Ne visi faktai apie PLB Lituanistikos katedrą yra teisingi

Diskusijose, žiniose ar straipsniuose apie PLB Lituanistikos katedrą University of Illinois at Chicago arba UIC (The Endowed Chair of Lithuanian Studies at the University of Illinois in Chicago) ne visada pateikiami teisingi faktai.
 
Štai keletas teisingų faktų. Prieš maždaug 30 metų lietuvių suaukoti pinigai (600,000 dol.) buvo padovanoti UIC kaip negrąžinama dovana, kad būtų įsteigta amžina Lituanistikos katedra. Tai reiškia, kad dovanotų pinigų negalima atsiimti, o Lituanistikos katedra gyvuos tol, kol veiks UIC. Pradžioje, bendromis lietuvių ir universiteto pastangomis, buvo siekta tą sumą (Endowment) padidinti iki 750,000 dol. Visus pinigus gavo ir juos pelningai investuoja Universiteto fondas (University of Illinois Foundation). Investuotos dovanos (Endowment) uždarbis (procentai) perduodamas universiteto vadovybei, iš jos per universiteto vadovybę ir jos biudžetą apmokama tik Lituanistikos katedros profesoriaus alga.

Tuometinės Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pavedimu ir prašymu Lituanistikos katedros steigimo dokumentus (Gift Agreement) pasirašė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės fondas (PLBF), nors Katedrai universitetą parinko, visas derybas vedė ir dokumentų kalbą derino PLB valdyba. PLB valdyba prašė, kad PLBF surinktų reikalingą sumą Katedrai įsteigti. Vėliau PLBF sutelkė tuos 600,000 dol. iš pasaulio lietuvių bei jų organizacijų ir juos padovanojo UIC fondui.

Praėjusių metų (2008 m. birželio 30 d.) tos lietuvių dovanos (Endowment) dydis buvo 1,601,850 dol., o metinis uždarbis – 70,062 dol. Šiais metais ta suma bus sumažėjusi keliais šimtais tūkstančių dolerių dėl finansų krizės. Už kelių mėnesių bus pranešta apie šių metų duomenis. Katedros ir jos vedėjo profesoriaus (Chair) ateitis yra užtikrinta, ji nėra panaikinama. Tik šiuo metu, į pensiją išėjus vedėjai dr. Violetai Kelertienei, ji neturi savo vedėjo. Prof. dr. Giedrius Subačius yra UIC profesorius (tenured professor), talkinęs Katedros vedėjai, sėkmingai vedantis universiteto finansuojamas bakalauro, magistro ir doktorato programas.

Lituanistikos katedros dovanos (Endowment) uždarbis neapmoka nei ,,Graduate’’, nei ,,UndergraduateBachelor’’ programų. Tos programos iki šiol buvo apmokamos iš UIC lėšų arba biudžeto. Jų uždarymas UIC vadovybės sprendimu nereiškia, kad Lituanistikos katedra yra uždaroma ar nustoja veikusi. Dažnai yra painiojama Lituanistikos katedra (išlaikoma suaukotų pinigų – Endowment – dėka) ir atskiros bakalauro, magistro ir doktorato programos, išlaikomos paties universiteto lėšomis. Tai du skirtingi dalykai. Šiuo metu visokiais būdais siekiama, kad UIC tas programas vėl sugrąžintų, dekanas pakeistų savo sprendimą, ir būtų surasta reikalingų lėšų aukščiau minėtoms trim programoms.
 
Vytautas Kamantas
Buvęs PLB Fondo pirmininkas