vald
Nauja JAV LB Vakarų vidurio apygardos valdyba (iš kairės): Algimantas Barniškis, Birutė Kairienė, Irena Vilimienė, Zita Litvinienė, Genovaitė Treinienė ir Ernestas Lukoševičius. Nuotraukoje nėra Angelės Kavak. S. Šimkuvienės-Rosen nuotr.

Laikai keičiasi, laikas keistis ir Lietuvių Bendruomenei
Nauja JAV LB Vakarų Vidurio apygardos valdyba


SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkè


Jau antrą kadenciją esu JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyboje atsakinga už darbą su apylinkėmis. Džiaugiuosi, turėdama progos susipažinti su lietuviškos veiklos puoselėtojais, susipažinti su įvairiapuse apylinkių veikla. Daugiau dėmesio skiriu jaunoms, neseniai įsikūrusioms LB apylinkėmis, stengiuosi, kad jos gautų išsamią informaciją apie JAV LB veiklą. Žinau gerai, kad apylinkės – tai pati svarbiausia grandis visoje LB sistemoje, be jų sunku būtų įsivaizduoti lietuvišką veiklą šiame krašte. Įdomu, kas nutiktų, jei užsidarytų apylinkės. Kas perimtų jų darbą? Kaip žinome, pagal LB įstatus ir taisykles, apylinkės, atsižvelgiant į vietoves, yra sujungtos į apygardas. Dabar jų turime 10. Per dideli atstumai tarp apylinkių, išeinantys iš keleto valstijų ribos, netenka jokios prasmės. Daug lengviau yra dirbti toms apygardoms, kurių apylinkės yra ne taip plačiai išsibarsčiusios.

Mano bendruomeninėje veikloje teko pabuvoti ir apygardų suvažiavimuose. Pirmasis, kuriame dalyvavau, buvo Florida apygardos suvažiavimas. Tada apygardai dar vadovavo pirmininkė Loreta Kynienė. Suvažiavimas vyko net dvi dienas, iškilmingai, aišku, dalyvių gausa jis nepasižymėjo, bet buvo įdomus, o aštrūs pasisakymai išliko dar ir šiandien mano atmintyje. Iš arčiau pamačiau, kokia svarbi vyresniems veikėjams yra lietuviška veikla, kaip jie, nepaisant gražios metų naštos, aktyviai dalyvauja LB veikloje. Per paskutinius metus Florida apygarda padidėjo dar dviem naujom apylinkėm, jų atsiradimas labai pagyvino apygardos gyvenimą, padaugėjo renginių, kuriuose sulaukiama daugiau dalyvių ir iš trečios bangos lietuvių.

Prieš trejetą metų dalyvavau Bostono apygardos suvažiavime, kuris praėjo labai pakiliai. Jo rengėjai turėjo muzikinę programą, kuri sudomino didesnę dalį lietuvių, tad ir suvažiavimas sulaukė daugiau dalyvių. Kaip pasakojo man ilgametis LB veikėjas, apygardos pirmininkas Gintaras Čepas, didžiausias apygardos darbas – tai padėti suruošti pačias svarbiausias lietuviškas šventes, pasirūpinti pranešėjais ar muzikine programa, bet jokiu būdu nesivaržyti su apylinkėmis, kurios ir taip gerai, savitai dirba. Kiek gerb. Gintaras atsimena, visada buvo sunku sukviesti žmones iš apylinkių į apygardos suvažiavimą, nors įmanoma.

Viena iš aktyviausiai besireiškiančių rytiniame pakraštyje yra New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė. Ji nuoširdžiai bendradarbiauja su apylinkėmis ir yra įvairių renginių sumanytoja ir vykdytoja. Miela Ramutė mielai atvyksta ir į kitų apygardų ar apylinkių renginius. Džiaugiasi ir yra dėkingi apygardos pirmininkei už jos darbštumą visi NY apylinkių valdybų pirmininkai.

* *

Šiais metais dalyvavau vienoje iš didžiausių LB Vakarų Vidurio apygardos suvažiavime. Ši apygarda apjungia net 13 apylinkių. Suvažiavimas įvyko gegužės paskutinį savaitgalį, 30 dieną. Labai rūpėjo jame sudalyvauti ir gyvai pamatyti, kaip dirba Čikagos ir jos apylinkių lietuviai. Visada džiaugiuosi, turėdama progos pabendrauti su lietuvybės puoselėtojais. Keletą veikėjų pažinojau asmeniškai, kitų pavardes žinojau iš laikraščių, dar su kitais susipažinti teko jau ten, vietoje. Nusivyliau apygardos suvažiavimo dalyvių skaičiumi – iš 6 atstovautų apylinkių dalyvavo tik 39 dalyviai (įskaitant ir mane).

