Švč. Sakramentas atvežtas ir padėtas ant altoriaus Dievo Apvaizdos parapijoje.
Juozo Vaičiūno nuotraukos


Šv. Antano bažnyčia Detroit, MI 1920 m. – 2013 m.

In Memoriam


Regina Juškaitė-Švobienė


Išeinam... Kiekvieno kelias skirtingas.
Paliekam viską –
ir kas gražu, ir kas nemiela.
Paliekam tai, ko pasiimt
negalim –
Vaikystę, klegesį, draugus.
Visi gerai mes žinom,
Jog antro kelio atgalios nebus.
(Nežinomas autorius)
                       
Sekmadienis, birželio 23-oji, Detroit, Michigan, buvo liūdna ir skaudi diena, nes Šv. Antano lietuvių parapijoje buvo aukojomos paskutinės šv. Mišios. Kaip jau skelbta, bažnyčia bus uždaroma bei sujungta su Dievo Apvaizdos lietuvių parapija (Southfield, Michigan). Į paskutines šioje parapijoje vykusias šv. Mišias susirinko pilna bažnyčia tikinčiųjų.

Bažnyčios uždarymo apeigos  buvo pradėtos šv. Mišiomis, kurias aukojo Detroit centro regiono vyskupas Donald F. Hanchon. Jam padėjo Detroit pietvakarių vikariato vikaras kun. Dennis F. Walsh iš kaimyninės Most Holy Redeemer bažnyčios bei Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos lietuvių parapijų klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.

Pradėdamas šv. Mišias klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas pasakė: „Kažkada žmonės gyveno Lietuvoje ir turėjo savo bažnyčias, vėliau jie atvyko į Detroit ir pastatė Šv. Antano ir Šv. Petro bažnyčias. Daugumos jų nebėra, o tie, kurie liko, glausis tik po vienu stogu – po Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčios. Ateis laikas ir Dievo planas vėl bus naujas. Dabar svarbiausia – malda, nes tik maldoje prisiminsime Dievo planą, priimsime naują kelią, rasime viltį ir tikėjimą.”
Gerbiamas svečias vysk. Donald F. Hanchon pasakė šiai  progai skirtą pamokslą. Jis kalbėjo, kad mes, Šv. Antano parapijiečiai, gyvenome, bendravome ir garbinome Dievą vienoje erdvėje. Viskas keičiasi, o mes turėsime būti, bendrauti ir garbinti Dievą kitoje vietoje – Dievo Apvaizdos parapijoje, Southfield, MI. Suprantama, tai skaudus ir liūdnas laikas visiems parapijiečiams, bet turime prisiminti, kad Dievas yra kartu su mumis ne tik šioje bažnyčioje.

Vyskupas Donald F. Hanchon  pakvietė pasimelsti už parapijos steigėjus, už visus buvusius parapijos kunigus, vargonininkus, vienuoles, renginių organizatorius, mokytojus. Juk daugelio šių maldininkų  ar jų tėvelių bei senelių pirmieji žingsniai religiniame ir  kultūriniame gyvenime šiame krašte  prasidėjo Šv. Antano lietuvių parapijoje. Čia buvo įkurta bendro lavinimo mokykla (ją lankė ir meksikiečiai),  veikė šeštadieninė lituanistinė mokykla, aktyviai reiškėsi daug lietuviškų organizacijų. Buvo krikštynų, pirmųjų komunijų, vestuvių, laidotuvių.

Gerbiamam svečiui vysk. Donald F. Hanchon  patinka ispaniškas žodis „companero”, kuris reiškia – draugas, bendrakeleivis. Vyskupas palygino  tuos  žodžius,  teigdamas, kad  Jėzus Kristus yra mūsų draugas, o Jį galime rasti visur. Gyvenimas keičiasi ir mes prie jo turime prisiderinti. Prisiminkime, kad pradėsime naują kelionę kartu su Dievu, mūsų draugu ir bendrakeleiviu. Būkime krikščionys, dirbkime didžiam tikslui – išlaikyti savo katalikybę ir krikščionišką viltį, kuri ves į mūsų naująją kelionę. Ar tai būtų Dievo Apvaizdos parapija, ar kaimyninė parapija, ar dar kita – mūsų bendrakeleivis Jėzus Kristus keliaus su  mumis kartu.

Mišių metu vargonais grojo Erik Bak, giesmes giedojo seselė Zosė Strakšytė, liturginius skaitinius skaitė parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys. Aukas prie altoriaus nešė Janice ir Vladas Strakšiai, švenčiantys savo 40 metų vedybinę sukaktį. Ta ypatinga proga vysk. Donald F. Hanchon suteikė jiems palaiminimą.

Prie šoninio altoriaus iškilmingai buvo išstatytos įrėmintos buvusių klebonų nuotraukos: dr. kun. Igno Boreišio, kun. J. Walter Stanievich (Stanievičiaus), kun. Kazimiero Simanavičiaus (Simaičio), kun. Alfonso Babono bei kun. Ričardo Repšio. Taip pat buvo išstatyta ir dabartinio klebono kun. Gintaro Antano Joniko nuotrauka.

Vyskupas Donald F. Hanchon maldininkams pranešė apie šios parapijos uždarymo apeigas. Klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas išėmė akmenį su relikvija iš pagrindinio altoriaus. Buvo išimtas Švč. Sakramentas – Jėzus iš tabernakulio, kurį kleb. kun. Gintaras A. Jonikas nuvežė į Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčią, Southfield, MI. Toliau kiekvienas maldininkas priėjo prie altoriaus, pridėjo ranką ir pabučiavo altorių. Tai buvo paskutinis atsisveikinimo gestas su Šv. Antano bažnyčia.

