenusieji. Netrukus išgirdome ,,Spindulio” dainą ,,Šiandien mūsų šventė!”, kurią visi losangeliečiai myli ir moka atmintinai. Šią dainą pagal Bernardo Brazdžionio žodžius specialiai ,,Spindulio” ansambliui sukūrė muzikas Bronius Budriūnas; ją savo šventėse dainuojame jau daugiau nei 40 metų.

Susirinkusius pasveikino JAV LB Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė, JAV LB Vakarų apygardos pirmininkė Danguolė Navickienė. Prisiminusi, kad kadaise ir jos vaikai žygiavo, dainavo ir šoko LB ,,Spindulyje”, Navickienė palinkėjo visiems gražios šventės ir sėkmingos kelionės į Boston.

Buvo gražu atidaryti programą visiems gerai pažįstamais ir mylimais, išeivijoje vadinamais ,,auksiniais” šokiais: ,,Kalveliu” ir ,,Suktiniu”. Čia buvo gera proga Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniams, nevažiuojantiems į Boston, pasisukti šokio rate! Toliau sekė net 19 šokių, parinktų iš ateinančios šokių šventės repertuaro. Šie Lietuvos choreografų sukurti šokiai šventės meno vadovų buvo parinkti norint supažindinti išeiviją su dar Amerikoje nematytais šokiais. Žiūrovams buvo įdomu matyti naujus šokius. Jie buvo maloniai nustebinti visų grupių pasiruošimu ir prie koncerto prisidėjo plodami į taktą. Šokėjai pradžiugino savo gražiomis šypsenomis ir darniais žingsniais.

Studentai ir jauniai, savo šokius atlikę pilnu tempu, parodė daug ištvermės, ypač sudėtingo žingsnio polkose. Ypatingas studentų šokis ,,Joninių burtai”, nors ,,Spindulio” jau šoktas Australijoje, atrodė mielas ir savas, pritaikytas birželio mėnesiui. Staigmeną padarė ,,Spindulio” seniūnas Auris Jarašūnas, pasirodęs Raganos vaidmenyje ir pradžiuginęs svečius savo šmaikščia vaidyba ir kūrybiška apranga!

Nuo jaunių neatsiliko nei suaugusieji, nei pagyvenę šokėjai, nors šokę kiek lėčiau. Jaunos vedusios porelės sėkmingai atliko šokį ,,Kaip du paukšteliai”, tiesa, kai kurios jų prisipažino, kad pasigedo pamėgtų šokių iš praeities. Todėl pagyvenusių grupei šokis ,,Pradės aušrelė aušti” (išeivijos choreografė G. Breichmanienė) buvo mielas ne tik šokėjams, bet ir žiūrovų akiai. Visi prisijungė prie bendros dainos.

Paskutinis šokis programoje buvo ,,Po malūno sparnais”, kurį smagiai sušoko studentų grupė, prie jos prisijungus ir vaikams. Pasirodo, šis šokis skirtas XIV Šokių šventės pabaigai. Ir tik dideli ansambliai kaip Los Angeles LB ,,Spindulys”, kurie turi vaikų grupes, šventėje šoks šį šokį. ,,Spindulio” patyrę studentai šokėjai padėjo savo jauniems broliukams ir sesutėms nepasimesti ir sėkmingai atlikti savo dalį. Losangeliečiai džiaugėsi, sužinoję, kad švnetėje bus šokamas ir išeivijoje pats mėgstamiausias šokis ,,Malūnas” ir jo naujas variantas ,,Po malūno sparnais”. Visiems buvo aišku, kad mūsų Los Angeles LB ,,Spindulys” yra pasiruošęs šokių šventei.

