Čikagoje – miestietiškas vasaros dvelksmas iš Lietuvos


LAIMA APANAVIČIENĖ

Žaidimų aikštelė, pro grindinio plyšius besikalantys gėlių žiedai, šiltas vasaros vėjas ir žydras, kiek akys aprėpia dangus – šiuos tolimus, bet vi­suomet nuoširdžius ir ilgesingus vaikystės prisiminimus į dainos žodžius ir akustinės muzikos garsus sudės atlikėjas Vygantas Kazlauskas. Jis kartu su grupe – gitaristais Tomu Var­na­giriu ir Audriumi Piragiu bei akor­deonistu Nerijumi Bakula – pa­kvies čikagiečius į vasariškai jau­kius gyvo garso koncer­tus.

Liepos 6–8 dienomis, dainos mė­gė­jai galės atsigaivinti vasaros muzika iš Lietuvos: net tris dienas iš eilės jų laukia speciali koncertinė programa „Miesto vaikas”, kurioje skambės gerai pažįstamų poetų Pauliaus Šir­vio, Violetos Palčinskaitės, jaunosios autorės Sandros Avižienytės eilės. Dainininko balsą lydėsiantys akusti­niai gitarų bei akordeono garsai kvies svajoti, mintimis po dienos dar­bų nukeliauti į jaukius namus, o iš ten – palydės į tolimą vaikystės kie­mą.

Klausytojų pamiltoje kompaktinėje plokštelėje „Miesto vaikas” (2011), kuri, tikisi dainininkas, suža­vės ir Čikagos lie­tu­vius, – 13 dai­nų, įrašytų su trim žinomais muzi­kan­tais. ,,Idėja kilo Tomui. Mano pirmasis albumas, išleistas prieš keletą metų, buvo prikimštas visokių sintetinių garsų. Tomas pasiūlė naujas dainas įrašyti taip, kaip jas atlie­kame koncertuose – akustiniais inst­rumentais”, – sakė bardų renginiuo­se neretai dalyvaujantis Vygantas lrytas.lt žurnalistui Ramūnui Zil­niui.

O dabar trumputė pažintis su iš Lietuvos atvyksiančiu dainininku ir jį lydinčiais muzikantais.

Dainininkas Vygantas Kazlauskas

V. Kazlauskas – diplomuotas gy­dytojas anesteziologas reanimatologas. Nuo 1991 m. – Vilniaus miesto uni­versitetinės klinikinės ligoninės Angiochirur­gijos anesteziologijos rea­­nimacijos skyriaus vedėjas.
kaz

Tačiau yra ir kita gydytojo gy­ve­nimo pusė – jis Lietuvoje puikiai ži­nomas ir kaip renginių reži­sierius, ir kaip au­to­rinių dainų atlikėjas.

Vygantas yra suorganizavęs apie 50 įvairiausių renginių. Iš jų paminėtini: Pasaulio lietuvių olimpinių žai­dy­nių atidarymas (1995); Lotynų Ame­­rikos sportinių šokių ansamblių pasaulio čempio­na­tai (2002, 2003, 2006); Respublikinė moksleivių dainų šventė; Vilniaus moksleivių menų festivalis „Džiauki­mės drauge” (2003, 2006).

2007 m. V. Kazlauskas už suma­numą ir kūrybiškumą apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle. Priimdamas apdovanojimą medikas džiau­gėsi, kad vilniečiai įvertino jo organizuotas miesto šventes: „Aš tikras vilnie­tis, užaugau ant šito asfalto. Sakoma, kad savame krašte pranašu nebūsi, todėl šis įvertinimas yra dvigubai ma­lonesnis”.

