f

Spaudos konferencijoje dalyvavo (iš k.): LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis ir LF tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas. Dalios Cidzikaitės nuotr.

50-ties sulaukęs Lietuvių Fondas krypties nekeičia


DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų birželio 19 dieną Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, įvyko Lietuvių Fondo (LF) spaudos konferencija, kurioje pristatyta neseniai išleista trečioji knygos ,,Lietuvių fondas/Lithuanian Foundation” dalis (redaktorė Danutė Bindokienė), supažindinta su šiais metais LF paskirta parama.

Išleista knygos apie LF trečioji dalis

LF, šiais metais švenčiantis 50-ties metų jubiliejų, gražią sukaktį atšventė ne tik surengdamas konkursą ,,Lietuva, aš Tave turiu”, šventinį pokylį viešbučio ,,The Hyatt Lodge”, Okabrook, IL, salėje, bet ir išleisdamas knygos apie Lietuvių Fondą trečią dalį, kuri apima paskutinį LF veiklos dvidešimtmetį – nuo 1992 iki 2012 metų.

Spaudos konferencijoje telefonu kalbėjusi leidinio redaktorė, buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė sakė, jog ji yra patenkinta galutiniu rezultatu. Rašant ar sudarant bet kokią knygą, viena iš pirmųjų užduočių, su kuria autorius susiduria, yra medžiagos apimtis, t. y. jam reikia nuspręsti, ką dėti ir ko nedėti į knygą. Pasak Bindokienės, Lietuvių Fondui skirta knyga nėra Lietuvos istorija, todėl trečioje dalyje atsisakyta Lietuvos Respublikos prezidentų ir kitų garbingų žmonių nuotraukų, taip pat LF aukotojų pavardžių sąrašo, paliekant tik daugiausiai (2,500 dol. ir daugiau) iki šiol Fondui paaukojusiųjų pavardes (jiems knygoje skirtas devintas skyrius ,,Stambiausieji Lietuvių Fondo rėmėjai”).

,,Rašant knygą, buvo svarbu parodyti ne kiek pinigų per tuos dešimtmečius LF paskyrė, bet kam jie buvo skirti”, – sakė trečios dalies apie LF veiklą redaktorė. Pasak jos, nė viena lietuviška organizacija JAV nėra tiek įnešusi į lietuvybės aruodus, kiek LF. Todėl vienas iš knygos tikslų buvo parodyti, kiek LF per tuos metus prisidėjo prie lietuvių kultūros (paramos švietimui, menui, literatūrai, knygų leidybai ir t. t.) išeivijoje puoselėjimo ir to gražaus rezultato, kurį turime šiandien.

Nors Bindokienė apgailestavo, jog trečiąją dalį jai teko ruošti be redakcinio kolektyvo (visi, į kuriuos buvo kreiptasi pagalbos, atsisakė), ji pasidžiaugė ypač daug pagalbos sulaukusi iš ilgamečio LF nario, kažkada stovėjusio prie Fondo ištakų, Fonde ėjusio valdybos ir tarybos pirmininko pareigas a. a. Vytauto Kamanto. ,,Į visus mano klausimus atsakė Kamantas”, – sakė apie neseniai iškeliavusį Amžinybėn Kamantą redaktorė. Daug padėjo ir LF administracijoje dirbančios Vida Bieliauskienė bei Jūratė Mereckienė.

Iki šiol vienintelis priekaištas, pasiekęs trečios dalies apie LF redaktorės ausis, buvo tai, kad knyga yra ne apie LF, bet apie dr. Antaną Razmą. Į kritiką Bindokienė atsakė: ,,Taip, per visą knygą lyg raudona siūlė eina medžiaga apie dr. Razmą. Mes tiesiog negalime tų dalykų [Lietuvių Fondo ir jį įkūrusio dr. Razmos] atskirti.”

Rašant knygą, nemažai rūpesčio redaktorei teikė ne tik medžiagos apie LF gausa ir jos atrinkimas, bet ir nuotraukų (kurių per 50 metų prisikaupė tūkstančiai) kokybė bei žmonių tose nuotraukose atpažinimas. Čia į pagalbą atėjo leidinio techninio redaktoriaus Gedimino Markevičiaus įgūdžiai (trečioji dalis sumaketuota ,,Dirvos” redakcijoje) ir Bindokienės pačios turtinga ir ilgametė patirtis ,,Drauge”.

Beje, jau kuris laikas LF raštinėje vyksta archyvavimo darbai – keletą mėnesių gausų LF nuotraukų archyvą padėjo tvarkyti LF stipendininkė dr. Aurelija Tamošiūnaitė. LF tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas patikino, jog LF archyvų tvarkymas bus tesiąmas ir toliau. Ateityje galvojama bent dalį LF archyvų suskaitmeninti ir juos padaryti prieinamus internete.