Padėka mokytojams ir talkininkams

Ilgametė LB ,,Spindulio” vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė padėkojo visiems svečiams už atsilankymą ir pagyrė vadovus už šių metų sunkų darbą, kiekvienam įteikdama po gražią saulėgrąžą. Buvo džiugu matyti, kad kiekvienos grupės prityręs vadovas, užaugęs šokdamas Onos Razutienės laikais, dabar augina ir šokdina savo atžalyną. Varnienė atskirai įvertino Liną Polikaitį, kuris vadovauja suaugusiųjų rateliui ir padeda koordinuoti visą ,,Spindulio” veiklą, yra jos dešinioji ranka. Pabrėžė, kad visa mokytojų/vadovų komanda yra nepamainoma, daug prisidėjusi prie XIII Tautinių šokių šventės, vykusios 2008 m. Los Angeles, ruošos!

Šiuo metu jaunių rateliui (18 šokėjų) vadovauja Regina Polikaitienė, 24 vaikų rateliui – Rita Čekanauskaitė Žukienė. Ilgametė ,,Spindulio” bendradarbė, pagyvenusiųjų grupės vadovė Danutė Augutė Scola sugebėjo šokiu sudominti ne tik savo draugus, Lietuvos vyčius, bet ir savo amerikietį vyrą John, kuris jau daug metų remia ir nuoširdžiai padeda ,,Spinduliui”. Mokytoja Daina Žemaitaitytė, užaugusi ,,Spindulio” gretose, su didele meile ir patirtimi pavyzdingai moko savo studentus. Vadovams šiemet padėjo ir šio ansamblio ištikimi seniūnai. Advokatas Auris Jarašūnas visuomet padeda ,,Spinduliui” susidoroti su įvairiausiais iššūkiais – net ir teisiniais! Būsimas mokytojas Valdas Varnas padėjo pasiruošti vaikų grupei ir studentams. Studentų šokėjai Gytis Joga su Andreja Dabšytė pirmąkart prisijungė kaip mokytojų padėjėjai. Gilią padėką reiškiame ir Sigitai Barysienei, kuri vis randa laiko padėti ,,Spinduliui” ir toliau tęsdama choreografės darbą su naujais ,,Retro” šokėjais. Kadaise, prieš 20 metų, ,,Spindulys” dažnai važiuodavo į Phoenix, AZ, atlikti programas, o dabar ,,Saulės” šokėjai nustebino mus, gražiai prisidėdami prie mūsų programos. Ačiū visiems!

Gražinos Sirutienės dovana šokėjams

Varnienė pakvietė savo draugę ir bendradarbę, Šv. Kazimiero lituanistinės šeštadieninės mokyklos vedėją Marytę Newsom pranešti, kad kiekvienam ,,spinduliukui”, važiuojančiam į šokių šventę, skiriama dosni piniginė dovana iš Gražutės Sirutienės fondo. Pinigai skiriami padėti padengti kelionės išlaidas. Po šios šventės nuoširdaus rėmėjo Albino Markevičiaus dėka tas pats Fondas paskyrė paramą ir LB ,,Spindulio” vyresniems šokėjams ir jų mokytojams! Tokios malonios finansinės staigmenos padeda įgyvendinti to limesnius planus ir skatina norą toliau šokti, garsinant Lietuvos vardą per visą pasaulį. Šokių šventės padeda visiems, dideliems ir mažiems, prisijungti prie vieno didelio lietuvybės rato, išlaikyti degančius tautinių tradicijų žiburius, uždegti tėvynės meilę jaunimo, gyvenančio toli nuo tėvynės, širdyje.

Šventei baigiantis, ,,Spindulys” padėkojo visiems didesniems rėmėjams: mūsų parapijos klebonui kun. Tomui Karanauskui, Tautinių namų valdybai, Vitaliui Lembertui, Janinai Čekanauskienei, Birutietėms, Mikuckių šeimai ir kitiems. Aukos padės išlaikyti ,,Spindulio” archyvą – šįmet galėjome perrašyti 1977 m. įrašytą ,,Spindulio” dainų plokštelę į CD formatą, kad ją galėtume palikti savo ateinančioms kartoms.

Pasibaigė graži ir smagi popietė Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje. Dabar visi skubame vykti į vasaros keliones, iš kurių viena tikrai atves į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Bostone š. m. liepos 1 dieną. Iki pasimatymo!

lb

lb

lb

lb

lb

lb
lb