Po Mišių į gėlėmis  papuoštą salę  rinkosi parapijiečiai, jų draugai, buvę parapijiečiai, mokyklos mokiniai bei svečiai iš tolimesnių vietovių.  Tą liūdną dieną buvo malonu matyti tiek daug jaučiančių pareigą dalyvauti mūsų paskutinėse Šv. Antano parapijos šv. Mišiose.

Programai vadovavo parapijos tarybos pirmininkas Antanas Strakšys, kuris pristatė gerbiamus svečius: Detroit centro regiono vyskupą  Donald  F.  Hanchon,   pietvakarių vikariato vikarą Dennis F. Walsh, religinio auklėjimo mokytoją seselę vienuolę Zosę Strakšytę, Detroit arkivyskupijos specialių projektų atstovą Anthony Litarski ir LR garbės konsulą Detroit Algį Zaparacką.

Vysk. Donald F. Hanchon sukalbėjo invokaciją, prašydamas Dievo  suteikti visiems čia esantiems Dievo malonės, šventos kantrybės ir stiprybės pradėti šią naują kelionę su Kristumi, nes Jis visur keliauja su mumis! Tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti Šv. Antano parapijos steigėjas dr. kun. Ignas Boreišis, visi dvasiškiai, vienuolės, parapijiečiai ir geradariai, kurie pastatė šią bažnyčią ir joje pasišventę tarnavo bei dirbo, kad ši šventovė galėtų gyvuoti net 93 metus!

Vysk. Donald F. Hanchon, vikarui kun. Dennis Walch ir Detroit arkivyskupijos atstovui Anthony Litarski buvo įteikti šv. Antano jubiliejiniai atminimo ženkliukai ir maldos kortelės.

Buvo puikios vaišės, kurias parūpino Dievo Apvaizdos parapijos nuolatinė šeimininkė Regina Greenhalgh, o  Juliegha Noruševičiūte ir seselė Zosė Strakšytė atliko meninę programėlę.

Parapijiečiai, jų šeimos, buvusieji Šv. Antano pradinės mokyklos ir šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokiniai ir jų šeimos, tarpusavyje mielai ir gražiai prisiminė ir pasidalino mintimis apie savo vaikystės dienas šioje parapijoje. Prisiminėme kiek mūsų parapijos tautiečių ir geradarių iškeliavo Anapilin, tebeliko tik maža saujelė parapijiečių. Žmonės braukė ašaras prisimindami „Antaninėje” praleistas dienas.  

Parapijos uždarymo apeigos baigtos visiems kartu dainuojant „Žemėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos”, „Brangiausios spalvos”, „Lietuva brangi” ir, žinoma, ,,Tautišką giesmę”.  Mūsų svečiai meksikiečiai išvykdami padainavo atsisveikinimo dainą.

Melskimės ir dėkokime mūsų dangiškajam globėjui šv. Antanui. Nors ši šventovė ir parapija užsidaro, mes turime už ką padėkoti.  Dėkokime Visagaliui Dievui, Detroit arkivyskupijai ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatui užsienio lietuviams katalikams prelatui Edmundui Putrimui už tarpininkavimą, mūsų parapijos steigėjui a. a. dr. kun. Ignui Boreišiui, buvusiems klebonams kun. J. Walter Stanievich (Stanievičius), kun. Kazimierui Simanavičiui (Simaičiui), kun. Alfonsui Babonui, kun. Ričardui Repšiui ir dabartiniam klebonui kun. Gintarui Jonikui bei vienuolėms, kurios mokino vaikučius; lituanistinės mokyklos mokytojams, kurie išmokino vaikus lietuviško žodžio; geradariams ir rėmėjams, kurie savo lėšomis, darbu, meile bei siela išlaikė savo lietuvišką parapiją 93 metus. Liūdna ir gaila, kad nesulaukėme mūsų parapijos šimtmečio, bet mūsų širdyse ši „Antaninė” visuomet gyvuos! 

Dėkojame už tai, kad buvome kartu ir būsime kartu savo naujuose namuose – Dievo Apvaizdos lietuvių  parapijoje, Southfield, MI. Pasitikėkime  Kristumi ir viskas bus gerai. Tik iš savo menko, silpno, žmogiško patyrimo gyvenimą suvokiame kitaip, nes nei asmeniniame, nei bažnytiniame gyvenime mes negalime to numatyti. Mūsų ateitis – Dievo rankose. 

Parapijos tarybas pirmininkas Antanas Strakšys, religinio auklėjimo direktorė seselė Zosė Strakšytė, parapijos tarybos sekretorė, renginių organizatorė ir šių eilučių autorė, svečiai Juozas Jakunskas, Vytenis Radzevičius bei Valerija su Vytautu Ruzgiais atliko paskutines apeigas – bažnyčios durys buvo užrakintos ir perrištos violetiniu kaspinu, simbolizuojančiu parapijos uždarymą.
Šv. Antano lietuvių parapija, Detroit, Michigan 1920 m. – 2013 m. –
ilgam prisiminimui  


Vyskupas Donald F. Hanchon palaimina Vladą ir Janice Strakšius, jų 40 metų vedybų sukakties proga.


Detroit centro regiono vyskupas Donald F. Hanchon sako pamokslą. Žemiau – Šv. Antano parapijos steigėjo dr. kun. Igno Boreišio nuotrauka.Klebonas kun. G. A. Jonikas išneša iš Šv. Antano bažnyčios Švč. Sakramentą ir pagrindinio altoriaus relikviją bei akmenį.