Teatras ir muzika jį lydėjo nuo mažens. „Nuo pat vaikystės visur da­rydavau teatrą”, – skaitome Žmonės.lt 2008 m. kovo 15 d. numeryje. – Tai ir pasirodymai kieme, per tėvų ar savo gimtadienius. Mėgstamiausia vieta buvo tapusi Šv. Jokūbo baž­ny­čia, so­vietmečiu Operos ir baleto teatrui tar­navusi kaip sandėlis. Pra­si­sp­rausdavome pro rūsio grotas, nu­­šokdavome gal du metrus (rūsyje vi­sur mėtęsi kaulai sukurdavo nuoty­kiui siaubo atmosferą), išardydavo­me porą lentų iš grindų ir taip patekdavome į bažnyčią. Akustika – nuos­tabi. Svarbiausia – pralįsti pro grotas nesusiplėšius drabužių, nes kitaip tė­vai sužinotų visas paslaptis.”

Paskutinėse mokyklos klasėse Vygantui tėvai padovanojo gitarą. Pa­gal va­dovėlius išmokęs ją ,,brazdinti”, pra­dėjo kurti dainas. Atėjus laikui rinktis profesiją, Vygantas pasuko tė­vų me­dikų keliu, tačiau studijuodamas mediciną traukė bala­des grodamas gi­tara, šoko Vilniaus universiteto ansamblyje, vaidino uni­versiteto Kie­­mo teatre.

Kartu su Vygantu koncertuos bei jam akompanuos vieni garsiausių Lie­­tuvos gitaristų ir įvairių tarptautinių populiarios, roko ir klasikinės muzikos projektų dalyviai Tomas Varnagiris ir Audrius Piragis bei akordeonistas virtuozas Nerijus Ba­ku­la.

Akordeonistas Nerijus Ba­ku­la

Nerijus Bakula, baigęs Marijam­polės muzikos mokyklą, įstojo į Kau­no Juozo Gruodžio konservatoriją. Vėliau baigė Lietuvos muzikos ir teat­ro akademijos (LMTA) baka­lauro studijas dėstytojo Daniel Rozov kla­sėje. Akordeono muzikos atlikėjas šiuo metu šalia koncertinės veiklos dirba pedagoginį darbą.
bak

Dažniausiai Nerijų matome pra­mo­ginės, pop, džiazo muzikos atli­kė­jo amplua. Jis aktyviai domisi džia­zu, lankė improvizacijos paskaitas pas dėst. E. Buožį. Taip pat yra an­samblio ,,Rendezvous” narys, kuria­me atliekamos vienos garsiausių pran­cū­zų dainininkės Edith Piaf me­lodijos. Dar studijuodamas tapo tarptautinių – „Ste­fa­no Bizzari”, „Citta di Lancia­no” (Italija), SANOK (Len­kija) – kon­kursų lau­­reatu. Ne kartą laurus yra skynęs ir respublikiniuose konkursuose ir kaip solistas, ir kaip įvai­rių an­samblių narys.

Akordeonistas ilgus me­tus grojo su trio ,,Chill’out”. Koncer­tavo Len­kijoje, Italijoje, Slo­vėnijoje, Lat­vijoje, Ukrainoje, Bal­tarusijoje, na ir žinoma Lietuvos koncertų sa­lėse. N. Bakula grojo ir su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru.

Gitaristas Audrius Piragis

Audrius Piragis – vilnietis. Nuo 13-os metų pradėjo mokytis groti gi­tara privačioje muzikos mokykloje, ku­riai vadovavo Vladas Slavinskas (Slyva), gerai žinomas Lietuvos džiazo bei roko gitaristas. Tuo metu Sly­va dėstė gitarą Vilniaus Talat-Kel­p­šos konservatorijos Est­ra­dos skyriuje. Po poros metų privačių pamokų Audrius įstojo į Talat-Kelp­šos konservatoriją ir baigė ją geriausiais pa­žymiais. Aistra muzikai ir gitarai ta­po neatsiejama Audriaus gyvenimo dalimi.

pira

Nuo 2007 metų Audrius grupės ,,Rojaus tūzai” gitaristas, neseniai kartu su grupe išleidęs naują albumą ,,Vėl ir vėl”.