Didžiausia parama – lietuviškam švietimui Amerikoje

Su šių metų LF skirta parama supažindinęs Kasniūnas pranešė, jog nuo šių metų įsigalioja naujas stipendijų paraiškų pateikimo ir jų svarstymo laikas. 2012–2013 mokslo metų stipendijų paraiškų priėmimo paskutinė diena yra 2012 m. spalio 10 d., o elektroninė paraiška stipendijai gauti LF svetainėje (www.lietuviufondas.org) bus paskelbta 2012 m. rugsėjo 1 d. Šiais metais stipendijoms iš viso paskirta 70,152 dol.

Kaip skelbiama LF tinklalapyje, skiriant stipendijas, pirmenybė teikiama studentams, studijuojantiems už Lietuvos ribų. Tiesa, kai kurie LF nariai yra įsteigę specialius fondus, kurie remia tam tikras studijų sritis pačioje Lietuvoje, todėl stipendijos skiriamos ir Lietuvoje studijuojančiam jaunimui. Šiuo metu LF yra 91 specialios paskirties fondas.

LF stipendijas skiria tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje („full time”) bei siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio, pagal iš anksto surašytą pirmumo tvarką, kurią galima rasti LF svetainėje adresu: www.lietuviufondas.org. Šiųmetinės stipendijų paraiškos bus svarstomos ir skirstomos rudenį.

Šiais metais LF sulaukė 77 paramos prašymų, kurių suma siekė 1,111,280 dol. Iš viso paramai ir stipendijoms LF paskyrė 400,952 dol.: stipendijoms – 90,050 dol., paramai – 310,902 dol. 177,380 dol. paskirta iš specialiosios paskirties fondų, atsižvelgiant į fondų steigėjų nurodymus ir pageidavimus.

Jau ne pirmus metus LF remia švietimo veiklą JAV. Ir atšventęs 50-metį LF nekeičia pasirinktos krypties bei toliau yra pasiryžęs remti lituanistinį švietimą šioje šalyje. ,,Svarbiausia yra švietimas, – spaudos konferencijos metu sakė LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis. – Tai turėtų būti visų mūsų pagrindinis tikslas.” Šiais metais LF Pelno skirstymo komitetas, posėdžiavęs gegužės 19 dieną, švietimui skyrė 109,500 dol., iš kurių 75,000 dol. keliaus į JAV lituanistines mokyklas.

Nepamiršta ir jaunimo veikla, kuriai LF šiais metais paskyrė 70,500 dol. Šioje grupėje didžiausia suma (22,500 dol.) paskirta jau ne pirmus metus JAV Lietuvių Bendruomenės rengiamoms tarp jaunimo populiarioms Lietuvių išeivijos studentų stažuotėms.

Kultūrinei veiklai skirta 55,500 dol. Šioje grupėje didžiausia pinigų suma paremta: XIV Lietuvių tautinių šokių šventė (20,000 dol.) bei Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (taip pat 20,000 dol.).

Visuomeninė veikla šiais metais sulaukė 23,113 dol. paramos. Šalia kitų projektų, 12,000 dol. paskirta Pasaulio lietuvių centro išlaikymui; 5,000 dol. – Vyresniųjų lietuvių centrui Čikagoje; 3,000 dol. – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybės veiklai Lietuvoje paremti.

JAV lietuvių žiniasklaidai – laikraščiui ,,Draugas”, žurnalams ,,Lituanus”, ,,Pasaulio lietuvis”, ,,Bridges”, leidiniui ,,Skautų aidas”, lietuviškoms radijo laidoms – šiais metais LF iš viso skyrė 20,500 dol. Didžiausią sumą – 12,000 dol. – gavo ,,Draugas”.

50-mečio renginiai truks visus metus

Kasniūnas priminė, jog LF 50-mečiui skirti renginiai vis dar vyksta. Jis neseniai sugrįžo iš Los Angeles, kur vyko LF sukakčiai paminėti skirtas renginys. Pokylio Los Angeles metu buvo įteiktas pagrindinis apdovanojimas – 700 dol. čekis – LF 50-mečio konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave” nugalėtojui dr. Erikui Vasiliauskui (Manhattan Beach, CA) už esė anglų kalba ,,Lithuanian Braille: The Dots That Connect Our Children With Our Heritage”.

LF 50-mečiui skirtus renginius planuojama rengti ir kituose JAV lietuvių telkiniuose, kaip antai Cleveland, Philadelphia ir kituose Amerikos miestuose. Jų metu LF įgaliotiniai ir nariai skleis žinią apie LF, ieškos būdų, kad kuo daugiau Amerikos lietuvių taptų Fondo nariais ir rėmėjais.

LF taryba ir valdyba turi planų LF narystę ir paramą išplėsti už JAV sienų. ,,Naujų narių LF yra, – pastebėjo Kasniūnas, – bet tai nėra toks skaičius, kurio mums norėtųsi.” Pasak LF valdybos pirmininko Tamulio, šiuo metu ieškoma kelių, kaip į LF pritraukti narių iš Lietuvos. Tam, Tamulio nuomone, galėtų pasitarnauti vienas iš dabartinės LF valdybos narių JAV lietuvis Leonas Narbutis, kuris jau ne pirmi metai gyvena Lietuvoje.

f
Pelno skirstymo komiteto posėdis įvyko š. m. gegužės 19 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Lietuvių Fondo nuotr.