Klausantis Apygardos valdybos pirmininkės Aušrelės Sakalaitės, susidarė įspūdis, kad pati pirmininkė, bet ne jos vadovaujama Apygarda, daug padėjo rengiant XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, JAV LB Kultūros tarybos Teatro festivalį. Gaila, kad per šešerius savo pirmininkavimo metus ji nė kartą nenuvyko į Indiniapolį, kur susibūrė gausi Lietuvių Bendruomenė, į Minnesota valstiją, kur gyvenanatiems lietuviams ypač reikalinga moralinė ir materialinė Apygardos parama.

Nusivyliau ir didžiausios – Lemont apylinkės – valdybos pirmininko Rimanto Dirvonio pranešimu. Iš jo supratau, kad apylinkė per visus metus turėjo tik vieną renginį – rūpestį išvežioti Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvius. Bet geranoriškai nuteikė East Chicago apylinkės pirmininkės Birutės Vilutienės pranešimas, kaip dirba jų apylinkė, kaip lietuviška veikla išeina į plačiąją visuomenę. Tikrai sudomino jų apylinkės nuveikti darbai ir pasiekimai. Daug renginių vyksta dviem kalbomis, taip pritraukiama didesnė dalis dalyvių. Su savo apylinkės veikla įdomiai ir nuotaikingai supažindino Angelė Kavak.

Įdomiai ir permainingai vyko rinkimai į šią apygardą, kuriuos labai tvarkingai vedė Juozas Polikaitis. Nors šiame susirinkime dalyvavo didesnė dalis vyresniųjų veikėjų, jie pasirinko ir į apygardos valdybą balsavo už jaunesnius kandidatus. Buvo pasiūlyti 8 kandidatai (pateikiu kandidatų pavardes ir jų gautus balsus eilės tvarka):
Irena Vilimienė – 28; Genutė Treinienė – 25; Birutė Kairienė – 24; Zita Litvinienė – 24; Angelė Kavak – 24; Algimantas Barniškis – 22; Aušrelė Sakalaitė – 17; Ernestas Lukoševičius –14.

Lygiai po savaitės įvyko pirmasis šios apygardos valdybos posėdis, kuriame nariai pasiskirstė pareigomis. Vieningai buvo išrinkta apygardos pirmininkė – Irena Vilimienė, turinti gerą patirtį lietuviškoje veikloje, mokanti labai nuoširdžiai bendrauti su įvairaus amžiaus lietuviais. O tai yra labai svarbu, norint suaktyvinti, sujungti lietuvius bendrai veiklai. Pati Irena jau ne naujokė lietuviškoje veikloje, trejus metus buvo Lemont apylinkės pirmininkė, suruošė JAV LB XVII Tarybos suvažiavimą. Su savo stipria apylinkės valdyba surengė prasmingų vakarų Čikagos lietuviams. Tikėsimės, kad nauja veikla – darbas apygardoje – Vilimienei bus įdomus ir atsakingas.

Apygardos valdybos iždininke tapo Genutė Treinienė – jau man pažįstama iš Florida apygardos suvažiavimo laikų. Tai viena iš daugumos vyresnės kartos lietuvių, taip gražiai ir noriai mokanti bendrauti ir dirbti su jaunesne karta. Genutė visur suspėja, jos darbštumu ir geranoriška pagalba džiaugiasi visi.

Birutė Kairienė tapo apygardos vicepirmininke. Ji – ,,Jaunų bendruomenininkų” konferencijos Putnam, CT dalyvė, noriai ir nuoširdžiai dirba Lemont apylinkėje. Naujos apygardos komandoje dirbs Zita Litvinienė, Algimantas Barniškis, Angelė Kavak ir Ernestas Lukoševičius – visi jie trečiabangininkai, norintys dirbti lietuvybės labui. Tikėsimės, kad Vilimienė ir jos šauni komanda suburs Čikagos ir jos apylinkių lietuvius, kad šios apygardos veikla bus veiksminga ir naudinga visoms ją apjungiančioms apylinkėms, kad renginiuose pamatysim daugiau jaunesnės kartos atstovų, kurie taip laukiami visur.

Per savo trumpą, bet aktyvią lietuvišką veiklą pastebėjau, kad mums vis dar trūksta tolerantiškumo ir susikalbėjimo tarp kartų, o dažnai ir tarp savo bangos. Kaip būtų gerai, kad visi būtume geranoriški kitiems, juk mes turime tik vieną bendrą tikslą – išlaikyti lietuvybę. Kaip būtų gražu ir paprasta, kad kiekvienas turintis ilgą ir gerą patirtį veikėjas bendruomeninėje veikloje ją perduotų kitiems, pasiruoštų sau pamainą. Tarsi turėtų savo studentą, kurį parengtų tolimesnei veiklai. Tada nereikėtų bijoti dėl susilpnėjusios ar prigęsusios lietuviškos veiklos JAV.

Tikėsime, kad nauja JAV LB XIX Taryba įneš naujų, įdomių pasiūlymų ir pakeitimų į Lietuvių Bendruomenės gyvenimą.