Audrius dalyvauja įvairiausiuo­se projektuose: kartu su Tomu Var­nagiriu pastarojo projekte ,,Vivaldi in Rock”, groja ,,Rojaus tūzuose”, yra projekto ,,Downtown party Network” dalyvis, koncertuoja su V. Kazlausku.

Gitaristas Tomas Varnagiris

Kitas ,,Rojaus tūzai” gitaristas To­mas Varnagiris, mūsų Lietuvos sce­nos grandų graibstomas profesio­na­­las, vienas geriausių Lietuvos gi­ta­ristų gimė ir augo Marijam­po­lėje. Baigęs mokyklą atvažiavo studij
varnauoti inžinerijos mokslų į Vilniaus inži­nerinį statybos institutą (dabar – Vilniaus Gedimi­no technikos universitetas – VGTU) ,,Tuo laiku mokiausi VISI. Grupiokai žinojo, kad groju gi­tara. Vienas iš jų išgirdo skelbimą per radiją, kad grupė SBS ieško gi­ta­risto, ir spėjo užsirašyti telefono nu­merį. Paskambinęs juo susipaži­nau su Girėnu Medziuku. Va, taip vis­kas ir prasidėjo. Buvau pilnas entuziazmo ir energijos. Tuo metu visas de­giau”, – apie lemiamą posūkį savo gy­venime pasakoja Tomas.

,,Groti gi­tara norėjau tiek, kiek save prisime­nu. <...> Gitaras klijuodavau iš po­pie­riaus. Kitas etapas bu­vo, kai ant medinės palangės ištempiau stygas – sukaliau penkias vinis vienam gale, kitam gale irgi penkias vinis, tada ant vinių galų užvyniojau stygos ga­lus. Tam, kad styga įsitemptų, paki­šau didelio atsuktuvo ran­ke­ną. Po to šiukšlyne radau sulaužytą akustinės gitaros grifą, parsinešiau namo ir su­kaliau savo pirmą elektri­nę gitarą. Vietoj nuėmėjo po stygom pakišau pa­tefono kojelę, garsas buvo klaikus, bet man vis tiek patiko. Bu­vo gal kokie 1984 metai. Apie grojimą neturėjau žalio supratimo”, – apie sa­vo gitaristo pradžiamokslį pasakojo Tomas tinklalapyje www.ferrum.lt

Tomas groja ne tik su Lietuvos atlikėjais, jį kviečia ir užsienio daini­ninkai. Jis akompanavo buvusiam Jungtinės Karalystės roko grupės ,,Uriah Heep” vokalistui John Law­ton, ,,apšildė” populiariąją roko gru­pę ,,Def Leppard” ir. t. t.

Vienas profesionaliausių Lietu­vos gitaristų T. Varnagiris gerai žinomas ir savo įdomiais projektais. Vienas jų – Anto­nio Vivaldi kūrinio „Metų laikai” roko interpretacija, atliekama elektrinė­mis, akustinėmis gitaromis ir muša­mai­siais instrumentais. T. Varnagiris rado būdą, kaip barokiniam styginių instrumentų orkestrui skirtą partitūrą pritai­kyti atliekant jį įvairiomis gitaromis. Jis sukūrė derinimo bei grojimo gi­tara būdus, leidžiančius maksimaliai išsaugoti originalų A. Vivaldi kūrinį ir suteikti jam šiuolaikinį roko skambesį.


Vasariškai jau­kūs gyvo garso koncert­ai „Miesto vaikas” vyks:

Liepos 6 d., penktadienį, 7 val. v.
restorane „Kunigaikščių už­eiga” (6312 S. Harlem Ave., Su­mmit IL 60501)

Liepos 7 d., šeštadie­nį, 8 val. v.
 restorane „Kunigaikščių už­eiga” (6312 S. Harlem Ave., Su­mmit IL 60501)

Liepos 8 d., sekmadienį,
 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos salėje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) po 10:30 val. r. šv. Mišių

Koncertus organizuoja Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje