Edmundas Petrauskas

Dievas myli lietuvius..

 ...ypač Kanados London likusią lietuvių saujelę. Kažkada (nuo 1949!) didžiai ir plačiai žydėjusią, pirmąją Kanados lietuvių apylinkę, buvusią dar prieš oficialiai susikuriant Kanados Lietuvių Bendruomenei (KLB).  

Bet nesijaudinkit, tautiečiai kitose apylinkėse, Dievas neaplenks savo meile ir jūsų, išgelbės ištikusiose bėdose.

Kai 2006 metais po 42 metų buvo uždaroma daili ir vienintelė London Šiluvos Marijos parapija ir Šventovė (nugriauta 2010 m. pavasarį), visai London ,,Lietuvėlei” netenkant puikios salės, nekalbant apie kur kas platesnį netekimą – viso savito susitvarkymo praradimą, tiesiog Dievo siųsta buvo penkių gabių, įsipareigojusių narių Šiluvos Marijos (jau tik Bendrijos, ne parapijos) taryba. Ji palaimingai dirba štai jau aštuntus metus – dėkojame! Vis nubyrant veikliems KLB nariams, dėl amžiaus, įvairių neįgalumų, vietoj šaukiant SOS, moterų valdyba su pirm. Aldona Valaškevičiene tęsia darbus.

Jonines penkerius metus iš eilės su dideliu pasisekimu rengė Šiluvos Marijos Bendrijos taryba. Šiemet šią didžią naštą perėmė A. Valaškevičienė su savo padėjėjais.

Ir štai – šeštosios Joninės. Žavų sekmadienio, birželio 23-iosios rytą London lietuviams padovanojo pats ‘pons Dievs’, nors kalbama buvo apie lietų. Iš tikrųjų diena negalėjo būti žavesnė!

Gaiviems, švelniems vėjužiams prapučiant, gyvai plevėsavo vėliavos prie lauko altoriaus, kai admin. prel. J. Staškevičius, J. Aušrotui patarnaujant, sakė prasmingą pamokslą, atnašavo Mišias. Jos buvo aukojamos mirusių Onos Petrašiūnienės ir Broniaus, Onos Sergaučių intencijomis, Petro Laisvio Sergaučio dailioje gamtos aplinkoje.

Prie ,,Pašvaistės” choristų (vad. Dalia Andrulionis), šį kartą įspūdingai prisidėjo akomp. muz. Andrius Petrašiūnas, jn. – solo ir su kvartetu, Nadia, Julia, Kate ir James. Jų muziką derėtų lyginti su galingu London Šv. Petro bazilikos Casavant vargonų skambesiu. Tikėkimės, jie dažniau bus su mumis.

Po Mišių, persikėlus prie gėlėtų stalų po uždangomis, džiaugtasi skaniais patiekalais ir prelato dovanotu ,,Kalnapilio” alumi. Dėkojame!

Joninės be vaidilos, be vaidilučių?  Jie sugrįžo, ir šįkart jų buvo net daugiau nei visada. Net du vaidilos rungėsi ,,varžybose” – negi dėl vaidilučių? Ritualiniais šokiais jie sugrąžino visus ,,gilion  senobėn”. A. ir I. Paransevičiai,  D. ir A. Bansevičiai ir jų dvi mažylės, Lina, Aušra Naruševičiūtės, Teresė Long... Pasirodė Janė ir keli drąsus Jonai. Vyko humoristinė loterija.

Na, o pabaigoje, su Valdo Ramanausko vieno akordeono ,,orkestru” dainuota iki saulutei nuriedant užu horizonto.

Dievas pamylės ir jus, toliau nuo London – tik užkalbinkit jį, jis išgelbės nuo visų bėdų, kaip ir mus!

Arba reikėjo būti su mumis – Kanados London, mūsų Joninėse.


Edmundo Petrausko ir Aldonos Valaškevičienės nuotraukos: